Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-06-10

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-06-10 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1225 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-06-10

Dnr 677-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna redovisade delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Fullmakt för Nils-Olov Lindfors att företräda Region Norrbotten vid AB Transitios årsstämma 2021, dnr 735-2021

 Fullmakt för Nils-Olov Lindfors att företräda Region Norrbotten vid Norrbotniabanan AB:s årsstämma 2021

 Fullmakt för Tarja Lepola att företräda Region Norrbotten vid Norrbot- tens Turistråd AB:s årsstämma 2021

 Fortsatt omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdva- let till regionens covid-vård, dnr 65-2021

Regiondirektören

 Förordnande av dataskyddsombud, dnr 658-2021

 Försäljning av marken Björkfors 2-39, dnr 728-2021

 Dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus/paramedicinska enheten, dnr 744-2021

 Dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus/cytostatika- och dialys- mottagning, dnr 744-2021

Ekonomi- och planeringsdirektören

 Beslut om godkännande av gåva från föreningen HjärtLung i Arvidsjaur, gåband till Arvidsjaurs hälsocentral, dnr 311-2021

 Avskrivning av fordringar del 1, maj 2021

 Avskrivning av fordringar del 2, maj 2021 Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2021-03-31 – 2021-05-06 Regionarkivarien

 Beslut om regiongemensam dokumenthanteringsplan Bilagor:

Fullmakt AB Transitio

Fullmakt Norrbotniabanan AB Fullmakt Norrbottens Turistråd AB

Fortsatt omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1225 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Förordnande av dataskyddsombud

Beslut om försäljning av marken Björkfors 2-39

Dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus, paramedicinska enheten Dispensansökan enhetschef Gällivare sjukhus, cytostatika- och dialysmottag- ning

Beslut om godkännande av gåva till Arvidsjaurs hälsocentral Avskrivning av fordringar del 1, maj 2021

Avskrivning av fordringar del 2, maj 2021 Upphandlingsbeslut 2021-03-31 – 2021-05-06 Beslut om regiongemensam dokumenthanteringsplan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :