Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-04-03

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-04-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-597 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-04-03

Dnr 827-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna anmälda delegationsbeslut 2019-04-03.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-02-27

 Avskrivning av fordringar 2019-03-18

 Fullmakt till regionala utvecklingsdirektören att underteckna ansökning- ar om utbetalningar till vissa projekt, dnr 1138-2019

 Placering av likvida medel 2019-01-14

 Placering av likvida medel 2019-02-28 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Beslut om utbetalning från Samfonden Luleå, dnr 494-2019

 Avskrivning av fordringar 2019-02-28

 Avskrivning av fordringar 2019-03-18 HR-direktören

 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm för Fysioterapeuterna, dnr 1059-2019

 Överenskommelse om avgångsvederlag, dnr 1163-2019 Verksamhetschefen för upphandling

 Antagande av leverantörer 2019-01-23 – 2019-02-24

Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

 Beslut vid begäran om insatser 2018-09-01 – 2018-12-31

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :