Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-03-30

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-03-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1149 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-03-30

Dnr 359-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Ställningstagande avseende eventuell anmälan till IVO, dnr 620-2020

 Beslut om ombud och ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2021, dnr 349-2021

 Fullmakt till ekonomi- och planeringsdirektör att föra regionens talan vid bolagsstämma i Matlaget i Gällivare AB, dnr 445-2021

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar, mars 2021

 Beslut om förstudie om ny pandemienhet vid Sunderby sjukhus, dnr 342-2021

Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar, mars 2021 Verksamhetsdirektören

 Remissyttrande över ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, dnr 107-2021 Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2021-01-29 – 2021-02-25 Bilagor:

Ställningstagande avseende eventuell anmälan till IVO

Beslut om ombud och ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2021 Fullmakt till ekonomi- och planeringsdirektör till bolagsstämma i Matlaget i Gällivare AB

Regiondirektörens avskrivning av fordringar, mars 2021 Beslut om förstudie om ny pandemienhet vid Sunderby sjukhus

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar, mars 2021 Remissyttrande över ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Upphandlingsbeslut 2021-01-29 – 2021-02-25

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :