Ancak ilgi (e) yönetmeliğin 6.9.f maddesinde liftti yıkama-yağlama İdaremize bağlı içme suyu havzalarında yapılamayacak yapılaşma ve faaliyetlerden sayılmakta olup, teklif plan notlarına söz konusu

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 82-86)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME :

3- Ancak ilgi (e) yönetmeliğin 6.9.f maddesinde liftti yıkama-yağlama İdaremize bağlı içme suyu havzalarında yapılamayacak yapılaşma ve faaliyetlerden sayılmakta olup, teklif plan notlarına söz konusu

akaryakıt istasyonunda liftti yıkama-yağlama yapılmayacağına dair hüküm eklenmesi gerekmektedir.

Netice olarak; teklif imar planının yukarıda yer alan şartlara göre revize edilerek onaylanması halinde ilgi (e) yönetmelik hükümlerine göre uygun değerlendirilmesinde ve İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilerek 4 maddelik altyapı görüşü verilmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 18.05.2012 tarih, S(037-A 4)-2882-96345 sayılı yazısında;

“Ümraniye Belediye Başkanlığınca düzenlenen 26.01.2004 tarih, 2004/536 sayılı imar durumuna göre, 13404 parselin 23.05.1995- 20.10.1999/68 tarihli 1/1000 ölçekli Aşağı -Yukarı Islah imar planında

“Akaryakıt İstasyonu Alanı”nda kaldığı ve İmar Durum Belgesine istinaden Başkanlığımızca düzenlenmiş olan 02.03.2004 tarihli ve 8871/2378 nolu Gayrisıhhi Müessese Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren Mümtaz Karakaş Petrol İç Dış Tic. Ldt. Şti. unvanlı Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonunun mevcut olduğu, Alemdağ caddesinden cephe aldığı, parselin aynı yön ve güzergahında l km öncesinde ve sonrasında mevcut ruhsatlı akaryakıt ve/veya Akaryakıt+LPG İstasyonu bulunmadığı, mevcutta parselin yaklaşık 50 m doğusunda ilköğretim okulu bulunduğu, 13404 parselin cephe ve derinliğinin yaklaşık 50'şer metre, alanının 2492 m2 olduğu, bu haliyle müdürlüğümüzce uygulanmakta olan Akaryakıt +LPG satış istasyonları için 40 m cephe şartını, min 25 m derinlik şartını ve min 1400 m2’lik parsel büyüklüğünü sağladığı görülmüştür.

Söz konusu 13404 parselin doğu tarafında trafo bulunduğundan ilgili kurumun görüşünün alınması, plan yapımı esnasında komşu parseller ile Akaryakıt İstasyonu arasında İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatınca belirlenen emniyet mesafelerinin sağlanması (parselin 50 m yakınında okul, hastane; 25 m yakınında kreş, cami vb. gibi tesislerin yapılmasına yol açacak şekilde plan tadili yapılmaması), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45. maddesine göre “Akaryakıt ve LPG İstasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 km'den, şehiriçi yollarda 1 km'den az olamaz.” denilmekte

“Konut + Ticaret Alanı”ndan, KAKS:0.25, Hmaks:8.50 m yapılanma koşullarında “Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, tarafımıza iletilmiştir.

Daha önce ilgi (e) dilekçe ile tarafımıza iletilen söz konusu parselin TAKS=0.30, KAKS:0.60, Hmaks:6.50 m yapılanma koşullarında “Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile İSKİ görüşüne aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiş ve ilgi (b) yazımız ile ilgilisine bilgi verilmiştir.

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelendiğinde; teklifin 19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerine hazırlandığı, 3 pafta, 13404 parselin plan tasdik sınırı içerisine alınarak “Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı”na alındığı ve plan notları olarak;

1- Plan tasdik sınırı; Ümraniye İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi (eski Yukarı Dudullu Mahallesi), F22d24d2b (3) pafta, 13404 parsel sınırıdır.

2- Plan tasdik sının içerisindeki alan (F22D24D2B (3) pafta, 13404 parsel), Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanıdır.

3- Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanında yapılaşma koşulları; KAKS(E):0.25 ve H(maks):8.50' dir.

4- Uygulama, İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

5- Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.

6- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak, bu görüş hükümlerine uyulacaktır.

7- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında, Ayedaş’tan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

8- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanmadan uygulama yapılamaz.

9- Açıklanmayan hususlarda mer'i imar planı, plan notları, İstanbul İmar Yönetmeliği, İSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ile Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” hükümleri getirilmiştir.

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün mevcutta iskanlı tesis bulunduğundan ulaşım sistemini etkilemeyecek olup, teklifin plan bütünlüğünde değerlendirilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin görüşü, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün plan gereği kamu hizmet alanlarına ayrılan kısımların ilgili kuruma bedelsiz terk edeceklerini 01.06.2012 tarih, TN:581260 sayılı dilekçe ile taahhüt ettiklerine ilişkin görüşü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelendiğinde; söz konusu teklife ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşünde “teklif plan notlarına söz konusu akaryakıt istasyonunda liftti yıkama-yağlama yapılmayacağına dair hüküm eklenmesi” denildiği, ancak plan notlarına eklenmediği, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün “Söz konusu 13404 parselin doğu tarafında trafo bulunduğundan ilgili kurumun görüşünün alınması” denildiği, konu ile ilgili teklif plan notlarına “7-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında, Ayedaş’tan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” plan notunun eklendiği, 16.04.1990 onanlı eski 1/1000 ölçekli A. Dudullu, Y. Dudullu ve Çekmeköy Islah İmar Planı’nda söz konusu parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”nda kaldığı, 27.12.2001 tarihli yapı ruhsatının bulunduğu ve fiiliyatta parsel üzerinde “Akaryakıt İstasyonu Alanı” bulunduğu, ancak meri planla (18.08.2004-19.03.2005 onanlı) söz konusu parselin “Konut+Ticaret Alanı”na alındığı görülmüş olup, söz konusu plan değişikliği teklifi,

“Konut+Ticaret Alanı”nı azaltıcı, “Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı”nı arttırıcı olmakla birlikte, söz konusu teklifin parseldeki yapı ve nüfus yoğunluğunu azaltıcı bir nitelik taşıdığı görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi f) Başkanlık onayı ile 3194 ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 3 pafta, 13404 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi incelenmiş olup sözkonusu alanın 16.04.1990 tt.li 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu alanında kaldığı 31.01.2003 tarih ve 5291 belge nolu yapı kullanma izin belgesi bulunduğundan plan notları kısmına “Akaryakıt istasyonunda liftli yıkama-yağlama yapılmayacaktır.” notunun eklenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

112 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/193

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil dışı alanın Cami Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 01 /2013 gün ve 2012/16601 sayılı yazısında;

“İlgi : a) 11.12.2012 tarih, 2523 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

b) 09.11.2012 tarih, M.34.6.ÜSK.B.Pl.Prj.Md.(Pl)82/2012/925 sayılı Üsküdar Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif plan değişikliği paftaları.

c) 12.11.2012 tarih, 2012/14878-11553 sayılı Başkanlık Makamına yazılan yazımız.

d) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Validebağ Korusu Güneyi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil dışı alanın ‘Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin ilgi b) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Validebağ Korusu Güneyi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki teklif plan değişikliğine konu alan tescil dışı alandır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Validebağ Korusu Güneyi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki teklif plan değişikliğine konu alan 20.03.1997 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Üsküdar Altunizade Nazım İmar Planı tadilatında ve 18.03.1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Altunizade Uygulama İmar Planında ‘Park Alanı’nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ İlgi b) yazı ekinde ki;

- 01.10.2012 tarih, 1978-186401 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısında “... söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Planı ve 1/1000 ölçekli U.İ.Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. ” denilmektedir.

- 12.10.2012 tarih, 1108445-3816 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki 05.10.2012 tarih, UP2012-36/19 sayılı İnceleme Komisyonu Kararında; “…ULAŞIM KARARI: Üsküdar İlçesi Altunizade Mahallesi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parselin güneyindeki tescil dışı alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri planlarda “Park Alanı” olan fonksiyonunun “Dini Tesis Alanı” olarak önerilmesine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifleri,

- Teklife konu alanın imar yollarına ilişkin terk işlemlerinin yapılması,

- Teklif alanın yaratacağı ulaşım taleplerinin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması açısından İstanbul Otopark Yönetmeliği’ne göre kendi parseli içerisinde çözümlenmesi,

- Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden Rauf Sokak’tan minimum 5 metre çekme mesafesi düzenlenmesi, koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

- Bila tarih, 524744-R/942595 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısında; “...Yapilacak uygulama ve inşaat çalışmalarında idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

Plan sahası dahilinde mevcut içme suyu, atıksu/yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.Yazımız ekinde gönderilen hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.” denilmektedir.

- 08.10.2012 tarih, İBB-187902-1325 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı ekindeki 05.10.2012 tarihli Komisyon Raporunda “…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi b) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi “Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın ‘Park Alanı’ olan fonksiyonu meri plan üzerinde iptal edilip

‘Dini Tesis Alanı’ lejandı işlenerek tasdik sınırı içine alınmış olup tadilata ilişkin plan paftası üzerinde;

“ - Plan tasdik sınırı Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahellesi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel güneyindeki tescil dışı alanı kapsamaktadır.

- Plan tasdik sınırı içindeki tescil dışı alan Dini Tesis Alanı lejandında kalmakta olup Uygulama Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacak avan proje doğrultusunda yapılacaktır.

- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır.

- Açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli meri nazım imar planı hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notları önerilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi kurum görüşleri açısından incelendiğinde;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünce şartlı olumlu, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce olumlu İSKİ Genel Müdürlüğünce de mevcut içme suyu, atıksu/yağmursuyu hatlarının geçtiği güzergahların imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı teklif plan paftası incelendiğinde;

1313 ada 178 parsel sayılı taşınmazın güneyinde ve park alanında kalan tescil dışı alan ile birlikte tescil dışı alan ve 178 parsel arasında kalan yol alanının da tasdik sınırı içine alındığı görülmüştür.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, donatı alanından başka bir donatı alanına fonksiyon değişikliği niteliğinde olup yeşil alan donatısı azaltılıp dini tesis alanı donatısı arttırılmaktadır.” şeklindeki ilgi c) değerlendirme yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi a) kararı ile “…Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 165 pafta, 1313 ada 178 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup kamusal teklife konu alanın yeşil alan olarak kullanılabilecek niteliğe sahip olmadığı ve kamu yararı taşıdığı görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

Ancak ilgi a) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve ilgi c) değerlendirme yazımız birlikte incelendiğinde; ilgi c) yazımızda teklife konu alan “Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 165 pafta 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil dışı alan” olarak tanımlanmasına karşılık ilgi a) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile sehven 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmaza ilişkin karar alındığı görüldüğünden ilgi a) Büyükşehir Belediye Meclis Kararının karar kısmındaki “…178 parsele ilişkin…” ifadesinin “…178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil dışı alana ilişkin…” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. ” denilerek.

İlgi b) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklif plan paftası, ilgi c) yazımız ve ilgi a) meclis kararı örneği yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi d) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar ilçesi, Altunizade Mah. 165 pafta, 1313 ada, 178 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifine ilişkin İBB Meclisinin 11.12.2012 tarih ve 2523 sayılı kararı incelenmiş olup kararın komisyon görüşü kısmının “ Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup kamusal teklife konu alanın yeşil alan olarak kullanılabilecek niteliğe sahip olmadığı ve kamu yararı taşıdığı görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde revize edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 82-86)