HARİTA ÇALIŞMALARI

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 86-89)

Hâlihazır Harita ve Ortofoto Harita Üretim Faaliyetleri Harita çalışmaları kapsamında; fotoğrafik görüntüler olarak ifa-de edilen ortofoto haritalar ve çalışılan alanda bulunan her şeyin gösterildiği ve 1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır haritaların üre-tilmesi, mahalle ve ilçe bazında hazırlanan adres bilgi haritaları ve adres bilgi sistemi çalışmaları yapılmaktadır.

Üretimi gerçekleştirilen halihazır haritalar, ortofoto haritalar, rehber haritalar, uydu görüntüleri siyah beyaz ya da renkli olarak taranarak saklanmakta ve talep durumunda çoğaltılmaktadır.

İstanbul genelinde 2006 ve 2007 yıllarında çekilen hava fotoğ-raflarından üretilen mevcut halihazır haritalar, güncelliğini yi-tirmesinden dolayı, mevcut halihazır haritaların yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla başlatılan “İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Reviz-yon Halihazır Harita ile 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretimi”

işine devam edilmektedir.

Söz konusu iş kapsamında jeodezik çalışmalar, hava fotoğrafı çekimi ile kıymetlendirme ve harita üretimi çalışmaları yapıl-maktadır.

Jeodezik Çalışmalar;

Uçuş öncesinde zeminde tesis edilmesi gereken yer kontrol noktaları C1, C2, C3 dereceli nirengiler olarak önce planlanmış, daha sonra zeminde tesisleri yapılmış, en son olarak GPS ölçüm-leri yapılmıştır. Ölçümölçüm-leri yapılan jeodezik yer kontrol noktala-rının uyuşum testleri ve dengelemeleri yapılarak, dengelenmiş nihai koordinatları elde edilmiştir. Yapılan jeodezik çalışmalar 6 cilt olarak hazırlanan jeodezi raporu ile tamamlanmıştır.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 2

ANADOLU VE AVRUPA YAKASI JEODEZİK ÇALIŞMALARININ ÖZETİ

TUTGA AVRUPA YAKASI

(Adet)

YKN DERECESİ ANADOLU YAKASI

(Adet) TOPLAM (Adet)

C3 TOPLAM Eski Blok Sayısı Yeni Blok Sayısı

605 474 1.079

794 642 1.436

67 34 101

78 42 120

Hava Fotoğrafı Çekimi;

Proje kapsamında öncelikle Harita Genel Komutanlığı’ndan hava fotoğrafı çekim izni alınmış, 2012 ve 2013 yıllarında uçuşa uygun mevsimlerde yapılan uçuşlar sonucu İstanbul’un tamamının hava fotoğrafları alınmıştır.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 3

TOPLAM 7.600 100

7.600 100

Kıymetlendirme ve Harita Üretimi;

Hava fotoğrafı biten bölgelerden başlanarak fotoğrafların dengelenmesine ve bunlardan halihazır harita ile ortofoto ha-rita üretimine başlanmıştır. Aralık sonu itibari ile Avrupa yaka-sının tamamında üretim tamamlanmıştır. Üretilen haritaların kontrolleri ile onay süreçleri devam etmektedir. Kontrolleri ve onayları tamamlanan haritalar sunuculara yüklenerek kullanı-cıların hizmetine sunulmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında çalışmalar 2014 yılı Ağustos ayı başına ka-dar devam edecek olup, Avrupa yakasında kontrol ve onay çalışmaları ile Anadolu yakasının üretimi, kontrolleri, ve onay çalışmaları yapılacaktır.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 4

HARİTA ÜRETİM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞME ORANLARI

750 Adet

Gerçekleşen İş Kaleminin Adı Gerçekleşme Oranı (%) Kalan Yer Kontrol Noktalarının İşaretlenmesi ve Yeni

Tesislerin Yapılarak Boyanması

Fotogrametrik Nirengi-Sayısal Model Tahdit Sınırı İçerisinde Digital Hava Kamerası ile Fotoğraf Alımı

1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Revizyon Halihazır Harita Kıymetlendirme

1/1000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Harita Üretimi

10.224 Pafta 63 5.926 Pafta 10.224 Pafta 63 5.926 Pafta

Proje tamamlandığında İstanbul’un tamamında aşağıdaki ürünler elde edilecektir.

• 16.150 adet 1/1000 ölçekli halihazır harita (cad formatında)

• 1.106 adet 1/5000 ölçekli halihazır harita (cad formatında)

• 16.150 adet 1/1000 ölçekli ortofoto harita (geotif formatında)

veriye uygun olarak ilçe ve mahalle GİS verisi, yol orta çizgisi, yapı ve yapı adaları GİS verisi

• 16.150’şer adet 1/1000 ölçekli ortofoto ve halihazır harita ol-mak üzere toplam 32.300 adet basılı pafta

• 1.106 adet 1/5000 ölçekli halihazır basılı paftalar.

LİDAR Çalışmaları

LİDAR konusunda uzmanlar ile toplantılar düzenlenmiş olup konunun uygulamaya yönelik ön çalışmaları yapılmış ve sonuç-lanmıştır. Yapılan bu çalışmalarda İstanbul il sınırı içinde hava LİDAR teknolojisini entegre sistemlerle birlikte (Dijital kame-ralar, GPS/IMU konumlayıcıları, … vb.) kullanarak 3 boyutlu sayısal yükseklik modeli, sayısal yüzey modeli, sayısal yüksek-lik farkı modeli, 3 boyutlu kent modeli ve sayısal görüntülerin elde edilmesinin yanında tarihi yarımada özelinde yenileme alanı olarak ilan edilmiş olan sınırları 2006/10501 sayılı Bakan-lar Kurulu kararı ekinde belirlenmiş alan içindeki tescilli sivil mimarlık örneği durumundaki binalar için LOD3, ayrıca yine aynı yenileme alanı içindeki anıt eser niteliğindeki binalar için LOD3+ seviyesinde sayısal kent modelinin üretilmesine yöne-lik uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

İstanbul il sınırları içinde elde edilecek bu ürünlerle;

a. Her türlü mühendislik projelerine 3 boyutlu sayısal konum verisinin sağlanması,

b. Elde edilecek yüksek hassasiyetteki yüzey modellerinden her tür planlama için, modelleme ve simülasyonlar, ön görü-nüm senaryoları, silüet modelleme ve değişimin izlenmesi vb.

çalışmaların yapılması,

c. Elde edilecek ürünlerden farklı mühendislik uygulamaları için, şehirdeki su hareketlerinin izlenerek sel ve taşkın simü-lasyonu, savunmasız alanlar risk haritaları, ulaşım, enerji nakil hatlarının planlanması, orman dip topografyasının oluşturul-ması, gürültü analiz haritaları, güneş enerjisi kullanım harita-ları, olası doğal afetler, deprem öncesi ve sonrası planlama ve belgeleme vb. çalışmaların yapılması,

d. Elde edilecek 3 boyutlu kent modelinden (LOD2 düzeyi) silüet analizleri, simülasyonlar, imar planlama çalışmaları ve CBS verileriyle ilişkilendirilerek görselleştirme çalışmalarının yapılması, e. Elde edilecek sayısal görüntülerin ve mozaiklerinin tüm bu çalışmalarda altlık veri olarak kullanılması hedeflenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda; “İstanbul İl Sınırları İçinde Hava Lidar Teknolojisiyle Elde Edilecek Lidar Verilerinden Sayısal

1- Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan izinle 1.000 km²’lik ala-na ait lidar verisi alımı yapılmıştır.

2-Proje alanında 200 adet yer kontrol noktasının ölçüm ve rö-perleme çalışması tamamlanmıştır.

3-Proje alanında (5.400 km²) 150 adet kontrol alanının ölçümü tamamlanmıştır.

4-1.000 km²’lik alana ait uçuş sırasında referans GPS istasyo-nuyla anlık GPS verisi kaydı yapılmıştır. Ayrıca İSKİ’nin CORS network verilerinden uçuş zamanlarına ait kayıtlardan GPS verileri alınmıştır.

5-1.000 km²’lik alana ait ham lidar verilerinin prosesleri yapıl-mış olup; söz konusu alana ait eş zamanlı olarak sayısal görün-tü alımları da yapılarak ham datalar teslim alınmıştır.

6-1.000 km²’lik alana ait proses edilmiş nokta bulutu verisi (.las verisi), Sayısal yüzey modelleri (Dem, Dsm, nDsm), 3B kent mo-deli (Lod2 düzeyinde) ve ortofoto görüntüler elde edilmiştir.

7-Tüm İstanbul’a ait LAS formatındaki hava lidar verilerinden DEM, DSM ve orto-görüntü üretimi, lazer veri sınıflandırması, verinin değişik gösterimleri ve ölçümleri için TerraSolid yazılı-mı eğitimleri alınyazılı-mıştır.

8-Tarihi yarımada özelinde sivil mimari örneği yapılar için (520 adet), LOD3 seviyesinde sayısal 3-boyutlu katı resim giydiril-miş modellerin üretilmesi işi tamamlanmıştır.

9-Tarihi yarımada özelinde anıt eser yapılar için (354 adet), LOD3+ seviyesinde yersel lazer taramaları da yapılarak sayı-sal 3-boyutlu katı hassas resim giydirilmiş modellerin üretil-mesi işi tamamlanmıştır.

10-2013 yılına kalan havadan lidar veri alımı ve hava fotoğrafı alımı çalışmaları tamamlanmıştır.

11-Proje kapsamında İstanbul’un tamamında veri alımı tamam-lanmış olup, alınan verilerin proseslerine ve ürünlerin üretimi-ne devam edilmektedir.

Tablo 5

HAVA LİDAR PROJESİ BİLGİLERİ

1.000

5.400 4.400

18,5

100 81,5 Proje Sahası

(km²)

Yılı Oran

(%) Veri Alınan

Saha (km²) Oran

(%)

2012

TOPLAM

2013 5.400 100

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 6

LİDAR PROJESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI

150 Adet

Gerçekleşen İş Kaleminin Adı Gerçekleşme

Miktarı Gerçekleşme

Oranı (%) Kalan

Gerçekleşmeler Yer Kontrol Noktalarının Ölçülmesi

Yüzey Modellerinin Üretilmesi Uçuşun Yapılarak Havadan Veri Alımı

Sayısal Görüntülerin Üretilmesi Kent Modelinin Üretilmesi Anıt Eserlerin Yersel Taranması Anıt Eserlerin Modellerinin Üretilmesi

1.000 km²

-26 1.100.000 Adet

Sivil Mimari Yapıların Modellerinin Üretilmesi

Yersel Yöntemlerle Revize Edilen Hâlihazır Haritaların Kontrol ve Onay Çalışmaları

Beykoz ilçesi Akbaba mahallesinde Kaymak Donduran Mesire alanına ait yaklaşık 60 hektarlık alanda yersel yöntemlerle re-vize edilen 4 adet 1/1000 ölçekli ve 1 adet 1/5000 ölçekli rere-vize halihazır harita kontrol edilerek onaylanmıştır.

Beykoz ilçesi Mahmut Şevket Paşa köyünde, Beykoz Üniversi-tesi proje alanına ait yaklaşık 6,5 hektarlık alanda yersel yön-temlerle revize edilen 4 adet 1/1000 ölçekli ve 1 adet 1/5000 ölçekli revize halihazır harita kontrol edilerek onaylanmıştır.

Çatalca ilçesi Çakıl mahallesinde Rüzgar Enerjisi Proje alanı-na ait yaklaşık 921 hektarlık alanda yersel yöntemlerle revize edilen 30 adet 1/1000 ölçekli ve 4 adet 1/5000 ölçekli revize halihazır harita kontrol edilerek onaylanmıştır.

Çatalca ilçesi Dağyenice-Oklalı-Kestanelik köylerinde Rüzgar Enerjisi Proje alanına ait yaklaşık 115 hektarlık alanda yersel yöntemlerle revize edilen 7 adet 1/1000 ölçekli ve 2 adet 1/5000 ölçekli revize halihazır harita kontrol edilerek onaylanmıştır.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 7

2013 YILI KONTROL EDİLEN VE ONAYLANAN YERSEL HALİHAZIR PAFTA BİLGİLERİ

60

921 6,5 Akbaba

Çakıl Mahmut Şevket Paşa Köyü

4

İlçe Proje Alanı

(Hektar) 1/1000 Pafta Sayısı (Adet)

1/5000 Pafta Sayısı (Adet)

Dağyenice-Oklalı- 115

Kestanelik 7 2

1.102,5 45 8

Harita Uygulama ve Ölçme Çalışmaları

5216 sayılı kanunun 7(c) maddesince Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetleri içeren projelere ait parselasyon planları ve her türlü imar uygulaması çalışmaları yapılmaktadır. 2013 yılı içersinde, İstanbul’un muhtelif ilçele-rinde 18 adet İfraz, Tevhid, Yola Terk, Yoldan İhdas, İşlemleri ve 53 adet İnşaat-İstikamet ve Kot-Kesit işlemleri ve 28 adet ara-zi ölçüm işleri yapılmıştır. Sivil Havacılık Kurumu’nun talepleri doğrultusunda 6 adet Heliport ölçüm işi yapılmıştır.

Dere Envanter Çalışmaları

Derelerin planlama sürecinde envanterlerinin oluşturulması ve sayısal ortama aktarılması amacıyla Avrupa yakası ve Ana-dolu yakası için iki ayrı ihale yapılmıştır. 19/07/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak başlayan çalışmalar halen devam etmek-te olup, projenin sonuçlanması ile derelerin aks uzunlukları, ıs-lah durumları, dere için yapılan projeler, dere koruma bandında bulunan işgallere ait bilgiler veri tabanına aktarılarak sorgula-nabilir hale gelecektir.

Kadastral Harita Çalışmaları

Güncel kadastral bilgilerin alınması konusunda TKGM ile İBB arasında Ortak Veri Üretim Paylaşım ve Kullanım Esasları-na Dair Protokol 04/10/2013 tarihi itibari ile 1 yıl uzatılmıştır.

Protokol kapsamında yapılacak çalışmalarla İstanbul’un tüm ilçelerinin güncel kadastral verilerinin oluşturulması amaçlan-maktadır.

Protokol kapsamında, Adalar, Kartal, Maltepe, Bağcılar,

Esen-köy Üsküdar, Ataşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinin ihaleleri tamamlanmış olup, Çatalca, Silivri, Arna-vutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Bakırköy, Ümra-niye, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz, Şile, Tuzla, Pendik, Sul-tanbeyli ilçelerinin de ihale dosyaları hazırlanmıştır.

Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları

2004 senesinden itibaren İstanbul ili genelinde Beyoğlu, Fatih, Beykoz, Pendik, Tuzla, Eyüp, Şile (Merkez), Maltepe, Bayram-paşa, Esenler, Sarıyer, Sultanbeyli, Beşiktaş, Şişli, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Başakşehir, Bey-likdüzü, Çekmeköy, Kâğıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Şile, Tuzla, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Kartal, Kadıköy, Ataşe-hir, Güngören, Bahçelievler, Üsküdar, Avcılar, Esenyurt İlçeleri Adres Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanmıştır.

İstanbul İli Anadolu ve Avrupa Yakası Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilerek Ad-res Bilgi Sisteminin Güncellenmesi çalışmalarına devam edil-mekte olup, 2014 senesi itibariyle bitirilmesi hedeflenmek-tedir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Anadolu ve Avrupa yakasında arazide tespit edilen eksik cadde, sokak, yol, mey-dan, bulvarların isimlerine ait duvar veya direk tipi tabelaları ile kapı numarası tabelaları, ayrıca gerçek kişiler ve kurumlar-dan gelen taleplerin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetme-lik esaslarına göre kontrolü, bilgisayar ortamına aktarılması ve yerinde montajı, yeniden oluşturulan adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi ile Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine alt-lık oluşturacak Adres Bilgi Sisteminin güncellenmesi çalışma-ları tamamlanmış olacaktır.

Harita İmar Uygulaması Çalışmaları

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi uya-rınca 9 adet imar uygulaması tescil ettirilmiştir.

İlçe belediyeleri tarafından yapılan 73 adet uygulama dos-yasından 34’ü onaylanmış, 18’i imar uygulamasında teknik ve usül açısından hatalar tespit edilerek ilçe belediyesine iade edilmiştir. 21 adet imar uygulama dosyasının kontrolleri devam etmektedir.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 86-89)