KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 40-50)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı 220 adanın bir kısmı ile batısındaki terkli alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden ve plandaki yolun fiili duruma göre düzenlenmesine yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

99 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/143

KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi İlçesi, Küçükköy Dere Taşkın sınırına ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/01/2013 gün ve 2012-16139 sayılı yazısında; “

İlgi: (a) 03.12.2012 gün, 2478-398107-9679 sayılı Sultangazi Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 08.11.2012 gün, 487 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paftaları.

(b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı.

TALEP :

Sultangazi İlçesi, Küçükköy Dere Taşkın sınırına ilişkin 15.04.2011 tarih ve 167053 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda hazırlanarak 16.08.2012 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Küçükköy Dere Taşkın Sınırı Revizyonu teklifi ilgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET :

İlgi (a) yazı eki teklif dosyasında yapılan incelemede herhangi bir tapu bilgisine rastlanmamıştır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU :

Söz konusu alan; 24.01.2011- 16.12.2011-16.08.2012 tt.li 1/5.000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı ile tadilat planında; Yol Alanı, Kısmen Parklar ve Dinlenme Alanları, Kısmen Şehir Parkı, Kısmen Bakım ve Akaryakıt İstasyonları Alanında, Kısmen İlköğretim Tesisleri Alanı, Kısmen Dini Tesis Alanı, Kısmen Su Kanalları Koruma Kuşağı (Açık ve Kapalı) Alanında, Kısmen 100-200-700 ve 800 kiş/ha Konut Yerleşme Alanında, Kısmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında, Kavşak, Kısmen Karayolları Yol Kenarı Koruma Kaşağı, Kısmen Yeniden Düzenlenecek Alanlarda kalmaktadır.

30.12.2011 tt.li 1/1.000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı’nda; Yol Alanı, Kısmen Park Alanı, Kısmen Bölge Parkı, Kısmen Dini Tesis Alanı, Kısmen Su Kanalları Koruma Kuşağı (Açık ve Kapalı) Alanı, Kısmen İlköğretim Tesisleri Alanı, Kısmen Bakım ve Akaryakıt İstasyonları Alanında, Kısmen Emsal 0.25 Konut Alanı, Kısmen B-2 (Bitişik Nizam 4 kat) Konut Alanı, Kısmen B-4 (Bitişik Nizam 4 kat) Konut Alanı, Yapı Yasağı Uygulanacak Alanı, Kısmen Karayolları Yol Kenarı Koruma Kaşağı, Kısmen Özel Proje Alanı, Kısmen Bakım ve Akaryakıt İstasyon Alanı, Kısmen Yeniden Düzenlenecek Alanlarda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

08.11.2012 gün, 487 sayılı İlçe Meclis Kararında; İlçe İmar Komisyonunun 358 no'lu raporunun (Dere Yapı Yaklaşma Sınır ve Alanı - Plan ve Proje Md.) komisyondan geldiği şekli ile; "16.08.2012 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi yasalar, yönetmelikler ve plan kararları yönünden değerlendirilmiş olup Müdürlüğü' nünden geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” rapor-karar olarak kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ :

İSKİ Genel Müdürlüğünün 01.06.2012 tarih, 283199 sayılı yazısında;

Bahse konu alan ile ilgili İSKİ altyapı görüşü 6 maddede sıralanmış olup, 1. maddesinde;

“ Söz konusu plan sahası dahilinde ki mevcut içme suyu-tesislerimizi gösteren pafta fotokopileri yazımız ile CD olarak gönderilmekte olup, 15.04.2011 tarih, 167053 sayılı yazımızdaki görüşlerimiz aynen geçerlidir.” denilmektedir.

2. maddesinde; “EK 1’de yer alan CD’de görünen mevcut Ø 1000 Ç - Ø 900 Ç - Ø 500 DF - Ø 300 DF – isale hatlarımız ile diğer içme suyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu olarak korunmalıdır.”

denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 15.04.2011 tarih, 167053 sayılı yazısında;

Küçükköy Deresi taşkın risk durumu, dere yapı yaklaşma sınırı ve taşkın önlemli yapılaşma hususları ile ilgili İdaremiz Nihai görüşü aşağıdaki gibidir.

1- Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi halinde, öncelikle bu bölgelerde teknik altyapı kapsamında dere ıslah çalışmalarının tamamlanması gereklidir. Bu hususta, plana konu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu, yağmurcuyu) inşaat İzinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sının, imar ve yapılaşma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde, İdaremiz görüşüne aykırı olan yapı ruhsatlan verilmesi veya yapının İdaremiz görüşüne aykırı yapılması halinde, gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulamaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.

2- Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da vadi tabanı kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve koruma banttan dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikte yapılmaması gerekmektedir.

3- İdaremiz tarafından yürütülen Dere Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması işi kapsamında, dere güzergahı boyunca; a- Kırmızı Bant (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı). b- Beyaz Bant (Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı) olarak İki adet taşkın koruma alanı belirlenmiştir. Buna göre İmar Planlarının hazırlanması aşamasında bu bölgelerde aşağıdaki imar ve iskan Önlemleri alınması gerekmektedir.

a - Kırmat Bant (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı):

a.1. Küçükköy Deresi uygun hidrolik kesitinin (planlanan ıslah kesiti veya uygun mevcut ıslah kesiti) dış duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 10'ar metre mesafedeki Dere Yapı Yaklaşma Smırı ile belirlenen Toplam (dere ıslah kesiti hariç) 20 m. genişliğindeki alan yapılaşmasız alandır.

a.2. Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ile belirlenen alan, derelerin sağlıklı bir şekilde kentsel mekan içinde yer almaları, görsel, İşitsel ve psikolojik gibi estetik nedenlerin yanı sıra, iklim ve gürültü kontrolünün sağlanması ve rekreasyonel açıdan kullanım olanakları sağlanarak kentsel yaşam kalite düzeyinin arttırılması, derelerin su kalitesinin korunması, işletme çalınmaları (bakım, temizlik vb.) ile dere ıslahı, atıksu kollektör güzergahı ve servis yolu uygulamalarının yapılması, dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın durumlarında, taşkın zararlarını azaltmak ve müdahale imkanlarının arttırılması, dere yatakları ve vadi tabanlarının kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama, vb. faaliyetler konusunda korunması amacıyla imar planlarında yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.

b - Beyaz Bant (Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı):

Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen alanda aşağıda İfade edilen dere taşkın riski yapılaşma şartlan geçerli olacaktır.

b.1. Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi durumunda, bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında Öncelikli ele alınmalıdır.

b.2. Belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, dere ıslahı ve yağmursuyu uzaklaştırma altyapı sistemleri (ızgaralar, drenaj) sistemleri vb.) ilgili Belediyesi tarafından eksiksiz yapılmalı ve bakım, temizlik çalışmaları periyodik olarak yürütülmelidir.

b.3. Belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotundan +1.50 m. yüksekte olması zorunludur.

b.4. İstanbul imar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmünde olup, Dere Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması İşi kapsamında belirlenen Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşluktan, zeminaltı otopark girişi vb. donatılann subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel

bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanmalıdır.

b.5. Belirlenen Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı dahilindeki yapının atıksu ve yağmurcuyu çıkışlarında herhangi bir geri tepme ve su baskını olmaması İçin çekvalf (tek yönlü emniyet vanası) veya klapeli kapak sistemi uygulaması yapılmalıdır.

b.6. Taşkın önlemli Yapılaşma Bandı (Beyaz Bant) dahilinde bulunmayıp topoğraflk yapı ve konumu İtibarıyla Dere Yapı Yaklaşma Sınırına (Kırmızı Bant) komşu/yakın niteliğindeki imar parsellerinde, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ye en yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan +1.50 m. yüksekte olması zorunludur. Ayrıca, bu alanlarda bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb.

donatılann subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanmalıdır.

4- Söz konusu dere ile ilgili taşkın risk belirleme çalışmasının dışında aşağıdaki hususlara da uyulacaktır:

4.1. Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onanın hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazılan gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha Önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir.

4.2. Dere üzerinde yapılacak olan sanat yapılarında; Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapılan İçin Afet Yönetmeliğinde belirtilen;

a- Hidrolik köprülerin projelendirilmelerinde, 100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini yeterli hava payı ile geçirecek, köprü inşaatı yerleşim birimleri içinde yapılacak ise; 500 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini de hava payı olmadan geçirebilecek şekilde boyutlandırma yapılmalıdır.

b-100 yıllık dönüş periyodu olan taşkın debisini geçirecek şekilde boyutlandırılan köprülerde, akarsu maksimum su seviyesi İle köprü üst yapısı altında en az 1,50 m. hava payı bırakılmalıdır hükümleri dikkate alınarak belirlenecek kesit İçin İdaremiz onayı alınmadan imalatlar yapılmamalıdır.

4.3. Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.

4.4. Dere yataktan ve vadi tabanlarını kesen yol güzergahlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve planlanan dere ıslah yapılan dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergahının küçük vadi tabanlarını veya dereleri kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 yıllık yağmursuyu debisini geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisine göre de tahkik edilen) hidrolik (kutu, trapez veya dairesel) kesitler planlanmalı ve idaremiz onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır. Denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 23.05.2012 gün ve 1048-100123 sayılı yazısında;

“… Söz konusu alan Belediyesince hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında genel olarak YU (Yerleşime Uygun Alanlar)” da, kısmen YÖ1 (Yerleşime Önlemli Alanlar 1) ve YÖ2 lejantlı (Yerleşime Önlemli Alanlar 2)’da kalmaktadır. Bu haritalara ait açıklamam raporunda, YU alanlarının topoğrafik eğimi %30 dan az temeli kayalı alanlar olduğu , YÖ1 alanlarının genel olarak eğimin %30’ dan yüksek olduğu kaya alanları, ÇF-GNF-YÖ2 alanlarında eğime bağlı olarak yer yer stabilite problemleri ile şişme, oturma, taşıma kapasitesi problemleri beklendiği ve bu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış, gerekli önlem ve öneriler belirtilmiş olup ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygumla öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölç. N.İ.Plan tadilatı ve 1/1000 ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 28.05.2012 gün, 559338-1975 sayılı yazı eki 24.05.2012 tarih, UP2012-19/08 sayılı Komisyon Kararında;

“…Sultangazi İlçesi, Küçükköy Dere Taşkın Sınırına ilişkin hazırlanan 1/5.000-1/1.000 ölçekli plan tadilatı teklifleri;

- Bölgeye ek inşaat alanı getirerek ulaşım taleplerini olumsuz yönde etkilememesi için yapı yoğunluğunun artırılmaması,

- Uygulama projesi biten 05.04.2012 tarih ve UTK2012/16-19 sayılı “Sultangazi Atatürk Bulvarı Üzeri Ordu Caddesi ile M Caddesi arası Yol Kavşak ve Uygulama Projesi’nin alınması,

- 05.04.2012 tarih ve UTK2012/16-19 sayılı “Sultangazi Atatürk Bulvarı Üzeri Ordu Caddesi ile M Caddesi arası Yol Kavşak ve Uygulama Projesine ve meri planlardaki yollara gerekli terklerin bedelsiz yapılması hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 14.05.2012 gün, 91963.423 sayılı yazı eki Komisyon Raporunda;

“... Söz konusu plan dosyasında yapılan inceleme sonucu; yeni oluşturulacak planda; sosyal ve teknik donatı alanlarının plan etkileşim alanında kalan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması ideal ulaşım mesafesinde bulunan kullanıcı kitlesine yönelik rekreatif amaçlı yeşil alan miktarının;

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (2.11.198/18916 sayı) Plan Yapımına Ait Esaslara dair Yönetmeliğin birinci bölümünün 16.maddesinde “hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında yeterli yeşil alan miktarının sağlanması” yönetmelik gereği bahse konu yapım esaslarına uyulması komisyonumuz görüşüdür.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğünün 23.05.2012 gün, 7061-100258 sayılı yazısında;

“...Söz konusu bölgede yapılan planlama çalışmaları ile kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi, idaremizin olası kamulaştırma maliyetlerini asgari düzeyde tutacağından düzenlemelerde bu hususun dikkate alınması uygun olacaktır.” denilmektedir.

İstanbul Valiliği İlçe Müftülüğü’nün 24.05.2012 gün, 355 sayılı yazısında;

“…Söz konusu Küçükköy Dere Taşkın Sınırına ilişkin hazırlanan 1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilatı tarafımızdan incelenmiş olup, mezkûr plan tadilatının Kaymakamlığımızca da uygun olacağı kanaat ve görüşüne varılmıştır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Sultangazi İlçesi, Küçükköy Dere Taşkın sınırına ilişkin 15.04.2011 tarih ve 167053 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda hazırlanarak 16.08.2012 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Küçükköy Dere Taşkın Sınırı Revizyonu teklifi ilgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) plan tadilat teklifi incelendiğinde; teklifin 30.12.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı üzerine çizildiği, plan lejantının oluşturulduğu, plan tasdik sınırının çizildiği ve plan paftasının iç yüzüne;

“Küçükköy Dere Taşkın sınırına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatıdır.

-Dere Güzergâh Boyunca Aşağıdaki Şartlara göre Uygulama Yapılacaktır.

1.Açık Dere Mecraların Kapalı Mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken Bakım-Onarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazıları gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve Derelerin Yatakları Yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir.

2.Dere üzerinde yapılacak olan sanat yapılarında; Karayolu Yol boyu Mühendislik Yapıları için Afet Yönetmeliğinde belirtilen;

2-1.Hidrolik Köprülerin Projelendirilmelerinde 100 yıllık Dönüş Periyodu olan Taşkın Debisini yeterli hava payı ile geçirecek, köprü inşaatı yerleşim birimleri içinde yapılacak ise; 500 yıllık Dönüş periyodu olan taşkın debisini de hava payı olmadan geçirebilecek şekilde boyutlandırma yapılmalıdır.

2-2.100 yıllık Dönüş periyodu olan taşkın debisinin geçirecek şekilde boyutlandırılan Köprülerde, akarsu maksimum su seviyesi ile köprü üst yapısı altında en az 1.50 m. hava payı bırakılmalıdır.

Hükümleri dikkate alınarak belirlenecek kesit için idaremiz onayı alınmadan imalatlar yapılmamalıdır.

3.Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.

4.Dere yatakları ve vadi tabanlarını kesen yol güzergahlarındaki kırmızı kot çalışmaları mevcut ve planlanan dere ıslah yapıları dikkate alınarak revize edilmeli, yol güzergahının küçük vadi tabanlarını veya dereleri kestiği noktalarda; uygulama projeleri hazırlanarak havza alanına göre 100 yıllık yağmursuyu debisini geçirecek (500 yıllık yağmursuyu debisini göre de tahkik edilen) hidrolik (kutu, trapez veya dairesel) kesitler planlanmalı ve İSKİ Genel Müdürlüğü onayı alınmadan imalatlara başlanılmamalıdır.

-Dere Taşkın risk haritalarında dere güzergâhı boyunca; A-Kırmızı bant (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı), B-Beyaz Bant (Taşkın Önlemli Yapılaşma Bantı) olarak iki adet taşkın koruma alanı belirlenmiştir.

Bu bölgelerde aşağıdaki imar ve iskan önlemleri alınması gerekmektedir.

Kırmızı Bant (Dere Yapı Yaklaşma Sınırı):

1.Küçükköy Deresi uygun hidrolik kesitinin (Planlanan ıslah kesiti veya uygun mevcut ıslah kesiti) dış duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 10’ar metre mesafedeki dere yapı yaklaşma sınırı ile belirlenen toplam (dere ıslah kesiti hariç) 20 m. genişliğindeki alan yapılaşmasız alandır.

2.Dere Yapı Yaklaşma sınırı ile belirlenen alan, derelerin sağlıklı bir şekilde kentsel mekan içinde yer almaları, görsel, işitsel ve psikolojik gibi estetik nedenlerin yanı sıra, iklim ve gürültü kontrolünün sağlanması ve rekreasyonel açıdan kullanım olanakları sağlanarak kentsel yaşam kalite düzeyinin arttırılması, derelerin su kalitesinin korunması, işletme çalışmaları (Bakım Temizlik vb.) ile dere ıslahı, atık su kolektör güzergahı ve servis yolu uygulamalarının yapılması dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın durumlarında taşkın zararlarını azaltmak ve müdahale imkanlarının artırılması, dere yatakları ve vadi tabanlarının kazı, hafriyat dolgu, döküm malzeme depolama vb. faaliyetler konusunda korunması amacıyla imar planlarında yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu alan içerisinde yapılaşmamaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.

2.Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, dere ıslahı ve yağmursuyu uzaklaştırma altyapı sistemleri (ızgaralar, drenaj sistemleri vb.) ilgili belediyesi tarafından eksiksiz yapılmalı ve bakım, temizlik çalışmaları periyodik olarak yürütülmelidir.

3.Belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotundan +1.50 m yüksekte olması zorunludur.

4.İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01. maddesi taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir, Hükmünde olup, dere taşkın risk haritalarının oluşturulması işi kapsamında belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için, Bina atık su tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kot’ta atıksu kanalizasyon şebeke hattına

4.İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01. maddesi taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir, Hükmünde olup, dere taşkın risk haritalarının oluşturulması işi kapsamında belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma bandı dahilinde yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için, Bina atık su tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kot’ta atıksu kanalizasyon şebeke hattına

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 40-50)