Meddelanden till regionstyrelsen 2020-03-04

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-03-04 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-857 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 03-04

Dnr 278-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Marianne Sandström (SD) Initiativärende 1-2020 om be- redskap för Coronaviruset Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2020-

01-23

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2020- 02-25

Internationella beredningen Sammanträdesprotokoll 2020- 01-16

Regionrevisionen Revisionsrapport Regionens arbete för att förebygga, upp- täcka och beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden

Regionrevisionen Revisionsrapport Grundläg-

gande granskning av sjukvårds- beredningen och uppdragsbe- redningen 2019

Regionrevisionen Revisionsrapport Styrning, upp- följning och kontroll av Folk- tandvårdens uppdrag

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :