FİZİKSEL YAPI

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 21-28)

Araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedariğini iki yolla karşı-lamaktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan satın alma şeklindedir. Mevcut durumda kullanılan araçların % 48,81’i kurumun resmi aracı sta-tüsündedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet ihaleleri ile yürütülen projeler kapsamında projenin ge-rektirdiği niteliklerde araçlar temin edilmekte olup, bu araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir. Bu araçların bakım ve ona-rımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır.

Tablo 10

ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU ARAÇ TÜRÜ

İş Makineleri

Pikap

Yangın Söndürme Destek Araçları

Traktör

Yol Yapım ve Bakım Araçları

Tanker

Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları

Ambulans Çevre Temizlik Araçları

İstif Makinesi

Kamyon ve Kamyonetler

Yangın Müdahale Helikopteri

Cenaze Araçları-Mobil Morg-Seyyar Gasilhane Otobüs-Minibüs Araç Ekipmanları TOPLAM Vinç ve Çekiciler

Binek Araç

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binalarına ilişkin incelemede hizmet binaları ve ofis binaları ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetle-rin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunlulu-ğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir.

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

Diğer Lojman

Eğitim Merkezi

Yemekhane Lojistik Destek Merkezi

Misafirhane İkmal ve Tasfiye Ambarı

484

TOPLAM 1.398 3.615.727

İtfaiye, zabıta, park bahçe, sağlık, sosyal destek hizmetleri, kü-tüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dola-yısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satın alma, kiralama veya inşa etme yöntemlerin-den uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkanı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılar-dan da yararlanılmaktadır.

Tablo 11

Tablo 11 Devamı

Tıp Merkezleri

Kesik Et Kontrol ve Denetim Amaçlı Binalar Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi

Hayvan Tedavi Polikliniği Evde Sağlık Ünitesi

Kurum Tabiplikleri

Psikoloji danışma merkezi Görüntüleme Merkezleri

Geçici Hayvan Bakımevleri

7

HİZMET BİNALARI

HİZMET BİNALARI

İSMEK

Sosyal Tesis

Engelliler Yaz Kampı

İSADEM Huzurevi

Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)

Engelli Merkezleri

Kadın Koordinasyon Merkezi Darülaceze

İSMEM

Spor Tesisi

Sosyal Yardım Merkezleri

Bel-Net Okul spor salonları Gençlik ve Çocukevi

Halkla İlişkiler (İletişim Noktası) Bina Türü

Su Ürünleri Hali Hal Kompleksi

Acil Yardım İstasyonu 3 690

AKOM 6 6.030

İtfaiye İstasyonu 108 273.236

Tablo 12

KULLANICI BİRİM

Park Bahçe ve Yeşil Alanlara DB

Yol Bakım ve altyapı Koordinasyon DB Satınalma DB

Raylı Sistem DB

Zabıta DB Ulaşım DB

Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB

TOPLAM

Yazı İşleri ve Kararlar DB İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol DB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler DB

Emlak Yönetimi DB Hukuk Müşavirliği

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme DB

Bilgi İşlem DB

Etüd ve Projeler DB Teftiş Kurulu Başkanlığı

Destek Hizmetleri DB Boğaziçi İmar Müdürlüğü

Fen İşleri DB

350

İnsan Kaynakları ve Eğitim DB İtfaiye DB

İmar ve Şehircilik DB

Kültür ve Sosyal İşler DB Mali Hizmetler DB Mezarlıklar Müdürlüğü Kaynak Geliştirme ve İştirakler DB

Toplam Ofis Alanı

(m2) Toplam Alanı

Organizasyonel Yapı

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluş-maktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe Belediye Meclisle-rine halk tarafından doğrudan seçilen Meclis üyelerinin seçiliş sırasına göre beşte bir oranındaki kısmının Büyükşehir Beledi-ye Meclisine gelmesiyle oluşmaktadır. Büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin başkanları Meclisin doğal üyeleridir. Meclis üye sayısı 301’dir. Meclis, her ayın ikinci haftasında 5 gün sürey-le toplanır ve kendi belirsürey-leyeceği ayda tatil yapar.

İşbirliklerini Güçlendirmek

Stratejik Amaç 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

Meclis Üyelerimizin Partilere Göre Dağılımı

AK PARTİ 178+1

CHP 118

BAĞIMSIZ 2

MHP 1

SP 1

TOPLAM 301

Şekil 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ MECLİS BAŞKANI

Dr. Kadir TOPBAŞ MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ

Ahmet SELAMET MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

Göksel GÜMÜŞDAĞ

DİVAN KATİPLERİ Ahmet Hamdi GÜRBÜZ

Abdullah KÜÇÜKOĞLU Fatih EREN Özlem TEKE İbrahim BULUT

Semra YAŞAR Hatice SIRAÇ Gülver ERDEM

Meclis Toplantısından Bir Görüntü, 2013

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylan-ması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre dü-zeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kad-ro kapsamında belediye kadkad-ro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleş-tirilmesine veya sermaye artışına karar verilmesi, borçlanmala-rın onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre üyesi olduğu birlikler aşağıda sıra-lanmıştır.

• Türkiye Belediyeler Birliği

• Marmara Belediyeler Birliği

• İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği

• Sağlıklı Kentler Birliği

• Tarihi Kentler Birliği

• Türk Dünyası Belediyeler Birliği

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre, mecliste, siyasi parti guruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur.

2013 yılı meclisinde;

• İmar ve Bayındırlık Komisyonu,

• Çevre ve Sağlık Komisyonu,

• Plan ve Bütçe Komisyonu,

• Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

• Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kurulması zorunludur.

• Hukuk Komisyonu,

• Tarife Komisyonu,

• Harita Komisyonu,

• AB ve Dış İlişkiler Komisyonu,

• Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu,

• Temel Haklar Komisyonu,

• Tarım Orman ve Köy Hizmetleri Komisyonu,

• Aile ve Kadın Sorunları Komisyonu,

• Engelliler Komisyonu,

• Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu,

• Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu,

• Turizm ve Sanat Komisyonu,

• Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonu bulunmaktadır.

Grafik 1. Alınan Meclis Kararları (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 2.828

Grafik 2. Meclis Üyeleri Tarafından İBB Başkanlık Makamına Havale Edilen Önergeler (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 255

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkan-lığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hiz-metler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl bi-rim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 BAŞKAN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mali Hizmetler

Daire Başkanı İmar ve Şehircilik

Daire Başkanı I. Hukuk

Müşaviri

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı in-celeyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve iha-le kararlarını alır, denetimiha-ler sonucundaki cezaları ve Boğaziçi imar uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve ayrıca yüksek disiplin kurulu olarak görev yapar.

Şekil 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

Grafik 3. Alınan Encümen Kararları (Adet)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013 768

İhale Kararları (2886 Sayılı Kanun’a Göre) Encümen Kararları

Tablo 13’te gösterilen 2013 yılı içerisinde alınan Encümen ka-rarları incelendiğinde en çok denetim kararı alındığı görül-müştür. Belediyemiz birimleri ilgili mevzuatlar kapsamında denetlemeler gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak Beledi-yemizin denetim faaliyetleri kapsamında 1.054 adet denetim kararı alınmıştır. Belediyemiz yatırımlarına paralel olarak artış gösteren kamulaştırma çalışmaları neticesinde 468 adet ka-mulaştırma kararı alınmıştır.

2013 yılı içerisinde alınan Encümen kararlarının dağılımına bakıldığında 709 adet ihale kararının alındığı görülmektedir.

Ağırlıklı olarak Belediyemize ait mülklerin satışının gerçekleş-tirilmesi için alınan ihale kararları ile Belediyemize önemli gelir sağlanmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE BAȘKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ULAȘIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAȘKANLIĞI

BİLGİ İȘLEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAȘTIRMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESKEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ve DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİȘTİRME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENT ORKESTRASI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR TİYATROLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ LEVAZIM VE AYNİYAT ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK YÖNETİMİ

DAİRE BAȘKANLIĞI MALİ HİZMETLER

DAİRE BAȘKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İȘLER DAİRE BAȘKANLIĞI

SATINALMA DAİRE BAȘKANLIĞI BİLGİ İȘLEM

DAİRE BAȘKANLIĞI

İTFAİYE DAİRE BAȘKANLIĞI

DANIȘMANLAR

ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)

TEFTİȘ KURULU BAȘKANLIĞI

HUKUK MÜȘAVİRLİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Genel Sekreter Yardımcısı

GENEL SEKRETER

YAZI İȘLERİ VE KARARLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

MECLİS ȘUBE MÜDÜRLÜĞü ENCÜMEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARȘİV ȘUBE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ȘEHİRCİLİK DAİRE BAȘKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA TEDBİR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DAİRE

BAȘKANLIĞI

SOSYAL VE İDARİ İȘLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ

DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEȘİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE VE YEȘİL ALANLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DIȘ İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI

ve EĞİTİM DAİRE BAȘKANLIĞI

BASIN YAYIN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AB ve İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ MD. (İFM) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİȘKİLER DAİRE BAȘKANLIĞI

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ȘEHİRCİLİK ATÖLYESİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İȘAT) KENTSEL DÖNÜȘÜM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM RİSK YÖNETİMİ ve KENTSEL İYİLEȘTİRME DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASIRAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEM DAİRE BAȘKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DARÜLACEZE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve HIFZISSIHHA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAȘKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve

KONTROL DAİRE BAȘKANLIĞI

ALTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD ve PROJELER DAİRE BAȘKANLIĞI

YAPI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İȘLERİ DAİRE

BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. MAKİNE İKMAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ALTYAPI

KOORDİNASYON DAİRE BAȘKANLIĞI

ULAȘIM PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU ULAȘIM HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM DAİRE

BAȘKANLIĞI

İȘTİRAKLER KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇ A.Ș.

BELBİM A.Ș.

BELTUR A.Ș.

BİMTAȘ A.Ș.

İST.HALK EKMEK A.Ș.

HAMİDİYE A.Ș.

İST. ENERJİ A.Ș.

İGDAȘ A.Ș.

İST. İMAR A.Ș.

BOĞAZİÇİ YÖN. A.Ș

İST.ȘEH. HATLARI A.Ș

İSTİME MEDYA A.Ș

İSBAK A.Ș.

İSFALT A.Ș.

İSPARK A.Ș.

İSTAÇ A.Ș.

İSTON A.Ș.

KİPTAȘ A.Ș.

OTOBÜS A.Ș.

KÜLTÜR A.Ș.

SAĞLIK A.Ș.

SPOR A.Ș.

ULAȘIM A.Ș.

UGETAM KAYNAK GELİȘTİRME ve

İȘTİRAKLER DAİRE BAȘKANLIĞI

BOĞAZİÇİ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE BAȘKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ULAȘIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAȘKANLIĞI

BİLGİ İȘLEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI İTFAİYE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAȘTIRMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESKEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ve DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİȘTİRME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENT ORKESTRASI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR TİYATROLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE MÜZELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ LEVAZIM VE AYNİYAT ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK YÖNETİMİ

DAİRE BAȘKANLIĞI MALİ HİZMETLER

DAİRE BAȘKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İȘLER DAİRE BAȘKANLIĞI

SATINALMA DAİRE BAȘKANLIĞI BİLGİ İȘLEM

DAİRE BAȘKANLIĞI

İTFAİYE DAİRE BAȘKANLIĞI

DANIȘMANLAR

ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)

TEFTİȘ KURULU BAȘKANLIĞI

HUKUK MÜȘAVİRLİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Genel Sekreter Yardımcısı

GENEL SEKRETER

YAZI İȘLERİ VE KARARLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

MECLİS ȘUBE MÜDÜRLÜĞü ENCÜMEN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARȘİV ȘUBE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȘEHİR PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ȘEHİRCİLİK DAİRE BAȘKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI ZABITA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA TEDBİR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA DAİRE

BAȘKANLIĞI

SOSYAL VE İDARİ İȘLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ

DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEȘİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE VE YEȘİL ALANLAR DAİRE BAȘKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DIȘ İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI

ve EĞİTİM DAİRE BAȘKANLIĞI

BASIN YAYIN ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİȘKİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AB ve İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ MD. (İFM) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİȘKİLER DAİRE BAȘKANLIĞI

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ȘEHİRCİLİK ATÖLYESİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İȘAT) KENTSEL DÖNÜȘÜM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM RİSK YÖNETİMİ ve KENTSEL İYİLEȘTİRME DAİRE BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASIRAYLI SİSTEM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEM DAİRE BAȘKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DARÜLACEZE ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİLER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve HIFZISSIHHA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE KONTROL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAȘKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve

KONTROL DAİRE BAȘKANLIĞI

ALTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTYAPI PROJELER ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEVRE KORUMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD ve PROJELER DAİRE BAȘKANLIĞI

YAPI İȘLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İȘLERİ DAİRE

BAȘKANLIĞI

AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ȘUBE MÜD. MAKİNE İKMAL ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ALTYAPI

KOORDİNASYON DAİRE BAȘKANLIĞI

ULAȘIM PLANLAMA ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU ULAȘIM HİZMETLERİ ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAȘIM DAİRE

BAȘKANLIĞI

İȘTİRAKLER KOORDİNASYON ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇ A.Ș.

BELBİM A.Ș.

BELTUR A.Ș.

BİMTAȘ A.Ș.

İST.HALK EKMEK A.Ș.

HAMİDİYE A.Ș.

İST. ENERJİ A.Ș.

İGDAȘ A.Ș.

İST. İMAR A.Ș.

BOĞAZİÇİ YÖN. A.Ș

İST.ȘEH. HATLARI A.Ș

İSTİME MEDYA A.Ș

İSBAK A.Ș.

İSFALT A.Ș.

İSPARK A.Ș.

İSTAÇ A.Ș.

İSTON A.Ș.

KİPTAȘ A.Ș.

OTOBÜS A.Ș.

KÜLTÜR A.Ș.

SAĞLIK A.Ș.

SPOR A.Ș.

ULAȘIM A.Ș.

UGETAM İSTTELKOM A.Ș.

KAYNAK GELİȘTİRME ve İȘTİRAKLER DAİRE

BAȘKANLIĞI

BOĞAZİÇİ İMAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR ȘUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Konu

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Adet Oran (%) Adet Oran (%) Adet Oran (%) Adet Oran (%) Adet Oran (%) Kamulaştırma Kararı

Boğaziçi İmar Uygulama Kararları

Denetim Kararları (Para cezası, ticari faaliyetten men, tahsislerin iptali, … vb.)

İhale Kararı (Arsa satış, kiralama, kat karşılığı, intifa hakkı, … vb.)

Yıkım Kararları

Diğer Kararlar (Yüksek disiplin kurulu kararları, araç satış ve kiralama, bütçe ve kesin hesap, memurlara ikramiye ödenmesi)

TOPLAM

581 25,05 649 25,79 543 18,85 613 22,01 468 17,25

88 3,79 74 2,94 129 4,48 116 4,23 95 3,50

400 17,25 664 26,38 889 30,87 1.009 34,51 1.054 38,85

2.319 100 2.517 100 2.880 100 2.785 100 2.713 100

859 37,05 676 26,86 930 32,29 725 26,036 709 26,14

105 4,53 23 0,91 8 0,28 3 0,36 -

-286 12,33 431 17,12 381 13,23 319 12,96 387 14,26

Hiyerarşik Yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülm-esi ile yükümlüdür. Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kade-meyi oluşturmaktadır.

Kurumda bir Genel Sekreter, 7 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 İç Denetim Birimi Başkanı, 22 Daire Başkanı ve 87 Müdür bulunmaktadır.

Tablo 14

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2013

ORGANİZASYON YAPISINDAKI DEĞİŞİMLER (Adet)

Genel Sekreter Yardımcılıkları

Daire Başkanlıkları

Müdürlükler Genel Sekretere Bağlı Daire Başkanlıkları

Genel Sekreter Yardımcılığına Bağlı Müdürlükler

2009 2010 2011 2012 2013

5

19

82 1

2 7

22

86 1

2 7

22

87 1

2 5

20

81 1

1 5

20

81 1

1

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı’na bağ-lıdır. Sayın Belediye Başkanımızın görevlendirmesi yanında, Başkan’ın yetki devrine istinaden, soruşturma emri dışındaki konularda Genel Sekreter’in emri ve onayı üzerine; Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarının faaliyetleri ve personeli ile ilgili her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturmayı yapmakla görevli ve sorumludur.

Müfettişlerin güncel mevzuatı takip etmeleri amacıyla genel-likle ayda bir adet olmak üzere seminer şeklinde hizmet içi eği-timler yapılmaktadır. 2013 yılında sekiz adet hizmet içi eğitim yapılmış ve Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği ile müş-tereken düzenlenen “Kentsel Dönüşüm Uygulaması” konulu panele katılım sağlanmıştır. Bu eğitimler;

Mesleki Etik, Davranış ve İletişim Kuralları Perspektifinde Birikim ve Deneyimin Paylaşımı,

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,

Genel Değerlendirme,

İdarenin Faaliyetlerine Yönelik İyileştirme Tedbir ve Öne-rilerinin Raporlama Tekniğinde Değerlendirilmesi,

Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP Uygulaması,

Son Değişiklikleri İle İmar Mevzuatı,

Kamu’da İç Denetim Sistemi ve Büyükşehir Belediyemizde-ki İç Denetim Uygulaması,

2013 yılı faaliyet sonuçları ve 2014 yılı hedefleri şeklindedir

Tablo 15

İBB TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NA AİT İNCELEME VE SORUŞTURMA DOSYALARI (Adet)

Yıl İçinde Yeni Başlayan

İnceleme-Araştırma-Tevdi-Ön incelemesi Devam Eden

İşlemi Önceki Yıldan Devreden

İnceleme-Araştırma-Tevdi- Ön İnceleme Raporu Düzenlenen-Dosya İade

635

81 75 70 46 24

655 70

552 660 479 508 339

80

705 735

515 52

567

2009 2010 2011

475 325

Soruşturma Raporu Düzenlenen

Yıl İçinde Neticelenen

Cumhuriyet Savcılığına Gönderilen

Müteakip Yıla Devreden Disiplin Amirine Disiplin Kuruluna Yüksek Disiplin Kuruluna Soruşturması Devam Eden

Müteakip Yıla Devreden Disiplin Amirine Disiplin Kuruluna Yüksek Disiplin Kuruluna Soruşturması Devam Eden

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 21-28)