Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 75-81)

Medya Takip

Hizmet alım ihalesi kapsamında medya takip şirketinden Med-ya Takip Hizmeti satın alınmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştirak ve şirketleri ve ilçe belediyeleriyle ilgili ulusal ve yerel ölçekte yayın yapan yazılı basın, televizyon, radyo ve in-ternet haberleri, medya takip şirketi aracılığıyla zamanında ve rafine edilmiş şekilde elektronik ortamda takip edilmektedir.

Bunun yanı sıra, acil olarak istenen kayıtlar için müdürlük bün-yesinde kurulan ve 14 televizyon kanalını takip ve kayıt eden bir medya takip ünitesi faaliyet göstermektedir.

Gazete kupür servisi tarafından dijital haber arşivleme özelliği taşıyan basın bülteni kurum içi kullanıma sunulmaktadır. Buna göre Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştirak ve şirketleri ve ilçe belediyeleri ile ilgili ulusal ve yerel yazılı basında çıkan gaze-te, dergi ve internet haberleri, periyodik olarak abone olunan ajanstan alınmakta, görevli personellerin kontrolünden sonra, dijital ortamda günlük elektronik posta kanalıyla birim yöneti-cilerinin erişimine sunulmaktadır.

Projenin Adı

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi

Katot Işın Tüpleri İçeren Atıkların Geri Dönüşümü Projesi

Çalışanların Mesleki Donanımları ve Uygun İstihdam Politikalarının Geliştirilmesi Projesi

Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetim Modelinin Oluşturulması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Projesi

İş’te Engel Yok-Engelli Gençler İstihdam Projesi

İETT Akademi Projesi

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması Projesi Su Yönetiminde Kayıp/Kaçakların Düşürülmesi Pilot Uygulaması Projesi

Projenin Türü Ortak Sayısı Projenin Toplam

Bütçesi (Euro) Alınan Hibe Tutarı (Euro)

Medya Takip Servisi, 2013

Gazete Kupür Servisi, 2013

Fotoğrafhane Faaliyetleri, 2013

Tablo 51

YAZILI ULUSAL VE YEREL BASIN Haber

2009 2010 2011 2012 2013

Haber Sayısı (Adet)

92.468

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Fotoğrafhane

Fotoğrafhane biriminde Başkanlık programlarının ve Başkanlı-ğa bağlı tüm birimlerin fotoğraf basım ve çekim talepleri ger-çekleştirilmektedir.

Yapılan tüm çekimler düzenli olarak tasnif edilip arşivlenmek-tedir. 2006 yılında fotoğraf çekiminde dijital sisteme geçil-miştir. Ayrıca Kuruma ait eski teknikle çekilmiş arşiv fotoğraf-ları negatif tarama yapılarak dijital ortama aktarılmaktadır.

Tablo 52

FOTOĞRAFHANE VERİLERİ

Tanımlar Fotoğraf Kart Baskısı

2009 2010 2011 2012 2013

Sayı (Adet)

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Basımevi

İBB’ye bağlı tüm birimlerden gelen kıymetli evrak, makbuz, defter, fiş, bilet, rapor, bülten, broşür, ilan, afiş, kitapçık gibi taleplere ait dizgi, ofset baskı ve ciltleme… vb. işlemleri bası-mevi (matbaa) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tablo 53

2009 2010 2011 2012 2013

Sayı (Adet)

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Kitap Basımı ve Dağıtımı

İstanbul’un kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan, bunun ya-nında Büyükşehir Belediyesinin geçmişi ile ilgili çeşitli kitaplar yayınlanmaktadır. 2013 faaliyet döneminde, ülkemizde yerel yönetim ve şehircilik alanında neşredilen ilk süreli yayınlar-dan biri olan ve 1923-1942 yılları arasınyayınlar-dan İstanbul Belediye-si tarafından yayınlanan İstanbul Şehremâneti Mecmuası’nı ele alan “İstanbul Şehremâneti Mecmuası Endeksi” adlı kitap yayınlanmıştır. Mecmuanın elektronik ortamda taranmış tüm sayıları DVD’ye kaydedilmiş haliyle kitaba eklenmiştir. Bunun yanında, fotoğraf sanatçısı Orhan Cem Çetin tarafından hazır-lanan ve İstanbul’un bilinmeyen taraflarını farklı açılardan gö-rüntüleyen “Bilinmeyen İstanbul” adlı kitabın tasarım ve yayın hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır.

luşları, ilçe belediye başkanlıkları, çeşitli basın kuruluşları, milli eğitim, sağlık, emniyet müdürlükleri ve talepleri karşılığında ilgililere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

İBB Web TV

Mahalli idare olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, faaliyetleri gereği halka yakın bir kurumdur. Günlük yaşamın içinde, insanla-ra çok yakın hizmetlerde bulunmaktadır. Gerçekleştirmiş oldu-ğu hizmetlerin vatandaşlara en etkin yolla duyurulması gerek-mektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tara-fından 2011 yılında kurulan İstWeb TV, Türkiye’nin ve dünya-nın ilk şehir televizyonudur. Sadece internet üzerinden www.

istweb.tv uzantılı web adresinden yayın yapan İstWeb TV, il genelinde caddeler ve meydanlar, otobüs ve tramvay durak-ları, metro istasyondurak-ları, iskeleler, kültür ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, oteller, alışveriş merkezleri, kamu binaları, İSKİ ve İGDAŞ veznelerinde kurulan LCD ekranlardan ve internet üzerinden hizmet vermektedir. Mobil uygulamalarla da dün-yanın her yerinden iPAd, İPhone ve android iletişim sistemleri aracılığıyla takip edilebilmektedir.

İstanbul’un yüzlerce noktasından 24 saat HD kalitesinde canlı yayın yapan İstWeb TV hizmetiyle;

• İstWeb ile İstanbul’un trafik görüntülerinin anlık yayınlan-ması sağlanmaktadır. Hava, yol durumu, İstanbul, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili bilgiler İstWeb TV yoluyla vatandaşa aktarılmaktadır.

• Doğal afet ve özellikle deprem konusunda vatandaşın bilgi-lendirilmesi ve uyarılması sağlanmaktadır.

• İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, eserlerin restoras-yon çalışmaları, doğal güzellikleri hakkında vatandaşa bilgi ve-rilmektedir.

• Kültürel faaliyetler, Şehir Tiyatrolarının faaliyetleri ve diğer etkinlikler vatandaşa ulaştırılmaktadır.

• Belediyenin mal ve hizmet alım ihaleleri İstWeb TV hizme-ti vasıtası ile bütün vatandaşların erişimine açık olmaktadır.

Böylece kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılıp kul-lanılmadığı, vatandaşlar tarafından görülebilmektedir. İstWeb TV ile katılımcı ve şeffaf bir İBB için de fayda sağlamaktadır.

• Kurum tarafından yapılan her türlü tesisin açılışları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının programları İstWeb TV’de yayınlanmaktadır. Projelerin halka duyurulması ve bu şekilde oluşturulacak tartışma platformuyla katılımcı bir belediye

hiz-dünyanın her tarafından izlenebilmesini mümkün kılmakta-dır. Bu sayede İstanbul’un tanıtımına, turizmine katkı sağlan-maktadır. Yayınların geniş kitlelere ulaşıyor olması, reklam verenlerin dikkatini çekmekte, bu anlamda reklam gelirle-riyle İstWeb TV’nin kendini finanse edecek konuma gelmesi hedeflenmektedir.

İstWeb TV Stüdyosu, 2013

İstWeb TV Reji Odası, 2013

İBB Trafik Radyosu, 2013

İBB Trafik Radyosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan web tabanlı İBB Trafik Radyosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatan-daşları İstanbul trafik durumu konusunda en hızlı, en güvenilir ve en doğru şekilde bilgilendirmek için kurmuş olduğu rad-yodur. İstanbullular, İBB Trafik radyosunu dinlerken İstanbul yol bilgisini anlık olarak alabilecek ve aynı zamanda İstanbul, Türkiye ve dünya gündemini yakından takip etme olanağına da sahip olacaklardır.

Bahçelievler Çözüm ve Çağrı Merkezi, 2013

Halkla İlişkiler

İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hiz-metin daha etkin, verimli ve nitelikli olması için “Bütünleşik Çağrı Merkezi Projesi”ni hayata geçirerek, İletişim noktaları sayılarını artırarak, sosyal medya çalışmalarına ağırlık vererek ve sosyal sorumluluk projeleri-etkinlikleri gerçekleştirerek ça-lışmalarını yürütmektedir.

Beyaz Masa

Beyazmasa hizmetiyle İstanbul’da 7/24 saat hizmet anlayışına göre kuruma ulaşan tüm istek, şikayet ve memnuniyetler de-ğerlendirilerek çözüm üretilmektedir. İstanbul’lu vatandaşları-mızın belediyemize en kısa yol ve en kısa sürede ulaşabilmeleri için, gelişen teknoloji ve bilişim dünyası takip edilerek yeni, etkin ve çözümü kolaylaştırıcı iletişim kanalları açılmakta ve AR-GE çalışmaları devam etmektedir.

Beyaz Masa,

• Alo 153 çağrı merkezi,

• Beyazmasa çözüm ekibi olmak üzere iki ana başlık altında faaliyetlerini yürütmektedir.

“Bütünleşik Çağrı Merkezi” Projesi

“İBB 153 Çağrı Merkezi Entegrasyon” projesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tüm konularda vatandaşlara tek merkez(153 Operasyon Merkezi) üzerinden hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada temel hedef vatandaşların belediye ile ilgili tüm konularda “tek bir temas noktasından” 7/24 hizmet almalarını sağlayarak hizmetin etkinliğinin arttırılmasıdır.

153 Çağrı Merkezi’ne 2013 sonu itibariyle hizmet verilen nu-mara sayısı (statik) 22 adet, çağrı merkezinde görevli personel sayısı (agent) (kişi) 160 kişidir.

2013 sonu itibariyle “Bütünleşik Çağrı Merkezi” projesi kapsamında 153 bünyesine alınan birimlerin isimleri aşağıda verilmiştir. 153 bünyesine katılacak diğer birimlerle bilg-ilendirme toplantıları devam etmektedir.

Tablo 54

153 ÇAĞRI MERKEZİ BÜNYESİNE ALINAN BİRİMLER

Birimler Durumu

ALO 153-1 (Beyaz Masa)

Kültür AŞ

Santral tamamlandı, yazılım devam ediyor

Santral tamamlandı, işletme devam ediyor ALO 153 Backoffice

Kültür Müdürlüğü İstanbul Otobüs AŞ

BELTUR Şehir Hatları

Halk Ekmek

ALO 153-2 (Kadın ve Aile Sağlığı Hiz.)

HAMİDİYE 2

ALO 153-3 (Özürlülere Yönelik Hiz.)

İSTAÇ

ALO 153-4 (Evde Sağlık Hiz.)

İSTON İlaçlama Birimi

Ağaç AŞ KİPTAŞ

Zabıta Tüketici-Rumeli-Anadolu İETT

Zabıta Komuta Merkezi Toplu Ulaşım Çevre Koruma Trafik Kontrol Merkezi Kadın Koordinasyon

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Beyazmasa’ya başvuru yolları gelişen teknolojik imkanlar, hiz-met birimlerinin sayısı ve niteliğindeki artış paralelinde ve de-mokratik-şeffaf yönetim ilkesi gereğince giderek artmaktadır.

Beyaz Masa’ya Başvuru Yolları

Büyükşehir Santral Hattına Başvuru

Alo 153 Çağrı Merkezi Beyaz Masa Şubelerine Başvuru:

Aksaray-Üsküdar-Kadıköy-Mer-ter-Saraçhane İletişim Noktaları Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Eminönü, Taksim, Şirinevler, Kartal, Üsküdar, Beylikdüzü, Aksaray, Eyüp, Otogar

Beyaz Masa Hizmet birimleri yolu ile Başvuru (Beyaz Gezi, Beyaz Karanfil, Beyaz Taziye, Muhtarlar Bürosu)

İnternet Yolu ile Başvuru Web: www.ibb.gov.tr Mail: beyazmasa@ibb.gov.tr Beyaz Masa Mobil Uygulama (Iphone ve Android Telefonlar)

Fax Yolu ile Başvuru

Posta Yolu ile Başvuru

1530 SMS Hattı

Sosyal Medya Yolu ile Başvuru Twitter : @ibbbeyazmasa Facebook: Ibb Beyazmasa Şahsen Başvuru

Yazılım tamamlandı, santral devam ediyor Entegrasyon tamamlandı

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Başvuru Biçimi Beyaz Masa Başvuru Sayısı (Adet)

Sözlü Başvuru

Diğer

Faks

TOPLAM BAŞVURU Alo 153 Çağrı Merkezi

Beyazmasa Şubeleri (Kayıtlılar)

Twitter

KAYITLI BAŞVURU TOPLAM İletişim Noktaları (kayıtlılar)

1530 SMS

Beyazmasa Hizmet Birimleri

2009 2010 2011 2012 2013

331.186

İBB’nin “Her meydana bir İBB” sloganıyla hayata geçirdiği mer-kezi ve yoğun meydanlarda kurulan iletişim noktaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şubeleri gibi çalışarak ve vatandaş-larla yüz yüze iletişim kurarak vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri karşılamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları ta-nıtmayı, halkın sorun, istek ve beklentilerini kayıt altına alarak çözümlemeyi ve belediyenin kültürel etkinlikleri hakkında bilgi vermeyi hedefleyen iletişim noktaları, yabancı turistlere de danışmanlık hizmeti sunuyor.

2013 yılında iletişim noktaları sayısı 17’ye ulaşmıştır. (Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Eminönü, Şişli, Bakırköy, Şirinevler, Üsküdar, Beylikdüzü, Eyüp, Otogar, Aksaray, Atatürk Havaalanı, Taksim Maksem, Sarıyer, Avcılar)

Eminönü İletişim Noktası, 2013

Bakırköy İletişim Noktası, 2013

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 56

İLETİŞİM NOKTALARI VERİLERİ İletişim Noktaları

Yerli Ziyaretçi Sayısı

Kayıt Altına Alınan Başvuru Sayısı Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Dağıtılan Materyal Sayısı

Ölçü 2010 2011 2012 2013

Kişi

Kişi Kişi

Adet

353.328

6.623 107.891

930.154 246.995

5.065 97.952

729.677

689.637

11.336 383.997

1.473.014

1.099.709

15.663 416.632

1.921.103

Beyaz Gezi

Beyaz Gezi kapsamında uzman rehberler eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve tanıtımları yerinde yapılmaktadır. Be-lediye yatırımlarının yanı sıra Panorama 1453 ve Miniatürk de gezi programına dahil edilmektedir.

Üniversite öğrencilerine, yurtdışından gelen yabancı öğren-cilere, belirli günlerde özel gruplara, gönüllü itfaiyeöğren-cilere, STK’lara, dış heyet vb. gruplara yönelik geziler düzenlenmek-tedir. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda Çanakkale gezi programları da yapılmaktadır.

Beyaz Gezi kapsamında 6.981 kişiye yapılan anket sonucunda İBB’den genel memnuniyet oranı % 98 çıkmıştır.

Tanıtım Çadırı Hizmetleri, 2013

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 57

BEYAZ GEZİ VERİLERİ

Grup Sayısı (Adet)

Kişi Sayısı

2009 2010 2011 2012 2013

82 3.282

327 13.295 160

6.108

1.090 33.880

839 31.689

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulama yönetmeli-ğine göre 01.07.2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete girmiş olan Bilgi Edinme Birimi, açıldığı tarihten itibaren bilgi edinme başvurularına cevap vermeye devam etmektedir.

Başvuru sahipleri www.ibb.gov.tr sayfasında bulunan bilgi edin-me başvuru formunu doldurarak bilgi taleplerini birimimize ile-tebildiği gibi, faks, posta yolu ve şahsen de müracaatta bulunup, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında çeşitli sorular yönelterek bilgi edinme hakkını kullana-bilmektedir. İstenen bilgi ilgili kişiye isteğe göre e-posta, faks, posta ve yerinde inceleme şeklinde iletilmektedir.

Bilgi edinme faaliyeti kapsamında 2013 yılı içerisindeki bilgi edinme başvuru verileri tabloda verilmiştir.

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 58

İBB BİLGİ EDİNME VERİLERİ

Başvuru Sayısı (Adet)

2009 2010 2011 2012 2013

8.878 7.100 6.340 5.971 4.897

“Dünyada Gündem” E-Bülteni

İBB, Uluslararası çalışmalarını, temasları, işbirliği ve diğer or-tak proje ve çalışmaları hakkında ve bunların uluslararası kent gündemini takip ederek ilgililerin de dikkatine sunmak üzere aylık olarak e-bülten hazırlamakta ve kurum içi ve kurum dışın-da kurduğu network ile ilgililerine iletmektedir.

2013 yılında dış haberler, Türk Dış Politikası, dünyadan yerel haberler ve politika analiz başlıklarının bulunduğu haftalık

“DÜNYADA GÜNDEM” isimli e-bülten çıkarılmıştır.

Dış Basında İstanbul” Bülteni

Dış Basında İstanbul ile ilgili çıkan haberler, haftalık olarak derlen-mekte, tercüme edilmekte ve ku-rum içi ve kuku-rum dışı ilgili birimlere iletilmektedir. Böylece küresel bir merkez olma iddiasındaki İstanbul ile ilgili dünyanın algı şekli ve ilgi dü-zeyi de gözler önüne serilmektedir.

cak her türlü ihale ve benzeri hizmet alım ve satım işlerinin il halkına ve ilgililere duyurulması, yapılması planlanan yeni hiz-met ve projelerden haberdar edilmesi amacıyla 1994 yılından bugüne aylık süreli olarak İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni ya-yınlanmaktadır.

İstanbul İhale ve Duyuru Bülteni 2013 yılında her ay 75.000’er adet olmak üzere toplam 900.000 adet basılmıştır.

İstanbul Bülteni, 2013 İstanbul Bülteni, 2013

İstanbul Bülteni, 2013 Büyükşehir Ailesi Bülteni, 2013

Büyükşehir Ailesi Bülteni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye birimlerine ve per-soneline yönelik olarak; iç haberleşmeyi sağlamak, kurum bilinci oluşturmak, resim, şiir, öykü gibi sanat dallarında, spor ve uğraşı alanlarında çalışmaları bulunan personel ve eserleri hakkında bilgiler vermek, çalışanların evlenme, doğum, ölüm, tayin gibi kişisel durumları ile ilgili haberler vermek, çeşitli ko-nularda aktiviteler düzenleyerek personelin motivasyonunu yükseltmek gibi amaçlarla, “Büyükşehir Ailesi” adıyla internet ortamında aylık olarak iç haberleşme bülteni olarak yayımlan-maktadır.

BİMER

Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt sathında kabu-lünü ve Bakanlıklar ile valiliklere yapılan müracaatların Başba-kanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık İletişim

mektedir. Böylece, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı veya sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının alınması ve merkezden denetlenebilmesi amacıyla ilgili genelge kapsamında hazırla-nan program çevresinde kurumumuz ve bünyesindeki birim-lere (İSKİ, İETT, İGDAŞ) kullanıcılar tanımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, başbakanlığa iletilen başkanlığımız ile ilgili baş-vurular değerlendirilerek ilgililerine bilgi verilmektedir.

Tablo 59

BİMER VERİLERİ (Adet)

Veri Türü

Gelen

Sevk Edilmiş Evrak Sayısı Geçersiz İşlem Yapılan

İşlem Süresi (Gün) Bekleyen

2009 2010 2011 2012* 2013

2.559

-905 1.042

3 712

3.243

-894 1.290

3 1.059 5.257

-809 2.564

2 1.884

6.498

3.895 -2.603

3 59

7.562

4.465 -3.096

3 122

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2013

*2012 yılında değişen BİMER programı nedeniyle “Geçersiz” başvurular sistemde yer almamaktadır.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 75-81)