Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-06-09

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-06-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-919 0.3

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-06-09

Dnr 733-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Beslut om ekonomiskt stöd om 18 000 kr till Konstföreningen Fenix, dnr 671-2020

HR-direktören

 Beslut om avskedande 2020-05-11 Ekonomi- och planeringsdirektör

 Beslut om mottagande av donation till Piteå sjukhus, dnr 696-2020 Divisionschefer

 Återrapportering av investeringsbeslut 2019, dnr 443-2020 Divisionschefer Närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, ambulansrappor- ter v. 14-18 2020, dnr 1-2020

Regionarkivarien

 Gallring av vårdvalsblanketter, dnr 699-2020 Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2020-04-07 – 2020-05-14 Bilagor:

Ansökan om ekonomiskt stöd till Konstföreningen Fenix Beslut om ekonomiskt stöd till Konstföreningen Fenix Beslut om mottagande av donation till Piteå sjukhus Förteckning över divisionschefers investeringsbeslut 2019 Upphandlingsbeslut 2020-04-07 – 2020-05-14

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :