Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-10-03

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-10-03 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-679 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-10-03

Dnr 2034-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut 2019- 10-03.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

Yttrande över remissen ”Särskilt förordnande för läkare”, dnr 2423-2019

Yttrande över remissen ”Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning”, dnr 1717-2019

 Yttrande över remissen ”Särskilt förordnande för läkare”, dnr 2423-2019

 Yttrande över remissen utkast till lagrådsremiss om Ungdomsövervak- ning, dnr 1473-2019

 Yttrande till JO, utlämnande av loggutdrag, dnr 1628-2019

 Teckningsrätt för regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, dnr 2665-2019

Regiondirektör

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, IVA Kalix sjukhus

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Avd 42 (Mava, Mia), KC internmedicin/geriatrik

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Avd 63 (Hemato- logi/PAVA), Sunderby sjukhus

 Anställning av HR-direktör för Region Norrbotten 2019-09-01 – 2022- 08-31, dnr 2785-2019

Tf. regiondirektör

 Beslut om fastighetsinvestering avseende uppgradering av styrsystem för fastigheter i länet, dnr 1928-2019

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, avdelning 35

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barnmorskemottag- ningen Piteå/Hortlax

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Arvidsjaur HC/Ambulans

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, IVAK Piteå

 Lokalt kollektivavtal för Bild- och funktionsmedicin mellan Region Norrbotten och Kommunal Norrbotten, dnr 2037-2019

 Avskrivning av fordringar om 50 865 kr

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-679 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

 Fullmakt för regional utvecklingsdirektör att för regionens räkning un- derteckna handlingar mm. för projektet Socialt Entreprenörskap Norr- botten

Tf. HR-direktör

 Överenskommelse om upphörande av anställning, dnr 2161-2019

 Överenskommelse om uppsägning 2019-05-27 Ekonomi- och planeringsdirektör

 Avskrivning av fordringar om 169 484 kr, 2019-06-18

 Avskrivning av fordringar om 227 827,76, 2019-08-12 Utvecklingsdirektör

Yttrande över remissen ”Sakkunniggruppunderlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – ryggmärgsskada”, dnr 1419-2019

Yttrande över remissen ”Sakkunniggruppunderlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – avancerad behandling av Parkinsons sjuk- dom”, dnr 1451-2019

Divisionschef Närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling - avvikelserap- porter för ambulanssjukvården, dnr 1-2019

Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut 2019-05-02 – 2019-09-01 Länschef Särskilt stöd/funktionshinder

 Delegationsbeslut om insatser enligt LSS, maj-augusti 2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :