İstanbul Büyükşehir Belediyesi

318  Download (0)

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)

“İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın

bir özetidir. (1923)”

(5)
(6)
(7)
(8)

Bașkandan Değerli

İstanbullular,

Hizmetinde bulunmanın onur ve mutluluğunu tașıdığımız İstanbul, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin büyük bir kısmının gerçekleștiği önemli bir kenttir. Aynı zamanda Asya ve Avrupa’nın buluștuğu bir konuma sahip olmasıyla da küresel bir çekim merkezidir.

Bu bağlamda kentimize yapılan yatırımlar ve faaliyetler uluslararası arenada merak uyandırıyor ve yakından takip ediliyor. Öncü projelerimiz farklı kentlere örnek oluyor. İstanbul Büyükșehir Belediyesi olarak bu durumun gururunu yașıyor ve sorumluluğunu hissediyoruz. Bu sebeple de yenilikçi ve vizyoner projelerimize devam ediyoruz.

2013 yılı Faaliyet Raporumuzu, geride bıraktığımız çalıșma yıllarının verdiği birikim ve tecrübelerimizin neticelerini alarak, saygıdeğer halkımıza ve değerli meclis üyelerimize kıvançla sunuyoruz.

Projelerimizle İstanbul’un dünya șehri olma vasfı yükseldi. Turistik bir merkez olmasının yanında artık sanayinin, kültür ve sanatın, insanca yașam alanlarının örnek gösterilen merkezi haline geldi ve bu yönde yükseliși devam ediyor.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 60 milyar lira yatırım yaptık.

Her yıl bir önceki yılın bütçe rakamlarını așarak hizmetlerimizi gerçekleștirdik. 2013 yılı için de aynı gayretle hareket ederek gider bütçemizi 8,6 milyar liraya ulaștırdık. Bağlı kurulușlar ve șirketlerimizle beraber bu rakam yaklașık 25 milyar liraya tekabül ediyor.

Dev raylı sistemler hamlesiyle “Metro Kent İstanbul” hedefimize çok yaklaștığımızı halkımızın dikkatine sunuyorum. Artık ulașım rayına oturuyor. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Teknolojiyi kamu hizmetleriyle bulușturduk ve toplu tașımayı internetle tanıștırdık. Raylı sistem uzunluğunu 45 kilometreden 141,5 kilometreye çıkardık. 110 kilometre raylı sistem inșaatı da devam ediyor. 2019 yılı hedefimiz 430 kilometre raylı sistem uzunluğuna ulașmak. 2016’da 7 milyon insan metro kullanacak. 2019’da 11 milyon kiși yerin altından seyahat edebilecek. Bu hedefleri bilimsel olarak ortaya koyduk. Ulașım alanındaki çalıșmalarımız raylı sistem ağırlıklı olmak üzere karayolu, denizyolu alanlarında da devam ediyor. İskeleleri yeniliyor, yeni vapurlar hizmete alıyoruz. Yeni yollar, kavșaklar, tüneller hizmete alıyoruz. Görev süremiz içerisinde 286 kavșak ve yol tamamladık, 25’inin yapımı devam ediyor. Bütün bu çalıșmalarımız sonuç verdi. Trafiğe her gün yaklașık 600 araç eklenmesine rağmen, 2004’te 53 dakika olan ortalama yolculuk süresini 49 dakikaya indirdik. Raylı sistemde yapılan yolculuk oranı yüzde 8,6’dan yüzde 14,5’a çıktı. Karayolunun toplu ulașımdaki payı ise yüzde 87,7’den yüzde 80,3’e düștü. Deniz yolu kullanımının payı ise yüzde 5’i aștı.

Yatırımlarımızda en büyük paya sahip diğer bir alan ise Çevre’dir. Bu konuda hep duyarlı olduk. Küresel ısınma, iklim değișikliği ve diğer

gelișmelerin farkındayız, takip ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere yașanabilir ve sürdürülebilir bir İstanbul bırakmak. Yeșil alanların genișletilmesi için gayretlerimiz her yıl artarak devam etti. Yoğunluklu olarak İleri Biyolojik Arıtma devrini bașlattık. Bugün İstanbul’daki atık suların yüzde 97’sini arıtıyoruz. Proje așamasında olan tesislerimiz var.

Onlarla arıtma oranı yüzde 99’u bulacak.

Atıklardan enerji üretiyoruz. İnsan ile doğa arasında denge kuruyoruz.

Doğal kaynakları koruyoruz. Boğaz’dan Haliç’e cansuyu veriyoruz.

Parkları, plajları İstanbulluların kullanımına açmaya devam ediyoruz.

Sağlık ve sosyal destek hizmetlerinde öncü ve lideriz. Her geçen gün parkları, spor ve kültür tesislerini arttırıyoruz. Ortak kullanım alanları hizmete alıyoruz. Buraları belli bir kesime özgü olmaktan çıkarıyoruz.

İstanbulluların geneline yayıyoruz. Șimdi her ilçede bir kültür merkezi var. Her mahallenin bir spor tesisi var. İSMEK kursları, okul spor salonları, sağlık merkezleri sayısı her geçen gün artıyor.

Güncel konularımız arasında yer alan kentsel dönüșüm projelerimizi yetkimiz dahilinde yerine getiriyoruz. Bakanlık ve ilçe belediyeleriyle koordineli çalıșıyoruz. Halka rağmen değil halkla beraber yürütüyoruz.

Kentsel Dönüșüm uygulamalarını deprem odaklı, stratejik hedefli ve tarihi alanlara yönelik olmak üzere üç farklı kategoride uyguluyoruz. Biz gelecek için çalıșıyoruz. Bütün bu çalıșmalarımız daha iyi bir gelecek inșa etmek ve geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Kazanımlarımızı kaybetmek istemiyoruz. İnsanlarımızı kaybetmeyi hiç istemiyoruz.

Kentsel dönüșüm zihinsel dönüșümü sağlayacak. Herkese insanca yașama imkânı getirecek. Kentsel dönüșüm așama așama nihayete erecek. Hem insan canını hem kentin görünümünü kurtaracağız.

Göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren șahsım ve ekibim, halkımızın yașam standartlarını artırmak için çalıștık, çalıșmaya devam ediyoruz.

Bütün bunları yaparken hesap verilebilirlik ilkesinin gereği olarak faaliyetlerimizi sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Bu doğrultuda, yaptığımız faaliyetlerimizi bir araya topladık ve sizlerle paylașıyoruz. Kamuoyuna bilgilendirici ve yol gösterici olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, omuz omuza hizmet verdiğimiz mesai arkadașlarıma da teșekkürlerimi sunuyorum.

Yürüttüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğine siz İstanbulluların verdiği desteğin artarak devam etmesini bekliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

(9)

KÜNYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

FAALİYET RAPORU 2013

(10)

içindekiler

içindekiler

Kurumsal Kabiliyet ve

Kapasitenin

Değerlendirilmesi Performans

Bilgileri Genel

Yönetim

KÜNYE

12 288 298

1. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

2. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ A. AMAÇ VE HEDEFLER

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

B. GENEL YÖNETİM FAALİYET BİLGİLERİ

(11)

Ulașım

Hizmetleri Yönetimi İmar

Yönetimi

Sosyal Destek

Hizmetleri Yönetimi

Sağlık

Hizmetleri Yönetimi

82 102 157 188

(12)

içindekiler

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür

Hizmetleri Yönetimi Çevre

Yönetimi

Afet

Yönetimi

202 236 256 270

(13)

Büyükşehir Belediyesi

FAALİYET RAPORU

2013

(14)

GENEL YÖNETİM

● Genel Bilgiler

● Misyon ve Vizyon

● Yetki, Görev ve Sorumluluklar

● İdareye İlişkin Bilgiler

● İdarenin Amaç ve Hedefleri

● Amaç ve Hedefler

● Temel Politika ve Öncelikler

● Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

● Mali Bilgiler

● Genel Yönetim Faaliyet Bilgileri

(15)

MİSYONUMUZ

“Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorum- luluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adalet- li, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.”

VİZYONUMUZ

“Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye”

olmak.

İLKELERİMİZ Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşla- rının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap veri- lebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul’un ve İstanbul hal- kının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik

Belediyemiz; kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım

Belediyemiz; hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla, ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak pay- daşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder.

Toplumsal, siyasal ve ekonomik şartlardaki değişim, 20. yüz- yılın son çeyreğinde kamu yönetimlerini etkisi altına almaya

iletişim sektöründeki ilerlemeler, sivil toplumun yeni bir aktör olarak belirmesi ve merkezi yönetimlere karşı yerel yönetim- lerin ön plana çıkmaya başlaması ile ivme kazanmış ve kamu yönetimleri hızlı bir kabuk değiştirme sürecine girmiştir. Bu gelişmelerin ışığında kamu hizmetlerinin yapı, işleyiş, fonksi- yon ve sunumunda büyük değişiklikler gündeme gelmiştir. Bu değişmeler katı yapıların esnemesini, dikey yapıların yataylaş- masını, kapalı yapıların şeffaflaşmasını, merkeziyetçi yapıların yetki ve güçlerini yerele aktarmasını, sorgulanmazlık ve doku- nulmazlık anlayışının yerini hesap veren yapılara bırakmasını sağlamıştır. Ayrıca kamusal mal ve hizmet üreten tüm yapılar- da, kuralcılığın yerini vatandaş odaklılığın aldığı, hizmetlerde kalite, etkinlik, verimlilik, güvenilirlik gibi anlayış ve ilkelerin ön plana çıktığı yeni bir anlayış güç kazanmıştır.

Genel yönetim başlığı altında yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, temel politika ve öncelikler, amaç ve hedefler, kurum- sal yapı, kurumsal işbirlikleri ve tanıtım ve halkla ilişkilere yer verilmiştir. Kurumsal yapı kapsamında ise; İstanbul halkına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacak olan kurumsal çalışmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda; stratejik yönetim, in- san kaynakları yönetimi, mali kaynakların yönetimi, bilişim sis- temleri yönetimi, kurumsal destek hizmetleri, emlak yönetimi, iç denetim, teftiş, hukuk, kurumsal yazışma ve arşiv yönetimi ile iştiraklerin yönetimi konularına değinilmiştir.

Tüm bu faaliyetler yürütülürken sektörün, faaliyetlere ilişkin bilgi verilen harcama detayları, raporun sınıflandırıldığı sektör ve alt sektör başlıkları altında, ayrıca faaliyetler için harcanan genel yönetim giderleri (kırtasiye, demirbaş alımları, sarf mal- zemeleri, … vb.), personel giderleri hariç olmak üzere “Genel Yönetimi Faaliyet Yılı Sektörel Harcama Tutarları Tablosu” adı ile bu bölümün sonunda verilmiştir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu bir hu- kuki alt yapı söz konusudur. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok mevzuat hükmü bulunmaktadır ancak bunlar arasında özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca belediye hizmet alanları ve belediyenin genel yönetimi hususunda başka birçok mevzuat da yön göstericidir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesine göre büyükşehir belediyelerinin temel görev, yetki ve sorum- lulukları şu şekildedir:

(16)

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak bü- yükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşe- hir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yap- mak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırla- yacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planla- rını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselas- yon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yap- mak veya yaptırmak.

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruh- satlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumlu- luğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat ver- mek ve denetlemek.

Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetki- leri kullanmak.

Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçla- rı ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenleme- sinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarı- mını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara veril- mesi işlerini gerçekleştirmek.

Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağla- mak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyer- lerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzeme- leri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek ted- birler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafri- yatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek;

sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplat- mak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yap- mak.

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesse- seleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kur- mak ve işletmek.

Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alan- larda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yap- mak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kü- tüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğin- de amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsa- bakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara beledi- ye meclis kararıyla ödül vermek.

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, ona- rımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko- runmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yap- mak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işlet-

(17)

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için ge- rekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işlet- mek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yap- tırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösteri- len yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruh- satlandırmak ve denetlemek.

İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetler- le ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçe- ğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönün- den denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile ye- tişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya iş- lettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından teh- like oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok mevzuat hükmü bulunmakta olup hizmetlerini etkileyen bazı yasalar konu başlıklarına göre ilgili tabloda verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

2004 sayılı İcra İflas Kanunu

2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

1415 sayılı İş Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 4759 sayılı İller Bankası Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 818 sayılı Borçlar Kanunu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

(18)

Tablo 1 Devamı

GENEL YÖNETİM ALANINA İLIŞKİN MEVZUAT 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

5176 Sayılı Kamu, Görevlilerinin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru

5393 sayılı Belediye Kanunu 5237 sayılı TCK Kanunu

5449 sayılı Kalkınma Ajansı Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanunu

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6245 sayılı Harcırah Kanunu

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmasını Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Usul ve Esasları Gereken Hakkında Yönetmelik

5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar- namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

5737 sayılı Vakıflar Kanunu

6085 Sayıştay Kanunu 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

5828 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

Tablo 1 Devamı

GENEL YÖNETİM ALANINA İLIŞKİN MEVZUAT 7201 sayılı Tebligat Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Elektronik Belge Standardı Genelgesi

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulunun Onayı

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik) Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Arşiv Yönetmeliği

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı-1) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması 2010/11 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Mahalli İdareler Taşınır Mal Yönetmeliği

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

(19)

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

5543 sayılı İskân Kanunu

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu

2981 sayılı İmar Affı Kanunu 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu

3402 sayılı Kadastro Kanunu

1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

3621 sayılı Kıyı Kanunu

6831 sayılı Orman Kanunu

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 3

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

İstanbul Otopark Yönetmeliği 3645 sayılı İETT Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ ALANINA İLIŞKİN MEVZUAT

5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 2981 sayılı İmar Affı Kanunu

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

Mezar Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Mezarlıklar Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık bağlanması Hakkında Yönetmelik

İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esa. Belir. İlişkin Yönetmelik

Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği

5825 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

(20)

Tablo 5

SAĞLIK HİZMETLERi YÖNETİMİ ALANINA İLİŞKİN MEVZUAT

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 6

ÇEVRE YÖNETİMİ ALANINA İLIŞKİN MEVZUAT

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2872 sayılı Çevre Kanunu

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tablo 6 Devamı

ÇEVRE YÖNETİMİ ALANINA İLİŞKİN MEVZUAT

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Egsoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 7

KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ ALANINA İLİŞKİN MEVZUAT

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

2936 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

(21)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 775 sayılı Gecekondu Kanunu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu

6301sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Zabıta Yönetmeliği

5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 9

AFET YÖNETİMİ ALANINA İLİŞKİN MEVZUAT

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Deprem Yönetmeliği

İtfaiye Daire Başkanlığı Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektöründeki Acil Yardımlaşma Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

FİZİKSEL YAPI

Araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedariğini iki yolla karşı- lamaktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan satın alma şeklindedir. Mevcut durumda kullanılan araçların % 48,81’i kurumun resmi aracı sta- tüsündedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet ihaleleri ile yürütülen projeler kapsamında projenin ge- rektirdiği niteliklerde araçlar temin edilmekte olup, bu araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir. Bu araçların bakım ve ona- rımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır.

Tablo 10

ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU ARAÇ TÜRÜ

İş Makineleri

Pikap

Yangın Söndürme Destek Araçları

Traktör

Yol Yapım ve Bakım Araçları

Tanker

Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları

Ambulans Çevre Temizlik Araçları

İstif Makinesi

Kamyon ve Kamyonetler

Yangın Müdahale Helikopteri

Cenaze Araçları-Mobil Morg- Seyyar Gasilhane Otobüs-Minibüs Araç Ekipmanları TOPLAM Vinç ve Çekiciler

Binek Araç

Resmi

217

96

197

4 111

49

210

45 75

24

613

-

106 201 581 2.751

41

181

Kiralık

3

85

-

- -

220

-

11 14

-

454

1

232 360 - 2.885

1

1.504

TOPLAM

220

181

197

4 111

269

210

56 89

24

1.067

1

338 561 581 5.636

42

1.685

Yüzde

3,90

3,21

3,50

0,07 1,97

4,77

3,73

0,99 1,58

0,43

18,93

0,02

6,00 9,95 10,31 100 0,75

29,90

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binalarına ilişkin incelemede hizmet binaları ve ofis binaları ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetle- rin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunlulu- ğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir.

(22)

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Diğer Lojman

Eğitim Merkezi

Yemekhane Lojistik Destek Merkezi

Misafirhane İkmal ve Tasfiye Ambarı

484 5

1 1

2 3

52.750 7.428

446 38.000

1.009.420 24.920

TOPLAM 1.398 3.615.727

İtfaiye, zabıta, park bahçe, sağlık, sosyal destek hizmetleri, kü- tüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dola- yısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satın alma, kiralama veya inşa etme yöntemlerin- den uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkanı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılar- dan da yararlanılmaktadır.

Tablo 11

Tablo 11 Devamı

Tıp Merkezleri

Kesik Et Kontrol ve Denetim Amaçlı Binalar Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi

Hayvan Tedavi Polikliniği Evde Sağlık Ünitesi

Kurum Tabiplikleri

Psikoloji danışma merkezi Görüntüleme Merkezleri

Geçici Hayvan Bakımevleri

7

- 44

1 8

10

17 20

4

5.862

- 7.010

550 7.540

206

2.770 3.285

37.062

Sağlık Hizmetleri

Sanat Galerisi Kütüphane

Tiyatro Atelyeleri Kültür Merkezi

Tiyatro Sahneleri Müze

2 18

10 14

12 5

1.280 11.120

1.500 77.744

17.000 2.258

Kültür Hizmetleri

HİZMET BİNALARI

HİZMET BİNALARI

İSMEK

Sosyal Tesis

Engelliler Yaz Kampı

İSADEM Huzurevi

Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)

Engelli Merkezleri

Kadın Koordinasyon Merkezi Darülaceze

İSMEM

Spor Tesisi

Sosyal Yardım Merkezleri

Bel-Net Okul spor salonları Gençlik ve Çocukevi

Halkla İlişkiler (İletişim Noktası) Bina Türü

238

1

2

2 4

4

48

5 56

8

40

2

64 117

2

17

115.062

70

118.000

730 35.206

170

48.704

13.859 304.000

58.900

765.145

8.500

4.972 83.660

4.100

542 Sayı (Adet) Alan (m2)

Sosyal Amaçlı

Su Ürünleri Hali Hal Kompleksi

1 2

27.000 439.000

Kent ve

Acil Duruma Toplum DMüdahaleüzeni

Acil Yardım İstasyonu 3 690

AKOM 6 6.030

İtfaiye İstasyonu 108 273.236

Tablo 12

KULLANICI BİRİM

Park Bahçe ve Yeşil Alanlara DB

Yol Bakım ve altyapı Koordinasyon DB Satınalma DB

Raylı Sistem DB

Zabıta DB Ulaşım DB

Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB

TOPLAM

Yazı İşleri ve Kararlar DB İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol DB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB

Emlak Yönetimi DB Hukuk Müşavirliği

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme DB

Bilgi İşlem DB

Etüd ve Projeler DB Teftiş Kurulu Başkanlığı

Destek Hizmetleri DB Boğaziçi İmar Müdürlüğü

Fen İşleri DB

350

3.942 3.743

2.064,50 552

1.560 823

5.350 1.100

2.015 1.524

1.661

400

6.208 5.767

5.697,75 947

1.020 1.750

2.355 1.500

12.647,41 1.997

1.890 6.187

8.637 1.300

15.392 1.767,93

12.240 20.768

486.842 273.926

696 2.796

10.647

1.178 8.152

305.239,43 914.018,09

140.437 4.476

2.327 18.012

İnsan Kaynakları ve Eğitim DB İtfaiye DB

İmar ve Şehircilik DB

Kültür ve Sosyal İşler DB Mali Hizmetler DB Mezarlıklar Müdürlüğü Kaynak Geliştirme ve İştirakler DB

Toplam Ofis Alanı

(m2) Toplam Alanı (m2)

4.102

3.074 450

10.025 857,93

10.128 4.195

11.992 83.000

850 2.092

5.847 İDARİ BİNALAR

(23)

Organizasyonel Yapı

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluş- maktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe Belediye Meclisle- rine halk tarafından doğrudan seçilen Meclis üyelerinin seçiliş sırasına göre beşte bir oranındaki kısmının Büyükşehir Beledi- ye Meclisine gelmesiyle oluşmaktadır. Büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin başkanları Meclisin doğal üyeleridir. Meclis üye sayısı 301’dir. Meclis, her ayın ikinci haftasında 5 gün sürey- le toplanır ve kendi belirleyeceği ayda tatil yapar.

İşbirliklerini Güçlendirmek

Stratejik Amaç 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

Meclis Üyelerimizin Partilere Göre Dağılımı

AK PARTİ 178+1

CHP 118

BAĞIMSIZ 2

MHP 1

SP 1

TOPLAM 301

Şekil 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ MECLİS BAŞKANI

Dr. Kadir TOPBAŞ MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ

Ahmet SELAMET MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

Göksel GÜMÜŞDAĞ

DİVAN KATİPLERİ Ahmet Hamdi GÜRBÜZ

Abdullah KÜÇÜKOĞLU Fatih EREN Özlem TEKE İbrahim BULUT

Semra YAŞAR Hatice SIRAÇ Gülver ERDEM

Meclis Toplantısından Bir Görüntü, 2013

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylan- ması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre dü- zeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kad- ro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleş- tirilmesine veya sermaye artışına karar verilmesi, borçlanmala- rın onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre üyesi olduğu birlikler aşağıda sıra- lanmıştır.

• Türkiye Belediyeler Birliği

• Marmara Belediyeler Birliği

• İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği

• Sağlıklı Kentler Birliği

• Tarihi Kentler Birliği

• Türk Dünyası Belediyeler Birliği

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre, mecliste, siyasi parti guruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur.

2013 yılı meclisinde;

• İmar ve Bayındırlık Komisyonu,

• Çevre ve Sağlık Komisyonu,

• Plan ve Bütçe Komisyonu,

• Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

• Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kurulması zorunludur.

• Hukuk Komisyonu,

• Tarife Komisyonu,

• Harita Komisyonu,

(24)

• AB ve Dış İlişkiler Komisyonu,

• Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu,

• Temel Haklar Komisyonu,

• Tarım Orman ve Köy Hizmetleri Komisyonu,

• Aile ve Kadın Sorunları Komisyonu,

• Engelliler Komisyonu,

• Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu,

• Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu,

• Turizm ve Sanat Komisyonu,

• Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonu bulunmaktadır.

Grafik 1. Alınan Meclis Kararları (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 2.828

2010 2.682

2009

2.508

2013 2.708

2012 2011

2.929

2.200 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.900 2.800 3.000

Grafik 2. Meclis Üyeleri Tarafından İBB Başkanlık Makamına Havale Edilen Önergeler (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 255

2010 243

2009

263

2013 277

2012 2011

254

220 270 260 250 240 230 280

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkan- lığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hiz- metler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl bi- rim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 BAŞKAN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Genel Sekreter

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mali Hizmetler

Daire Başkanı İmar ve Şehircilik

Daire Başkanı I. Hukuk

Müşaviri

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı in- celeyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve iha- le kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve Boğaziçi imar uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve ayrıca yüksek disiplin kurulu olarak görev yapar.

Şekil 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

Grafik 3. Alınan Encümen Kararları (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 768

2010 1.095

2.319

2.517

2.880

2.785 2.713

2009

1.197

2013 1.369

2012 2011

1.394

500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 3.500

İhale Kararları (2886 Sayılı Kanun’a Göre) Encümen Kararları

Tablo 13’te gösterilen 2013 yılı içerisinde alınan Encümen ka- rarları incelendiğinde en çok denetim kararı alındığı görül- müştür. Belediyemiz birimleri ilgili mevzuatlar kapsamında denetlemeler gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak Beledi- yemizin denetim faaliyetleri kapsamında 1.054 adet denetim kararı alınmıştır. Belediyemiz yatırımlarına paralel olarak artış gösteren kamulaştırma çalışmaları neticesinde 468 adet ka- mulaştırma kararı alınmıştır.

2013 yılı içerisinde alınan Encümen kararlarının dağılımına bakıldığında 709 adet ihale kararının alındığı görülmektedir.

Ağırlıklı olarak Belediyemize ait mülklerin satışının gerçekleş- tirilmesi için alınan ihale kararları ile Belediyemize önemli gelir sağlanmıştır.

(25)

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE BAȘKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ULAȘIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAȘKANLIĞI

BİLGİ İȘLEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAȘTIRMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESKEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ve DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİȘTİRME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENT ORKESTRASI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR TİYATROLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ LEVAZIM VE AYNİYAT ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK YÖNETİMİ

DAİRE BAȘKANLIĞI MALİ HİZMETLER

DAİRE BAȘKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İȘLER DAİRE BAȘKANLIĞI

SATINALMA DAİRE BAȘKANLIĞI BİLGİ İȘLEM

DAİRE BAȘKANLIĞI

İTFAİYE DAİRE BAȘKANLIĞI

DANIȘMANLAR

ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)

TEFTİȘ KURULU BAȘKANLIĞI

HUKUK MÜȘAVİRLİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Genel Sekreter Yardımcısı

GENEL SEKRETER

YAZI İȘLERİ VE KARARLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

MECLİS ȘUBE MÜDÜRLÜĞü ENCÜMEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARȘİV ȘUBE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ȘEHİRCİLİK DAİRE BAȘKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA TEDBİR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DAİRE

BAȘKANLIĞI

SOSYAL VE İDARİ İȘLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ

DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEȘİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE VE YEȘİL ALANLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DIȘ İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI

ve EĞİTİM DAİRE BAȘKANLIĞI

BASIN YAYIN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AB ve İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ MD. (İFM) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİȘKİLER DAİRE BAȘKANLIĞI

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ȘEHİRCİLİK ATÖLYESİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İȘAT) KENTSEL DÖNÜȘÜM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM RİSK YÖNETİMİ ve KENTSEL İYİLEȘTİRME DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASIRAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEM DAİRE BAȘKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DARÜLACEZE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve HIFZISSIHHA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAȘKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve

KONTROL DAİRE BAȘKANLIĞI

ALTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD ve PROJELER DAİRE BAȘKANLIĞI

YAPI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İȘLERİ DAİRE

BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. MAKİNE İKMAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ALTYAPI

KOORDİNASYON DAİRE BAȘKANLIĞI

ULAȘIM PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU ULAȘIM HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM DAİRE

BAȘKANLIĞI

İȘTİRAKLER KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇ A.Ș.

BELBİM A.Ș.

BELTUR A.Ș.

BİMTAȘ A.Ș.

İST.HALK EKMEK A.Ș.

HAMİDİYE A.Ș.

İST. ENERJİ A.Ș.

İGDAȘ A.Ș.

İST. İMAR A.Ș.

BOĞAZİÇİ YÖN. A.Ș

İST.ȘEH. HATLARI A.Ș

İSTİME MEDYA A.Ș

İSBAK A.Ș.

İSFALT A.Ș.

İSPARK A.Ș.

İSTAÇ A.Ș.

İSTON A.Ș.

KİPTAȘ A.Ș.

OTOBÜS A.Ș.

KÜLTÜR A.Ș.

SAĞLIK A.Ș.

SPOR A.Ș.

ULAȘIM A.Ș.

UGETAM KAYNAK GELİȘTİRME ve

İȘTİRAKLER DAİRE BAȘKANLIĞI

BOĞAZİÇİ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :