• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
77
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TYT MARATONU

Simedyan

(2)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-1

1 den 9 a kadar olan rakamlar her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yer-leştirilmektedir. Bu yerleştirmede okun çıktığı kutudaki sayıya okun üzerinde-ki işlem uygulanıp elde edilen sonuç okun gösterdiği kutuya yazılacaktır.

Buna göre, K harfinin olduğu kutuya hangi rakam gelmelidir?

: 3 : 3

x 4 x 4

(3)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

Buna göre, son 10 rakamı 4412368733 olan T.C. kimlik numarasının ilk hanesindeki rakam kaçtır?

T.C. kimlik numaralarında solda sağa doğru ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

Örneğin 32115467212 sayısı T.C. kimlik numarası olmak üzere; 3+2+1+1+5+4+6+7+2+1=32 olup, 11. rakamı 2 dir.

(4)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-3

a,b ve c gerçel sayılar olmak üzere; yukarıda toplama ve çarpma işlemlerine ait tablolar verilmiştir.

t<0,x<0,z>0 ve y>0

olduğuna göre, a,b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin olabilir? A) +,-,+ B) -,+,+ C) +,+,+ D) -,-,+ E) -,-, + a b c a b t c z x c b a a x b c y

(5)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-4

x,y ve z birer doğal sayı olmak üzere • (y-x).z ifadesi çift sayı

• (y-z).(z-x) ifadesi tek sayıdır

Buna göre; I. x+y+z II. x.y+y.z III. x.y.z

(6)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-5 a x b 4 -5 -3 -2 -6 + 8

= xa+b olarak tanımlanıyor.

Buna göre,

(7)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-6

Düzgün bir zarın yüzeylerine, 21,22,23,24,25 ve 26 sayıları; karşılıklı yüzeylere

gelen sayıların çarpımı eşit olacak şekilde yazılmıştır. Bu zar havaya atıldığında alt yüze gelen sayının haricindekilerin çarpımı 219 olduğuna göre, zarın üst

(8)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-7

Üç arkadaş {1,2,3,4,5} kümesinin elemanlarını kullanarak, aralarında "toplama

oyunu" oynuyorlar.

B Herkes, bu kümeden farklı bir sayı seçmiştir.

B Seçilen sayıların ikişerli toplamlarının tümü toplandığında sonuç 16 etmek-tedir.

(9)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-8

Bir annenin bugünkü yaşı, yaşları farklı ve birer tam sayı olan üç çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katından 12 eksiktir. 5 yıl sonra annenin yaşı, çocuklarının yaşları toplamından 14 fazla olacağına göre, büyük çocuğun bugünkü yaşı en az kaçtır?

(10)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-9

Salih, Bekir ve Ahmet'in bugünkü yaşları toplamı 64'tür. Salih, Bekir'in bugünkü yaşına geldiğinde Ahmet'in yaşı da Bekir'in yaşının iki katı olduğuna göre, Bekir bugün kaç

(11)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-10

` Tam biletin fiyatı A TL dir.

` Öğretmen biletinin fiyatı, tam biletin fiyatının %25 eksiğidir.

` Öğrenci biletininin fiyatı, öğretmen biletinin fiyatının %20 eksiğidir.

Yukarıda bir sinema salonundaki bilet fiyatlarına ait bilgiler verilmiştir. Öğrenci biletinin fiyatı, öğretmen biletinin fiyatından 3 TL az olduğuna göre, A kaçtır?

(12)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-11

Bir tüccarın elinde özdeş 40 adet boş tahta kasa ve özdeş 30 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Tüccar, sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını

doldurduğunda, satın aldığı elmaların %80 ini, sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı elmaların %70 ini kasalara koymuş oluyor. Dolu bir tahta kasada 6 kg elma olduğuna göre, dolu bir plastik kasada kaç

(13)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-12

:, 9, D, ç sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 1, 2, 3 ve 4 rakamlarıyla eşleştirilerek,

D:9, çD:, 9çD biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor.

Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 132, 241, 413 sayıları elde ediliyor.

(14)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-13

ABC, ABD, BAA ve BAB üç basamaklı doğal sayılardır. ABC < BAA

BAB < ABD eşitsizlikleri sağlanmaktadır.

(15)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-14

a,b ve c birer rakamdır. x= 3,abc

y= 3,abc z= 3,abc

x<y<z

(16)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-15

Yukarıda eş karelere ayrılmış A şeklinin ifade ettiği değer ile yine eş karele-re ayrılmış B şeklinin ifade ettiği değerin fark işlemi gösterilmiştir. Bu farkın değeri 1

8 den büyük olduğu bilindiğine göre, B şeklinden en fazla kaç kare

daha boyanabilir?

A B

(17)

-Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-16

Seda Öğretmen, devirli ondalık gösterimi verilen bir sayının rasyonel sayıya çevrilme aşamasını aşağıdaki gibi anlatmıştır.

I. 2,7=x

II. 27,7=10x (Eşitliğin her iki tarafı 10 ile çarpıldı.) III. 25=9x (II. eşitlikten, I. eşitlik çıkarıldı.)

IV. x= 25

9 (Eşitliğin her iki tarafı 9' a bölündü.)

Bu bilgiyi kullanarak 5,a sayısını rasyonel sayıya çevirmek isteyen bir öğrencininin adımları aşağıdaki gibidir.

I. 5,a=x II. 5a,a=10x III. 5a-5=9x IV. 5(a-1) = 9x V. x= 5(a-1) 9

(18)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-17

Kare şeklindeki bir tepsi içindeki börek dört eş parçaya bölünüyor. Kemal bu parçalardan birinin yarısını, Arda ise başka bir parçanın 23 ünü yemiştir.

Buna göre, Arda'nın Kemal'den fazla olarak yediği börek, tüm tepsinin

kaçta kaçıdır?

A K

(19)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-18 x-2 3x+y= 0 eşitliğinin sağlanması için,

I. x=2

II. x ¹ y 3 III. y ¹ - 6

(20)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-19

Yukarıda bir sürahiyle biri büyük diğeri küçük iki bardak gösterilmiştir. Sürahi,

` 15 i su dolu iken 5 büyük ve 11 küçük bardak su ile

` 25 i su dolu iken 2 büyük 8 küçük bardak su ile boşaltılabilmektedir.

(21)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-20 Saat/Dakika/Saniye

sistemine göre çalışan bir elektronik saat, 0112 18

şeklinde bir anı göstermektedir. Buna göre, 3700 saniye sonra bu elektronik

(22)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-21

SİMEDYAN kelimesi yukarıdaki tabloda gösterilen düzende yazılmaya devam ederse 1461. satırın ilk harfi ne olur?

S İ M E D Y A N S İ M E D Y A N . . . . . . . . . . . . . . . .

(23)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-22

987 sayısına sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanarak rakamların yerleri değişti-riliyor ve her adımda tekrar üç basamaklı bir sayı elde ediliyor.

` 1. adımda, sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değişti-riliyor.

` 2. adımda, bir önceki adımda elde edilen sayının onlar ve yüzler basamağın-daki rakamların yerleri değiştiriliyor.

Bu şekilde devam edilerek, adım numarası tek sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar, adım numarası çift sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Buna göre, 85. adım sonunda elde edilen sayı kaçtır?

(24)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-23

Yukarıdaki üç terazi de dengede olduğuna göre, 3. şekildeki terazinin sağ

kefesine kaç tane elma konulmalır?

(25)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-24

Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standartında 32, B standardında ise 6; en büyük ayakkabının numara değeri ise A standardın-da 44, B stanstandardın-dardınstandardın-da 10'dur. Buna göre, A stanstandardın-dardınstandardın-da numara değeri 38

(26)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-25

Gerçel sayı doğrusunda a sayısı gösterilmiştir.

Bu sayı doğrusunda, sıfıra olan uzaklığının yarısı a sayısının sıfıra olan uzaklığı-na eşit olan sayılar işaretleniyor.İşaretlenen sayılardan birinin a ya olan uzaklı-ğı 6 birim olduğuna göre, a sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?

(27)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-26

x,y ve z gerçel sayıları için,

|x|>x |y|=y |z|>z2 olduğuna göre, I) x.y≤0 II) y.z≥0 III) x+z>0

(28)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-27

Gerçel sayı doğrusunda a sayısının 2 ye olan uzaklığı 4 br b sayısının -3 e olan uzaklığı 2 br olduğuna göre,

I. a+b toplamının en büyük değeri 5 tir. II. a-b farkının en büyük değeri -3 tür.

III. a.b çarpımının en küçük değeri -30 dur.

(29)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-28

Gerçel sayı doğrusunda a sayısı gösterilmiştir. a=2x

olduğuna göre, |2x-5|-|x-3| ifadesinin sonucu kaçtır

0 15

-5 10

a

(30)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

Yukarıda verilen çarpma tablosunda a,b ve c pozitif gerçel sayılar olduğuna göre, a+b-c ifadesinin sonucu kaçtır?

x a b c

a

b 8

c 1 3+2ñ2

(31)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-30

Alanı 120m2 olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki

bölümlerinin toplam alanı 24m2 dir. Odaların toplam alanı, salonun alanından

büyüktür. Salonun alanı tam sayı olup, kısa kenarının uzunluğu ò12m olduğuna göre, uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir?

(32)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-31

n bir sayma sayısı olmak üzere, 1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımı n! olarak ifade edilir.

Örneğin, 4!= 1.2.3.4=24 Buna göre,

sayılarından hangisi ya da hangileri tam sayıdır?

b= ó27.a c= a+b4 a= 9!

(33)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-32

Gerçel sayı doğrusunda, x sayısının hangi aralıkta olduğu gösterilmiştir. a ve b, 1'den farklı tam sayılar ve x=añb olduğuna göre,

a+b toplamının en büyük değeri kaçtır?

0 6

x 5

(34)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-33

Bir balıkçı; 12 kg çinekop, 20 kg mezgit, 40 kg hamsi yakalamıştır. Bu balıkların kg satış fiyatlarını; hamsi mezgitten, mezgit de çinekoptan %20 ucuz olacak şekilde belirlemiştir.

Balıkçı, bu balıkların tamamını belirlediği fiyatlardan satarak 1592 TL gelir elde

(35)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-34

Bir havayolu firmasında "ekonomi" sınıfındaki bir koltuk için fiyat, birim maliyetinin %20 fazlası olarak belirlenmiştir. Biletini iptal etmek isteyen

yolcuya ise ödediği ücretin %70 i iade edilmektedir.İadesi alınan "ekonomi" sınıfına ait bir bilet, başka bir yolcuya satılırsa, o koltuk için elde edilen karın

(36)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-35

Makinede 10 dakikada yapılan bir iş, elle 30 dakikada yapılmaktadır. Bir işçi bu işi yap-maya önce makineyle başlayıp 8 dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi bitirmiş-tir. Buna göre, bu işçi bu işin tamamını kaç dakikada bitirmiştir?

(37)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-36

Bir çiçekçide çalışan Sıla ve Ebru'nun bir gül ve bir lavanta demetini hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu çiçekçi 30 gül ve 60 lavanta demetinden oluşan bir sipariş aldıktan sonra; Sıla gül demetini, Ebru ise lavanta demetini hazırlamaya başlıyor.

Siparişteki sayıya ilk ulaşan kişi, vakit kaybetmeden arkadaşının diğer demetleri hazır-lamasına yardım ediyor. Buna göre, tüm siparişin hazırlanması kaç dakika sürer?

Sıla'nın hazırlama

süresi Ebru'nun hazırlama süresi

Gül 3 dakika 4 dakika

(38)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-37

x ve y pozitif tam sayılar,

x!= 56.y!

(39)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-38

a pozitif bir tam sayı olmak üzere,

olarak tanımlanıyor.

ifadesinin sonucu kaçtır?

9 a =

(a+12 )! a tek ise (2)! a çift isea

(40)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-39

a ve b pozitif tam sayılardır.

EBOB (a,b) , a ³ b ise a N b =

EKOK (a,b) , a < b ise şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre, 45 N (30 N 12) işleminin sonucu kaçtır?

(41)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-40

a ve b pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni tek, en küçük ortak katı çifttir.

Buna göre, I. a-b

II. a.b III. ab

(42)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-41

Bir kırtasiyede fiyatı tam sayı olan ve 500 adetlik top halinde satılan A4 kağıt-larından; Pazartesi 90 liralık, Salı 225 liralık ve Çarşamba 300 liralık A4 kağıdı satılmıştır. Buna göre, bu kırtasiyede bu üç günde en az kaç top A4 kağıdı

(43)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-42

A ve B pozitif tam sayılar ve A>B için A ve B sayılarının EBOB unu bulmak için uygulanan Öklid Algoritması şu şekildedir;

` İki satırlı bir tablonun birinci sütununa EBOB u bulunacak sayılar yazılır.

` Tablonun her sütununun birinci satırındaki sayı ikinci satırındaki sayıya bö-lündüğünde, sırasıyla bölüm ve kalan bir sonraki sütuna yazılır.

` Bu işleme, kalan sıfır olana kadar devam edilir.

` Elde edilen tablonun son sütununun birinci satırındaki sayı, bu sayıların EBOB udur. Örneğin; 120 21 15 6 3 21 15 6 3 0 150 A B C D 27 B C V 0

Tabloya göre 120 ve 21 sayılarının EBOB u 3 tür

(44)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-43

a ve k pozitif tam sayılardır. [ak] nın değeri

` k sayısı a sayısını tam bölüyorsa, [ak]= a k

` k sayısı a sayısını tam bölmüyorsa [ak]= 0 olarak tanımlanıyor. Örnek: [153]=5

[72]=0

(45)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-44

Sevim, bir sayının 19 ile kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için aşağı-daki gibi bir yöntem geliştiriyor. Sayının son basamağınaşağı-daki rakamın 2 katını, sayının son basamağının silinmiş haliyle topluyor. Bu işleme, sayı iki basamak-lı olana kadar devam ediyor. Son durumda elde edilen sayı 19 un katı ise sayı-nın 19 ile kalnasız bölündüğünü söylüyor.

Örnek: 3819 39 18 57 + 381 18 399 +

57 sayısı 19 un 3 katı olduğuna göre,3819 sayısı 19 ile kalansız bölünebilir. Buna göre,A737604 sayısı 19 ile kalansız bölünebildiğine göre, A kaçtır?

(46)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-45

a ve b pozitif tam sayıları için a|b gösterimi, a sayısının b sayısını tam böldü-ğünü ifade eder.

a,b ve c pozitif tam sayıları için; a| b+c olduğuna göre,

I. a|b dir. II. a|c dir.

III. a sayısı çift ise 2| b-c dir.

(47)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-46

n bir pozitif tam sayı olmak üzere, n yi bölen her bir p asal sayısı için p2 de n yi

bölüyorsa;

n ye bir kuvvetli sayı denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kuvvetli sayı değildir?

(48)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-47

Yukarıdaki tabloda a,b ve c farklı asal sayılar; x ve y pozitif tam sayılar olduğuna göre, x+y toplamı kaçtır?

Asal Olmayan Pozitif Bölen Sayısı

ax.by.c 45

(49)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-48

Gerçel sayı doğrusunda gösterilen a sayısı için, x= 1 a , y=a3, z=a2

olduğuna göre, x,y ve z sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

0 2

-1 1

(50)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-49

Uzun atlama yarışmalarında her bir sporcunun üç atlama hakkı vardır. Bu üç atlama-dan sonra, sporcuların atladıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alır. Aşağıdaki tabloda beş sporcunun katıl-dığı bir uzun atlama yarışmasında, bu sporcuların atlama mesafeleri verilmiştir.

Bu yarışmada, Murat altın madalya, Tarık bronz madalya kazandığına göre, Sinan'ın

birinci atlayışındaki mesafenin metre cinsinden alabileceği değer aralığı nedir?

Ayhan Murat Sinan Mahsun Tarık

1. Atlayış 7,15 8,11 ? 8,01 8,02

2. Atlayış 7,21 8,32 7,88 7,72 7,88

3. Atlayış 7,43 7,97 8,12 7,95 8,15

İsim Atlama

(51)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-50 modellemelerine göre,

eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır?

x = 1-x = 2x+1 x

(52)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-51 2 3 x+1-4 x 6 - < x+1 -4 x-4 6 < 2 3 x+1-4 x 6 - < (2) (1) -4x+16<6x+6 10 < 10x x > 1 1. Adım: 2. Adım: 3. Adım: 4. Adım: 5. Adım:

eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmaya çalışan bir öğrencinin çözüm basamakları aşağıdaki gibidir.

(53)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-52

a pozitif tam sayı

p=a2+3

p bir asal sayı olduğuna göre, I. a çift sayıdır.

II. p nin 4 ile bölümünden kalan 1 dir. III. p-4 asal sayıdır.

(54)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-53

m pozitif tam sayı olmak üzere,

3 ten büyük asal sayılar (6m+1) ya da (6m-1) formundadır Buna göre,

I. 2 ye bölümünden kalan 1 dir. II. 3 e bölümünden kalan 1 dir.

III. Karelerinin 4 e bölümünden kalan 1 dir.

(55)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-54

1 den başlayarak belli bir kurala göre doldurulan yukarıdaki şekildeki kutuda,

D sütununda bulunan sayıların toplamı kaçtır?

A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . . . . . . . 96 . . . .

(56)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-55

Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir örtünün, sehpadan sarkan kısmı gösterilmiştir. Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 66

olduğuna göre, boş karelerin sayısı kaçtır? Sehpa

(57)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-56

Yukarıdaki dört torbanın her birinde belli sayıda top vardır. Bu torbalardan ` Birinciye x tane,

` İkinciye 3x tane, ` Üçüncüye 6x tane, ` Dördüncüye 9x tane

top atıldığında tüm torbalarda eşit sayıda top olmaktadır. İlk durumda dört torbada toplam 124 top olduğuna göre, başlangıçta ikinci torbadaki top

sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 36 B) 42 C) 48 D) 52 E) 55

(58)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-57 400 gr 300 gr 500 gr

Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu terazinin kefelerine şekil-deki gibi yerleştirilmiştir.

Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip; B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında terazi dengede kalmaktadır.

100

gr 150gr 350gr 450gr 600gr

(59)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-58 2x+3 3 3x-1 4 - =1 2x+3 3 3x-1 4 - =1 8x+12 12 9x-3 12 = 12 12 9x-3-8x+12 12 = 12 12 x+9 12 = x+9=12 x=3 1. Adım: 2. Adım: 3. Adım: 4. Adım: 5. Adım: 6. Adım:

denkleminin çözüm kümesini bulmasını isteyince, Erkan sorunun çözümü için aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmıştır.

Yandaki çözüme göre, Erkan ilk defa hangi

adımda hata yapmıştır?

Esra öğretmen, öğrencisi Erkan'dan;

(3) (4) (12) = 12

(60)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-59

Bir davete katılanlardan

• Kahve içenler K kümesi

• Gömlek giyenler G kümesi

• Spor ayakkabı giyenler S kümesi ile gösteriliyor.

Buna göre, davete tişört ve spor ayakkabı ile gelip, davette kahve içen Kerim Bey aşağıdaki Venn şemalarından hangisinin elemanıdır?

A) K K K K K S S S G S G G G G S C) B) D) E)

(61)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-60 A, B, C, D kümeleri için C È D ⊆ A C Ç D ⊆ B C Ç D ¹ ∅ olduğuna göre,

I. B kümesi A kümesinin alt kümesidir. II. B Ç D kümesi boş kümedir.

III. (C \ A) Ç (D \ A) kümesinin eleman sayısı sıfırdır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

(62)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-61 5 cm 30 cm 3 metr e

Şekilde 3 metre derinliğindeki çukurun dibinde bulunan bir böcek her zıplayışında en çok 30 cm yükseliyor fakat duvarın kaygan olması sebebiyle 5 cm geri kayıyor.

Bu böcek en az kaç cm hareket ederek çukurdan çıkabilir?

(63)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-62 x 3 – 12 < x – 1– 4

eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? sorusu için Ahmet'in yapmış olduğu çözüm basamakları aşağıdaki gibidir.

1. Adım : x3 – 12 < x – 1– 4 2. Adım : 2x – 3 6 < x – 1– 4 3. Adım : – 8x + 12 < 6x + 6 4. Adım : 6 < 14x 5. Adım : x > 37

Buna göre, Ahmet hangi adımda hata yapmıştır?

(64)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-63 Okul Ev I II III

Seda'nın evden okula giderken kullanabileceği üç farklı yol vardır. Bu yollardan aynı hızla gittiğinde aşağıdaki tablo oluşuyor.

I. yol (2x + 3) km yi a dakika II. yol (3x – 11) km yi b dakika III. yol (x – 3) km yi c dakika

a>b>c olduğuna göre, x sayısının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 < x < 12 B) 2 < x < 13 C) 4 < x < 14 D) 5 < x < 12 E) 6 < x < 19

(65)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-64 1 Metre 1. durum 2. durum 1 Metre 20 cm 40 cm

1 Metre uzunluğundaki bir rafa özdeş sarı kutular ile özdeş kırmızı kutular dizilmek isteniyor. Rafa 3 tane sarı, 2 tane kırmızı kutu yan yana konulursa

20 cm boşluk; 3 tane kırmızı 2 tane sarı kutu yan yana konulursa 40 cm boşluk kalmaktadır.

Buna göre, sarı kutuların uzunluğu kaç cm dir?

(66)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-65 Konya İzmir Erzurum – 40° – 30° – 20° – 10° 0 10° 20° 30° 40°

Yanda verilen termometrede belirli bir günde İzmir, Konya ve Erzurum'daki hava sıcaklıkları gösterilmiştir.

Konya ® K Erzurum ® E

İzmir ® İ olarak gösteriliyor.

|K – E| = 31 ve |E – İ| = 36 olduğuna göre, Aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

I. İzmir, Erzurum'dan 40° daha sıcaktır. II. Konya, İzmir'den 5° daha soğuktur. III. Konya'da hava sıcaklığı – 5° dir.

IV. Erzurum, İzmir'den 30° daha soğuk olabilir.

(67)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-66 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

İbrahim öğretmen sınıfta mutlak değer konusunu işledikten sonra yapmış olduğu ve başlangıç noktasında (sıfır noktasında) hareketli bir sürgüye sahip sayı doğrusu ile öğrencilerinin konu hakkında fikirlerini almak için aşağıda verilen işlemleri yapıyor.

Sayı doğrusu üzerinde A, B ve C noktalarını seçiyor ve öğrencilerine şu bilgileri veriyor.

A + B > 0

|B| < |C| < |A|

Daha sonra sürgüyü sağa doğru ilerletiyor.

Buna göre;

I. A nın değeri azalır.

II. C nin mutlak değeri artar.

III. A + B toplamı sıfırdan büyük olur.

önermelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

(68)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-67 A O B

Bilgi: Hava sıcaklığı, atmosferde her 100 metrelik yükseklikte 0,5°C düşer.

Aşağıda verilen haritadaki A bölgesi yerden 2.103 metre, B bölgesi yerden 104

4 metre yükseklikte olup, O noktası ise yer seviyesindedir.

B bölgesinde hava sıcaklığı –3,2°C olduğuna göre, O ve A noktalarındaki hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A Bölgesi : –1,3°C B) A Bölgesi : –1°C C) A Bölgesi : –0,9°C O Bölgesi : 9,2°C O Bölgesi : 9,2°C O Bölgesi : 8,3°C D) A Bölgesi : –0,7°C E) A Bölgesi : –0,3°C

(69)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-68 22 24 28 0 A B C

Yukarıdaki cetvel 0, 22, 24, 28 noktalarını ve aralarındaki uzunlukları sırasıyla 2,

3 ve 4 eşit parçaya ayıran noktaları göstermektedir.

Buna göre, C

B – A nın değeri kaçtır?

(70)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-69

ñ2 sayısı yaklaşık olarak kaçtır?

Çözüm:

1) 2 sayısının yanına iki tane 0 koyalım.

2) 200 > x.x olacak şekilde en büyük x doğal sayısını bulalım. 3) x = 14 bulunur.

4) 14 sayısı 10 a bölünür ve cevap 1,4 bulunur.

Yukarıda verilen yöntemi kullanan bir öğrenci, ñ3 + ñ5ñ6 işleminin sonu-cunu kaç bulur?

A) 5

(71)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-70

Ahmet yeni aldığı klimanın montajını aşağıdaki gibi yaptırmak istiyor. 50cm

190cm

Klimanın montajının yapılacağı duvarda bulunan pencerenin bitimi ile zemin arası uzaklık 190 cm, tavan ile arası uzaklık 50 cm dir.

Buna göre klimanın montajının yapıldığı yerin yerden yüksekliği kaç metre olabilir?

(72)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-71

Rafların tamamına merdivenin bir ucu destek çukurlarına takılarak ulaşılabiliyor.

Şekilde verilen bilgilere göre, en alttaki ve en üstteki rafların zemine

olan uzaklıkları toplamı kaç metredir? (Raf kalınlıkları ve merdivenin zeminin altında

kalan kısımlarını göz ardı ediniz.)

A) 3 + ñ30 B) 6 + ñ15 C) 8

D) 9 E) 5 + ñ30

5 metr

e

(73)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-72

6. Saatte 35 km/s hızla giden sürücünün görüş açısı 105° dir. Görüş açısı hız arasındaki ilişkisi

(G.A – 9).(V + 9) = k

şeklinde veriliyor. (G.A = Görüş Açısı V = Hız)

Saatte 119 km/s hızla hareket eden bir araç hızını 57 km/s e düşürdüğünde

görüş açısı kaç derece artar?

A) 31 B)42 C) 51 D) 64 E) 73

(74)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-73

Bir yayınevinde basılan masal, hikaye ve roman türlerinin satış fiyatları 1. grafikte verilmiştir. Bayiye gönderilen bu kitapların başlangıçtaki basım sayılarının dağılımı da 2. grafikte verilmiştir.

40 30 20

Birim satış fiyatı (TL)

Ürün Hika ye Roman Masal . Hikaye 150o Roman 120o Masal

Başlangıçta üretilen bu ürünlerin tamamının satışından 2220 TL gelir elde edilmiştir.

(75)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin, matematik sınavından aldığı notları kaç öğrencinin aldığını gösteren sütun grafiği verilmiştir.

Bu veri grubuna göre,

I. Grubun aldığı notların aritmetik ortalaması 76 dır. II. Grubun birden fazla tepe değeri vardır.

III. Grubun medyanı 70 tir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) II-III E) I-II ve III SORU-74 8 Öğrenci sayısı Notlar 7 6 5 4 50 55607075 80 85

(76)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-75

Hedef kitlede olumlu tutum ve davranış değişikliği meydana getirmek ve topluma yararlı konularda kamuoyu bilinci oluşturmak amacıyla medya hizmeti sağlayan kuruluşların mevzuat gereği yayınlamak zorunda oldukları bilgilendirici ve eğitici yayınlara zorunlu yayın denir. Zorunlu yayın yapma yükümlülüğü bulunan kanunların hangi saat dilimlerinde en az kaç dakika yayınlanması gerektiğine ilişkin bilgiler aşağı-daki tabloda verilmiştir.

Bir televizyon kanalı, zorunlu yayın yapması gereken 1, 2, 3 ve 4 nolu kanunların toplam sürelerini sırasıyla % 92, % 83, % 75 ve % 90 oranında yapmıştır.

Buna göre, bu kanalın geriye kalan zorunlu yayın süresi, aylık yapması gereken toplam sürenin yüzde kaçıdır?

A) % 10 B) % 12 C) % 15 D) % 18 E) % 20

Kanun Adı 08:00 - 17:00 17:00 - 22:00 Aylık

Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanun 60 dk 30 dk 90 dk

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 60 dk 30 dk 90 dk

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 60 dk 30 dk 90 dk

Orman genel müdürlüğüne ilişkin bazı düzünlemeler hakkında kanun 60 dk 30 dk 90 dk

(77)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

TYT MARATONU

SORU-76

Bir sıvının akış hızı kesit alanına bağlıdır. Akış hızı, alan büyüdüğünde düşük, alan küçüldüğünde büyük olacaktır.

Bu ters orantılı eşitlik Bernoulli Eşitliği olarak adlandırılır.

Bernoulli Eşitliği V.A = k

V : Damardaki kanın hızı A : Kesit alanı

Aort damarında hızı 8 cm/sn olan kan hücreleri; –Aort damarında, 288 cm yol alıyor.

–Küçük arterlerde 40 cm yol alıyor. –Arteriollerde, 20 cm yol alıyor.

Buna göre, bu kan hücrelerinin ortalama hızı kaç cm/sn olur?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 Damar Cinsi Kesit Alanı (cm2)

Aort 2,5

Küçük Arterler 20

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..