Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2020-12-09

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2020-12-09

Påbörja upphandling av en datortomograf till Sunderby sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med noggranna

kostnadsberäkningar för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel samt de ökade driftkostnaderna Dnr 24-2020

RS 200304 Från ärendet Investeringar inom bild- och funktionsmedicin Sunderby sjukhus.

Regionstyrelsen behandlar ärendet 2020-12-09, ”Investeringsbeslut gällande bild- och funktionsmedicin på Sunderby sjukhus, dnr 1555-2020.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med konstaterade brister i den säljverksamhet som bedrivs inom Länsservice, samt att redovisa förslag på nödvändiga åtgärder till regionstyrelsen.

Dnr 1161-2020

RS 201014 Från ärendet Kartläggning av Länsservice säljverksamhet.

Regionstyrelsen behandlar ärendet 2020-12-09, ”Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och

hjälpmedel”, dnr 1576-2020.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :