Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-01-30

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-01-30 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-552 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Henrik Berg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-01-30

Dnr 5179-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut 2019-01-30.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Yttrande över Naturvårdsverkets remiss Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, dnr 3058-2018

 Yttrande över Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys, dnr 5161-2018

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2018-11-27

 Avskrivning av fordringar 2018-12-07 Ekonomidirektören

 Avskrivning av fordringar 2018-11-21

 Avskrivning av fordringar 2018-12-10 HR-direktören

 Beslut om avgångsvederlag, dnr 5132-2018

 Beslut om avgångsvederlag, dnr 93-2019

 Beslut om avgångsvederlag, dnr 205-2019

 Beslut om avsked, dnr 164-2019 Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut 2018-10-29 – 2018-12-17 Avdelningen för regional utveckling

 Delegationsbeslut 2018-10-30 – 2018-12-19

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :