Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-11-17

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-11-17 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1339 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Karin Larsson Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-11-17

Dnr 1309-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna redovisade delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Yttrande över remissen Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve- ringsställen, dnr 1289-2021

Regiondirektören

 Beslut om subvention av preventivmedlet Slinda, dnr 1301-2021

 Beslut om subvention av natriumkloridlösning, dnr 1306-2021

 Beslut om subvention av adrenalin, dnr 1307-2021

 Avskrivning av fordringar, oktober 2021 Ekonomidirektören

 Avskrivning av fordringar, oktober 2021 – del 1

 Avskrivning av fordringar, oktober 2021 – del 2 Stabschefen

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1396-2021 Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut upphandling 2021-09-03 – 2021-10-14 Regionarkivarien

 Beslut om regiongemensam dokumenthanteringsplan, dnr 212-2021

 Dokumenthanteringsplan Region Norrbotten 2021, dnr 212-2021

 Klassificeringsstruktur Region Norrbotten 2021, dnr 212-2021 Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Remissyttrande covid-19-lagen, dnr 1289-2021

Beslut om subvention av preventivmedlet Slinda, dnr 1301-2021 Beslut om subvention av natriumkloridlösning, dnr 1306-2021 Beslut om subvention av adrenalin, dnr 1307-2021

Regiondirektörens avskrivning av fordringar, oktober 2021

Ekonomidirektörens avskrivning av fordringar, oktober 2021 – del 1

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1339 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Karin Larsson Henrik Berg

Ekonomidirektörens avskrivning av fordringar, oktober 2021 – del 2 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1396-2021 Upphandlingsbeslut 2021-09-03 – 2021-10-14

Beslut om regiongemensam dokumenthanteringsplan, dnr 212-2021 Dokumenthanteringsplan Region Norrbotten 2021, dnr 212-2021 Klassificeringsstruktur Region Norrbotten 2021, dnr 212-2021

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :