Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-03-04

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-03-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-842 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Henrik Berg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-03-04

Dnr 218-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut 2020-03-04.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektör

 Förordnande av dataskyddsombud, dnr 84-2020 Divisionschefer närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling (ambulansrappor- ter) v. 1-3 2020, dnr 1-2020

HR-direktör

 Beslut om avskedande 2020-01-16 Verksamhetsdirektör

 Yttrande till Försäkringskassan över förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar, dnr 221-2020

Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2019-12-20 – 2020-02-05 Regionarkivarien

 Gallring av MHV-journaler på grund av mögelangrepp, dnr 250-2020

 Gallringsutredning av Dr Grans journalsystem, dnr 289-2020

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :