Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-12-10

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-12-10 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-791 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2019-12-10

Dnr 3310-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-11-08

 Avskrivning av fordringar 2019-11-27 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-11-08

 Avskrivning av fordringar 2019-11-26 HR-direktören

 Överenskommelse om avslut av anställning, dnr 3190-2019 Utvecklingsdirektören

 Yttrande över remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård, dnr 2914-2019

Regionarkivarien

 Beslut om gallring av underlag till medarbetarenkät, dnr 3289-2019

 Beslut om gallring av data i Meddix SVP och Meddix ÖP, dnr 3423- 2019

Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut 2019-10-11 – 2019-11-07 Divisionschef närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1-2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :