Metin Ad›:KARAGÖZ ‹LE HAC‹VAT Metin Türü:Öyküleyici metin S›n›f: 3. s›n›f

Tema:De¤erlerimiz Süre:4 Ders Saati

144 Türkçe Ö¤retimi

KARAGÖZ ‹LE HAC‹VAT Hacivat: Karagözüm merhaba!

Karagöz: Karagöz evde yok.

Hacivat: Can›m flakay› b›rak da arkadafl›n›n yan›na gel.

Karagöz: Arkadaki tafl›n yan›na gelemem.

Hacivat: Gelmezsen gidiyorum.

Karagöz: Gidersen git gelmiyorum.

Hacivat: Karagözüm k›zma ben de istemeyerek geç kald›m.

Karagöz: Sen de simit yiyerek mi geç kald›n?

Hacivat: De¤il efendim trafik yüzünden geç kald›m.

Karagöz: Hangi Refik yüzünden?

Hacivat: Refik de¤il, trafik.Yani gelece¤im yollarda s›k›fl›kl›k vard›.

Karagöz: Nerede s›rnafl›kl›k vard›.

Hacivat: Sorma efendim... Son kavflakta kalabal›k vard›.

Karagöz: Sar› kuflakta alabal›k m› vard›?

Hacivat: Sinirlenmeyeyim diyorum olmuyor. Kavflak diyorum yani yollar›n kesiflti¤i yer.

Karagöz: Hay hay yollar›n k›z›flt›¤› yer...

Hacivat: Sonra takside kalakald›m. Yol t›kan›nca taksi ilerleyemedi. Bakt›m ki sana gelmek için geç kalaca¤›m taksiden ç›k›p yürümeye bafllad›m.

Karagöz: Öyle söylesene...

Hacivat: Sonra karfl›ya geçerken dalg›nl›k yüzenden k›rm›z› ›fl›¤› görememiflim.

Karagöz: Darg›nl›k yüzünden m›zm›z kafl›¤› m› göremedin?

Hacivat: Hay kafl›k burnuna girsin! Tabi yanl›fl anlars›n; çünkü trafi¤i bilmiyorsun.

Karagöz: Kim demifl bilmiyorum diye v›z›r v›z›r biliyorum.

Hacivat: Peki yeflil yanarsa ne yapars›n bakay›m?

Karagöz: Onu bilmeyecek ne var? Yeflim yanarsa bafl›ndan afla¤› bir kova su boflal-t›r›m.

Hacivat: Yeflim de kim? Yollarda karfl›ya geçecek insanlar ve araçlar için renkli ›fl›klar yan›p söner. Sar› ›fl›k da bekle demektir. Sonra yeflil ›fl›k yanarsa bu da geç demektir.

Karagöz: Peki ya bozulur yeflil ›fl›k sönmezse ben durmadan karfl›ya geçip geri mi dönece¤im?

Hacivat: Ifl›klar bozuksa veya hiç yoksa orada bir trafik polisi bulunur.

Karagöz: O iyi iflte...

Hacivat: Karagözüm ›fl›k ve polis yoksa yolda yaya geçidi olur.

Karagöz: fiaka yapt›m bunlar› çocuklar bile biliyor. Ben de biliyorum. K›rm›z› ›fl›k dur demektir.

Hacivat: Aferin Karagözüm sak›n k›rm›z› ve yeflil ›fl›klar› unutma!

Kazan›mlar: (Etkinlik alan› do¤rultusunda bu bölümde sadece görsel okuma ve sunuya yönelik kazan›mlar verilmifltir.)

1. fiekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar›n› bilir.

2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.

3. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

4. Karikatürde verilen mesaj› alg›lar.

5. Kitle iletiflim araçlar›yla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, dü-flünceleri sorgular.

6. Sunuma haz›rl›k yapar.

7. Duygu, düflünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb.

yollarla sunar.

8. Bilgi, düflünce ve izlenimlerini resim, flekil ve sembol kullanarak görsel-lefltirir.

HAZIRLIK Araç Gereç Haz›rl›¤›

Kasetçalar ve kullan›lacak di¤er araç gereçlerin haz›rl›¤›

Zihinsel Haz›rl›k

Ö¤rencilere resimler gösterilir ve bafll›k okunur. Parçan›n ne hakk›nda olabile-ce¤i sorulur.

Anahtar Sözcükler

Parçada geçen anahtar sözcükler iflaretlenir ve anlamlar› tart›fl›l›r.

Metni Tan›ma ve Tahmin Etme

Ö¤rencilere düflünce yapraklar› da¤›t›larak metinle ilgili düflünceleri yazd›r›l›r, tahmin çal›flmas› yap›l›r.

Amaç Belirleme

Ö¤rencilerle birlikte metni okuma amac› belirlenir.

ANLAMA

1. Dinleme, okuma, görsel okuma görsel sunu, söz varl›¤›n› gelifltirme Dinleme

Amaç, yöntem ve teknikler ö¤rencilerle beraber belirlendikten sonra metin ö¤-rencilere teyp ve kaset yoluyla dinletilir ya da iki ö¤renci seçilerek Karagöz ve Ha-civat’›n konuflmalar›n› okumalar› sa¤lan›r ve bu konuflmalar s›n›fa dinletilir.

Okuma

Amaç, yöntem ve teknikler ö¤rencilerle beraber belirlendikten sonra örnek okuma yap›l›r, metin ö¤rencilere sesli olarak okutulur.

Görsel Okuma

Ö¤rencilere trafik iflaretlerinin anlamlar› sorulur ve trafik kazalar›na iliflkin bir grafi¤in incelenmesi ve yorumlanmas› yap›l›r.

145

Ünite 7 - Görsel Okuma Görsel Sunu Ö¤renme Alan›

Etkinlik 1

• Ö¤rencilere trafik kazalar›yla ilgili bir videonun önce sesi dinletilir ve onla-ra “Sizce ne olmufl olabilir?” sorusu yöneltilir.

• Daha sonra videonun tamam› izletilerek ö¤rencilerin tahminleri ile görüntü-nün karfl›laflt›r›lmas› sa¤lan›r. Kazan›n nas›l oldu¤u ö¤rencilerle tart›fl›larak hangi kurallar›n çi¤nenmifl oldu¤u buldurulur.

Etkinlik 2

Ö¤rencilere gösterilen trafik iflaretlerinin anlamlar› sorulur ve bu iflaretleri gö-rünce neler yap›laca¤›na iliflkin konuflulur.

Trafik ‹flaretleri

Etkinlik 3

Ö¤rencilere Türkiye’deki trafik kazalar›na iliflkin bir grafik gösterilir. Bu grafik-ten hareketle hangi flehirde daha çok kaza olmufl, hangi zamanlarda daha çok tra-fik kazas› meydana gelmifl gibi sorular yöneltilir.

146 Türkçe Ö¤retimi

0 200 400 600 800 1000

Eskiflehir Denizli Sakarya Mersin fi›rnak Rize fi.Urfa 100

300 500 700 900

Bilinmeyen Sözcüklerle Çal›flma

Ö¤rencilerden metinde geçen anlam›n› bilmedikleri sözcükleri belirlemeleri ve arkadafllar›yla tart›flmalar› istenir.

2. Metni ‹nceleme

Ö¤rencilerden parçada geçen kahramanlar›n neler yaflad›klar›n› anlatmalar› is-tenir.

3. Söz Varl›¤›n› Gelifltirme

Ö¤rencilerden yeni ö¤rendikleri sözcüklerin anlamlar›n› pekifltirmeye yönelik sözcüklerin geçti¤i bir fliir yazmalar› istenir.

MET‹N ARACILI⁄IYLA Ö⁄RENME Günlük Hayatla ‹liflkilendirme

Ö¤rencilerden yaflan›lan kentin trafik sorunlar›n› tart›flmalar› istenir.

Di¤er Derslerle ‹liflkilendirme

Trafik konusu, Hayat Bilgisi dersiyle iliflkilendirilir.

Araflt›rma Konusu

Ö¤rencilere gazetelerden trafikle ilgili yaz›lar toplama görevi ya da trafi¤in kim-ler taraf›ndan nas›l düzenlendi¤ine iliflkin bir araflt›rma konusu verilebilir.

KEND‹N‹ ‹FADE ETME Yazma

Ö¤rencilere kartlar da¤›t›l›r. Bu kartlara metnin anahtar sözcüklerinden biri olan “trafik” sözcü¤ü ile ilgili ak›llar›na gelen sözcükleri yazmalar› istenir. Daha sonra yaz›lanlar okunur ve bu sözcükleri içeren bir hikâye yazmalar› istenir.

Konuflma

Ö¤retmen ö¤rencilere saydama çizilmifl Karagöz Hacivat kuklalar› verir. ‹ki ö¤-renciden trafikle ilgili bir olay› Karagöz ve Hacivat’›n konuflmalar›n› ister. S›n›fta farkl› ö¤rencilerle bu etkinlik yap›l›r.

Görsel Sunu

Ö¤retmen ö¤rencilerine “Meydana gelen trafik kazalar›n› önlemeye yönelik siz neler yapard›n›z?” diye sorar. Trafik kazalar› ile ilgili afifl, poster çal›flmalar› yap›l›r;

trafik kazalar›na iliflkin bir slogan oluflturmalar› istenir.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

Ö¤rencilerin bu ders boyunca yapt›klar› etkinlikler, de¤erlendirme formlar› yo-luyla de¤erlendirilir.

147

Ünite 7 - Görsel Okuma Görsel Sunu Ö¤renme Alan›

In document T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1795 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 930 TÜRKÇE Ö RET M (Page 156-160)