Mottagande av donation till medicin/rehabkliniken vid Piteå sjukhus Ärendet

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Delegationsbeslut | Dnr: 00924-2020 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-456 0.3

Mottagande av donation till medicin/rehabkliniken vid Piteå sjukhus

Ärendet

Medicin/rehab kliniken vid Piteå sjukhus har mottagit en donation genom testamente från dödsbo efter Carin Danielsson. Donationen ska användas till forskning och utbildning.

Donationen 252.277 kronor inbetalas till Region Norrbotten, organisationsnr 232100-0230, Swedbank konto 8201-6, 4000 008-5. Donationen bokförs som intäkt på konto 3301 på kostnadsställe 40113, projektkod Ö410.

Donationen ska stödja forskning och utbildning inom internmedicinska om- rådet, där hematologi har en viss särställning. Ansökan om medel kan göras av medarbetare anställda på medicin/rehab kliniken, Piteå sjukhus. Tilldel- ning av medel beslutas av verksamhetschef efter förslag från klinikledning- en.

En anvisning gällande användning och redovisning av donationsmedel har tagits fram till berörd verksamhet.

Beslut

Donation enligt bifogade dokument godkänns.

Beslutet är fattat med stöd av punkt 2.3.3 i delegationsordningen (vidarede- legering).

Beslutsdatum: 2020-06-22

Tarja Lepola, Ekonomi-och planeringsdirektör

Bilaga:

Bouppteckning med kontantredovisning Testamente

Anvisning för nyttjande av donation

Beslutet skickat till:

Anna Alm Andersson Eva-Lena Asplund Catarina Lysell Bergström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :