Sinyalizasyon Çalışmaları

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 144-147)

Sinyalize Kavşak İmalatı

Kent geneli ana arterler üzerinde yer alan eş düzey kavşaklar-da yaya geçişlerindeki taşıt ve yaya hareketlerini düzenlemek, yaya ve sürüş güvenliği sağlamak amacıyla kavşaklar sinyalize edilmektedir. İstanbul trafiğini sinyalize etmek için sabit za-manlı sinyal yönetimi, tam trafik uyarlamalı sinyal yönetimi, adaptif sinyal yönetimi, yeşil dalga koordinasyonu, tramvay önceliği gibi çok çeşitli sinyal kontrol teknikleri ile sinyal op-timizasyonu çalışmaları alanındaki en ileri teknikler uygulan-maktadır. Anayol akışının gereksiz kesilmesini önlemek için sinyalize kavşaklardaki bağlantı yollarına “Loop Dedektör “ adı verilen algılayıcılar yerleştirilmektedir. Bu sensörler ile;

bağlantı yolunda araç olup olmaması durumuna göre sinyal süreleri otomatik olarak ayarlanmaktadır. Yol akışının gerek-siz kesintisi ve zaman kaybını önleyen bir diğer uygulama da yaya butonlarıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri sinyalize kavşak yönetim tekniklerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürecektir. 2013 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 132 adet yeni sin-yalize kavşak imalatı gerçekleştirilmiş olup kent geneli toplam aktif sinyalize kavşak sayısı 1.971 adede ulaşmıştır.

Sinyalizasyon Sistemleri Bakım Onarım ve İşletilmesi Kent genelinde yer alan mevcut sinyalizasyon sisteminin sü-rekliliğinin sağlanması ve gerekli donanım arızalarının gide-rilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları ile sistemin bir bütün olarak senkronize bir şekilde işleyişini sağlayan prog-ramlama çalışmalarını kapsamaktadır.

2013 faaliyet döneminde kent genelinde yer alan tüm sinyalize kavşakların bakım onarım ve revizyon çalışmaları kapsamında toplam 13 adet kavşağın UKOME kararı ile kaldırılmasına karar verilmiştir.

Sinyalizasyon İmalat Çalışması, 2013

Sinyalizasyon Bakım Onarım Çalışması, 2013

Alternatif Enerji Kullanımı

Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile kent içerisinde yer alan trafik ve yol ile ilgili cihazlarda kaynak olarak alternatif enerji-lere yönelmekteyiz. Amacımız yenilenebilir kaynakları kullana-rak, enerji üretiminde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir kültür geliştirmek, bu konuda örnek teşkil etmek ve ülke-mizde bu sektörün gelişimini desteklemektir.

Alternatif enerji olarak kullanılan güneş enerjisi mevcut du-rumda; sinyalizasyon, flaşör, trafik ölçüm detektörleri, meteo-roloji gözlem sensörleri ve kameralarda kullanılmaktadır.

Alternatif Enerji Kullanılan Örnek Sistemler, 2013

Termoplastik ve Klor Kauçuk Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Mevcut yol ağı üzerinde termoplastik ve klor kauçuk boya ile yapılan işaretlemeler; şerit ve banket çizgilerinden oluşmak-tadır. 2013 yılı faaliyet sürecinde İstanbul genelinde toplam 899.453 m2 termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesi yapılmıştır. Aynı dönem içerisinde ise kent genelinde 113.015 m2 klor kauçuk boya uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Hazır Sembol Uygulamaları

Hazır sembol uygulamaları ok, ofset, yazı ve benzeri yatay işa-retleme sembolleri ve düşey trafik işaişa-retlemelerinin tamamını kapsayan, termoplastik malzemeden oluşan ve ısıtılarak yol yü-zeyine yapıştırılarak kullanılan bir yatay işaretleme yöntemidir.

Bu yöntemle termoplastik ve çiftkompenant boyalarla yapılan yatay trafik işaretlemelerinin düşey trafik işareti sembolleri ile zenginleştirilerek trafik ve yol güvenliği seviyesinin maksimu-ma çıkarılmaksimu-ması hedeflenmektedir. 2013 yılı faaliyet dönemi içe-risinde 1.703 adet hazır sembol uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Düşey Trafik İşaretleme Çalışmaları;

Düşey trafik işaretlemeleri sürücü yolcu ve yayaların kullan-makta oldukları yol ağı üzerinde uymak zorunda oldukları ku-ralların belirtilmesi ve ayrıca yönlendirme, bilgilendirme amacı ile uygulanan işaretlerdir.

Düşey trafik işaretlemeleri; trafik uyarı işaretleri, trafik tan-zim işaretleri ve trafik bilgi işaretlerinden oluşmaktadır.

Çiftkompenant Yatay Trafik İşaretleme Uygulaması, 2013

Hazır Sembol İle Yapılan Yatay İşaretleme Örneği, 2013 Termoplastik Yatay Trafik İşaretleme Uygulaması, 2013

leyen trafik kurallarının, gerekli yatay ve düşey trafik işaretle-meleri ile işaretlenerek sürücü, yolcu ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile yürütülmektedir.

Yatay Trafik İşaretleme Çalışmaları (Çizgi)

Trafik ve Yol Güvenliğinin sağlanması amacı ile yürütülen ya-tay trafik işaretlemelerini kapsamaktadır. Bu işaretlemeler şerit ve banket çizgileri ile zebra ve pelikan yaya çizgileri, oklar, yazılı mesajlar, ofset, hız kesici, yol butonları, vb. işaretleme-lerden oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan Çift Kompenantlı ve Soğuk Yol Boyaları ve Termoplastik Boya ile yapılan yatay işaretlemeler uygulama standartları gereği mevsim şartları göz önüne alınarak kış ayları dışında kalan süreçte gerçekleş-tirilmektedir.

Çiftkompenantlı Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Çiftkompenantlı boya ile yapılan işaretlemeler; zebra ve peli-kan yaya geçidi çizgileri, oklar, yazılı mesajlar, ofset, hız kesici ve benzeri trafik işaretlemelerinden oluşmaktadır. 2013 yılı içerisinde kent geneli yol ağı üzerinde 116.055 m2 çiftkompe-nant boya ile yatay trafik işaretlemesi yapılmıştır.

Ayrıca trafik ve yol güvenliğini maksimum seviyeye yükselt-mek amacı ile ana arter yolların katılım ve ayrımlarında Güven-lik Bariyerleri, Güneş Enerjili Flâşörler ve Esnek Silindirler, Yol Butonu ve CTP gibi yol güvenlik sitemleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

a. Kaplama Üstü Trafik Levha Uygulaması, b. Kavşak İçi Yön Bilgi Levha Uygulaması, c. Standart Trafik Levha Uygulaması, d. LED’li Standart Trafik Levha Uygulamaları, e. Yol Buton Uygulamaları,

f. Güvenlik Bariyerleri Uygulamaları, g. CTP Uygulamaları,

h. Esnek Silindir Uygulamaları’dır.

Güvenli Okul Bölgesi Projesi

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, okula giriş çıkışla-rında yaşanabilecek tehlikelerin minimuma indirilmesi amacı ile okul bölgesine özel yeni yatay ve düşey trafik işaretleme-leri ve yol güvenlik elemanlarından oluşan yeni bir konsept oluşturulmuştur. Böylece okul bölgesine yaklaşmakta olan sü-rücüler etkin bir şekilde bilgilendirilerek maksimum seviyede trafik ve yol güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Trafik Eğitim ve Toplum Bilinçlendirme Çalışmaları Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında mey-dana gelen kazaların yaklaşık % 95’inin insan hatasından kay-naklandığı görülmektedir. Bu ise ciddi bir trafik eğitimi eksikli-ğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli ve tutarlı yeni nesiller hazırlamak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim Okullarında 8-14 yaş gurubu öğrencilere ve gelen talepler doğrultusunda sivil kuruluşlara ve kamu kurumlarına Trafik Eğitim Parkları ve Gezici Eğitim Otobüslerinde trafik eğitimi verilmektedir.

Güvenli Okul Bölgesi, 2013 Bazı Düşey Trafik İşaretleme

Uygulama Örnekleri, 2013

Trafik Eğitimleri

Eğitim çalışmalarından maksimum düzeyde verimin alınması ve ölçülebilir kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması amacı ile ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında trafiğe kapalı alanlarda oluşturulan Trafik Eğitim Parkları; Yatay-Düşey Trafik İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemleri, Yaya Geçitleri, Hemzemin Geçit, Yaya Kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren eğitim pisti ve eğitim sınıfı ve laboratuarlarından oluşmaktadır.

Topkapı Trafik Eğitim Parkı, 2013

Genel ve Özel Trafik Eğitim Faaliyetleri

Yürütülen eğitim çalışmalarının görsel ve yazılı olarak des-teklenmesi amacı ile Trafik Eğitim Kitabı, Trafik Boyama Ki-tabı, Trafik Eğitim Seti, Trafik İşaretleri Panosu, Trafik Eğitim Broşürleri ve benzeri eğitim dokümanlarının hazırlanması ve çoğaltılarak eğitim verilen öğrenci ve okullara dağıtılması sağ-lanmaktadır.

Trafik Eğitim Seti, 2013

gelmesi sağlanmaktadır.

Trafik Labirenti, 2013

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 144-147)