Mottagande av donation till lekterapin vid Sunderby sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Delegationsbeslut | Dnr: 01176-2020 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-459 0.7

Mottagande av donation till lekterapin vid Sunderby sjukhus

Ärendet

Lekterapin vid Barnmedicin/habilitering, Sunderby sjukhus har ansökt och fått beviljat en donation från Facebook. Donationen ska användas till att förbättra möjligheterna till underhållning och rörelse för inneliggande barn under pågående covid-19 pandemi.

Donationen 46,000 kronor inbetalas till Region Norrbotten, organisationsnr 232100-0230, Swedbank konto 8201-6, 4000 008-5. Donationen bokförs som intäkt på konto 3301 på kostnadsställe 20510, projektkod E987.

Beslut om användning av donerade medel tas av verksamhetschef vid barn- sjukvården, Sunderbyn.

En anvisning gällande användning och redovisning av donationsmedel har tagits fram till berörd verksamhet och Administrativt stöd och utveckling i Boden.

Beslut

Donation enligt bifogade dokument godkänns.

Beslutet är fattat med stöd av punkt 2.3.3 i delegationsordningen (vidarede- legering).

Beslutsdatum: 2020-08-26

Tarja Lepola, Ekonomi-och planeringsdirektör

Bilaga:

Donation letter, Facebook Ireland Limited Anvisning för nyttjande av donation

Beslutet skickat till:

Per Berglund, divisionschef Länssjukvård

Hilda Hassler, verksamhetschef Barnmedicin/habilitering Mats Lindvall, lekterapeut

Ingegerd Sandman, lekterapeut

Sven Andersson, ekonomichef division Länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :