Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-01-31

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-01-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-310 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Christina Kleemo Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-01-31

Dnr 4683-2017

Regionstyrelsens ordförande

Skrivelse till infrastrukturminister Anna Johansson, ”Angående beslut om byggnation av omlastningshall i Haparanda”, dnr 2612-2017

Skrivelse till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, ”Avseende införande av 74-tonsfordon på vägnätet i Norrbotten”, dnr 4861-2017

 Remissyttrande över Ds 2017:61, Ett enhetligt regionalt utvecklingsan- svar, dnr 4675-2017

Regiondirektören

 Yttrande över Trafikverkets flygutredning 2019-2023 – utredning inför beslut om allmän trafikplikt, dnr 3999-2017

 Avskrivning av kundfordringar december 2017 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av kundfordringar december 2017 Verksamhetsdirektören

 Remissyttrande över Socialstyrelsens förslag Belopp för vård av utskriv- ningsklara patienter samt tillhörande konsekvensutredning, dnr 4529- 2017

Verksamhetschefen för upphandling

 Beslut om antagande av leverantörer 2017-10-30 – 2017-12-17 Kulturchefen

 Delegationsbeslut 2017-11-13 – 2017-12-12

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :