YAŞLI, ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK HİZMETLER

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 161-167)

Stratejik Hedef 3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Stratejik Hedef 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Yaşlılara yönelik hizmetlerin önemli bir kısmı 151.000 m²’lik bir alanda hizmet veren ve Türkiye’nin en büyük huzur ve bakımevi olan Kayışdağı Darülaceze Kampüsü’nde yürütülmektedir. Dr.

Beşir Akınal Huzurevi, Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi/Sanatçı Yaşam Evi ve Yaşam Evleri de yaşlılara hiz-met veren diğer hizhiz-met birimleridir. Tablo 2’de yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin sayısal veriler görülmektedir.

Darülaceze Kurum Dışı Sosyalleşme, 2013

Aktif ve Güvenli Yaşam alanı Oluşturma Projesi: Sakin-lerin yaşam alanlarında yapılacak fiziksel değişiklikler ve tadilatlar-la yaşlıtadilatlar-larımızın yaşamtadilatlar-larını daha güvenli hale getirmek için çalış-malar yürütülmektedir. Kurumumuzda Güven ve Sevgi sitelerinde;

mobilya köşe koruyucu, otomatik kapanır priz koruyucu, lavabo yanı engelli tutamağı, tuvalet güvenlik desteği, yüksek ayarlı banyo sandalyesi, duvara monte duş taburesi ve zemin kaydırmazlık bandı ile desteklenerek sitelerimiz sakinlerimiz için daha güvenli ve kulla-nılabilir hale getirilmiştir.

Yaşlıya Evde Destek Projesi: Kurumsal bakım maliyetleri ve yüksekliğini göz önüne alarak, yaşlıyı yaşadığı ev ortamın-dan koparmaortamın-dan yakınlarının yanında veya kendi evinde bakı-mını desteklemek adına faaliyetler yürütülmektedir.

Yaşlı Danışma Hattı Projesi: Yaşlılık veya sosyal hizmet alanında hizmet veren kuruluşlara insanların daha kolay ula-şabilmesini sağlamak adına bilgi havuzu oluşturulmuş ve tele-fonla danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Aktif Yaşlılık Projesi: Bu proje ile düzenli egzersiz ve spor yaparak, yaşlanma ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan sorunların azaltılması ve sakinlerin yaşam kalitelerinin arttırılması hedef-lenmektedir.

2013 yılı itibariyle 324 sakinimiz düzenli olarak spor faaliyetle-rine katılmaktadır.

Ergoterapi Çalışmaları; sakinlerimizin aktif katılımıyla 2013 yılında da devam etmiştir.

2013 yılı itibariyle 135 sakinimiz düzenli olarak ergoterapi çalış-malarında yer almıştır.

Manevi Bakım Projesi: Sakinlerin manevi eğitiminin de en az diğer eğitimler kadar önemli olduğu bilinci ile İl Müftülüğü’nün yardımları ile her hafta müftülük tarafından gönderilen görev-lilerce toplantılar düzenlenmekte, dini ve ahlaki konular işlen-mektedir.

2013 yılı içerisinde 174 program düzenlenmiştir.

Kayışdağı Darülaceze Kampüsü

Bakacak kimsesi olmayan farklı profillerdeki yaşlıların yaşam-larını sağlıklı ve huzurlu devam ettirebilmeleri amacıyla hizmet verilen Darülaceze Kampusü; Çınar, Umut, Dolunay, Papatya, Güven, Sevgi, Huzur, Şefkat, Hayat Zümrüt Siteleri ve misa-firhaneden oluşmaktadır. Cinsiyetlerine ve sağlık durumlarına göre farklı sitelerde sürekli yahut sınırlı süreli olarak ikamet eden yaşlılarımız için barınma, beslenme, giyim, sağlık, eği-tim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler de verilmektedir. Bununla birlikte sakinleri-mizin yaşam kalitelerini artırmak amacı ile birçok proje yürü-tülmektedir.

Sosyal Hayata Adaptasyon Projesi: İnsanın sosyal bir var-lık olduğu gerçeğinden yola çıkarak hazırlanmış olan bu proje, sakinlerin koşulsuz memnuniyetlerinin sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla kurum içi ve dışı sos-yalleşme çalışmalarını içermektedir.

• Kurum İçi Sosyalleşme Çalışmaları: Sakinler için doğum günleri, piknikler, site yönetim kurulu seçimleri, geziler gibi fa-aliyetler düzenlenmektedir.

• Kurum Dışı Sosyalleşme Çalışmaları: Sakinlerin kuruma gelmeden önceki kültürel ve sosyal faaliyetlerini devam et-tirebilmeleri ve kurum dışındaki toplumsal hayata katılıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurum dışı geziler, kut-lamalar gibi etkinlikler Darülaceze Gönüllülerinin desteğiyle düzenlenmektedir. Bu projeye bağlı olarak darülaceze dostu alt projesi oluşturulmuştur.

Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü Projesi: Bu pro-je kapsamında gönüllü olan herkes kurumumuza gelip sakinlerle iletişim kurmakta ve sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle Yeditepe, Sabancı ve Maltepe Üniversiteleri ve lise öğrenci grupları Sosyal Duyarlılık Projesi kapsamında haftanın belli günlerinde kuruma gelip, sakin-lerle iletişim kurmakta ve düzenledikleri etkinliklere sakinlerin top-lumsal hayata katılımını sağlamaktadırlar. 2013 yılında bu projeye 210 öğrenci katılmıştır.

Öğrencilerin Darülaceze Ziyaretleri-1, 2013

Öğrencilerin Darülaceze Ziyaretleri-2, 2013

Tablo 2

DARÜLACEZE HİZMETLERİ (KİŞİ) 2009

Sakin Sayısı* 2010 2011 2012 2013

Kayışdağı Kampusü Sakin Sayısı *

Dr. Beşir Akınal Huzurevi Sakin Sayısı Yaşam Evlerindeki Sakin Sayısı * Yaşam Evleri Sayısı

Sanatçı Yaşam Evi Sakin Sayısı Kartal Çocuk Evi Sakin Sayısı **

855

48 50 22

-50

859

69 52 24

-49

833

63 48 23

-49

718

58 43 22

9

**

876

80 57 28

14

**

te her sakinin birbirinden farklı olduğu bilincinin yerleşmesi ve buna bağlı olarak da her sakinin yaşam öyküsünün, zevklerinin, hobilerinin, yemek, uyku gibi alışkanlıklarının bilinmesinin ge-rekliliğini vurgulaması açısından önemlidir. Buna binaen, ilgili uzmanlarla (sosyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık personeli, hastabakıcı, doktor v.b) birlikte bir araya gelinip her sakin için sosyal bakım planı oluşturulmuştur. Sosyal bakım planı, ileti-şim, meşguliyet, günlük yaşam aktiviteleri, sosyal hayat, ma-nevi bakım, sağlık durumu, beslenme, tuvalet ihtiyacını gider-me, hareket, dinlenme ve uyuma bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu çalışmayla her sakin için ayrı ayrı durum analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenmiş gerekli hizmet önerileri yapılmıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri: Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi tarafından kurumdaki sakinlere yö-nelik fonksiyonel kapasiteyi arttırma programı, yaşlı kişilerde kontraktür risklerini azaltma programı, immobilizasyona bağlı komplikasyonları önleme programları uygulanmaktadır.

Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi/Sa-natçı Yaşamevi

Hayırsever vatandaşlarımızdan Abdullah Turan’ın vasiyeti üzerine eşi Nerime Turan tarafından yaptırılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Akseki Ormanalı Abdullah Nerime Turan Huzurevi büyük bir tadilattan geçirile-rek Akseki Ormanalı Abdullah Nerime Turan Huzurevi- Sanatçı Yaşam Evi olarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.

2006 yılından itibaren huzurevi olarak hizmet verilen merkez tadilat sonrası öncelikli olarak topluma mal olmuş sanatçılara hizmet verecek bir yaşam evi şeklinde tahayyül edildi. Huzu-revi 3.200 metrekaresi kapalı, 3.800 metrekaresi açık olmak üzere 7.000 metrekare alan üzerinde Yakacık mevkiinde

hiz-meti için ideal bir konuma sahiptir. 3 kattan oluşan merkezde, 2 kişilik 32 adet, tek kişilik 11 adet, 1 süit oda olmak üzere toplam 44 oda bulunmaktadır. Merkezde 76 kişi kapasitesiyle hizmet verilmektedir.

Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi/Sanatçı Yaşamevi 21 Aralık 2011 tarihinde hizmete açılmıştır.2013 yılı Aralık sonu itibariyle 14 sakine hizmet verilmektedir.

Dr. Beşir Akınal Huzurevi

Nesil Vakfıyla yapılan bir protokolle Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Dr. Beşir Akınel Huzurevinde sanatçı evine dönüş-türülen Akseki Ormanalı Abdullah Nerime Turan Huzurevi’nin eski sakinleri kalmaktadır. Kendine yetebilen, fiziksel ve zihin-sel herhangi bir sorunu bulunmayan sakinlere ücret karşılığı hizmet veren 75 kişi kapasiteli huzurevinde, 2013 yılı Aralık sonu itibariyle 51 sakine (2013 yılı boyunca toplam 81 sakin) hiz-met verilmektedir.

Yaşam Evi Hizmetleri

Uygun profildeki sakinlerimizin sosyal ortamlarından ayrılma-dan yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla mahalle içinde içlerin-de Yaşam Evleri kurulmuştur. Kurulan bu birimleriçlerin-de;

• Sakinlerimizin bundan sonraki yaşamlarını mutlu ve huzurlu geçirmeleri sağlanarak,

• Çalışabilir nitelikte olanlara kendi mesleklerini icra etme ola-naklarının hazırlanarak,

• Hayatın içinde doğal motivasyon kaynakları ile meşgul edile-rek rehabilitasyonları sağlanmaktadır.

Türkiye’de ilk ve tek olan bu proje kapsamında 2013 yılı Aralık sonu itibariyle 28 yaşam evinde 42 sakin (2013 yılı boyunca toplam 57 sakin) hizmet almaktadır. Talepler doğrultusunda yeni yaşam evleri için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sosyal Bakım Projesi, 2013

Tablo 2 Devamı

DARÜLACEZE HİZMETLERİ (KİŞİ)

Kaynak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

2009

Sakin Sayısı* 2010 2011 2012 2013

İSMEM Sakin Sayısı *

Sosyal Organizasyon Sayısı Misafirhane Sakin Sayısı ***

Kuruma Kabul Sayısı Soğanlık Hayat Sitesi Sakin Sayısı

Ziyaretçi Sayısı

Darülaceze Toplam Sakin Sayısı

162

* Bu sayı, yıl içerisinde müdürlüğümüzden hizmet almış ve almakta olan tüm sakinleri kapsamaktadır.

** Çocuk ve Gençlik Evi yılın üçüncü çeyreğinde kapatılmıştır.2013 Yılı içerisinde hizmet verilmemiştir.

*** Yıl içerisinde misafirhanelerden yararlanan toplam sakin sayısını göstermektedir.

**** Soğanlık Hayat Sitesi Ekim Ayı itibariyle Kayışdağı Kampüsümüze taşındığı için Hayat sitesi sayımız Kayışdağı Kampüsü içerisinde yer almaktadır.

*****2013 Kuruma Kabul Sayısı, Müdürlüğümüzün bakım hizmetlerinden yararlanmaya başlayan sakin sayısını göstermektedir.

Gençlik Meclisi

Gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sa-natsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılmaları ve söz sahibi olma-ları amacıyla 19 Mayıs 2005 yılında kurulan Gençlik Meclisi, İstanbul’un tüm ilçe ve beldelerini temsilen 301 üye ve 16 ko-misyondan oluşmaktadır. Gençlik Meclisi gençlerin yönetime etkin katılımı amacıyla ulusal ve uluslar arası çeşitli organizas-yonlar ve faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Çocuk Meclisi

Çocuk Meclisi, katılımcı bir anlayıştan yola çıkarak çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmeleri ve çözüm yolları bul-malarında aktif rol almaları amacıyla 2005 yılında kuruldu. 301 üye ve 21 komisyondan oluşmaktadır.

Gençlere Yönelik Meslek Edindirme Hizmetleri (İSMEM)

İstanbul Gençlik, Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Mer-kezi (İSMEM); İstanbul’un sokak çocukları sorununu en aza indirmek amacı ile kurulmuş bir birimdir. Bu birimde 14 yaşını doldurmuş ve 25 yaşından gün almamış, sokakta yaşayan veya sokakta yaşama riski olan erkek çocuklarına yönelik hizmet verilmektedir. Bu gruptaki çocuklarını tekrar topluma kazandı-rılması ve zarar veren ve tüketen bireylerden, yaşadıkları top-luma katkısı olan bireyler kazanılması amacıyla bu gençlerin bakımları, temel eğitimleri, mesleki eğitimleri, sosyal rehabili-tasyonları uzman ekiplerce sağlanmaktadır.

Kuruma; sokakta yaşayan, madde bağımlılığı olmayan veya bırakmaya karar veren, kurumda sürekli kalmayı kabul eden, eğitimini sürdürmeye ve mesleki eğitim almaya yeterli olan gençler kabul edilmektedir. Meslek eğitimiyle

rehabilitasyo-Gençlik Meclisi, 2013

Çocuk Meclisi, 2013

Tablo 3

GENÇLİK MECLİSİ FAALİYETLERİ

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2013

2009 2010 2011 2012 2013 Üye Sayısı

Eğitim (ORGE) Kampı Kültür Gezileri

hasebe, kasaplık konularında eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte eğitimler, piyasa analizleri ışığında güncellenmekte, değiştirilmekte veya yenilenmektedir. Eş zamanlı olarak er-genlerin açık lise eğitimi ile temel eğitimlerini tamamlamala-rına olanak sağlanmaktadır.

Meslek edindirmenin yanı sıra rehabilitasyonun bir parçası olarak değerlendirilen; sportif etkinlikler (yüzme, futbol, bas-ketbol, voleybol), sosyal etkinlikler (konser, tiyatro, sinema), kültürel etkinlikler (müze ve tarihi yerler), eğitmenler gözeti-minde gerçekleştirilmektedir.

100 yatak kapasiteli İSMEM yaşam kampüsünde 2013 yılı Ara-lık sonu itibariyle 49 çocuk ve ergen hizmet almaktadır.

Çocuk ve Gençlere Yönelik Destek Hizmetleri (İGEM) İstanbul Gençlik Eğitim ve Rehberlik Merkezi, önemli göç alan kentler olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın ekonomik ve sosyal entegrasyon problemlerinin çözümüne destek olmak amacıyla AB Projesi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Beledi-yesi ve Sultanbeyli BelediBeledi-yesi’nin işbirliği ile hizmet vermeye başlamış, 2010 yılı Haziran ayı proje bitiminde ise müdürlüğü-müz bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Merkezin amacı Sultanbeyli’de sosyoekonomik durumu düşük ailelerin çocuklarına eğitim ve sosyal faaliyetlerde fırsat eşitli-ği tanımak, çocuğun sokakta geçirdieşitli-ği zamanı en aza indirerek toplumla uyumunu artırmaktır. Aralık 2013 sonu itibariyle 40 çocuk, ergen ve aileleri merkezimizin hizmetlerinden fayda-lanmıştır.

Belnet-İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri

2007 yılından itibaren hizmet sunmaya başlayan Belnet İn-ternet ve Bilgi Erişim Merkezleri uygulaması; Yaş ayrımı yap-maksızın tüm İstanbul halkının bilişim, teknoloji ve internet imkânlarından ücretsiz, filtreli, güvenli ve konforlu olarak fay-dalandığı teknoloji merkezleridir.

İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri, İstanbul’un 28 ilçesindeki 64 şubesinde, 1.343 bilgisayar ve 144 personel ile haftanın 7 günü bilişim ve internet hizmeti vermektedir.

pılan işbirliğiyle 09-15 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sanatsal, kültürel, sosyal, ruhsal gelişme-lerine katkıda bulunmak, doğa ve tarih bilinci aşılamak ve ya-ratıcı yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerekli çaba, eğitim ve etkinlikleri içeren çeşitli teorik ve uygulama eğitimleri ve-rilmektedir.

İzcilik Kamplarında Verilen Eğitimleri

İzcilik kamplarında verilen eğitimler; Binicilik, kano ve kürek, temel izcilik bilgileri, arama kurtarma, tırmanma duvarı, yüz-me, çevre-orman, resim, müzik, bisiklet, ilk yardım, badmin-ton, kişisel gelişim, telsiz ve haberleşme, trafik, tiyatro, pen-tatlon, balıkçılık, itfaiye.

Kariyer Eğitim Günleri

Kariyer Eğitim Günleri, üniversite öğrencilerinin donanımları-nı artırmak, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla 2004 yılından bu yana verilen kişisel gelişim eğitimleridir. İstanbul Aydın Üniversitesi’yle yapılan işbirliği ile; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetle-rinden yurtdışından 4, İstanbul dışından 67, İstanbul’dan da 39 üniversiteye mensup öğrenci katılmıştır. 2013 yılında 1.120 öğ-renciye başarı sertifikası verilmiştir.

Kariyer Günlerindeki konu başlıkları şu şekildedir; Müzik ve İn-san Psikolojisi, İnİn-san Tanıma, Yetenek Yönetimi, Mülakat

Tek-İzcilik Faaliyetleri, 2013

Tablo 4

İZCİ KAMPLARINA KATILAN İZCİ SAYISI

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2013

2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM Çanakkale Kampı

Kış Kampı ve Diğer Yaz Kampı

TOPLAM

-1.000 6.000

7.000 3.100

160 7.000

10.260 3.000

200 5.173

8.373 3.919

342 5.952

10.213

6.210 16.229

1.843 3.545 5.118 29.243

13.171 49.017

Genç Beyaz Geziler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve yatırım alanlarını İstanbul’da bulunan 44 üniversitenin öğ-renci grupları, 64 Belnet şubesi üyeleri ve velileri, İBB Çocuk Meclisi ve İBB Gençlik Meclisi Üyelerinin katılımıyla gerçek-leşen tanıtım, kültür ve bilgilendirme gezileridir. İstanbul Em-niyet Müdürlüğü Uluslararası Polis Birliği (IPA) İstanbul Şube Başkanlığı işbirliği ile emniyet mensubu personelin ilköğretim öğrencilerine yönelik İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlenmesi ve toplam 540 öğrenciye yönelik 6 grup ha-linde gezi düzenlenmiştir.

Üniversite Tercih ve Danışma Hizmetleri ile İstanbul gene-linde 67.370 üniversite öğrencisi adayına; toplam 19 ilçede 21 meydanda 94 Tercih Danışma Merkezinde, hizmet verilmiştir.

Ayrıca bu yıl ilk kez uygulanan Tercih Danışma Merkezlerinin faaliyette olduğu tarihlerde Tercih Hattı kurularak her gün bir kurumdan gelen uzman tarafından telefondan rehberlik hiz-meti verilmiştir. Yine bu yıl ilk kez web sitesi www.tercih.ibb.

gov.tr adresinden hizmet verilmeye başlanmıştır.

2013 Moral Motivasyon Festivali

Üniversite sınavı öncesi moral ve motivasyon şöleni olarak düzenlenen 2013 festivali 27 Mayıs 2013’te Mustafa CECELİ’nin sahne aldığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

“Bir Takdir de Büyükşehir’den” projesi kapsamında; Ülkemi-zin Geleceği Olan Çocukları ders çalışmaya teşvik etmek ve başarılı kılmak için okullarında başarılı olan öğrencilere hem fiziksel gelişime destek olan futbol topu, basketbol topu hem de zeka geliştirici oyunlar (sudoku) ile 100 temel eser kitaplarından oluşan ödül paketleri hediye edildi. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında; 2.sömestr sonunda 4.681 başarılı öğrenciye hediye paketi verilmiştir

Akıllı Dershane

2008 yılında Kültür Dershanesi işbirliği ile oluşturulan proje kapsamında üniversite ve lise sınavlarına girecek olan ve sis-temli bir şekilde sınava hazırlanmak isteyen herkese basit, anlaşılır ve pratik bir yolla İlk online dershane hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dershanet 2012 Şubat ayından itibaren Akıllı Dershane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yıl boyun-ca www.akillidershane.org internet sayfası üzerinden eğitim hizmeti ücretsiz sunulmaktadır. 2008 yılında hayata ilk on-line dershane olarak geçen uygulamanın 2013 yılında hizmet verdi-ği Toplam Üye Sayısı 247.327’ye ulaşmıştır.

Tercih Çadırları

Her yıl YGS ve LYS sınavları sonrasında öğrencilere; İstanbul’un birçok ilçesinde kurulan çadırlarda seçimlerine yardımcı olmak için bilgisayar ortamında ücretsiz olarak tercih danışmanlık

Kariyer Günleri, 2013

Genç Beyaz Gezi, 2013

Tercih Çadırları, 2013

Moral Motivasyon Festivali, 2013

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 161-167)