Havza Alanlarının Korunmasına Yönelik Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 96-99)

Till att börja med ska jag ta upp ett förhållningssätt, som jag kallat för den

”inflytelserike och egensinnige maktmänniskan”. Med den här rubriceringen avses rent konkret en person, som – vid tiden för det som här tas upp – satt som ordförande för en av Lindeborgs fyra st HSB-föreningar. Personen, som är en man, var för 4-5 år sedan en av tillskyndarna till att bygga ut bredband för de boende och att tillföra Lindeborg en IKT-infrastruktur av typen ”Lindeborg på nätet”. I detta skede utmärkte han sig alltså av stor handlingskraft och stort intresse för framväxten av ”Lindeborg på nätet”.

Han tog bl.a. initiativ till att rekrytera boende i Lindeborg, som kunde bemanna den s.k. IT-verkstaden. Han var också tillsammans med andra HSB-föreningar drivande för att skapa en Lindeborgsövergripande stiftelse, som skulle kunna fungera som juridisk person för IT-satsningen i området. Planerna på en sådan stiftelse rann emellertid efterhand ut i sanden på grund av bristande initiativkraft och samordningsvilja hos de inblandade HSB-föreningarna. Till bilden hör, att personen i fråga är en mycket temperamentsfull man med en bestämd och klar uppfattning om allehanda ting.

Genom sin obestridliga duglighet och sitt politiska och fackliga engagemang har han

18 Det här dokumentet skrevs våren 2002 som en beskrivning av olika företeelser och fenomen i ”Lindeborg på nätet”. Beskrivningen tillkom genom en analys av observerade företeelser och fenomen, vilket bl.a förklarar rubriceringen av vissa förekommande inslag i

”Lindeborg på nätet”. För att inte påverka autenticiteten i grundtexten har bara några mindre formmässiga redigeringar genomförts. Av autentiska skäl är dessutom den ursprungliga tempusformen (presens) inte ändrad.

haft betydande framgångar och blivit invald som boendeordförande och nämndeman i hovrätten. Han är dessutom fastighetsförvaltare för de fyra HSB-föreningarnas

samordnade fastighetsskötsel. I det tidiga planeringsskedet och inför uppstarten av den första versionen av ”Lindeborg på nätet” hade jag täta kontakter med denna person.

Han var bl.a. min kontaktperson till den dåvarande s.k. Lindeborgsgruppen, som var benämningen på en grupp sammansatt av ordförandena för lokala boendeföreningar och representanter för HSB-Malmö, Boverket, den lokala skolan och andra föreningar i området. Lindeborgsgruppens sammansättning avspeglade, att den var en

ledningsgrupp för ett boendeprojekt finansierat av HSB-Malmö och Boverket. Detta boendeprojekt syftade till att utreda och genomföra förändringar i en befintlig

boendestruktur, så att den skulle understödja en ökad robust och långsiktigt hållbar samhällsutveckling avseende energiförsörjning, energibesparing, återvinning mm. Av ovanstående har förhoppningsvis redan framgått, att personen – som här beskrivs – med råge kan göra anspråk på vissa delar i personrubriceringen.

Beskrivningen tecknar bilden av en person, som på ett avgörande sätt drivit på och stimulerat utvecklingen av ”Lindeborg på nätet”. Samtidigt är det emellertid så, att personen vid flera tillfällen exponerat sitt starka ego och kraftfullt fronderat mot inslag/företeelser, som inte passade in i hans politiska, fackliga och HSB-influerade föreställningsvärld. Hans målsättning var ganska tydligt att driva utvecklingen av

”Lindeborg på nätet” i en riktning, som inte hotade hans behov av att kontrollera och värna sin position som föreningsordförande och fastighetsförvaltare. Denna

målsättning framträdde speciellt tydligt, i samband med att ”Lindeborg på nätet”

kompletterades med ett virtuellt diskussionsforum. Vid ett antal tillfällen gjordes nämligen några tämligen harmlösa inlägg, som bl.a. ifrågasatte föreningarnas och förvaltarens hantering för att eliminera inbrott i garagen, samt inlägg som handlade om, hur föreningarna hanterat uppsägning av vaktmästare för att ersätta dessa med en inhyrd entreprenadfirma. Dessa inlägg och ytterligare ett inlägg, som på ett mustigt språk ”anklagade” personens egen styrelse ”för att suga fett”, gjordes under påhittade användarnamn, som inte gick att spåra till faktiska personer i området. Dessa inlägg fick nämnda person att ”bli förbannad” och att känna sig personligen kränkt av ett diskussionsforum, som enligt hans mening bara var till för ”anonyma huliganer”, som minsann visat sin ”okunnighet”, eftersom deras inlägg vittnade om, att de inte tagit till sig informationen i den pärm, som varje hushåll i föreningen minsann fått. Det hör till saken, att hemsidan ”Lindeborg på nätet” vid denna tid var inhyst på ett webbhotell, och att kostnaden för detta delades solidariskt mellan de fyra största HSB-föreningarna i Lindeborg.

I samband med ett besök för att hjälpa nämnda person att registrera sig som användare av diskussionsforumet, fick jag den första signalen om, att just hans förening

eventuellt skulle ompröva sitt stöd för ”Lindeborg på nätet”. Anledningen till detta skulle vara, att diskussionsforumet inte uppvisade ett i hans mening välordnat demokratiskt diskuterande utan i stället gav utrymme för ”huliganers” okunniga

tyckande. Denna uppfattning upprepades några månader senare i två telefonsamtal, där jag blev uppringd och informerad om, att förekomsten av diskussionsforumet minsann innebar att föreningen inte kunde tänka sig att betala kostnaden till webbhotellet. I det

andra telefonsamtalet, som var kvällen innan en av IT-verkstaden anordnad ”hearing”

ute i Lindeborg, upprepade han, att föreningen minsann inte tänkte betala för hemsidan längre, eftersom den inte utvecklats på ett bra sätt. Det ”formella” skälet denna gång var emellertid, att han fått en anmärkning från boende om att ”Lindeborg på nätet”

minsann innehöll porr. Det visade sig nämligen, att en boendes egen hemsida – som tidigare lagts in som länk på ”Lindeborg på nätet” för att stimulera/belöna och

exponera de boendes egna hemsidebyggen – numera utvecklats till att bli en hemsida med anspråk på att vara en ”svensk humorsajt”, där det bl.a. fanns en avdelning för s.k.

”fräckisar”, som ackompanjerades med en del bilder och filmer på lättklädda damer.

Det var emellertid väldigt uppenbart, att händelsen med länken till den opassande privata hemsidan i själva verket var en tacksam förevändning för att försöka stoppa ett

”Lindeborg på nätet”, som innehöll ett frispråkigt diskussionsforum. Vid detta tillfälle försökte jag övertala honom att infinna sig och framföra sina synpunkter på

”hearingen”, vilket han på det bestämdaste avvisade, eftersom han inte på något sätt längre ville befatta sig med ”Lindeborg på nätet”.

Det hör till saken, att länken till hemsidan med ”svensk humor” togs bort, efter att den berörde Lindeborgaren informerats om, att vi inte kunde bidra till att exponera en hemsida, som kunde väcka anstöt hos många boende.

Vid de här tillfällena var det ganska oroande, att nämnda person framförde hot om att inte betala för ”Lindeborg på nätets” webbhotell. IT-verkstaden levde nämligen då i tron, att hans förening ensamt betalade hela kostnaden för webbhotellet. På

”hearingen” framkom emellertid, att kostnaden i själva verket delades upp och betalades solidariskt av samtliga fyra HSB-föreningar med en total årskostnad på c:a 1000:-.

Tilläggas kan, att en av IT-verkstadens medlemmar sitter i samma styrelse som ovannämnde ”inflytelserike och egensinnige maktmänniska”. Denna medlem är i själva verket en nyckelperson för ”Lindeborg på nätet”, eftersom han äger ”Lindeborg på nätets” domännamn. Det fanns därför vissa farhågor, att styrelseordförandens upprepade angrepp på ”Lindeborg på nätet” skulle smitta av sig och leda till, att domännamnet inte längre skulle vara disponibelt för ”Lindeborg på nätet”. I samband med dessa angrepp tog jag därför ett antal kontakter med denna medlem i

IT-verkstaden och fick lugnande besked om att domännamnet garanterat var vikt för

”Lindeborg på nätet”, eftersom han tidigare hade avgett detta löfte. Om serverplatsen på webbhotellet trots allt inte betalades av boendeföreningen, skulle det därför vara möjligt att peka om det efterhand etablerade domännamnet till en annan serverplats, t.ex. en serverplats på informatikinstitutionen. Eftersom det fanns möjlighet till en alternativ och kostnadsfri serverplats, har alltså det verkliga hotet mot ”Lindeborg på nätet” egentligen bestått i beroendet av välviljan hos en medlem i IT-verkstaden att tillhandahålla ett efterhand inarbetat domännamn.

Den här beskrivningen av intriger visar på, hur olika personkaraktärer har betydelse för utvecklingen och själva existensen av ”Lindeborg på nätet”. Beskrivningen visar dessutom på olika strategier för att eliminera personrelaterade hot mot

förändringsprojekt av den här typen. I kontakterna med ovannämnda personer har jag nämligen utvecklat en slags ”fintlighet”, dvs en lyhördhet för nyanser och en förmåga att ödmjukt anpassa agerandet gentemot nyckelpersoner på ett sätt som gagnar mål och vision för ”Lindeborg på nätet”.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 96-99)