KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 101-104)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, İSKİ Genel Müdürlüğünün, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2011 tarih, 268191 sayılı yazısında;

“İlgi yazı ile Beylikdüzü İlçesi, Beylikdüzü-Yakuplu sınır yollarına cephe imar adalarına ve imar yollarına ilişkin hazırlana 1/5000 ölçekli ve Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı hakkında İdaremiz görüşü sorulmaktadır. Bahse konu alan ile ilgili İdaremiz altyapı görüşü aşağıda sıralanmıştır.” denilmekte olup 18 maddelik altyapı görüşü belirtilmiştir.

7.maddede; “İlgi yönetim kurulu kararı gereği, söz konusu alanın yakınından geçen (yazımız EK2 planda gönderilen) Kavaklı deresinin, yağmursuyu toplama havzası 240 ha’nın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er metre olmak üzere toplam 50 m. alan yapı yaklaşma sınırıdır. Yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapıklaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılamamalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 15.07.2011 tarih, 4437631-2177-108918 sayılı yazısında;

“…Beylikdüzü-Yakuplu bölgesinin sınır yollarına cephe imar adalarına ve imar yoluna ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi üzerinde yapılan tespitle sonucunda aşağıda belirtilen hususların bölgesel ulaşım sistemi açısından teklif planda dikkate alınması müdürlük görüşümüzdür.

1- Kavaklı köyü yolunun mer’i planlardaki 30m genişliğinin korunarak devamlılığının sağlanması, 2- Ekli bilgi paftasında A ile gösterilen kavşak noktasının söz konusu alandaki imar adasının

mülkiyet sınırı dikkate alınarak düzenlenmesi,

3- Hürriyet bulvarı ile İstiklal Caddesi ve Kaleönü Sokak arasında bağlantı sağlayan imar yolunun 20 m genişliğinde planlanması,

4- Organize Sanayi Bölgesinin batısında 15 m. genişliğinde planlanmış olan imar yolunun mer’i plandaki 15 m.’lik yola bağlantısında gerekli geometrik düzenlemelerin yapılması,

5- K ile belirlenen kavşak noktalarına ilişkin “K kavşak noktaları şematik olup, uygulama projesinde kesinlik kazanacak ve İBB Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre uygulama yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi,

Müdürlük kararımız olup yukarıda belirtilen 5 maddeye göre gerekli düzenlemelerin yapılması şartı ile söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 01.07.2011 tarih, İBB-101756 sayılı yazısında;

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan rekreatif amaçlı yeşil alan miktarının korunması komisyonumuz görüşüdür.”denilmektedir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğünün, bila tarih, 726-3231 sayılı yazısında;

“… belirtilen alanda Genel Müdürlüğümüze ait 380 kV ve 154 kV luk Enerji İletim hattı, yer altı güç kablosu ve trafo merkezi bulunmamaktadır.” denilmektedir. İleriye dönük yatırımlarımız bilinmediğinden, herhangi bir yatırımımızın olması durumunda ayrıca Belediyenize plan tadilatı teklifinde bulunulacaktır.”denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 07.06.2011 tarih 1263-103935 sayılı yazısında;

“…Söz konusu planlama güzergahları, Kavaklı Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan imar Planlarına esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda büyük bölümü "Yerleşime Uygun Alanlar (YU)", kısmen "Önlemli Alanla (ÖAYU(2) ve ÖA-5.2)", kısmen

"Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar (YUO)" ve küçük bir bölümde "Çalışma Alanı Dışı (ÇAD)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. "YU”

“ÖAYU(2)” ve 'ÖA-5.2' lejantıyla gösterilen güzergahlarda, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/5000 ölç. N.İ.Planı tadilatı ve 1/1000 ölç U.İ.Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, 'YUO' lejantı ile gösterilen yerleşime uygun olmayan alanlarda, mevcut topografyanın stabilitesini olumsuz yönde değiştirecek her hangi bir kazı veya dolgu işleminin yapılmaması ve her hangi bir yapılaşmaya gidilmemesi, çalışma alanı dışında kalan güzergahta ise planlama örneğinde Afet İşleri Genel Müdür1üğü 'nün 19.08.2008 gün ve 10337 sayılı genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılıp, hazırlanacak raporun Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ:

Söz konusu alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 13.12.2011 tarih, 1410 sayılı yazısı ekinde tarafımıza iletildiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının gereği için Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin, ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda değerlendirilmesi ve İlçe Belediye Meclis kararı alınarak tarafımıza iletilmesi halinde değerlendirilebileceği hususunun belirtilerek, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na iade edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda; ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin, 03.09.2012 tarih, 93 sayılı Beylikdüzü Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletildiği, yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin söz konusu tadilatın 15.05.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ile 16.02.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı,

21.01.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan kısımda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin paftalar incelendiğinde;

G21a 04a 2d paftasında; 20 mt’lik yolun aynen korunduğu, kaldırım ve refüjlerde değişiklik yapıldığı ve yolüstü otopark alanı planlandığı,

G21a 04a 4b paftasında; parsellerin imar hattında değişiklik yapılarak konut alanlarının kısmen iptal edildiği, kavşak ve yol alanı olarak planlandığı,

G21a 04a 3a paftasında; 20 mt’lik yolun aynen korunduğu, kaldırım ve refüjlerde değişiklik yapıldığı, kavşak ve yolüstü otopark alanı planlandığı,

G21a 04a 4c paftasında; 20 mt. ve 24 mt’lik yolların iptal edilerek 30 mt olarak planlandığı, kuzeydeki 24 mt.lik yolun aynen korunduğu, kaldırım ve refüjlerde değişiklik yapıldığı,

G21a 04a 4d paftasında, parsellerin imar hattında değişiklik yapıldığı,

G21a 04d 1a paftasında; 20 mt.lik yolun iptal edilerek, kuzeyde 30 mt. güney yönünde 17 mt. olarak planlandığı, kavşak ve refüjlerde değişiklik yapıldığı,

G21a 04d 1b paftasının yeni üretilen onaysız pafta olduğu ve kuzeyden gelen yolun devamının işlendiği,

G21a 04d 1d paftasında yolun korunarak refüjlerde ve kaldırım genişliklerinde değişiklik yapıldığı, 1. Tasdik sınırı, İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi ile Yakuplu Mahallesi

sınırındaki G21a04a2d, G21a04a4b, G21a04a3a, G21a04a4c, G21a04a4d, G21a04d1a, G21a04d1b, G21a04d1d paftalarında kalan yolları içermektedir.

2. Tasdik sınırı içindeki alan, yol alanıdır.

3. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya geçmeden uygulama yapılamaz.

4. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.

5. Bu planda açıklanmayan hususlarda 21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlendiği, görülmüştür.

16.02.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan kısımda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin paftalar incelendiğinde;

G21a 04a 2d paftasında; 20 mt’lik yolun aynen korunduğu, kaldırım ve refüjlerde değişiklik yapıldığı ve kuzeyde yolüstü otopark alanının, kısmen ticaret ve belediye hizmet alanının iptal edilerek 20 mt’lik yola dahil edildiği güneydeki yolüstü otopark alanının aynen korunduğu,

G21a 04a 4b paftasında; Kavaklı yönünde 25 mt’lik yolun iptal edilerek batı yönünde kaydırıldığı ve kuzeydoğudan gelen 20 m’lik yola bağlandığı, park ve konut alanlarının kısmen iptal edilerek yol alanı olarak planlandığı ve kavşakta düzenleme yapıldığı,

G21a 04a 3a paftasında; 20 mt’lik yolun ve yolüstü otopark alanının aynen korunduğu, kaldırım ve refüjlerde değişiklik yapıldığı, kavşak alanı planlandığı,

G21a 04a 4c paftasında; 25 mt’lik yolun iptal edilerek 30 mt olarak planlandığı, kuzeyde 24 mt.lik yol ve güneyde kavşak planlandığı,

G21a 04a 4d paftasında, parsellerin imar hattında değişiklik yapıldığı,

G21a 04d 1a paftasında; 20 mt.lik yolun iptal edilerek, kuzeyde 30 mt. güney yönünde 17 mt. olarak planlandığı, kavşak ve refüjlerde değişiklik yapıldığı,

G21a 04d 1b paftasında kaldırımda değişiklik yapıldığı,

G21a 04d 1d paftasında yolun korunarak refüjlerde ve kaldırım genişliklerinde değişiklik yapıldığı, 1. Tasdik sınırı, İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi ile Yakuplu Mahallesi

sınırındaki G21a04a2d, G21a04a4b, G21a04a3a, G21a04a4c, G21a04a4d, G21a04d1a, G21a04d1b, G21a04d1d paftalarında kalan yolları içermektedir.

2. Tasdik sınırı içindeki alan, yol alanıdır.

3. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya geçmeden uygulama yapılamaz.

4. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.

5. Bu planda açıklanmayan hususlarda 16.02.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli tadilatın, İSKİ Genel Müdürlüğünce şartlı uygun bulunduğu; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce, “…yerleşime uygun olmayan alanlarda, mevcut topografyanın stabilitesini olumsuz yönde değiştirecek her hangi bir kazı veya dolgu işleminin yapılmaması ve her hangi bir yapılaşmaya gidilmemesi, çalışma alanı dışında kalan güzergahta ise planlama örneğinde Afet İşleri Genel Müdür1üğü 'nün 19.08.2008 gün ve 10337 sayılı genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılıp, hazırlanacak raporun Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına onaylatılması…” şartıyla uygun bulunduğu; Ulaşım Planlama Müdürlüğünce, belirtilen maddelere göre gerekli düzenlemenin yapılması ve “K kavşak noktaları şematik olup, uygulama projesinde kesinlik kazanacak ve İBB Başkanlığınca onanacak uygulama projesine göre uygulama yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi şartıyla uygun bulunduğu, TEİAŞ Genel Müdürlüğünce uygun bulunduğu; Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan rekreatif amaçlı yeşil alan miktarının korunması” şartıyla uygun bulunduğu görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki tadilat teklifi ile daraltılmış olan yol güzergahlarına denk gelen parsellerde imar hattında değişiklik yapıldığı söz konusu alanda yoldan kazanılan kısımların hangi fonksiyona alınacağına ilişkin bir herhangi bir açıklama yapılmadığı, “Tasdik sınırı içindeki alan, yol alanıdır.” şeklinde plan notu düzenlendiği, ancak onama sınırı içinde yer alan yeşil alan, otopark alanı ve yoldan kazanılan alanlara ilişkin herhangi bir lejant ve plan notu düzenlenmediği, böylece tanımsız alanlar ortaya çıktığı, ayrıca onama sınırı içinde kalan 30 mt ve 17 mt olarak planlanan yolun lejantlarda yer almadığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşüne göre teklif planda eklenmesi istenilen plan notunun eklenmediği görülmektedir.

İlgi (a) yazı ve ekleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin,14.06.2012 tarih, 1301 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onanan 13.08.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı ve ekleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin ilçe meclis kararı ve teklif plan paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu sınır düzeltme ve yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, plan paftalarında 17 m. genişliğinde düzenlenen yolun bilgi paftasında gösterildiği şekilde 20 m. olarak düzenlenmesi “plan onama sınırı içindeki 20 m.lik imar yoluna cepheli 598, 385, 576, 520, 638, 639, 179, 180, 458 ve 459 adalar ile 148, 149 parsellerde bahse konu yola bakan ön bahçe mesafeleri 3,5 m. olup bu plana göre 20 m.lik yola terk edilecek alanlar TAKS ve KAKS hesabına dahil edilecektir. Bu adalarda daha önceki plana göre ruhsat alarak inşaatına başlayan parsellerde ruhsattaki müktesep hakları korunacak ve iskan işlemleri bu doğrultuda yürütülecektir.”, “Plan üzerinde fonksiyonsuz kalan alanlarda plan bütünlüğü sağlanacak şekilde bitişiğindeki alanın fonksiyon ve yapılaşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır.” Plan notlarının ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Mustafa Cevat ARZIK Yusuf SERTKAYA Ebru HABİP

Ulaşım ve Trafik Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Filiz İŞTEGÖR Salim ÜNSÜR Abdullah AYAZ Üye Üye Üye

Hüseyin KIZILDAŞ İbrahim YILMAZ Durmuş KAYA Üye Üye Üye

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 101-104)