KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-66)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünün 15.03.2012 gün ve 143609 sayılı yazısında;

“ …idaremize ait her türlü mevcut içmesuyu ve atık su tesisleri ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’ ye kaydı bulunmayan belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri zarar verilmemeli ve uygulama aşamasında İdaremiz görüşlerinin alınması için koordine sağlanmalıdır.”

denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 20.11.2012 gün, 2012-1248444-4165/215793 sayılı yazısında;

-Plan teklifine konu alanın güneyinde yer alan Kirazlı Metro istasyonu ile birlikte bölgede ulaşım taleplerinin artacağı belirlendiğinden ekli plan paftasında gösterilen 8.00 ve 10.00 m genişliğindeki imar yollarının 12.00 metre genişliğinde planlara işlenmesi,

-Teklife konu alanın yola terk işleminin bedelsiz olarak yapılması,

-3300 ada, 1 parsel ve 3301 ada 1 parsel arasında yer alana 7.00 metrelik imar yolunun iptalinin Kirazlı Transfer Merkezi ile birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesi,

-Teklife konu alan için 15.09.2008 onanlı planda Konut Alanları ve Tali İş Merkezleri için öngörülen yapılanma koşullarının aşılmaması,

-Teklif Konut Alanı fonksiyonu için; konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bağımsız bölüm için;

-Brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan < 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark,

-Brüt alanı 75 m2-l 50 m2 arasında (75 m2 < brüt alan > 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark,

- Brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan > 150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir, şeklinde plan notu eklenmesi,

-Tali İş Merkezi Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2'iik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır, şeklinde plan notu eklenmesi,

07.06.2012 tarih ve UP2022-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m, 15 m genişliğinin altındaki imar yollarında ise minimum 3 m çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

Teklif konu alanın cephe alacağı 20.00 metrelik imar yolundan 10.00 m, 15.00 m ve 12.00 metrelik imar yollarından 5 m çekme mesafesi düzenlenmesi, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 02.03.2012 gün, 2012- 422-40861sayılı yazısında;

"..söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla 1/1000 ölçekli plan tadilatı "Jeolojik" olarak uygun görülmektedir." denilmektedir

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, F21c22b2a pafta, 3297 ada 1 parsel, 3298 ada 1 parsel ve 3299 ada 1 parsellerin arasından geçen 7.00 m’lik imar yolu ile güneyinden geçen 10.00 m’lik imar yolunun iptal edilerek kısmen konut, kısmen TİM(Tali İş Merkezi) alanına alındığı; söz konusu parsellerin güneyinde yer alan 3300 ada, 1 ve 1A parseller ile 3301 ada, 4 parsel arasındaki imar yolunun iptal edilerek konut alanına alındığı, “Açıklanmayan hususlarda 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notu getirildiği, ilçe meclis kararında bahsi geçen değişikliğin plan tadilat teklifi paftasında plan tanımı kısmında da düzeltildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Ulaşım Müdürlüğü’nün görüşlerinin şartlı olumlu olduğu görülmektedir. Plan tadilat teklifine konu 3297 ada 1 parsel ile 3299 ada 1 parselin altından geçmekte olan “Metro Yeraltı Hattı” dolayısıyla, Raylı Sistemler Müdürlüğü’nden görüş alınması gerekmekte olup, Raylı Sistemler Müdürlüğü’nden görüş alınmadığı ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu 3297 ada, 1 parsel, 3298 ada 1 parsel ve 3299 ada 1 parsellerin arasından geçen 7.00 m’lik imar yolunun iptal edilmesi durumunda Bitişik Nizam, İkiz Nizam şeklindeki farklı nizam koşullarına sahip olan parsellerin arasında, plan tadilat teklifi paftalarında herhangi bir fonksiyon ayrım çizgisi olmadığı, parsellerin tadilat teklifi paftasında KAKS:2.00 konut ve TİM(Tali İş Merkezi) alanına alındığı ancak nizam koşullarının ve ifraz hatlarının belirsiz olduğu tespit edilmiştir. Teklifin netlik kazanması için söz konusu parsellerdeki I-4 ve B-4 Nizam koşullarının her ikisinin birden kaldırılması, kaldırılmayacak ise de Nizam koşullarını ayırıcı sınırı belirleyen bir kademe hattı oluşturulması gerekmektedir.

Plan tadilat teklifi ve bahsi geçen 18. Madde Uygulama Sınırına ilişkin, plan tadilat teklifi paftasında herhangi bir gösterim ve notun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca meri planda Kentsel Dönüşüm Sınırı olarak gösterilen sınırın, plan tadilat teklifi paftasında eksik olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teklif, fonksiyon açısından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yolların iptal edilerek TIM alanına dahil edilmesi ile donatı miktarının azaltıldığı, inşaat alanının ve buna bağlı olarak yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı görülmekte olup, teklif benzer durumdaki ada ve parsellere örnek teşkil edici nitelik taşımaktadır. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar ilçesi, kirazlı Mah. Kirazlı Metro Hattının kuzeyinde yer alan F21c22b3a pafta 3297 ada, 1 parsel, 3298 ada, 1 parsel ile 3299 ada, 1 parselin aralarından geçen imar yollarının iptal edilmesi ve alanın 18. madde uygulama sınırı içerisine alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediğinden plan paftaları üzerindeki I-4 ve B-4 Simgelerinin iptal edilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

107 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2012/2850

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi,F21c22a pafta, 2798 (eski 469) ada 20, 25 ve 28 parseller ve kuzeyindeki tescil dışı alan ile doğusundaki yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/012/2012 gün ve 2012-14136 sayılı yazısında; “ İLGİ:a)Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın 10.12.2012 gün, M.34…99768 sayılı yazısı ve eki 04.10.2012 gün, 113 sayılı İlçe Meclis Kararı ile eki 1/1000 ölçekli plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.200 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, F21c22a pafta, 2798 (eski 469) ada, 20, 25 ve 28 parseller ve bu parsellerin kuzeyinde yer alan tescil dışı alanın Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısımlarının kısmen Merkezi İş (MİA-1) Alanına kısmen Parsel Uhdesinde Ağaçlandırılacak Alana alınması ayrıca 20 ve 28 parsellerin doğusunda bulunan 7m.genişliğindeki imar yolunun iptal edilerek kısmen Merkezi İş (MİA-1) Alanına kısmen “açık otopark alanı”na alınıp kısmen çekme mesafelerinin iptal edilmesine ilişkin Bağcılar Belediye Meclisinin ilgi (a) yazı eki kararıyla aynen uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

“Tapu Sorgulama Programı” nda teklife konu parsellerin Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde, 20 parselin; 1078 m² yüzölçümünde olduğu ve 23.08.1995 tarihinde edinildiği, 25 parselin; 37 m² yüzölçümünde ve 07.09.1995 tarihinde edinildiği, 28 parselin; 40 m² yüzölçümünde ve 20.10.1999 tarihinde edinildiği, teklife konu tescil dışı alanın 1543 m² yüzölçümünde olduğu, görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM

Teklif tasdik sınırı içerisindeki alanlar;

18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında; 2798 ada, 20, 25 ve 28 parseller ve 20 parselin kuzeyindeki tescil dışı alan Teknik Altyapı (TAY) Alanında, 20 parselin doğusundaki güneye doğru devamlılığı olan kadastral yol Merkezi İş(MİA-1)alanında,

15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında;2798 ada, 20 ve 25 parseller kısmen Teknik Altyapı (TAY) Alanında kısmen Yol Alanında, 28 parsel ve 20 parselin kuzeyindeki tescil dışı alan Teknik Altyapı (TAY) Alanında, 20 parselin doğusundaki kadastral yol 7metrelik yaya yolu alanında kalmakta iken İlçe Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine 14.06.2012 gün 2012/1352 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararı ile 16.06.2012 t.t’. li 1/5000 ölçekli planda 2798 (eski 469) ada, 20, 25 ve 28 parsel sayılı taşınmazların ve bu taşınmazların kuzeyinde yer alan tescil dışı alanın Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının Merkezi İş (MİA-1) Alanına ve tescil dışı alanın kısmen de yol boyu Parsel Uhdesinde Ağaçlandırılacak Alana alınarak plana

“Açıklanmayan hususlarda 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notları geçerlidir.

-Plan tasdik sınırı içinde kalan alan satışa konu edilmeden planlama çalışmalarında takas amaçlı kullanılacaktır.

-1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notu getirilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

a)-Planlama Müdürlüğü görüşü; 16.06.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat nazım imar planı doğrultusunda, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, F21c22a pafta, 2798 (eski 469) ada, 20, 25 ve 28 parsel sayılı taşınmazların ve bu taşınmazların kuzeyinde yer alan tescilsiz alanın Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısımlarının Merkezi İş (MİA-1) Alanına ve yol boyu Parsel Uhdesinde Ağaçlandırılacak Alana alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatının 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine göre İlçe Belediye Meclise iletildiği,

b)İlçe imar komisyonunca;Söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı tadilat talebinin uygun görüldüğü, c)İlçe Belediye Meclisi’ncede;Teklifin komisyondan geldiği şekliyle aynen uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 63-66)