DEĞERLENDİRME;

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 66-73)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nü 24.09.2012 gün, M.34…/1029353-3535 sayılı yazısında;

-Karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minumum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 15m. genişliğindeki imar yolundan minumum 5m. çekilerek köşe kırıklarının oluşturulması,

-“Merkezi iş alanını” fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır” plan notunun eklenmesi

-imar yollarına terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması

-Söz konusu alanın bölgesel ulaşım sistemi ile bağlantılarının gerçekleştirilebilmesi için kuzey istikametinde yer alan 15metrelik imar yolunun fiili olarak açılması

-15.09.2008 onanlı imar planında 7 m.genişliğinde planlanmış olan ve teklif ile iptal edilen yolun imar planındaki şekliyle aynen korunması hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 04.09.2012 gün, 1799-168922 sayılı yazısında;

“Planlama alanın Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

“Yerleşime Uygunluk Haritaları” nda, kısmen “Uygun Alanlar (UA)”, kısmen “İnce yapay dolgu ile temsil edilen Önlemli Alanlar (ÖA-4b)” lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı belirtilip bu alanların özelliklerinden bahsolunarak bu hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/0000 ölç.N.İ.Planı tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 29.08.2012 gün, M.34…/1072-İBB.166297 sayılı yazı eki komisyon raporda;

Söz konusu parsellere ilişkin 16.06.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli teklife ilişkin görüş sorulduğu belirtilerek yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ na sadık kalınmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME;

İlgi(a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile; 16.06.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda Meri 1/1000 ölçekli planda Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi, F21c22a pafta, 2798 (eski 469) ada, 20, 25 ve 28 parsel sayılı taşınmazların ve bu taşınmazların kuzeyinde yer alan tescil dışı alanın Teknik Altyapı (TAY) Alanında kalan kısmının Merkezi İş (MİA-1) Alanına, tescil dışı alanın kalan diğer bölümünün yol boyu Parsel Uhdesinde Ağaçlandırılacak Alana alındığı kısmen de 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Merkezi ş (MİA-1) Alanında 15.09.2008 onanlı imar planında 7 m. genişliğinde yaya yolu alanında kalan kısmın iptal edilerek kısmen Merkezi İş (MİA-1) Alanına kısmen “açık otopark alanı”na alınarak yolun çıkmaz yol haline getirilip 3190 ada 4 parselin iptal edilen 7m. genişliğindeki yoldan 5m.lik çekme mesafesinin kaldırılmasına, 2798 ada 31 parselin 2798 ada 28 parselle arasında bulunan 5m.lik çekme mesafesinin iptal edilerek

“-Plan Tasdik sınırı içinde kalan alan satışa konu edilmeden planlama çalışmalarında Takas amaçlı kullanılacaktır.

-Açıklanmayan hususlarda 16.06.2012 tasdikli tadili nazım imar plan notları ile Bağcılar meri plan notları geçerlidir.”plan notları getirilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ nün şartlı uygun, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’ nün yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ na sadık kalınmasına ilişkin görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’

nün ise 15.09.2008 onanlı imar planında 7 m. genişliğinde planlanmış olan ve teklif ile iptal edilen yolun imar planındaki şekliyle aynen korunmasına ve diğer hususlara ilişkin şartlı görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki teklif, Meri 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte meri 1/1000 ölçekli plana göre incelendiğinde;Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün teklif ile iptal edilen 7m. genişliğindeki yolun imar planındaki şekliyle korunması şeklindeki görüşüne uymadığı, yolun devamının sağlanmayarak çıkmaz yol oluşturulduğu, teklif plan notunda “Plan Tasdik sınırı içinde kalan alan satışa konu edilmeden planlama çalışmalarında Takas amaçlı kullanılacaktır.” denildiği, ancak 31 parselin parsel sınırının dışında kuzeyinden geçirilen kademe hattı ile bu bölümdeki alanla tevhidinin oluştuğu, yine 31 parselin doğusundaki çekme mesafesinin iptal edilerek 7 metrelik yolun Merkezi iş alanına alınıp söz konusu parselin yapılanmasına ilave edildiği, donatı alanı azaltıcı, yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşıdığı görülmüştür. "

Denilerek

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadili teklifi yazımız ekinde olup, konunun ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Bağcılar İlçesi, F21c22a pafta, 2798 (eski 469) ada, 20-25-28 parseller ve kuzeyindeki tescil dışı alan ile doğusundaki yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup teklifle çıkmaz yol oluşmadığı 7 m’lik yolun AOP’ye bağlandığı ve bu alandan yol sürekliliğinin sağlandığı görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

108 Tarih:

17.01.2013 Dosya No:

2012/2823

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, 200 pafta, 1 ada, 2 ve 31 parseller hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 2012-15988 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)İlgilisinin 4.12.2012 gün ve Pl:15988 sayılı dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi.

b)04.01.2012 tarih ve S/103 sayılı Başkanlık oluru.

c)13.2.2012 gün, Pl:2012-1531 sayılı ve 11.6.2012 gün, Pl:2012-S/6407 Başkanlık Makamı yazılarımız.

d)Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.3.2012 gün, 556 sayılı ve 14.6.2012 gün, 1343 sayılı kararları.

e)Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin 21.6.2012 gün ve 2012-2775 sayılı dilekçesi.

f)13.8.2012 gün ve 2012-9655-9812 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

g)11.9.2012 gün ve 1711 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

h)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgilisinin ilgi a) dilekçesi ve ekleri ile; Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 31 parseldeki mevcut “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonunun korunarak KAKS:0.60 Hmax:9.50 m. olan yapılaşma koşulunun E:1.50, Hmax:9.50 m. olması, 1 ada, 2 parselin ise E:2, Hmax:3 kat yapılaşma koşulunda “Turizm + Ticaret Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

İlgi a) yazı ve ekinde tarafımıza iletilen tapu bilgilerinden; Üsküdar, Altunizade mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 2 parsel ile 31 parsellerin Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı olduğu; 2 parselin 17.254 m² yüzölçümünde olduğu ve 24.7.2007 tarihinde edinildiği, 31 parselin 12.855,18 m² yüzölçümünde olduğu ve 29.4.1991 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 31 parsel üzerinde; 29 Mayıs Üniversitesi ile İslam Araştırmaları Merkezi’ne ait binalar bulunmakta olup; 1 ada, 2 parselin otopark olarak kullanıldığı görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 31 parsel; 18.3.1991 t.t.’li 1/5000 ölçekli Üsküdar Altunizade N.İ.Planı’na itiraza ait 22.9.1992 t.t.’li N.İ.Planı ve 10.1.1994 t.t.’li Tadilat U.İ.Planı ile;

“TAKS:0.20, KAKS:0.60, Hmax:9.50 m. yapılaşma koşulunda “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonuna alınmıştır.

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 2 parsel ise; 18.3.1991 t.t.’li 1/5000 ölçekli Üsküdar Altunizade N.İ.Planı’nda kısmen “TAKS:0.20, KAKS:0.60, Hmax:9.50 m. yapılaşma koşulunda “Konut Alanı” kısmen “Park Alanı”nda, 18.3.1991 t.t.’li Altunizade U.İ.Planı ve tadili 10.1.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planı’nda “TAKS:0.20, KAKS:0.60, Hmax:9.50 m. yapılaşma koşulunda “Konut Alanı” kısmen

“Park Alanı” kısmen de yol alanında kalmakta iken; ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan ve 16.6.2012 tarihinde onaylanan 16.6.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.P. ve 1/1000 ölçekli U.İ.Planı ile 2 parselin konut alanı dışında kalan kısmı “KOP” simgeli “Katlı Otopark Alanı” lejantına alınmış olup plan notlarında;

“1.Plan tasdik sınırı Üsküdar Altunizade Mahallesi, 1 ada ortasındaki tescil dışı alan ve çevresindeki parsellerin bir kısmıdır.

2.Tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen “Park+Zemin Altı Katlı Otopark” kısmen de “Katlı otopark”

alanıdır.

3.Plan tasdik sınırı içinde kalan alanda İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

4.İlgili Kurum ve kuruluş görüşleri alınarak belirtilen tedbirlere uyulacaktır.

6.Planlama alanında Park veya Yeşil alan olarak kullanılacak kısımlarda zemin altı katlı otopark yapılabilmesi için en az 1 veya 1.50 m. toprak derinliğinin bırakılması şarttır.

7.Açıklanmayan hususlarda Bölgeye ilişkin meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği koşulları geçerlidir.

8.Yol cephelerinde 3m çekme mesafesi uygulanacaktır.

9.Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” hükümleri bulunmaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 1.11.2012 gün ve 2172-203832 sayılı yazısında;

“İlgili alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında küçük bir kısmı “ÖA-5a” (Yerleşime önlemli alanlar-5a) ve büyük bir kısmı da

“UA” (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

“UA” alanları; Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu alanlarda, uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alan kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun ve/veya iksa zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 3.12.2012 gün ve M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/ TN.1298450-4470 sayılı yazısı eki 30.11.2012 gün ve UP2012-42/06 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı’nda; “…Üsküdar İlçesi, Altunizade Malıallesi, 200 pafta, 1 ada, 2-31 parselin 1/5.000 ölçekli meri planlarda “kısmen Konut Alanı, kısmen Kültür Tesisi Alanı ve kısmen de Katlı Otopark Alanı” olan fonksiyonundan “kısmen E:1.50 Hmax: 9.50 yapılaşma koşullarında Kültür Tesisi Alanı, kısmen de E:2.00, Hmax:3 kat yapılaşma koşullarında Turizm + Ticaret Alanı” fonksiyonlarına alınmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli plan teklifi ;

*Teklife konu alanın imar yollarına ilişkin terk işlemlerinin yapılması,

*Teklif alanın yaratacağı ulaşım taleplerinin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması açısından otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde çözümlenmesi,

*1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı aşamasında,

-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

-Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden imar yollarından minimum 5 metre çekme mesafesi düzenlenmesi,

Koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.11.2012 gün ve 14293 sayılı yazısında; “…Yapılan inceleme sonucunda bahse konu taşınmazların, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer almadığı ve planlama çalışması yapılacak söz konusu alan sınırları dahilinde Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı tespit edilmiştir.”

denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 13.11.2012 gün ve TN:1208330-14375-210599 sayılı yazısında;

“…Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 1 ada ortasındaki tescil harici alan ve 2 parselin bir kısmı tasdik sınırı içerisine alınarak; söz konusu alanın “Park + Zemin altı katlı otopark alanı” (P+ ZOP) kısmen de

“Katlı Otopark alanı” (KOP)’na alınmasına ilişkin ilgi b) Başkanlık Oluru alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ilgi c) Başkanlık Makamı yazılarımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.3.2012 gün, 556 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 19.3.2012 tarihinde aynen onanarak ve 22.5.2012 gün ve Pl:2012-4686 sayılı yazımızla dağıtımı yapılarak, Başkanlığımızca 28.05.2012-28.06.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içerisinde; Türkiye Diyanet Vakfı tarafından özetle;

“-Tadilata konu 1 ada, 2 parsel ve 31 numaralı taşınmazların Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı vakıf mülkiyetinde olduğu,

-Vakfın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hizmetlerini yerine getirebilmesi için mevcutta var olan bina ve tesislerin yetersiz kaldığı, ilave bina ve tesis ihtiyaçlarının kendi parseli içerisinde karşılanmak zorunda olduğu,

-Söz konusu vakfın kamu yararına hizmet veren bir kuruluş olduğu,

-Plan değişiklik paftaları üzerinde bulunan 3 numaralı plan notunda; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, katlı otopark alanında zemin katta toplam alan büyüklüğünün 150 m²’yi geçmemek üzere, araç ve sahiplerine yönelik ticaret-hizmet birimleri yer alabilir” hükmü nedeni ile; özel mülkiyete konu olan söz konusu planlama alanında ticari hizmet birimleri kuruluyor olmasının plan değişikliğini kamu yararına olmaktan çıkardığı” belirtilerek 19.3.2012 t.t.’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli N.İ.Planı ve U.İ.Planı’na itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz ilgi f) Başkanlık Makamı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi’nce;

“Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 1 ada, ortasındaki tescil dışı alana ve çevresine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup Kadastro Müdürlüğünden alınan verilere göre tadilata konu alanın Diyanet Vakfı mülkiyetinde olduğu görüldüğünden Planlama Müdürlüğü tarafından Diyanet Vakfı ile koordinasyon kurularak planda gereken düzenlemelerin yapılması ve meclis onayına sunulması için müdürlüğüne iade edilmesi” şeklindeki ilgi g) karar alınmıştır. Söz konusu kararın gereği düzenlemeler yapılmış olup; Pl:13095 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilme aşamasındadır.

Diğer taraftan; 19.3.2012 t.t.’li planda “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, Katlı otopark alanında Zemin katta toplam alan büyüklüğünün 150 m² yi geçmemek üzere, araç ve sahiplerine yönelik Ticaret-Hizmet Birimleri yer alabilir.” Notunun kaldırılmasına yönelik Müdürlüğümüzce yapılan itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli N.İ.P. ve U.İ.Planı’nda yalnızca plan notu değişikliği getiren ve 14.6.2012 gün, 1343 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.6.2012 tarihinde onaylanmıştır. Dolayısıyla ilgi a) teklife konu 1 ada, 2 parselin bir kısmı 19.3.2012 t.t.’li planın tadili 16.6.2012 t.t.’li planda kalmaktadır.

İlgi a) yazı ve eki ile; Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 200 pafta, 1 ada, 31 parseldeki mevcut

“Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonunun korunarak KAKS:0.60 Hmax:9.50 m. olan yapılaşma koşulunun E:1.50, Hmax:9.50 m. olması, 1 ada, 2 parselin ise E:2, Hmax:3 kat yapılaşma koşulunda “Turizm + Ticaret Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

İlgi a) 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi incelendiğinde teklifin bir kısmının; 22.9.1992 t.t.’li N.İ.Planı üzerine hazırlanarak; plan notlarının iptal edildiği, 1 ada 31 parsel ve 2 parselin konut alanında kalan kısmı tasdik sınırı içerisine alındığı, gerekli iptaller yapılarak 31 parselin kültürel tesis alanı, 2 parselin turizm+ticaret alanına alındığı ve teklife ilişkin plan notları olarak;

“1-Plan onama sınırı, Üsküdar İlçesi 200 pafta, 1 ada, 2 parselin bir kısmı ve 31 parselleri kapsamaktadır.

2-Plan onama sınırı içinde kalan alan, turizm + ticaret alanı ve kültürel tesis alanıdır.

3-Turizm + ticaret alanında otel, motel, rezidans, kültür yapıları (sinema, tiyatro, sergi alanları, konferans salonu vb.), lokanta, restoran ve bu fonksiyonlara hizmet edecek ticari yapılar yapılabilir. Bu alanda, Emsal:2, hmax:3 kat olup kat yükseklikleri projenin teknik ihtiyacına göre düzenlenecektir.

4-Kültürel tesis alanında Emsal:1.5, hmax:9.50’dir. Zemin altı kullanımlar kültürel tesis kullanım amacına hizmet etmesi koşuluyla emsale dahil değildir.

5-2 parselin zemin altında, parselin otopark ihtiyacı dışında, kamu kullanımına hizmet etmek üzere otopark alanı ayrılacaktır. Kamu kullanımı için ayrılan otoparkın giriş çıkışı, parsel ihtiyacı olan otoparkın giriş çıkışından ayrı olacaktır. Kamu ihtiyacı için ayrılan otopark alanı kamuya terk edilmeyecektir.

6-İlgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7-İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

8-Uygulama zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

9-Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

10-Plan onama sınırı içinde açıklanmayan hususlarda mer-i plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

İlgi a) teklifin 1 ada, 2 parsele ilişkin diğer kısmının 16.6.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Tadilatı üzerine hazırlanarak “KOP” simgesinin iptal edildiği ve söz konusu alan turizm + ticaret alanına alınarak 16.6.2012 t.t.’li plana ait plan notlarının iptal edildiği, teklife ilişkin plan notları olarak;

“1-Plan onama sınırı, Üsküdar İlçesi 200 pafta, 1 ada, 2 parselin bir kısmı ve 31 parselleri kapsamaktadır.

2-Plan onama sınırı içinde kalan alan, turizm + ticaret alanı ve kültürel tesis alanıdır.

3-Turizm + ticaret alanında otel, motel, rezidans, kültür yapıları (sinema, tiyatro, sergi alanları, konferans salonu vb.), lokanta, restoran ve bu fonksiyonlara hizmet edecek ticari yapılar yapılabilir. Bu alanda, Emsal:2, hmax:3 kat olup kat yükseklikleri projenin teknik ihtiyacına göre düzenlenecektir.

4-Kültürel tesis alanında Emsal:1.5, hmax:9.50’dir. Zemin altı kullanımlar kültürel tesis kullanım amacına hizmet etmesi koşuluyla emsale dahil değildir.

5-2 parselin zemin altında, parselin otopark ihtiyacı dışında, kamu kullanımına hizmet etmek üzere otopark alanı ayrılacaktır. Kamu kullanımı için ayrılan otoparkın giriş çıkışı, parsel ihtiyacı olan otoparkın giriş çıkışından ayrı olacaktır. Kamu ihtiyacı için ayrılan otopark alanı kamuya terk edilmeyecektir.

6-İlgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7-İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

8-Uygulama zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

9-Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

10-Plan onama sınırı içinde açıklanmayan hususlarda mer-i plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişikliği teklifine ilişkin olarak; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “… söz konusu alanda herhangi bir çalışma olmadığı…”, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün

“….adı geçen taşınmazlara ait herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmadığı” şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir.

İlgi a) 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi ile;

-1 ada 31 parselin mevcut “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonunun korunarak KAKS:0.60 Hmax:9.50 m. olan yapılaşma koşulunun E:1.50, Hmax:9.50 m. olması ile mer’i planda yaklaşık olarak 7713 m² olan inşaat alanının teklif plan ile 19283 m² olduğu, dolayısıyla inşaat alanı artışı getirilerek yapı yoğunluğunun arttırıldığı;

-1 ada 31 parselin mevcut “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonunun korunarak KAKS:0.60 Hmax:9.50 m. olan yapılaşma koşulunun E:1.50, Hmax:9.50 m. olması ile mer’i planda yaklaşık olarak 7713 m² olan inşaat alanının teklif plan ile 19283 m² olduğu, dolayısıyla inşaat alanı artışı getirilerek yapı yoğunluğunun arttırıldığı;

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 66-73)