Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-02-28

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-02-28 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-328 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Christina Kleemo Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-02-28

Dnr 154-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Regionstyrelsens ordförande

 Yttrande över remissen Ds 2017:68, Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre, dnr 42-2017

 Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2885-17, laglighetsprövning enligt kommunallagen – Finansplan 2018-2020

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar januari 2018, dnr 160-2018 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar december 2017 och januari 2018, dnr 160- 2018

Avdelningen för regional utveckling

 Delegationsbeslut november 2017-januari 2018 Division service/Upphandling

 Delegationsbeslut upphandling 2017-12-18 – 2018-01-28

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :