Avrupa Birliği İlişkileri

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 72-75)

AB Eğitim, Bilinçlendirme ve İşbirliği Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra AB Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilgi-lendirme etkinlikleri ile AB sürecinin ve kurumlarının tanınma-sı, ulusal ve uluslararası düzeyde hibe projesi yazma, yönetme ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve AB Müktesebatının yerel yönetimlere uyarlanması hususunda kurumsal kapasite-nin arttırılması amaçlanmaktadır.

lendirme etkinlikleri organize edilmektedir. Ayrıca İstanbul’da-ki ilçe belediyelerinin AB sürecine hazırlanmalarına destek sağlamak amacıyla, ilgili kurumlarla birlikte, AB sürecinde yerel yönetimleri ilgilendiren müktesebat ve AB mali yardım-ları konuyardım-larında seminer, çalıştay ve konferanslar da düzenlen-mektedir.

İşbirliği faaliyetleri çerçevesinde; AB Komisyonu ve Genel Mü-dürlükleri, AB Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı, Merkezi Fi-nans ve İhale Birimi, TÜBİTAK, Marmara Belediyeler Birliği, AB Üyesi Ülke Büyükelçilikleri, Üniversiteler, AB Bilgi Merkezleri,

* AB tarafından desteklenen İGEP Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, İBB tarafından planlanmış olup; maliyetler, AB hibelerinden karşılanmıştır.

** Eğitimler ABGS ve diğer kurum/kuruluşlarla yapılan işbirlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 47

2013 YILINDA DÜZENLENEN / KATILIM SAĞLANAN BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Ay

İBB Diğer TOPLAM TOPLAM İBB

Etkinlik Adı Düzenleyen Kurum

Katılımcı Sayısı Toplam Eğitim Saati (Adam/Saat) Süre

(Gün x Saat)

Maliyet (TL)*

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Teorik ve Pratik Bilgiler Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul Bölge Planı Çalıştayı (İstanbul’un Tanıtımı)

AB ve İFM Müdürlüğü

İSTKA AB Birlik Programları ve Ajansları Semineri

AB ve İSTKA Mali Destek Programlarına Yönelik Proje Öncelikleri Çalıştayı

AB ve İFM Müdürlüğü

AB ve İFM Müdürlüğü AB Eğitim ve Kültür Müktesebatı ve Yerel

Yönetimler Bilgilendirme Toplantısı AB ve İFM Müdürlüğü AB Tüketici Sağlığının Korunması Müktesebatı

ve Yerel Yönetimler Bilgilendirme Top.

AB Yerel Yönetimler Müktesebat Bilgilendirme Toplantısı

AB ve İFM Müdürlüğü

AB ve İFM Müdürlüğü AB Bölgesel Politika Müktesebatı ve Yerel

Yönetimler Bilgilendirme Toplantısı

TOPLAM

AB ve İFM Müdürlüğü

İstanbul Bölge Planı Çalıştayı (İstanbul’da

Ekonomik Yapı) İSTKA

Ocak -Eğitim Sayısı (Adet)

İBB

2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM

Maliyet (TL)

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Katılımcı Sayısı (Kişi)

Toplam Eğitim Saati (Adam x Saat)

2013 yılının sonunda İSTKA tarafından yeni mali destek prog-ramları açıklanmıştır. İSTKA tarafından 2014 yılında, İstanbul Bölge Planı’nda yer alan “Gelişme Eksenleri” doğrultusunda

“enerji verimliliği”, “çocuklar ve gençler”, “yenilikçi İstanbul”,

“küresel turizm merkezi İstanbul” ve “afetlere hazırlık” konula-rında hazırlanacak proje tekliflerinden başarılı olanlara maddi destek sağlanacaktır.

AB Proje ve Fon Çalışmaları

2013 yılı içerisinde 2 adet AB ve 7 adet İSTKA olmak üzere 10 proje ile toplam 5.372.839 Euro hibe almaya hak kazanılmıştır.

Kazanılan projelerin toplam bütçesi 13.678.164 Euro’dur.

2013 Yılı sonu itibari ile 4’ü AB ve 11’i İSTKA olmak üzere 15 pro-je tamamlanırken; 8’i AB ve 15’i de İSTKA olmak üzere toplam 23 projenin yürütülmesi devam etmektedir.

2009-2013 dönemini kapsayan son 5 yılda İBB birimlerinin lider, ortak ya da iştirakçi olduğu 22’si AB, 30’u İSTKA olmak üzere toplam 52 proje ile toplam 16.185.243 Euro hibe alın-mıştır. Bu dönemde kazanılan projelerin toplam bütçesi ise 83.790.275 Euro’dur.

2009-2013 döneminde 25 adet AB ve 18 adet İSTKA olmak üze-re 43 proje tamamlanmıştır.

Tablo 48

TAMAMLANAN AB VE İSTKA PROJELERİ Projenin Adı

SUMPA MED-Akdeniz’de Sürdürülebilir Ulaşım Planlama Projesi

Instant Mobility Projesi

Erişilebilir Tuzla Projesi

Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Projesi

Uluslararası Öğrenciler için İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi Projesi

İstanbul Bölgesi Hidro-Meteorolojik Risk Haritalarının Hazırlanması Projesi

Çalışanların Mesleki Donanımları ve Uygun İstihdam Politikalarının Geliştirilmesi Projesi Outsmart Projesi

Sanat Herkes İçindir Projesi

Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Atık Isısının ve Kompostun Seralarda Kullanımı Projesi Geri Dönüşebilir Katı Atık Toplama Otomatı Geliştirilmesi (Akıllı Konteyner) Projesi

Sağlık Turizmi Başkenti İstanbul

Yüksek Güvenlikli İş Sürekliliği Merkezi Projesi

Sera Gazı Emisyon Envanteri Kapsamının Belirlenmesi Projesi

Yönetişim İstanbul: BİNAP Bölgesel İletişim Noktaları Analizi Projesi

Projenin Türü Ortak Sayısı Projenin Toplam

Bütçesi (Euro) Alınan Hibe Tutarı (Euro)

DEVAM EDEN AB VE İSTKA PROJELERİ Projenin Adı

JADE Projesi

Smart Spaces Projesi

LOG4GREEN Projesi City SDK Projesi

OSIRIS Projesi

VIAJEO Plus Projesi VITAL Projesi

Projenin Türü Ortak Sayısı Projenin Toplam

Bütçesi (Euro) Alınan Hibe Tutarı (Euro)

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

* Proje bütçesine yapılan mali katkı, çalıştırılan personelin maaşlarından mahsup edilmiştir.

Panorama İstanbul Projesi

Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi Projesi

İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri-Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi

Kamu Kullanım Amaçlı Geniş Bant (KKAGH) Kablosuz Haberleşme Alt Yapı Kurulumu Projesi İştirakler Bilgi Odaklı Yönetim Sistemi Kurulması Projesi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan WEB Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Projesi

Engelli Bilgilendirme Sistemi Projesi Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi Projesi

İSTKA

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 50

HABER ARŞİVİ VERİLERİ Haber

2009 2010 2011 2012 2013

Haber Sayısı (Adet)

57.624

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

* Proje bütçesine yapılan mali katkı, çalıştırılan personelin maaşlarından mahsup edilmiştir. 2013 yılında, AB ve İSTKA dışında açık olan ulusal ve uluslararası mali destek programlarına 5 adet proje ile başvuruda bulunulmuş olup, proje başvuruları değerlendirme aşamasındadır.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 72-75)