Meddelanden till regionstyrelsen 2020-06-09

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-06-09 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-925 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 06-09

Dnr 764-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Anders Öberg (S) Initiativärende 7-2020 om per- sonalförändringar

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2020- 04-28

Regionala utvecklingsnämnden Sammanträdesprotokoll 2020- 06-02

Internationella beredningen Sammanträdesprotokoll 2020- 04-30

Internationella beredningen Sammanträdesprotokoll 2020- 05-26

Regionens revisorer Revisionsrapport Ordnat infö- rande av läkemedel

Regionens revisorer Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

Socialdepartementet Remiss Välfärdsteknik i äldre- omsorgens betänkande Framti- dens teknik i omsorgens tjänst Socialdepartementet Remiss God och nära vård – en

reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Socialdepartementet Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvår- den – lärdomar från exemplet NKS

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-925 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Finansdepartementet Remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärds- uppdraget

Finansdepartementet Remiss Ny associationsrätt för sparbanker (besvaras ej) Finansdepartementet Remiss Omställningsstöd till

företag som fått minskad om- sättning på grund av coronaviru- set (besvaras ej)

Finansdepartementet Remiss En översyn av regle- ringen för tjänstepensionsföre- tag

Bilagor:

Initiativärende 7-2020 om personalförändringar Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-04-28 Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 Internationella beredningens protokoll 2020-04-30 Internationella beredningens protokoll 2020-05-26 Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel

Revisionsskrivelse Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjuk- vården

Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvår- den

Missiv Remiss Välfärdsteknik i äldreomsorgens betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Missiv Remiss God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Missiv Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Missiv Remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdra- get

Missiv Remiss Ny associationsrätt för sparbanker

Missiv Remiss Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Missiv Remiss En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :