Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-11-13

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-11-13 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-749 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Henrik Berg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-11-13

Dnr 3034-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektör

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Kirurgkliniken Gäl- livare

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Bild- och funktions- medicin

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Ob/Gyn Sunderby sjukhus

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, AnOpIva Gällivare

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, ÖNH

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Ortopedi

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barn- och ungdoms- psykiatri Gällivare

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barnmedicin Gälli- vare

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barn- och ungdoms- psykiatri Sunderby sjukhus

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barnkliniken Sun- derby sjukhus

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Barn- och ung- domsmedicin med habilitering

 Dispensansökan vid behov av inhyrd vårdpersonal, Ögonsjukvård Ekonomi- och planeringsdirektör

 Avskrivning av fordringar om 61 040 kr, augusti 2019

 Avskrivning av fordringar om 126 200 kr respektive 32 006 kr, septem- ber 2019

HR-direktör

 Överenskommelse om avslut av anställning, dnr 3040-2019 Divisionschef närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling – avvikelserap- porter avseende ambulanssjukvården, dnr 1-2019

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-749 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Henrik Berg Henrik Berg

Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut 2019-09-02 – 2019-10-10

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :