KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-63)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında;

“…adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanılmamıştır.” Denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısında;

“Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 231 pafta 1919 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Kaks:1.00, Taks:0.50-0.30 yapılanma koşullarında ‘Yönetici Merkez Alanları’ndan Kaks:1.00, Taks:0.40 yapılanma koşullarında ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi;

-Meri plana göre yol terklerinin bedelsiz yapılması,

-Bahse konu teklif fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinden sağlanarak yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği’ne göre otopark alanı ayrılması,

-‘Bağımsız ticaret birimleri yer alamaz’ plan notunun eklenmesi” denilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden tekrar görüş alınması şartlarıyla ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmektedir.

İlgi (a) yazı eki,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;

Söz konusu teklif plan paftasında işaretli alanın, Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda ‘ÖA-4b(Alüvyon ile temsil edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar)” lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel,temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması ve ilgi yazı eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, ayrıca İSKİ, DSİ gibi kurum görüşlerinin alınarak uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısında;

“… bahse konu plan değişikliğinin yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmeyeceği hususunu bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgilisinin ilgi (a) yazısı ekinde tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği paftaları 18.01.1994 onanlı 1/5000 ölçekli planı 242-EB rumuzlu paftası üzerine hazırlanmış olup, Ataşehir İlçesi, 231 pafta, 1919 ada, 7 parsel ‘Yönetici Merkez Alanı’ndan ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’na alınarak;

"1-Plan onama sınırı, İstanbul İli Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 1919 ada 7 nolu parsel sınırıdır.

2-Onama sınırı içindeki alan özel sağlık tesisi alanıdır.

3-Özel sağlık tesisi alanında yapılaşma koşulları:emsal:1.00 olup taks:0.40’tır.

4-Birinci, ikinci ve üçüncü bodrum katlarda özel sağlık tesis alanını destekleyecek ameliyathane, laboratuar, poliklinik,görüntüleme merkezi gibi fonksiyonlar ye ralabilir, ilgili bodrumkatlar emsal harici olup, iskan edilebilir.

5-Otopark ihtiyacı kendi parsel bünyesinde karşılanacaktır.

6-1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan ve ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

7-Açıklanmayan hususlarda parselin içinde bulunduğu bölge planı şartları, İstanbul İmar Yönetmelik hükümleri ve Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notları önerilmiştir.

Söz konusu ilgi (a) yazı eki teklife ilişkin Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararına rastlanılmadığı şeklinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ise olumlu görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelendiğinde, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 2.02.3.1. maddesinde Merkezi İş Alanına hizmet edecek fonksiyonlar arasında özel sağlık tesisleri de zikredildiğinden söz konusu tadilat teklifi fonksiyon açısından 1/5000 ölçekli plan ile uyumlu ve özel de olsa sağlık donatısı alanını arttırıcı nitelikte olduğu, bodrum katların iskan edilmesi ve emsal harici tutulmasına ilişkin 4 no’lu plan notunun, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.09 maddesinde geçen ‘Kaks (emsal) verilen alanlarda iskan edilen bodrum katlar emsale dahil edilecektir.’ maddesine aykırılık teşkil ettiği, yaklaşık 3600 m2 lik ek inşaat artışı getirerek toplamda E:4.00 seviyesine ulaşıldığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde belirtilen ‘Bağımsız ticaret birimleri yer alamaz’ plan notunun teklif plan notlarına aktarılması gerektiği görülmektedir. '' denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli değişiklik teklifi ve ilgi (b) yazı, yazımız ekinde olup;

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy 231 pafta, 1919 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup “Özel Sağlık Tesis Alanı dışında iskan edilemez.”, “Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.”, “Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.” plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

103 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/39

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada, 13-14 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 2012/15738 sayılı yazısında; “

İlgi : a) 26.11.2012 tarih, M.34.6.ÜSK.B.Pl.Prj.Md.(Pl)82/2012/972 sayılı Üsküdar Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 07.11.2012 tarih, 136 sayılı Üsküdar Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatı paftaları.

b) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 tarih S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada, 13-14 parsel sayılı taşınmazların kısmen H:12,50 m.

yapılanma şartında blok nizam Konut Alanı, kısmen de Ada içi Otopark Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ilgi a) yazı ve eki meclis kararı, plan tadilatı paftaları ile birlikte gereği için tarafımıza iletilmiş olup konunun incelenerek 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması hususu ifade edilmiştir.

MÜLKİYET

Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada 13 parsel sayılı 261,93 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 601 ada 14 parsel sayılı 281,41 m² yüzölçümlü taşınmazların, dosyasında bulunan tapu bilgilerinden vakıf mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada, 13-14 parsel sayılı taşınmazlar; 15.09.1997 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında, 700 k/ha yoğunluklu Konut Alanı’nda, 09.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise (ada içi) Otopark Alanı’nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

07.11.2012 tarih, 136 sayılı Üsküdar Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile “…Üsküdar, İcadiye Mahallesi,120 pafta, 601 ada, 13 ve 14 parsellere ilişkin ilgilisince sunulan 1/1000 ölçekli plan teklifi İmar Komisyonu’nca incelenmiş olup Vakıflar Mülkiyetinde bulunan parsellere ilişkin teklif, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olmadığından İmar Komisyonu’nca tanzim edilen raporla teklif uygun görülmüş olup,

Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Seçim Yılı Kasım ayı toplantılarının 07.11.2012 tarihli ikinci birleşiminde söz konusu rapor okunarak, komisyondan geldiği şekliyle yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

03.04.2012 tarih, M.34.0.İBB.0.25.69-310.01/TN.341906-1204/63898 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısında; “…Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 120 pafta, 601 ada, 13-14 parsellerin meri 1/1000 ölçekli planda “Otopark Alanı” olan fonksiyonundan H:12.50 m. blok nizam yapılanma koşullarında

“konut alanı” ve 13 parselde yapılacak yapının zemin katından geçişin sağlandığı “ada içi otopark alanı”

fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi 1/5000 ölçekli plan kararları ve 1/1000 ölçekli meri plan çevre yapılanma koşulları doğrultusunda önerildiğinden;

- Söz konusu plan teklifi kapsamında önerilen konut alanına ilişkin İstanbul Otopark Yönetmeliği kriterlerine göre yeterli otopark alanının kendi parseli içerisinde düzenlenerek karşılanması,

- Meri imar planlarına uygun olarak yol alanları ve otopark alanlarına ilişkin bedelsiz terk işlemlerinin yapılması,

şartları ile ulaşım sistemleri açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

03.04.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/673-6053 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısında, “…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

06.04.2012 tarih, M.34.1.İBB.0.70.39.030-300/İBB-66093-294 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki Komisyon Raporunda, “…yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” denilmektedir.

12.05.2012 tarih, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-247401 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısında 5 maddeden oluşan altyapı görüşü verilmiştir.

DEĞERLENDİRME

Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada, 13-14 parsel sayılı taşınmazlar kısmen H:12,50 m.

yapılanma şartında kütlesi belirlenmiş bitişik nizam Konut Alanı, kısmen de Ada içi Otopark Alanı’na alınarak tasdik sınırı içine alınmış olup

“1- Tasdik sınırı Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 120 pafta, 601 ada, 13-14 parselleri kapsamaktadır.

2- Tasdik sınırı içinde kalan alan kısmen “Ada İçi Otopark Alanı” ve kısmen “Konut Alanı”dır.

3- Konut Alanı’nda yapılaşma şartları H:12.50 m. yükseklikte bitişik nizam olup yapı, zemin kat (zemin kat + otopark girişi) + 3normal kattır. Zeminde otopark girişi için min. 5 m. yapı çekme mesafesi düzenlenecektir.

4- Bağımsız birim olmamak üzere bina taban oturumunun % 20’si kadar çatı piyesi düzenlenecektir.

5- Donatı alanları terk edilmeden uygulama yapılamaz.

6- Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile İstanbul İmar Yönetmeliğine uyulacaktır.” şeklinde plan notları önerilmiştir.

Teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğünce altyapı görüşü verilmiş olup Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce de ‘1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması’ şeklinde olumsuz görüş bildirilmiş olsa da teklif 1/5000 ölçekli plan değişikliği değil 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkindir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte inşaat alanının yaklaşık 792 m² arttırıldığı donatı alanının ise yaklaşık 135 m² azaltıldığı görülmekte olup teklif yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı donatı alanını azaltıcı nitelik taşımaktadır. '' denilerek

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklif paftası ve ekleri yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin ilgi b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, 601 ada 13- 14 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığından 1/1000 ölçekli meri plan şartlarının muhafazası Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

104 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2013/9

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, Davutpaşa Mevkii, 3 pafta, 101-102-3357 parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli NİP tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12 /2012 gün ve 2012-16003-16106-16030-15874 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 04.12.2012 tarih Pl-16003 sayı ile Müdürlüğümüze kayıtlı dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklif dosyası.

b) 20.08.2004 tarihli ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı.

TALEP :

Eyüp İlçesi, Kemerburgaz, Davutpaşa Mevkii, F21C09A pafta, 101-102 ve 3357 (eski 2965-97-188) parseller ile bu parseller arasındaki kadastral boşluğun bir kısmının ‘Özel Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi, ilgi (a) dilekçe ve eki teklif dosyası ile birlikte Başkanlığımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET :

İlgi (a) dilekçe eki 14.09.2012 tarihli Tapu Kayıt bilgilerinden, Eyüp İlçesi, Davutpaşa Mevkii;

- 101 parselin şahıs mülkiyetinde ve 2.180,00 m2 yüzölçümlü olduğu ile 06.04.2010 tarihinde edinildiği

- 102 parselin şahıs mülkiyetinde ve 600,00 m2 yüzölçümlü olduğu ile 06.04.2010 tarihinde edinildiği - 3357 parselin şahıs mülkiyetinde ve 11.932,00 m2 yüzölçümlü olduğu ile 29.11.2011 tarihinde tevhit işleminden edinildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinde, 101-102 parseller ile eski 2965 parsel arasında ve yaklaşık 846,00 m2 büyüklüğündeki kadastral boşluğun da, plan onama sınırı içine alındığı anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUMU :

Halihazır pafta ve 2011 uydu görüntüsünde yapılan incelemede; 3357 nolu parsel üzerinde 3 katlı, 101 nolu parsel üzerinde de tek katlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU :

03.04.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Nazım İmar Planında 101 parsel kısmen ‘Dere Koruma Sınırı’nda kısmen 100k/ha ‘Meskun Düşük Yoğunluklu Konut Alanı’nda; 102 parselin tamamı ‘Dere Koruma Sınırı’nda kalmaktadır.

İlgi dilekçe eki plan tadilatı teklifi dosyasından, 2965-97 ve 188 sayılı parsellerin tevhid edilerek 3357 sayılı parselin oluşturulduğu anlaşılmakta olup, 03.04.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Nazım İmar Planında 3357 parsel, kısmen 100k/ha ‘Meskun Düşük Yoğunluklu Konut Alanı’nda kısmen de nazım imar planı bulunmayan alanda kalmaktadır.

İlgi (a) dilekçe eki plan notlarında; “Plan onama sınırı, 3 pafta, 101, 102, 3357 parseller sınırı ve kadastral boşluk alanıdır.” denilmekte olup eski 2961 parsel ile 101-102 parseller arasındaki kadastral boşluk plan onama sınırının içinde yer almaktadır. Plan onama sınırında bulunan ve yaklaşık 846 m² alana sahip kadastral boşluk, 03.04.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Nazım İmar Planında kısmen ‘Dere Koruma Sınırı’nda kısmen 100k/ha ‘Meskun Düşük Yoğunluklu Konut Alanı’nda kalmaktadır.

18.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planında 101 parsel kısmen ‘Dere İçi ve Dere Koruma Sınırı’nda kısmen E=0,25 Hmax=6,50 yapılanma şartlarında ‘Konut Alanı’nda; 102 parselin tamamı ‘Dere İçi ve Dere Koruma Sınırı’nda, 3357 parsel kısmen ‘Dere İçi ve Dere Koruma Sınırı’nda kısmen E=0,25 Hmax=6,50 yapılanma şartlarında ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır.

03.06.2006 tt.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Nazım İmar Planında 3357 parselin doğusundaki yaklaşık 2.900 m2 büyüklüğündeki alan plan onama sınırı dışında kalmaktadır. Ancak 18.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planında, 3357 parselin tamamı plan onama sınırı içine alınmış olup 3357 parselde plansız alan bulunmamaktadır.

İlgi (a) nazım imar plan tadilatı teklifinde plan onama sınırı içine alınan eski 2961 parsel ile 101-102 parseller arasındaki kadastral boşluk, 18.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planında kısmen ‘Dere İçi ve Dere Koruma Sınırı’nda kısmen E=0,25 Hmax=6,50 yapılanma şartlarında ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ :

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih 1297104-4467 sayılı yazısı eki 30.11.2012 tarih UP2012-42/10 sayılı Komisyon Kararında;

“Eyüp İlçesi, Kemerburgaz, 3 pafta, 101,102 ve 3357 parsellerin 100 k/ha yoğunlukta Konut Alanından, E:0.25, Hmax:2 kat yapılanma koşullarında Özel Spor Tesisi Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli imar planı teklifinin, bölgesel ulaşım sistemini olumsuz etkileyecek nitelikte bir trafik yükü oluşturmayacağı belirlenmiş olup,

11- Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

12- Planlama alanında Konut Birimleri yapılması halinde; ‘Konut alanlarında binaya ait her bağımsız ayrılması gerekmektedir.’ şeklinde plan notu eklenmesi,

13- 1/1.000 ölçekli plan değişikliği aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün alınması, hususlarının sağlanması koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 29.11.2012 tarih 2367-221336 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, ilgi dilekçe talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmasının raporda belirtilen hususları da kapsayacak şekilde yapılması, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve dere koruma bandı ile temsil edilen yerleşime uygun olmayan alanlarda (yazımız eki yerleşime uygunluk haritasında dikey çizgi-koyu yeşil renk ile taralı alan) herhangi bir yapının planlanmaması koşuluyla, ilgi dilekçe eki 1/5000 Ölç.N.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ayrıca, planlama alanının dere yatağı havzasında bulunması nedeniyle, su baskını-sellenme (taşkın) tehlikesi hususunda ilgili kurumlardan da (İSKİ, DSİ) uygunluk görüşü alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 30.11.2012 tarih 15029 sayılı yazısında;

“Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 06.12.2012 tarih 596559 sayılı yazısında; bahse konu alana ait İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü 14 maddede sıralanmış olup bunlardan 9. ve 10. maddelerde;

“ 9- İlgi (b) Yönetim Kurulu Kararı gereği, bahse konu parsel kenarından geçen Davutpaşa Deresinin yağmursuyu toplama havzası 240 ha'ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 25'er m. olmak üzere toplam 50m. alan "Dere Yapı Yaklaşma Sınırı"dır. Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.

10- Yerleşim alanları içinden geçen derelerin mevcut/planlanan dere duvar kotu, imar planına konu parsel alanı ve çevresi topoğrafık yapısı ve konumları itibariyle, "Yapı Yaklaşma Sınırına komşu/yakın imar parseli" niteliğinde olduğu değerlendirilen alanların su basman kotlarının taşkın risk kotuna göre belirlenmesi ve taşkın durumunda mevcut yapıların korunması için alan güvenliğinin (çevre istinat duvarları vb.) sağlanması gerekmektedir. Buna göre; İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmünde olup, taşkın risk sınırlarını belirleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı derelerde İdaremizce parsellere ait taşkın risk kotunun; plana konu parsellerde yapılaşma faaliyetlerine başlanılmadan derenin onaylı projesine göre ıslah edilmiş olması kaydıyla mevcut/planlanan dere duvar kotundan 1,50 metre yüksekte olduğu kabul edildiğinden yüksek tekerrür yıllı yağışların bu kotun altındaki alanlarda maddi ve manevi kayıplara neden

olabileceğinden, imar parsellerine hizmet edecek altyapı tesislerinin (bina zemin altı drenaj sistemleri, atıksu ve yağmursuyu vb. altyapı tesisleri) taşkın risk kotunun üzerinden mansap noktalarına terfi ettirilerek risk kotundan daha düşük alanlarda yapı sızdırmazlık önlemlerinin (havalandırma/aydınlatma boşlukları, kapı, pencere gibi donatılar ile varsa zemin altı otopark girişlerinin risk kotunun üzerinden yapılması) alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

Eyüp İlçesi, Kemerburgaz, Davutpaşa Mevkii, F21C09A pafta, 101-102 ve 3357 (eski 2965-97-188) parseller ile bu parseller arasındaki kadastral boşluğun bir kısmının ‘Özel Spor Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi, ilgi (a) dilekçe ve eki teklif dosyası ile birlikte Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi incelendiğinde; teklifin 03.04.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkii Nazım İmar Planı üzerine çizildiği, F21C09A rumuzlu plan paftası üzerinde 101-102-3357 nolu parseller ve eski 2961 parsel ile 101-102 parseller arasındaki kadastral boşluğun plan tasdik sınırına alındığı, 100 k/ha ‘Meskun Düşük Yoğunluklu Konut Alanı’ taramasının iptal edildiği, ‘Dere Koruma Sınırı’ fonksiyon çizgisinin korunduğu, 3357 sayılı parselin doğusunda bulunan ve meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı fonksiyon bitim çizgisinin iptal edilerek nazım imar planı bulunmayan alana fonksiyon verildiği ile plan onama sınırı içinde kalan alanın tamamının ‘Özel Spor Alanı’na alındığı ve fonksiyon taramasının işlendiği tespit edilmiştir.

F21C09A rumuzlu plan paftası iç yüzüne, ‘İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, Davutpaşa Mevki, 3 pafta, 101, 102, 3357 Parseller ve Kadastral Yola Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ şeklinde plan adının işlendiği, ‘Plan Onama Sınırı’ , ‘Özel Spor Alanı’ ve ‘Dere Koruma Sınırı’

lejantlarının oluşturulduğu ve plan notlarının ;

1. Plan onama sınırı 3 pafta, 101,102, 3357 parseller sınırı ve kadastral boşluk alanıdır.

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan; Özel Spor Tesisi Alanıdır.

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan; Özel Spor Tesisi Alanıdır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-63)