MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 43-46)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GERÇEKLEŞME

1.561.399.349 TL borç kullanılması öngörülmüştü.

Ancak yurtiçi bankalardan borçlanma yapılmamış, uluslar arası finans kuruluşlarından da 382.191.639 TL dış borçlanma olmak üzere toplam 382.191.639 TL kullanım gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, yurtiçi bankalara 199.872.251 TL iç borç anapara geri ödemesi, değişik uluslararası bankalara 561.527.098 TL dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere toplam 761.399.349 TL anapara borç geri ödemesi yapılacağı planlanmıştı. Ancak, bankalara 146.688.422 TL iç borç anapara geri ödemesi ve 575.291.057 TL dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere top-lam 721.979.479 TL anapara geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Borç Stoku ve Borç Ödemeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeleri için iç ve dış finansman kaynaklarından kullandığı kredilerin 31 Aralık 2013 itibari ile iç ve dış borç tu-tarları toplamı 5.195.313.802 TL’dir. Bu tutarın 377.823.719 TL’lik kısmını Yurtiçi bankalara ve İller Bankasına olan 2018 yılı vadeli iç borçlar, 4.817.490.083 TL’lik kısmını ise 2028 vadeli dış borç-lar oluşturmaktadır.

2013 yılı içerisinde iç ve dış borçlar için toplam 721.979.479 TL borç ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu meblağın, 146.688.422 TL anapara ve 31.707.149 TL faiz olmak üzere toplam 178.395.571 TL’si iç borç ödemeleri için; 575.291.057 TL anapara ve 97.111.451 TL faiz olmak üzere toplam 672.402.508 TL’si dış borç ödemelerinde kullanılmıştır.

Tablo 25

2013 YILI İÇ VE DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMELERİ 2013 YILI İÇ VE DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMELERİ (TL)

TOPLAM ANAPARA FAİZ

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

178.395.571

Kredi Temin Çalışmaları

İmzalanan kredi sözleşmelerinden 2013 yılı içerisinde 47.000.000 USD ile 113.361.303 EURO dış borç kullanımı ger-çekleştirilmiş olup bu borçlar 2028 yılı sonuna kadar geri öde-necektir.

2013 yılında Taksim-Yenikapı Metro Elektromekanik ve 92 Adet Araç Alım Projesi için AFD (Fransız Kalkınma Bankası) ile Stratejik Amaç 09. Ana Hizmet Alanlarındaki

Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı

Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı, birimlerin yıl içinde yapmayı planladıkları yatırım ve hizmetlerin vatandaş-ların ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda, koordineli bir şekilde, kamu kaynaklarının bütçe ile uyumlu, etkin ve verimli kullanıla-rak, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlar göz önünde bulundurularak programlanması ve takibi amacıyla ha-zırlanmaktadır.

İlçe belediyelerinden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birim-lerinden alınan yatırım ve hizmet teklifleri, 2010-2014 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin ger-çekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlaması ve performans esaslı bütçelemeye imkan vermesi gözetilerek, detaylı incele-me ve değerlendirincele-melere tabi tutulmuş, Performans Esaslı 2014 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı hazırlanmış, İstanbul Büyükşe-hir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.

MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Açık/Fazlanın Finansmanın Ekonomik Tablosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Gelir Bütçesi 7.200.000.000 TL, Gider Bütçesi ise 8.000.000.000 TL belir-lenmiştir. Aradaki 800.000.000 TL fark, aşağıdaki “Açık/Faz-lanın Ekonomik Sınıflandırması” tablosunda gösterilmiştir.

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 26

PROJE BAZINDA KREDİ SÖZLEŞME BİLGİLERİ VE KULLANIM TABLOSU

USD

EURO Proje Adı

Proje Adı

Toplam Kullanılan Tutar

Toplam Kullanılan Tutar

Kalan Kullanım Tutarı 2013 Yılında Kullanılan Miktar

2013 Yılında Kullanılan Miktar Kredi Tutarı

Kredi Tutarı Taksim-Yenikapı Metro Elektromekanik ve

92 Adet Araç Alımı Projesi

4 Levent-Ayazağa Üsküdar-Ümraniye Projeleri

24 Adet Metro Aracı Alım Projesi**

820.000.000

23.743.035 4.675.505 23.743.035 0

57.664.600 47.000.000

80.000.000 476.825.240

47.000.000 TOPLAM

Haliç Metro Köprü Projesi *

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi TOPLAM

149.566.479

92.282.668

1.085.592.182 113.361.303 650.134.755

0 0 92.282.668

57.664.600 47.000.000

28.685.798 149.566.479

47.000.000

Kalan Kullanım Tutarı 10.664.600

343.174.760

435.457.428 10.664.600

0

*Haliç Metro Köprü Projesinde Hermes Sigorta bedelinde meydana gelen 936.334,56 EURO tutarında eksilme dolayısıyla toplam kredi miktarında bir azalma olmuştur.

*Haliç Metro Köprü Projesinden 220.014,49 EURO kredi tutarı iptal edildiği için toplam kredi miktarında bir azalma olmuştur.

**24 Adet Metro Aracı Alım Projesinden 874.055,47 EURO kredi tutarı iptal edildiği için toplam kredi miktarında bir azalma olmuştur.

Kredi Derecelendirme (Rating) Çalışmaları

Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırım proje-lerinin ihtiyaçlarını karşılamak için değişik finansman enstrü-manlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu enstrümanlardan biri de uluslararası piyasalardan kaynak teminidir. Bu piyasalardan kaynak teminindeki etkin parametrelerden biri de kurumun kredibilitesidir. Bu çerçevede, Belediyemizin uluslararası

kre-Yardım Yapılan Kuruluşlar

5216 sayılı kanunun 27. maddesinde; “Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ay-rılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine

dibilitesini ölçmek ve değerlendirmek amacı ile dünyada ta-nınmış rating (kredi derecelendirme) kuruluşları olan Moody’s Investors Service, Fitch Ratings ve Standard & Poor’s ile 1999’

dan beri çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalarla ilgili kredi derecelendirme kuruluşlarının Bele-diyemizdeki inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda yayın-ladıkları kredi notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

malî ve aynî yardım yapabilir. Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ih-tiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uy-gulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda; kurumumuz tarafından, İETT Genel Müdürlüğü-müz’e hibe olarak 388.125.000 TL verilmiştir.

Ayrıca aşağıda gösterilmiş olan ilçe belediyelerine de toplam-da 149.980.840 TL yardımtoplam-da bulunulmuştur.

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 27

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KREDİ NOTU

BB- Negatif BB- Durağan BB- Durağan BB- Durağan Anlaşma Fesh Edilmiştir

BB+ Durağan BB+ Pozitif BB+ Durağan BBB- Durağan BBB- Durağan

Ba3 Pozitif Ba2 Pozitif Ba2 Pozitif Ba1 Pozitif Baa3 Durağan

-BBB- Durağan 2009

2010 2011 2012 2013

KURUM ADI (TL-TAHAKKUK) ADALAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARNAVUTKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATAŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVCILAR İLÇE BELDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAYRAMPAŞA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAHÇELİEVLER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞAKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

533.329,01 BAKIRKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYOĞLU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESENYURT İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PENDİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİLE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLÇE BELEDİYE TOPLAMI BEŞİKTAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEKMEKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FATİH İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARIYER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TUZLA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAĞCILAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇATALCA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYÜP İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAĞITHANE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SANCAKTEPE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİŞLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYKOZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESENLER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜNGÖREN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALTEPE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SULTANBEYLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZEYTİNBURNU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAZİ OSMAN PAŞA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

K.ÇEKMECE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SULTANGAZİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜSKÜDAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİLİVRİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜMRANİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2.169.997,95

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI BİLANÇOSU (31/12/2013)

AKTİF DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

5.901.778.526,60 MALİ DURAN VARLIKLARI MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

48.461.188.254,69 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3

KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR FAALİYET BORÇLARI EMANET YABANCI KAYNAKLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

2.189.588.049,11

AKTİF TOPLAM 54.362.966.781,29

Tablo 29 Devamı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI BİLANÇOSU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI BİLANÇOSU (31/12/2013)

DİPNOT: NAZIM HESAPLAR 900

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI

ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI

3.643.124,05 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4

UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR

BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI HESABI

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

5.302.341.128,97

YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI

46.871.037.603,21 33.297.735.434,37

0,00 9.983.114.819,39 3.590.187.349,45

PASİF TOPLAM 54.362.966.781,29

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

PASİF

Belediye Gelirlerinin Tahsilatını Arttırmaya ve Mükelleflerin Memnuniyetini Sağlamaya Yönelik Hizmetler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin tahsilat işlemleri-ni etkin, verimli, uluslararası standartlara uygun ve vatandaş odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirebilmek amacıyla toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde 2009 yılından bu yana sürdürülen çalışmalara 2013 yılında da devam edilmiştir. Bu amaçla 2013 yılı içinde;

• Bilgilendirme ve Yönlendirme sürecimiz çerçevesinde beyan

ve ödeme sistemleri, internet üzerinden gerçekleştirilen hiz-metler, kanunlar çerçevesinde sahip olunan haklar vb. konu-larda web sitesi, e-beyan rehberi, billboard, e-ödeme rehberi, hizmet kılavuzu, ödeme noktaları bilgi kartı, lcd ekran, mükel-lef temsilcisi, büro içi afişler, mükelmükel-lef hakları broşürü, web sayfası bilgi kartı, öneri-talep ve şikayet bilgi kartı, müşteri zi-yaretleri, beyana çağrı kartı, sms bilgilendirme, sosyal medya ve radyo canlı yayını gibi araçlarla mükelleflerimiz bilgilendiril-miş, 35.000 civarında kart, broşür ve kitapçık dağıtılarak çok sayıda mükelleflerimize ulaşılmıştır.

• Belediyemizin gelir tahsilatı konusunda muhatap olduğu mü-kellef gruplarına yönelik olarak toplam 4.639 mümü-kellefimize mükellef memnuniyeti anketi uygulanmış, anket sonucunda bir iyileştirme planı hazırlanarak gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

• Sürekli mükelleflerimizin talep ve beklentileri ile memnuni-yetlerini ölçmek amacıyla bir program dahilinde mükellef ziya-retleri gerçekleştirilmiştir.

• 2010 yılından bu yana Beyaz Masa Programı ile entegre çalı-şan Mükellef Talep ve Şikayet Sistemimiz ile çok sayıda mü-kellefimizin talep ve şikayetleri takip edilerek cevaplanmıştır.

Mükellef taleplerinin daha hızlı cevaplandırılabilmesi için be-lediyemizin Kartal Şubesi’nde de Mükellef Temsilcimiz hizmet vermeye başlamıştır.

• Mükelleflerimizden 28.408 adet beyan alınmış, vatandaşla-rımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla internet üzerinden beyan ve ödeme işlemleri teşvik edilmiştir. 2012 yılında % 66 düzeyinde olan e -beyan oranı 2013 yılında % 72 seviyesine çık-mış, e-ödeme oranımız ise % 44 seviyesine ulaşmıştır.

• Toplam 11 ödeme noktası ile mükelleflerimize kolay ve hızlı bir şekilde ödeme imkanı sağlanmıştır.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 43-46)