Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-12-05

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-12-05 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-526 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-12-05

Dnr 4204-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi, dnr 4128-2018

 Meddelande om utträde ur Sweden Emilia Romagna Network, dnr 3824- 2018

 Fördelning av anslag för regionala tillväxtåtgärder, dnr 4817-2017 Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2018-10-23 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar 2018-10-23

 Bidrag från Föreningen HjärtLung i Piteå, dnr 4289-2018 Verksamhetsdirektören

 Yttrande över remiss om rekommendation för screening med PKU- provet, dnr 1617-2018

 Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2019, dnr 4256-2018

 Yttrande över remissen Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst, dnr 3696-2018

HR-direktören

 Beslut om avsked, dnr 4525-2018

 Beslut om avsked, dnr 3669-2018

 Beslut om avsked, dnr 2131-2018

 Beslut om avsked, dnr 1559-2018 Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut inom upphandling 2018-09-26 – 2018-10-28

 Direktupphandlingar 2017

Avdelningen för regional utveckling

 Delegationsbeslut anmälda 2018-12-05

Länschefen för särskilt stöd/funktionshinder

 Delegationsbeslut enligt LSS 2018-05-01 – 2018-08-31

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-526 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Regionarkivarien

 Gallring av bilagor i bidragsärenden, dnr 4470-2018

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :