Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-02-27

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-02-27 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-561 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-02-27

Dnr 206-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut 2019-02-27.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Permutation av Stiftelsen Kalix Sjukvårdsdistrikts samfond för patienter, dnr 174-2019

 Avskrivning av fordringar 2019-02-06 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-02-11 Utvecklingsdirektören

 Svar till Socialstyrelsen på frågor om förslag på specialitetsindelning för sjukhusfysiker

Divisionschef Närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling – avvikelserap- porter gällande ambulanssjukvården vecka 1-5 2019, dnr 1-2019 Regionjuristen

 Yttrande i mål 3314-18, Marianne Sandström ./. Region Norrbotten an- gående laglighetsprövning enligt kommunallagen, dnr 5138-2018 Regionarkivarien

 Beslut om systematisk destruktion, dnr 501-2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :