KOMİSYON RAPORLARI

104  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

86 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2012/2810

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, YM-1 (Yönetim Merkezi) alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 2012/15724 sayılı yazısında;

“İLGİ: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 27.11.2012 gün ve M.34.3.ARN.034-310.01.04.01- 1739-110796-GD-13699 sayılı yazısı ve ekleri.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

Arnavutköy İlçesi, 21.04.2010 t.t'li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Revizyon Nazım imar Planı Plan notlarının 17.3 maddesindeki YM-1 (Yönetim Merkezi) rumuzlu alana ilişkin Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.06.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı plan notu tadilatına istinaden 14.06.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Uygulama imar Planı ve Plan Notlarına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi, 09.11.2012 tarih, 157 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 14.

maddesi gereği ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen tapu senedi örneklerinden 38.597,64 m2 yüzölçümlü 5 parselin 38.597,63 m2 sinin Arnavutköy Belediyesi adına kayıtlı olduğu ve 22.10.2012 tarihinde trampa işlemi neticesinde edinildiği, 22.017,73 m2 yüzölçümlü 6 parselin 22.017,72 m2 sinin Arnavutköy Belediyesi adına kayıtlı olduğu ve 22.10.2012 tarihine trampa işlemi neticesinde edinildiği, 6.911,61 m2 yüzölçümlü 6671 ada 7 parselin tamamının Arnavutköy Belediyesi adına kayıtlı olduğu ve 22.10.2012 tarihine trampa işlemi neticesinde edinildiği, 15.291,36 m2 yüzölçümlü 8 parselin tamamının Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu ve imar uygulaması neticesinde 06.09.2012 tarihinde edinildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde bulunan Arnavutköy Belediye Meclisinin söz konusu parsellerdeki takas işlemine ilişkin16.10.2012 tarih, 144 sayılı kararında tadilata konu alana ilişkin;

“5747 sayılı Kanunla kurulan İlçemiz 7 Belde Belediyesinin birleşmesiyle oluşmuş olup Belediye hizmet birimleri ayrı ayrı binalarda yer almaktadır. Belediye binasının tek çatı altına alınması ve tüm yönetim ünitelerinin tek bir alanda toplanması, kültür merkezi, nikâh salonu, ticaret alanları ile meydan ve yeşil alanları İle yeni bir kent merkezi oluşturulması planlanmaktadır.

İlgi (a) Meclis Karan ile, 14.06.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında yönetim merkezi alanında kalan ve mülkiyeti TOKİ'ye ait olan Taşoluk 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577,578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 765 sayılı parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Sazlıbosna 1317, 1330, 1333, 1598, 1597 parseller, Deliklikaya 2198 parsel, Dursunköy 420, 1306, 1305,1147, 1017, 895, 894, 506, 505 parseller, Bahşayiş 925, 964, 962, 957,221, 225, 297, 300, 303, 351, 301, 292, 298, 293, 299 parsel sayılı taşınmazlardan Belediyemiz ve TOKİ Başkanlığınca uygun görülecek olanlarının takasının yapılmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti TOKİ'ye ait olan parseller 29.03.2012 tarih ve 285 sayılı Encümen Karan ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu 6771 ada 5, 6 ve 7 parsellere dönüşmüştür.

Yukarıda belirtilen alanların oluşturulabilmesi amacıyla ilgi (b) yazımız ile mülkiyeti TOKİ'ye ait Taşoluk 6671 ada 7 parsel sayılı 6.91 l,61m2 alanlı taşınmaz, 6671 ada 6 parsel sayılı 22.017,73m2 alanlı taşınmazın 2201772/2201773 hissesi ve 6671 ada 5 parsel sayılı 38.597,64 m2 alanlı taşınmazın 3859763/3859764 hissesi ile 14.06.2010 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez vo Çevresi Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis alanında kalan, Taşoluk 5864 ada 1 parsel sayılı 10.474,00m2 alanlı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olan Dursunköy Mahallesi 1147 parsel sayılı 190.310,00m2 alanlı taşınmazla başa baş takasının yapılması talep edilmiştir.

(2)

İlgi (c) yazı ile 6671 ada 5, 6 ve 7 parseller ve 5864 ada 1 parsel sayılı TOKİ'ye ait taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Dursunköy Mahallesi 1147 parsel sayılı 190.310,00m2 alanlı taşınmazın 9.515.500,00TL bedel üzerinden başa baş trampa edilmesi hakkındaki Belediyemiz görüşü sorulmuş, ilgi (d) yazımız ile söz konusu taşınmazların 9.515.000,00TL bedel üzerinden başa baş trampa edilmesinin uygun görüldüğü TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.” denildiği ve “Taşoluk 6671 ada 5, 6 ve 7 parseller ve 5864 ada 1 parsel sayılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Dursunköy Mahallesi 1147 parsel sayılı 190.310,00m2 alanlı taşınmazın takas edilmesi ve imar planında yönetim merkezi alanında kalan Taşoluk 6671 ada 5, 6 ve 7 parsellerde yeni belediye binası ve karşılaması durumunda kültür merkezi binası ve nikah salonu ünitelerinin de yapımım sağlamak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kat karşılığı ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı görülmektedir.

Ayrıca, ilgi (a) yazı eki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 19.10.2012 tarih, B.02.1.KNT.0.19.01.00.110.01.(34.43)-9211 sayılı yazısında; “İstanbul ili Arnavutköy İlçesi Taşoluk mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6671 ada 5 parselde bulunan 38.597,63m2 İdaremiz hissesinin 5.017.691,90-TL, 6671 ada 6 parselde- bulunan 22.017,72m2 İdaremiz hissesinin 2.532.037,80-TL, 6671 ada 7 parselin tamamının 656.602,95-TL ve 5864 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının 1.309.250,00-TL bedel üzerinden Arnavutköy Belediye Başkanlığı adına devri, ayrıca Arnavutköy Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Dursunköy mahallesi 190.310,00 m2 yüzölçümlü 1147 parsel sayılı taşınmazın tamamının 9.515.500,00-TL bedel üzerinden İdaremiz adına tapu devir işleminin gerçekleştirilmesi 18.10.2012 tarih 4980 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında uygun görülmüştür…

Bu çerçevede 2012/15 Sayılı Genelge kapsamında izni alınan bahse konu taşınmazların devir işleminin gerçekleştirilmesi …” denildiği görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUMU:

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen tadilata konu alan, mer’i 21.04.2010 tt.li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Revizyon Nazım imar Planında “YM1” rumuzlu “Yönetim Merkezi Alanında” kalmaktadır. YM-1 rumuzu ile gösterilen “Yönetim Merkezi” alanına ilişkin mer’i 1/5000 ölçekli plan notlarının;

“Planda YM-1 rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı, Arnavutköy İlçesi’nin kamu hizmetlerinin sağlanacağı ve yerleşmenin yeşil alan ile birlikte meydan ihtiyacının da düzenleneceği alandır.

Bu alanda kent merkezi içinde olması gereken kaymakamlık, adliye, belediye, tapu, nüfus müdürlüğü, kültür vb. fonksiyonlar ile birlikte kentsel tasarım ölçeğinde yerleşmenin kamusal meydanı yer alacaktır.”

şeklindeki 17.3 no.lu plan notuna ilişkin Arnavutköy Belediye Başkanlığınca hazırlanan tadilat teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 1421 sayılı kararı ile;

“Planda ‘YM-1’ rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı kent merkezi içinde olması gereken kaymakamlık, adliye, belediye, tapu, nüfus müdürlüğü, kültür, vb. fonksiyonların yer aldığı özel proje alanıdır. Bu alanda ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup E: 1.50'dir.

Özel proje alanı içerisinde özel proje alanının bütünü üzerinden hesaplanmak şartıyla E:0.25'i geçmeyecek şekilde ticaret, konaklama, rezidans, özel sağlık alanları yapılabilir. Ticaret, konaklama, rezidans, özel sağlık alanlarının düzenleneceği kısımlar 1/1000 ölçekli plan aşamasında belirlenecek olup bu alanların yapılanma hakları yönetim merkezli alanların yapılacağı parsellerde kullanılmayacaktır. Özel proje alanında 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda avan proje onayı yapılabilir, ancak 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde tadilen uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Başkanınca da 16.06.2012 tarihinde onanarak planın dağıtımı yapılmıştır.

Mer’i 14.06.2010 tt.li 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Uygulama imar Planı’nda tadilata konu alan “YM1” rumuzlu “Yönetim Merkezi Alanı” lejantında kalmakta olup,

mer’i 1/1000 ölçekli planın plan notlarının 46. maddesinde; “Planda “YM-1” rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı; Arnavutköy İlçesi'nin kamu hizmetlerinin sağlanacağı ve yerleşmenin yeşil alan ile birlikte meydan ihtiyacının da düzenleneceği alandır. Bu alanda kent merkezi içinde olması gereken Kaymakamlık, Adliye, Belediye, Tapu, Nüfus Müdürlüğü, Kültür vb. Fonksiyonlar ile birlikte kentsel tasarım ölçeğinde yerleşmenin kamusal meydanı yer alacaktır. Yapılaşma H:5 kattır. Maksimum Emsal:3 dür." denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifine ilişkin Arnavutköy Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih, 157 sayılı kararında; “16.06.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı tadilatına göre 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmış olup…Kurumlardan alınan görüşler de göz önünde bulundurularak hazırlanan plan tadilatında;

(3)

14.06.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notlarının 46. Maddesinde; Planda 'YM-1' rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı; Arnavutköy İlçesi'nin kamu hizmetlerinin sağlanacağı ve yerleşmenin yeşil alan ile birlikte meydan ihtiyacının da düzenleneceği alandır. Bu alanda kent merkezi içinde olması gereken Kaymakamlık, Adliye, Belediye, Tapu, Nüfus Müdürlüğü, Kültür vb. Fonksiyonlar ile birlikte kentsel tasarım ölçeğinde yerleşmenin kamusal meydanı yer alacaktır. Yapılaşma H:5 kattır. Maksimum Emsal:3 dür" hükmü yer almakta olup YM1 alanı ile ilgili olarak hazırlanan plan tadilatı teklifinde;

1- Planda Tasdik Sınırı İçindeki Alan, Yönetim Merkezi Alanı (YM1) Olup, Söz Konusu Alan Kent Merkezi İçinde Olması Gereken Kaymakamlık. Adliye, Belediye, Tapu, Nüfus Müdürlüğü, Kültür, Ticaret, Özel Sağlık Tesisi, Konaklama, Rezidans, Yol Vb. Fonksiyonların Yer Aldığı Özel Proje Alanıdır.

2- YM1 Yönetim Merkezi Alanında Belediye Hizmet Binası, Kültürel Tesis, Belediye Meclisi, Nikâh Salonu, Kaymakamlık, Emniyet, Ticaret, Konaklama, Rezidans, Özel Sağlık Tesisi Vb.

Fonksiyonlar Yer 'Alabilir. Bu Alanlarda İlçe Belediyesince Onaylanacak Avan Projeye Göre Uygulama Yapılacak Olup, Max. Emsal: 1.50'dir. Ticaret Alam Ve Özel Sağlık Tesisi Alanının Yapılanma Hakları Yönetim Merkezi Alanının Yapılacağı Parsellerde Kullanılmayacaktır.

3- Özel Proje Alanı İçerisinde, Özel Proje Alanının Bütünü Üzerinden Hesaplanmak Şartıyla, Emsal Max. E:0.25'i Geçmeyecek Şekilde Ticaret, Konaklama, Rezidans, Özel Sağlık Tesisi Yapılabilir.

Özel Sağlık Tesisi Alanı Ticaret Alanı Olarak da kullanılabilir.

4- YM1 Alanı Jeolojik - Jeofizik Ve Jeoteknik İnceleme Raporunda Uygun Alan 2 (UA 2) Alanında Kalmaktadır.

5-Plan notlarında açıklanmayan hususlarda mer’i plan hükümleri geçerlidir hükümleri yer almaktadır.

İlgi (b) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısında 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul'da bulunan ve anılan Karar eki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Bakanlığımız yetkilendirilmiş olup, anılan madde hükmü gereği söz konusu alana ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek Bakanlığımız görev ve yetkileri kapsamındadır denilmektedir...denilerek, tadilat teklifine ilişkin “Arnavutköy İlçesi YM-1 alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli plan teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli tadilat teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşlerinin alındığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 01.10.2012 tarih M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/1976-186157 sayılı yazısında;

“İlgi yazıda talep edilen 1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planın'da Plan Notu tadilatı, planlama ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik- jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Buna göre;

1-Plan notunun uygulanacağı alanın öncelikle, "UA(Uygun Alanlar) veya ÖA(önlemli Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması,

2-Planlama çalışmalarında Belediyesi tarafından hazırlanmış olan yerleşime uygunluk haritaları ve rapor örneğinde belirtilen hususlara uyulması ve mevcut planların bu çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması,

3-Plan notlarına ait paftada yer alan Hükümlere, "İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması, 4-Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin- temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne alınması şartıyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Plan Notu tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

(4)

İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.11.2012 tarih M.34.1.İBB.5.01.11.01.310.01.04.01- 538033 sayılı yazısında;

-İIgi (e) yönetmeliğin 6.3 maddesi "İstanbul İl sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları idare uygulamalarında esas alınır." hükmündedir. Söz konusu plan notu tadilatı teklifinin 15.06.2012 tarih ve 1421 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

Netice olarak; 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Uygulama İmar Planında bulunan YM-1 alanına ilişkin plan notu değişikliği teklifi ilgi (e) yönetmeliğin 6.3 maddesi gereğince uygun bulunmuştur.

Bahse konu plan tadilatı ile ilgili İdaremiz altyapı tesisleri açısından herhangi bir sakınca görülmemiştir.

İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi aynca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır…” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 03.10.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/

1069191-3646-187382 sayılı yazısında;

ULAŞIM KARARI: 21.04.2010 t.t'li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım Planı Planının YM-1 alanlarını içeren 17.3'üncü plan notunun değişikliğine ilişkin 15.06.2012 tarih 1421 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alındığı ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin 16.06.2012 tarihinde onaylandığı belirlenmiş olup; söz konusu teklifin trafik üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için

Gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

• Yollardan, çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden 20.00m- 25.00 m'lik yoldan min.10.00m, 25.00m'den az yollardan min. 5.00m çekme mesafesi bırakılması,

"Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2,lik inşaat Alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi,

"Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 60 m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi,

• "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;

- brüt alanı 75m2ye kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

- brüt alanı 75m2-l 50m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark

- brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir."

şeklinde plan notu eklenmesi,

• Teklif proje alanında Ticaret Alanı ve Sağlık Tesis Alanı dışında planlanacak olan fonksiyonlara ilişkin otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği

doğrultusunda kendi fonksiyon alanı içinde karşılanması,

• Teklife konu fonksiyonların ulaşım taleplerini arttıracağı belirlendiğinden planlama alanının kuzeyinde planlanan 7.00m'lik yolun min. 12.00m genişliğinde

planlanması,

• 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile

taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından

itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin bilgi paftasında gösterildiği üzere teklif alanın cephe aldığı 20 m genişliğin altındaki imar yollarında minimum 5 m, Teklif alanın cephe aldığı 20 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7 m, olacak şekilde belirlenerek gerekli yol terklerinin yapılması.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

21.04.2010 t.t'li 1/5000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Revizyon Nazım imar Planı Plan notlarının 17.3 maddesindeki YM-1 rumuzlu alana ilişkin Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.06.2012 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı plan notu tadilatına istinaden, 14.06.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Uygulama imar Planı ve Plan Notlarına ilişkin

(5)

hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi, Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadilatı teklifi incelendiğinde;

teklifin mer’i 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve çevresi Uygulama imar planının F21d10a3a, F21d10a3b, F21d10c1b paftaları üzerine hazırlandığı, alanın kuzeyinden 7 m genişliğinde yaya yolu niteliğinde yol geçirildiği, mer’i planda YM1-Yönetim Merkezi Alanı lejantında kalan tadilat teklifine konu olan alanda; Yönetim Merkezi Alanı

(Kaymakamlık, Emniyet), Özel Sağlık Tesisi Alanı,Ticaret Alanı, Yönetim Merkezi Alanı (Belediye Hizmet Binası, Belediye Meclisi, Nikah salonu, Kültürel Tesis,vb) alanlarının ayrıldığı,

F21d10c1b plan notları paftasında YM1 rumuzlu yerlere ilişkin 46.maddedeki plan notunun iptal edildiği, 1- “Planda Tasdik Sınırı İçindeki Alan, Yönetim Merkezi Alanı (YM1) Olup, Söz Konusu Alan Kent Merkezi İçinde Olması Gereken Kaymakamlık. Adliye, Belediye, Tapu, Nüfus Müdürlüğü, Kültür, Ticaret, Özel Sağlık Tesisi, Konaklama, Rezidans, Yol Vb. Fonksiyonların Yer Aldığı Özel Proje Alanıdır.

2- YM1 Yönetim Merkezi Alanında Belediye Hizmet Binası, Kültürel Tesis, Belediye Meclisi, Nikâh Salonu, Kaymakamlık, Emniyet, Ticaret, Konaklama, Rezidans, Özel Sağlık Tesisi vb.

Fonksiyonlar Yer Alabilir. Bu Alanlarda İlçe Belediyesince Onaylanacak Avan Projeye Göre Uygulama Yapılacak Olup, Max. Emsal: 1.50'dir. Ticaret Alanı Ve Özel Sağlık Tesisi Alanının Yapılanma Hakları Yönetim Merkezi Alanının Yapılacağı Parsellerde Kullanılmayacaktır.

3- Özel Proje Alanı İçerisinde, Özel Proje Alanının Bütünü Üzerinden Hesaplanmak Şartıyla, Emsal Max. E:0.25'i Geçmeyecek Şekilde Ticaret, Konaklama, Rezidans, Özel Sağlık Tesisi Yapılabilir. Özel Sağlık Tesisi Alanı Ticaret Alanı Olarak da kullanılabilir.

4- YM1 Alanı Jeolojik - Jeofizik Ve Jeoteknik İnceleme Raporunda Uygun Alan 2 (UA 2) Alanında Kalmaktadır.

5-Plan notlarında açıklanmayan hususlarda mer’i plan hükümleri geçerlidir”

şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce tadilat teklifinin şartlı uygun bulunduğu ve teklif plan notlarına "İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun eklenmesinin istenildiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce, tadilat teklifinin yazıda belirtilen hususların dikkate alınması şartı ile uygun bulunduğu, İSKİ Genel Müdürlüğünce tadilat teklifinin uygun bulunduğu görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki plan tadilatı teklifine ilişkin parsel işlem dosyası incelendiğinde;

- Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 05.06.2012 gün PL.8478 sayılı yazısı ile, 21.04.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının 17.3 maddesinde “Planda YM-1 rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı, Arnavutköy İlçesi’nin kamu hizmetlerinin sağlanacağı ve yerleşmenin yeşil alan ile birlikte meydan ihtiyacının da düzenleneceği alandır. Bu alanda kent merkezi içinde olması gereken kaymakamlık, adliye, belediye, tapu, nüfus müdürlüğü, kültür vb. fonksiyonlar ile birlikte kentsel tasarım ölçeğinde yerleşmenin kamusal meydanı yer alacaktır.” Plan notunun iptal edilerek “Planda ‘YM-1 rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı; Arnavutköy İlçesi’nin kamu hizmetlerinin sağlanacağı alandır. Bu alanda kent merkezi içinde

olması gereken kaymakamlık, adliye, belediye, tapu, nüfus müdürlüğü, kültür vb. fonksiyonların yer aldığı özel proje alanıdır.Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Maksimum emsal 2.00’dir.” plan notunun ilave edilmesine ilişkin l/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin tarafımıza iletildiği,

-11.06.2012 gün, Pl-2012/8478 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin15.06.2012 tarih ve 1421 sayılı kararı ile;

“Planda ‘YM-1’ rumuzu ile gösterilen yönetim merkezi alanı kent merkezi içinde olması gereken kaymakamlık, adliye, belediye, tapu, nüfus müdürlüğü, kültür, vb. fonksiyonların yer aldığı özel proje alanıdır. Bu alanda ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup E: 1.50'dir.

Özel proje alanı içerisinde özel proje alanının bütünü üzerinden hesaplanmak şartıyla E:0.25'i geçmeyecek şekilde ticaret, konaklama, rezidans, özel sağlık alanları yapılabilir. Ticaret, konaklama, rezidans, özel sağlık alanlarının düzenleneceği kısımlar 1/1000 ölçekli plan aşamasında belirlenecek olup bu alanların yapılanma hakları yönetim merkezli alanların yapılacağı parsellerde kullanılmayacaktır. Özel proje alanında 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda avan proje onayı yapılabilir, ancak 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde tadilen uygun görüldüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2012 tarihinde onanan planın dağıtımının yapıldığı görülmüştür.

(6)

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadilatı teklifi incelendiğinde; tadilata konu alanda Maliye Hazinesinin mülkiyeti bulunmakla birlikte Milli Emlak Genel Müdürlüğü görüşünün alınmadığı ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşlerinde teklif plan notlarına ilave edilmesi istenilen hususların teklif paftalara yansıtılmadığı görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli tadilat teklifine ilişkin plan notlarının 4. Maddesi; “YM1 Alanı Jeolojik - Jeofizik Ve Jeoteknik İnceleme Raporunda Uygun Alan 2 (UA 2) Alanında Kalmaktadır.”

şeklinde olup, bu plan notuna Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü doğrultusunda “Uygulama aşamasında Zemin etüt raporu doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” notunun ilave edilmesi, teklif Özel sağlık tesisi alanının da cephe aldığı tadilata konu alanın kuzeyinden geçirilen 7m lik yaya yolu niteliğindeki yolun, teklif edilen fonksiyonların yaratacağı trafik yoğunluğu ve sirkülasyonu da dikkate alınarak araç yolu niteliğinde ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde de belirtildiği üzere minimum 12 m. genişliğinde planlanması ve yine Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde belirtilen yol rezerv alanı olarak kullanılmak üzere, yoldan çekme mesafelerinin tadilat teklifine işlenmesi gerekmekte olup, teklif plan notlarında otopark alanlarına ilişkin herhangi bir plan notunun da bulunmadığı görülmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde belirtilen otopark alanlarına ilişkin istenilen plan notlarının teklif plan notlarına ilave edilmesi gerekmekte olup, tadilata konu alandaki fonksiyonların her birinin yaratacağı yoğun araç trafiğine cevap verebilecek nitelikte “Katlı otopark” alanı fonksiyonunun da modern şehircilik anlayışı içerisinde bu kompleks içerisinde yer alması gerektiği düşünülmektedir. Tadilata konu alanın bulunduğu bölgede trafik sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi ve verilecek hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için otopark alanlarının yeterli ölçüde ayrılması özellikle önem taşımaktadır.

Ayrıca, teklif plan notlarının 3. maddesinde bulunan “…Özel Sağlık Tesisi Alanı Ticaret Alanı Olarak da kullanılabilir.” ifadesi mer’i 1/5000 ölçekli plan notlarında yer almamaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadilatı teklifinin mer’i 16.06.2012 onanlı 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlandığı görülmüş olmakla birlikte, tadilat teklifine konu olan alan, ilgi (a) yazıda da belirtildiği üzere 08.09.2012 tarih, 28405 sayılı Resmi Gazetede “İstanbul İlinde bulunan Bazı alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine” ilişkin 13.08.2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının alındığı alan içerisinde yer almakta olup, anılan madde hükmü gereği söz konusu alana ilişkin etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek Bakanlık görev ve yetkileri kapsamına alınmıştır. Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu tadilatı teklifi, 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu tadilatı teklifine ilişkin paftalar yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek

ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy ilçesi, YM-1 (Yönetim Merkezi) alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup 16.06.2012 tt.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından “Yol cephelerinden 3m. çekme mesafesi uygulanacaktır.”, “Doğal zemin kotu altında kalmak kaydı ile parsel tamamında bodrum kat yapılabilir.” Şeklindeki plan notlarının YM- (Yönetim Merkezi) alanına ilişkin teklif plan paftalarına eklenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(7)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

87 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/34-183

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu 2042 ada 10,11,12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 20/ 12 /2012 gün ve 2012/15779 sayılı ve : Planlama Müdürlüğü’nün 14 /01 /2013 gün ve 2012-16687 sayılı yazısında;

“ İlgi : (a)Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 26.11.2012 gün M.34.3.ZEY.0.13.03.310.01.04.01-194- 10929 GD 22135 sayılı yazısı ve eki 07.11.2012 gün 131 sayılı İlçe Meclis kararı

(b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık oluru

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10 ve 11 parsellerin YMA simgeli Konut Alanında kalan kısmının Dini Tesis Alanına alınmasını öngören ve 2042 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların yapılaşma şartlarını bütünlük içerisinde düzenleyen 16.06.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun bulunarak değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki dosyasında yer alan tapu bilgilerinden 400 pafta, 2042 ada, 10 parselin 93,00 m2 yüzölçümlü 04.11.1999 edinme tarihli, Beştelsiz Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına, 400 pafta, 2042 ada, 11 parselin 66,00 m2 yüzölçümlü 19.02.2001 edinme tarihli Beştelsiz Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına kayıtlı olduğu, müdürlüğümüz Tapu Sorgulama Sisteminden 2042 ada 12 parselin 529 m² yüzölçümlü İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Dosyasında yer alan mevcut durumu gösteren hava fotoğrafı ve hâlihazır paftadan anlaşıldığı üzere, 2042 Ada 11 ve 12 parselde Cami bulunduğu, 2042 ada 10 parselde de yapılaşma olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Zeytinburnu İlçesi, 2042 ada 12 parsel 23.03.2007 t.tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında küçük bir kısmı Yol Alanı, büyük bir kısmı Dini Tesis Alanı’nda, 2042 Ada 10 ve 11 parseller 700 ki/ ha yoğunluklu Konut Alanında, kalmakta iken 16.06.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı ile 2042 ada 10,11 ve 12 parseller Hmax:5 kat yapılanmalı Dini Tesis Alanmış ve;

1.Plan onama hududu plan tasdik hududu olup Beştelsiz Mahallesi 400/1 Pafta 2042 ada 10, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazları içermektedir.

2.Plan Onama Hududu içerisinde kalan Beştelsiz Mahallesi 400/1 Pafta 2042 ada 10, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar Dini Tesis(Cami) Alanıdır.

3.Dini Tesis (Cami) Alanında Hmax=5 kattır.

4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş(İSKİ, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İGDAŞ… vb.) görüşleri alınacak önerilen ve tedbirlere uyulacaktır.

5.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın onanmasını müteakip ilçe belediyesince onanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

6.Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

7.Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

8.Açıklanmayan Hususlarda 23/03/2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notlarının getirildiği görülmüştür.

06.12.2007 t.t. li Uygulama İmar Planında 2042 ada 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazlar Yerleşik Meskûn Alanda, 2042 ada 12 parsel sayılı taşınmazın ise büyük bir bölümü Dini Tesis Alanı’nda, bir bölümü ise Yol Alanı’nda kalmaktadır.

(8)

İLCE MECLİS KARARI :

İlgi (a) yazı eki 07.11.2012 gün 131 sayılı İlçe Meclis kararında "05/11/2012 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/11/2012 tarih ve 10101 sayılı teklifi incelendi.

Yapılan incelemede, Beştelsiz Mah. 400/1 pafta. 2042 ada, 10-11-12 sayılı parseller meri imar planında konut alanında kalmakta iken yapılan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile söz konusu parseller 13/06/2012 tarih ve 1260 sayılı Meclis kararı ve 16/06/2012 tarihli Başkanlık Makamı onayı ile dini tesis alanına alınmıştır. Teklif 1/1000 ölçekli plan notları;

1-Plan onama hududu plan tasdik hududu olup, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazları içermektedir.

2-Plan onama hududu içerisinde kalan Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar dini tesis (cami) alanıdır.

3-Dini tesis (cami) alanında H Max= 5 kattır.

4-1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş (İSKİ, Deprem ve Zemin İnceleme Md. Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Müftülük, İGDAŞ vb.) görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

5-1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onanmasını müteakip İlçe Belediyesince onanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

6-Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

7-Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

8-Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar notları, bu planı tadil eden genel plan notları ile ilgili tadilatlar ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir, şeklindedir.

Teklif 1/1000 ölçekli imar uygulama planı değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumlu olup komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi, 4.Toplantı Yılı, 07/11/2012 tarihli Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu.

Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.”

denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, ÎSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 14.06.2012 gün ve 637851-2225 sayılı görüş yazısında;

"Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada 10-11-12 parsellerin meri 1/1000 ölçekli planda “Dini Tesis Alanı”, “Yerleşik Meskun Alan” ve “Yol Alanı” lejantlarında kaldığı belirtilmekte olup Hmax:5 kat yapılaşma şartlarında “Dini Tesis (Cami) Alanı” lejandına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi,

-Teklife konu alanının cephe aldığı yollara gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

-Teklif “Dini Tesis (Cami)Alanı” fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içerisinde yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği” gereğince düzenlenerek karşılanması,

-Uygulama aşamasında (otopark kapasitesi ve giriş-çıkışlar hususunda) UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) Kararının alınması,

Hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.”denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 06.08.2012 gün ve 620-153229 sayılı görüş yazısında:

"Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritalarında, "Uygun Alanlar(UA)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Planlama alanının yakın çevresinde Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan mekanik sondaj çalışmalarında, Bakırköy üyesine kil ve kireçtaşı birimleri ile Güngören üyesine ait kum mercekli kil birimleri geçilmiştir.

Bu alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir.

Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel- yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların

(9)

planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.08.2012 gün 434237 sayılı yazısında; 4 maddede belirtilen hususlara uyulması istenilmektedir.

İGDAS Genel Müdürlüğünün 11.08.2012 gün 50.40/52000 sayılı yazısında:

“Söz konusu planlama sınırları içerisinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD de sayısal olarak (.dgn ve .dwg formatında] 3 DERECE_ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.

Doğalgaz hatlarımızın göz önünde bulundurularak etkilenmeyecek şekilde 1.00 m koruma bandına alınması ve bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı doğalgaz hatlarımızın yeni yapılacak olan Uygulama İmar Planlarında mevcut haliyle korunarak min. 1.00 m yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmelidir.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki ilçe Meclis kararı ile aynen uygun bulunarak, ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen;

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta 2042 ada 10, 11, 12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifinin; 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı, 2042 ada 10,11 ve 12 parseller plan tasdik hududu içine alınarak, 10 ve 11 parsellerde meri planda yer alan YMA simgeli Konut Alanın iptal edilerek Dini Tesis Alanına alındığı ve teklif plan paftasına;

“1-Plan onama hududu plan tasdik hududu olup, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazları içermektedir.

2-Plan onama hududu içerisinde kalan Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar dini tesis (cami) alanıdır.

3-Dini tesis (cami) alanında H Max= 5 kattır.

4-1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş (İSKİ, Deprem ve Zemin İnceleme Md. Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Müftülük, İGDAŞ vb.) görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

5-1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onanmasını müteakip İlçe Belediyesince onanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

6-Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

7-Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

8-Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar notları, bu planı tadil eden genel plan notları ile ilgili tadilatlar ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.”şeklinde plan notlarının öngörüldüğü görülmektedir.

Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İGDAŞ Genel Müdürlüğü görüşlerinin şartlı olumlu olduğu, İlçe Müftülüğünün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ilişkin kurum görüşünün bulunmadığı ancak 16.06.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına ilişkin olumlu görüşünün dosyasında yer aldığı, tasdik sınırı içerisinde yer alan 2042 ada, 12 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ancak bu parsele ilişkin Emlak Müdürlüğünden alınmış bir görüşün bulunmadığı görülmüştür. İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifi 16.06.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı doğrultusunda hazırlanmış olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklif notlarının 4. Maddesinde yer alan “1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında…” ifadesinin “uygulama aşamasında” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu 2042 ada 10,11,12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14 /01 /2013 gün ve 2012-16687 sayılı yazısında; “

İlgi: : (a)Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 26.11.2012 gün M.34.3.ZEY.0.13.03.310.01.04.01-194-10929 GD 22135 sayılı yazısı ve eki 07.11.2012 gün 131 sayılı İlçe Meclis kararı

(10)

(b)20.12.2012 gün, 2012/15779 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

(c)Zeytinburnu İlçesi 17.12.2012 gün 32042687-310.01.04.01-219-11813 GD-23579 sayılı yazısı ve eki Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 10.10.2012 gün B.02.1.DİB.4.34.93.00-215- 603 sayılı yazısı

(d) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10 ve 11 parsellerin YMA simgeli Konut Alanında kalan kısmının Dini Tesis Alanına alınmasını öngören ve 2042 ada 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazların yapılaşma şartlarını bütünlük içerisinde düzenleyen 16.06.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun bulunarak değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenilmektedir.

Söz konusu teklif, ilgili yasalar doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, henüz sonuçlanmamıştır. Bu arada Zeytinburnu Belediye Başkanlığının ilgi (c) yazısı eki Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün görüşü tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (c) yazı eki Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 10.10.2012 gün B.02.1.DİB.4.34.93.00-215-603 sayılı yazısında; “Beştelsiz Mahallesi 2042 ada 10-11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile dini tesis (cami) alanına alınması uygundur.” denilmektedir. '' denilerek

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10, 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifine ilişkin İlgi (c) yazı ve eki Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün görüşü yazımız ekinde olup, ilgi (d) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen ilgi (b) yazımızla birlikte değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. .

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu İlçesi, 2042 ada 10, 11, 12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif incelenmiş olup, 16.06.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığından teklif plan notlarından 4. plan notundaki “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında” ibaresinin “uygulama aşamasında” şeklinde düzeltilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

88 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/121

KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye, Y.Dudullu Mah., 5/2 pafta, 12195 sayılı parselin bitişiğindeki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 01 /2013 gün ve 2012-16251 sayılı yazısında;

“ İlgi: a) 08.11.2012 tarih, M.34.3.ÜMR.0.13.01-612-S-2012-11772-2012/26759-1835944-68548 sayılı Ümraniye Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ile 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile Ümraniye, Y. Dudullu Mah., 5/2 pafta, 12195 parselin bitişiğindeki 111 m2’lik kadastral boşluğun E:1.40, H:Avan Proje yapılanmalı “Konut + Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 05.10.2012 tarih, 2012/122 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Müdürlüğümüzde yapılan incelemede; teklife konu kadastral boşluk alanının 111 m2 olduğu görülmüştür.

MEVCUT DURUM:

Müdürlüğümüzde yapılan incelemede; teklife konu alanın boş olduğu görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

18.08.2004-19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye A. Dudullu, Y. Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Y. Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı’nda; söz konusu 12195 parselin bitişiğindeki kadastral boşluk 320 k/ha yapılanmalı “Ticaret + Konut Alanı”nda, 20.11.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Ümraniye Ihlamurkuyu A. Dudullu, Y. Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına ait Uygulama İmar Planı’nda; yolda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 05.10.2012 tarih, 2012/122 sayılı kararında “Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına ve fiili kullanımına uygun olarak hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu’nun 08.11.2012 tarih ve 42 no'lu raporu okunarak oylanmış olduğu, komisyon görüşü doğrultusunda Y. Dudullu Mahallesi, 5/2 pafta, 12195 parsel sayılı taşınmaza ait Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 4 Seçim Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının 08.11.2012 tarihli 4. birleşim 1. oturumunda oybirliği ile karar verildiği belirtilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 11.05.2012 tarih ve 972-90867 sayılı yazısında;

“Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda diğer yumuşak zeminlerden oluşan "ÖA- 5b" (Yerleşime Önlemli Alanlar-5b) lejantlı alanda kalmaktadır…

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 07.08.2012 tarih ve 865958-2955-154900 sayılı yazısında; Söz konusu teklife ilişkin “tescil dışı alan hükmündeki yol donatısının yapılaşmaya açılmasına neden olduğundan dolayısıyla ulaşıma ilave yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

(12)

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2012 tarih ve 276310 sayılı yazısında; söz konusu parselin Elmalı Baraj Havzasının Uzun Mesafeli Koruma Alanında ve ilgi (g ve h) kararlarla kabul edilen plan sahalarında kaldığı belirtilerek,

“…Teklif imar planı yazıda belirtilen nedenle ilgili yönetmeliklerde geçen "İstanbul il sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planlan, İSKİ görüşlü imar planlar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, idare uygulamalarında esas alınır…

“İdare uygulamalarında esas alınan planlarda, plan bütününde, yürürlükteki yönetmelikte ve/veya söz konusu planda verilen yoğunluk (yap, nüfus vb.) değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz.

Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir.” hükmü gereği de meri plandaki yapı ve nüfus yoğunlukları yapılacak plan değişiklikleri ile arttırılmaktadır.

Netice olarak; teklif imar planı yukarıda belirtilen nedenle ilgi (f) yönetmelik hükümlerine uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi a) yazı ile Ümraniye, Y. Dudullu Mah., 5/2 pafta, 12195 parselin bitişiğindeki 111 m2’lik kadastral boşluğun E:1.40, H:Avan Proje yapılanmalı “Konut + Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 05.10.2012 tarih, 2012/122 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu ilgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 20.11.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Ümraniye Ihlamurkuyu A. Dudullu, Y. Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına ait Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı, plan üzerinde 5/2 pafta, 12195 parselin bitişiğindeki kadastral boşluğun plan tasdik sınırı içine alındığı, kadastral boşluğun 111 m2’lik kısmının E:1.40, H:Avan Proje yapılanmalı “Konut +Ticaret Alanı”na alındığı, ayrıca yapılan değişiklik nedeniyle yol istikametinde de düzenleme yapıldığı görülmüş olup, plan notları olarak;

1- Plan Değişikliğinin Konusu; 12195 parselin önündeki Yol Alanının Konut + Ticaret Alanına dahil edilmesidir.

2- Yoldan ihdas edilecek kısım 12195 parsel ile tevhid edilecektir. İhdas edilecek kısım tek başına, münferit olarak imar durumu alamaz.

3- Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır.

4- Jeolojik ve jeoteknik inceleme yapılmadan uygulama yapılamaz.

5- Diğer konularda 20.11.2009-25.03.2011-17.04.2012 onama tarihli “Ümraniye Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı” hükümleri ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği Geçerlidir.” hükümleri önerilmiştir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin olarak Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunmaktadır.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; söz konusu 12195 parselin bitişiğindeki 111 m2’lik kadastral boşluğun E:1.40, H:Avan Proje yapılanmalı

“Konut+Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin teklifin ilgilisince hazırlandığı ve İlçe Belediye Meclisince aynen uygun görülerek tarafımıza iletildiği, söz konusu teklif ile yol istikametinin 18.08.2004-19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ve fiili duruma uygun şekilde düzenlendiği, teklife ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yoğunluk arttırıcı olması nedeniyle olumsuz görüşü bulunduğu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün de tescil dışı alan hükmündeki yol donatısının yapılaşmaya açılmasına neden olduğundan dolayısıyla ulaşıma ilave yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığına ilişkin görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu plan değişikliği teklifi, 18.08.2004-19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı etkilememekle birlikte, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda ölçek nedeniyle gösterilemeyen donatı alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gösterebileceğinden, teklifin meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, yol donatısını azaltıcı bir nitelik taşıdığı görülmüştür. '' denilerek

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(13)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 5/2 pafta, 12195 parselin bitişiğindeki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurumların görüşleri olumsuz olduğundan meri 1/1000 ölçekli plandaki fonksiyon ve yapılaşma şartlarının korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

89 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/134

KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy, 3308 ada, 37 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/01/2013 gün ve 2012/16385 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Pl.12.12.2012 gün, Pl.16385 kayıt sayılı dilekçe ve ekleri.

b) Pl.06.09.2012 gün, Pl.12439 kayıt sayılı dilekçe ve ekleri.

c) 08.10.2012 gün, 2012 /12439 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

d) Büyükşehir Meclisinin 10.10.2012 gün, 2036 sayılı kararı.

e) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) dilekçe ile; Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta , 3308 ada, 37 parselin “Yol”

alanında kalan kısmının “park” alanına alınmasına , konut alanında kalan kısmının ise çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

MÜLKİYET:

Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta , 3308 ada, 37 parselin 995 m² yüzölçümle hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu ve 29.05.2001 ve 17.02.2012 tarihlerinde edinildiği tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Söz konusu parsel üzerinde 3 katlı yapı bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 3308 ada, 37 parsel ;

01.08.1997 tt.’li 1/5000 ölçekli Kadıköy-Koşuyolu-Acıbadem-Hasanpaşa Mahalleleri Nazım İmar planında “Az Yoğun Konut Alanında net yoğunluk (400 ki /ha-700ki/ha), 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy D-1000 Güneyi Revizyon Uygulama İmar planında kısmen TAKS:0.25 ve H(maks) : 4 kat yapılaşma koşullarında konut Alanı ve kısmen yol alanı olarak kalmakta iken ;

İlgi (a) dilekçe eki planlama alanına konu kısmı , 23.02.2011 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli İstanbul Boğaziçi Karayolu Tüp Geçidi Projesi planlarında “Yol” alanı olarak ayrılmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, ve DLH Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü görüşlerinin ilgi (d) meclis kararı ile kabul edilemeyen (b) teklife ilişkin olduğu, diğer görüşlerin ise İlgi (a) dilekçe eki N.İ Plan teklifine doğrultusunda yenilendiği görülmüş olup, söz konusu Kurum görüşlerine bakıldığında;

· Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.08.2012 tarih, 910464-3092 sayılı yazısı eki kararda; “ Kadıköy İlçesi, Acıbadem mahallesi, 3308 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın meri planlarda “Yol Alanı”nda kalan kısmının TAKS:0.25, H:4 kat yapılanmada “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği , söz konusu taşınmazın

26.05.2007 tt.’li “Anadolu Yakası D-100 Güney yanyolları plan tadilatı “ ile 23.02.2001 tt.’li “İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Plan Tadilatı” nda “Yol Alanı” olarak planlanması ve teklifi ile bölgeye ilave inşaat alanı geleceği , bu durumun ulaşım sistemine ilave taşıt yükü oluşturacağı tespit edildiğinden ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

· Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 23.10.2012 gün, 2134-200865 sayılı yazısı ile söz konusu alanın yerleşime uygunluk haritalarında UA (Uygun Alanlar) lejantlı alanda kaldığı ve bu

(15)

alanlar her ne kadar yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alan olsa da uygulama öncesi yapılacak zemin etüd çalışmalarında farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin yapısal unsurların konumları ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması ve alanda bulunan mevcut yapıların zemin-temel,temel-yapı, ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla 1/5000 ölçekli plan tadilatının jeoloji bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

· Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 12.10.2012 gün, 1109358-13470 sayılı yazısında adı geçen taşınmaza ait Müdürlüklerinde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmadığı ifade edilmektedir.

· Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün 03.08.2012 gün, 366 sayıl yazısında;” ..söz konusu parsel Kadıköy-Kartal Metro hattı Koruma sınırı dışında kalmaktadır.Parselde yapılacak plan değişiklik teklifinin Müdürlüğümüzce sakıncası bulunmamaktadır.” Denildiği,

· DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’nün 30.07.2012 gün, 2413 sayılı yazısında “..söz konusu plan teklif incelenmiş olup plan çalışmasına konu alan Marmaray Projesi sınırları dışında kalmaktadır”. Denildiği,

· Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 15.10.2012 gün, İBB-194957-1366 sayılı yazısı eki komisyon kararında ; “..parsel için önerilen yeni yapılanma şartlarına bağlı oluşacak nüfusa hitap edecek yeterli rekreaktif amaçlı yeşil alan miktarının korunması .” şeklinde olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin; meri 23.02.2011 tt.’li Nazım İmar Planı üzerine hazırlanarak 3308 ada, 37 parselin tasdik sınırı içerisine alındığı, yol alanına giren kısmının park alanı olarak düzenlendiği, konut alanının yapılanma şartlarının yükseklik ve çekme mesafeleri verilerek düzenlendiği,

Plan notlarının ise;

1- Plan onama sınırı; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi , Acıbadem Mahallesi, 3308 ada, 37 parseli kapsamaktadır.

2- Tasdik sınırı içerisindeki Kadıköy İlçesi , Acıbadem Mahallesi, 3308 ada, 37 no’lu parselin 628 m²’si ön bahçe çekme mesafesi 5 metre, Yan bahçe çekme mesafeleri 4’er metre ve emsalsiz Hmax:12.50 yapılaşma şartlarında “Konut Alanı”, parselin 367 m² ‘si ise “Park Alanı”’dır.

3- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

4- Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5- Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

6- Plan tadilat teklifi plan açıklama raporu ile bütündür” şeklinde olduğu görülmektedir.

Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta , 3308 ada, 37 parsele ilişkin Nazım İmar Planı tadilatına dair; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Yeşil Alan Tesisiler ve Yapım Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Raylı Sistem Müdürlüğü ile DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu planın Kadıköy-Kartal Metro hattı Koruma sınırı ile Marmaray Projesi sınırları dışında kaldığı, Kamulaştırma Müdürlüğünün ise parsel hakkında alınmış herhangi bir encümen kararına rastlanmadığı yönünde görüşleri olduğu görülmektedir.

Dosya evveliyatına bakıldığında ; ilgilisinin ilgi (b) dilekçesi ile 37 parselin bir kısmının “Yol”

alanından TAKS:0.25, H(maks):4 kat yapılanma şartlarında “Konut” alanına alınması istenmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli NİP tadilatı teklifi ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Konu hakkında alınan ilgi (d) karar ile de tadilat teklifi plan ilke ve kararlarına aykırı nitelik taşıdığından uygun görülmemiştir.

Yapılan incelemede;

Teklifle yol alanından çıkarılarak Park alanı olarak önerilen alanın üzerinde halihazırda ağaç dokusu bulunduğundan yol alanı olarak kullanılmadığı,

Plan notlarında plan açıklama raporuna atıfta bulunulduğu, bu bağlamda plan açıklama raporunda yapılan incelemede 3308 ada 37 parselin 23.02.2011 tt’li 1/5000 ölçekli NİP planı ile 14.04.199 tt.’li 1/1000 ölçekli UİP nda kısmen “konut” kısmen “park” alanında kaldığının ifade edildiği ancak söz konusu parselin bu planlarda kısmen “konut” kısmen “yol” alanında kaldığı,

Yine plan açıklama raporunda parselde önerilen yapılanma şartları ifade edilirken çekme mesafeleri verilerek parantez içinde bina taban oturumunun 272 m² olacak şekilde kütle imarı şeklinde belirtildiği oysaki verilen çekme mesafelerine göre bina taban oturumunun yaklaşık 255 m² olacağı,

İlgi (a) dilekçe ekinde bulunan bilgi paftasında arka bahçe mesafesinin de 4 metre olarak belirlendiği ancak İstanbul İmar Yönetmeliğine göre en az 5metre olması gerektiği,

İlgi (a) teklif plan tadilatı ile ilgi (b) teklif plan tadilatından farklı olarak; parselin tamamının tasdik

(16)

sınırı içerisine alındığı , daha önce konut olarak önerilen “yol” alanının yeni teklif ile “park” alanı olarak önerildiği ve konut alanında yapılaşma şartlarının değiştirildiği , her ne kadar “yol” olan donatı alanı

“park” donatısına dönüştürülse de konut alanında yapılan yapılaşma şartları düzenlemesiyle bir önceki teklife göre inşaat alanının değiştirilmediği , meri plan şartlarına göre inşaat alanının yaklaşık 460 m² arttırıldığı , yine mer-i plan şartlarında uygulama yapacak olan komşu parsellere oranla taban alanı kat sayısının 0.25 den 0.40 ‘a çıkarıldığı görülmektedir. '' denilerek

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 3308 ada, 37 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, ilgilisinin talebinden vazgeçtiğine dair Planlama Müdürlüğü’ne başvurusunun bulunduğu tespit edildiğinden, dolayısı ile yapılacak bir işlem bulunmadığından müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :