Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 13/02/2013 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tam metin

(1)

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 14.01.2013 tarih ve 2013/1-6 sayılı kararı ile belirlenen, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde tahsisi yapılan parsellerin sanayicilere satış işlemleri tamamlandığında yapılacak ödemeden mahsup edilmek üzere 500.000,00 TL 15.01.2013 tarihi itibariyle hesaplarımıza intikal ettiği Söz konusu 500.000,00 TL'nin 2013 mali yılı bütçemizin 06.1.5.01 "arsa satışına ilişkin gelirler" tertibine gelir, bu ödenekten 290.000,00 TL'sinin plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü bütçesinin 44.11.01.07.00-09.1.2.00-05-06.5.7.01 "hizmet binası"

tertibine gider; 210.000,00 TL'sinin ise emlak ve istimlâk müdürlüğü bütçesinin 44.11.01.15.00- 01.3.9.15.001-05-06.4.1.02 "sınaî arazi alım ve kamulaştırma giderleri" tertibine gider kaydedilmesiyle, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesi gereği "ek ödenek" verilmesi” talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11 Şubat 2013 tarihinde saat 10.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Söz konusu 500.000,00 TL'nin 2013 mali yılı bütçemizin 06.1.5.01 "arsa satışına ilişkin gelirler" tertibine gelir, bu ödenekten 290.000,00 TL'sinin plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü bütçesinin 44.11.01.07.00-09.1.2.00-05-06.5.7.01 "hizmet binası" tertibine gider; 210.000,00 TL'sinin ise emlak ve istimlâk müdürlüğü bütçesinin 44.11.01.15.00-01.3.9.15.001-05-06.4.1.02

"sınaî arazi alım ve kamulaştırma giderleri" tertibine gider kaydedilmesiyle, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesi gereği "ek ödenek" verilmesi” komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(2)

Rapor No: 02 Rapor Tarihi: 15/02/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 08.02.2013 tarihinde yapılan 5. birleşiminde alınan 2013/020 sayılı kararı ile

“İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, 2013 Yılı yatırım-proje uygulamalarından sonra kalan zamanların değerlendirilmesi, dengeli bir ücret sistemi dahilinde kira ile çalıştırılmaları amacıyla; 2012 Yılında uygulanan kira bedellerine, 2012 Yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranına (%7,8) göre, 2013 Yılında uygulanması teklif edilen; makine ekipman kira bedelleri tablosu düzenlenerek sunulmuştur. Uygun görüldüğü takdirde, makine ve ekipmanların 01.02.2013 tarihinden itibaren ekli tabloda gösterilen birim fiyatları ile kiraya verilmesi” talebinin incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11 Şubat 2013 tarihinde saat 10.30’da çalışmalarına başlamış olup;

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, 2013 Yılı yatırım-proje uygulamalarından sonra kalan zamanların değerlendirilmesi, dengeli bir ücret sistemi dahilinde kira ile çalıştırılmaları amacıyla; 2012 Yılında uygulanan kira bedellerine, 2012 Yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranına (%7,8) göre, 2013 Yılında 01.02.2013 tarihinden itibaren ekli tabloda gösterilen birim fiyatları ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(3)

İdaremiz 2013 Mali Yılı Bütçesinin 44.11.01.13.00-02.2.0-05-03.08 ”Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” tertibinde bütçelenen 42.000,00 TL’nin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 44.11.01.07.00-01.03.09-05-03.08 “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” bütçe tertibine aktarılması” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11 Şubat 2013 tarihinde saat 10.30’da çalışmalarına başlamış olup;

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yazısıyla 2013 Mali Yılı Bütçesinde bulunan 42.000,00 TL’nin lojman binasının mantoloma işi için Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne aktarılması talep edilmekle birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 11.02.2013 Tarihli Yazısı ile son zamanlarda gündemi teşkil eden kamu kuruluşlarının kullandığı lojmanlar ve konutların satışları, ile ilgili haberler nedeniyle kamu zararı oluşmaması amacıyla ilgili taleplerinin iptal edilmesini istemişler buna göre İdaremiz 2013 Mali Yılı Bütçesinin 44.11.01.13.00-02.2.0-05-03.08 ”Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” tertibinde bütçelenen 42.000,00 TL’nin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 44.11.01.07.00-01.03.09-05-03.08 “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri”

bütçe tertibine aktarılmasının komisyonumuzca uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki

UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(4)

Rapor No: 04 Rapor Tarihi: 07/03/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 05.03.2013 tarihinde yapılan 2. birleşiminde alınan 2013/033 sayılı kararı ile

“Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2013 yılı bütçesinde Yem bitkisi Tohumu alımı için bulunan 40.0000,00 TL ödeneğin İl Genel Meclisimizce uygun bulunduğu takdirde Müdürlüğümüz 2013 Mali yılı bütçesinin yeniden değerlendirilmesi ve tahsis edilen ödeneğin yapılacak protokol ile Bilecik İl Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (TAHAGEL) aktarılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Bahse konu ödenek tahsisi ve tahsis edilen ödeneğin TAHEGEL’e aktarılması için gerekli olan kararın alınması talebinin” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 06 Mart 2013 tarihinde saat 14.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Komisyonumuzca; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2013 yılı bütçesinde Yem bitkisi Tohumu alımı için bulunan 40.0000,00 TL ödeneğin İl Genel Meclisimizce uygun bulunduğu takdirde Müdürlüğümüz 2013 Mali yılı bütçesinin yeniden değerlendirilmesi ve tahsis edilen ödeneğin yapılacak protokol ile Bilecik İl Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (TAHAGEL) aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(5)

“İdaremizin Söğüt Çaltı JTE11/025 Numaralı Jeotermal Kuyusu Delme / Tarama ve Borulama projesi ile ilgili işlemlerin, İller Bankasından kredi kullanılarak yürütülmesi amacıyla ilgi yazı ve ekleri muvacehesinde Kredi Sözleşmesinin ve Mevduat Rehin Sözleşmesinin 2013 Yılı İl Genel Meclisi Kararı alınarak doldurulması ve İller Bankası A.Ş.'ye gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu projenin İller Bankasından kredi kullanılarak yürütülmesi ve gerekli yetkilendirme kararının alınması” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 07 Mart 2013 tarihinde saat 14.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Komisyonumuzca; İdaremizin Söğüt Çaltı JTE11/025 Numaralı Jeotermal Kuyusu Delme / Tarama ve Borulama projesi ile ilgili işlemlerin, İller Bankasından kredi kullanılarak yürütülmesi amacıyla ilgi yazı ve ekleri muvacehesinde Kredi Sözleşmesinin ve Mevduat Rehin Sözleşmesinin 2013 Yılı İl Genel Meclisi Kararı alınarak doldurulması ve İller Bankası A.Ş.'ye gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu projenin İller Bankasından kredi kullanılarak yürütülmesi ve gerekli yetkilendirme kararının alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(6)

Rapor No: 05 Rapor Tarihi: 15/03/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 07.03.2013 tarihinde yapılan 4. birleşiminde alınan 2013/039 sayılı kararı ile

“Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak, 2013 Yılı çalışma döneminde İdaremize ait araçlar asfalt plent şantiyesinde, rotmiks yama hizmetlerinde ve asfalt yapım işlerinde kullanılmak üzere programlanmıştır. Geriye kalan araçlar ile de bir adet stabilize ekibi kurulması planlanmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu Kararları gereğince, KÖYDES Programından gelecek asfalt işlerinin durumuna ve hava şartlarına bağlı olarak rotmiks ile yama çalışmasının bitmesine müteakip bu ekiplerin araçları stabilize ekibine katılacaktır. Fakat YPK Kararı ile belirtildiği takdirde asfalt yapılacak bazı yollar, altyapı çalışması gerektirmekte olup, altyapı çalışması gereken yollarda gerekli çalışma stabilize ekibi eliyle yürütülecektir. Gerek çalışma döneminin kısıtlı gerekse iş yoğunluğunun fazla olması sebebi ile söz konusu stabilize iş programına ihtiyaç duyulmuştur. Oluşturulacak iş programında Stabilize ekibinin bir ilçede en az 10 ila 15 iş günü kesintisiz çalışma yapılacak şekilde düzenlenmiş olması, nakliyeden kaynaklı zaman kaybını ve nakliye masraflarını azaltıcı pozitif bir etken olarak, dikkate alınması gereken bir faktördür. Bu amaçlarla hazırlanmış olan 2013 Yılı Stabilize İşler Programının İdaremiz çalışma programına alınması ve uygulanması” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11 Mart 2013 tarihinde saat 10.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Komisyonumuzca; ekli listede hazırlanmış olan 3013 Yılı Stabilize İşler Programının idaremiz çalışma programına alınması ve uygulanması uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Kemal ÜNVER İ. Zeki UYANIK Nuri ARSLAN İbrahim POLAT Osman GÜNDÜZ

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(7)

bölümü yaparak, Komisyon Başkanlığına Ertuğrul TORUN, Başkan Vekilliğine Hüseyin ÖTEYAKA, Üyeliklere Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN, İbrahim GÖGERCİN seçilmiştir.

İl Genel Meclisinin 02.05.2013 tarihinde yapılan 5’inci toplantısının 1’inci birleşiminde alınan 2013/68 sayılı kararı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47’nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve 41’inci maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin talebi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 03 Mayıs 2013 tarihinde konu üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde;

Geçen Yıldan Devreden Ödenek Toplamı : 9.819.346,43 TL

Bütçe ile Verilen Ödenek Toplamı : 13.650.000,00 TL

Olağan Ek ve Üstü Verilen Ödenek Toplamı : 26.097.563,08 TL

Aktarma İle Eklenen Ödenek Toplamı : 4.587.821,36 TL

Aktarma İle Düşülen Ödenek Toplamı : 4.587.821,36 TL

Net Bütçe Ödeneği Toplamı : 56.627.893,11 TL

Bütçe Gideri Toplamı : 40.095.984,67 TL

İptal Edilen Ödenek Toplamı : 226.523,59 TL

Sonraki Yıla Devreden Ödenek Toplamı : 16.305.386,85 TL

Bütçe ile Tahmin Edilen Ödenek Toplamı : 13.650.000,00 TL

Devreden Gelir Tahakkuku Toplamı : 1.006.483,61 TL

Yılı Tahakkuku Toplamı : 40.388.795,79 TL

Toplam Tahakkuk Toplamı : 41.395.279,40 TL

Yılı Tahsilâtı Toplamı : 43.604.845,65 TL

Tahsilâttan Red ve İadeler Toplamı : 79.244.40 TL

Yılı Net Tahsilâtı Toplamı : 43.525.601,25 TL

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Toplamı : 1.008.855,94 TL 01.01.2012 – 31.12.2012 Ana Mizan Dökümünün;

Borç Tutarı Toplamı : 801.493.659,70 TL

Alacak Tutarı Toplamı : 801.493.659,70 TL

Borç Kalanı Toplamı : 332.875.580,75 TL

Alacak Kalanı Toplamı : 332.875.580,75 TL

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihli Bilançoda;

Aktif Toplamı : 97.624.925,89 TL

Pasif Toplamı : 97.624.925,89 TL

(8)

Cetvellerinin usulüne uygun olarak hazırlandığı, raporların Muhasebe Yetkilisi, Mali Hizmetler Müdür Vekili ve Taşınır Konsolide Görevlisi tarafından imza altına alındığı, icmallerde Genel Sekreter ve Valinin imzalarının mevcut olduğu ve bu itibarla yasal mevzuata uygun bir çalışma yapıldığı görülmüştür,

B - Kesin Hesabı Oluşturan Cetvel ve Raporlardan;

Kesin Hesap Raporu Değerlendirme

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29) incelendiğinde

Bütçe Giderlerinin 40.095.984,67 .-TL olarak gerçekleştiği

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30) incelendiğinde

Bütçe Gelirlerinin 40.095.984,67 .-TL olarak gerçekleştiği

Finansmanın Ekonomik

Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek- 31)incelendiğinde

Bütçe açığı ve fazlası veya borçlanma ön görülmediğinden boş tanzim edildiği

Genel Mizan (Örnek-76 )

incelendiğinde Tutarlı ve imzalı olarak bulunduğu

Bilanço (Örnek-77) incelendiğinde Tutarlı ve imzalı olarak bulunduğu Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine

Ait Liste (Örnek-70) incelendiğinde Mevcut ve imzalı olduğu Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri

İncelendiğinde Usulüne uygun, tutarlı, nizami ve

imzalı olduğu

Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri Usulüne uygun, tutarlı, nizami ve imzalı olduğu değerlendirilmiştir

Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucu “2012 Mali Yılı Kesin Hesabı”nın özenle, mevzuata uygun bir şekilde hazırlandığı, idarenin mali ve taşınır varlık kayıtlarının nizami bir şekilde takip edildiği sonucuna varılmış olup; “2012 Mali Yılı Kesin Hesabı”nın Meclisimize intikal ettiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(9)

İl Genel Meclisinin 03.05.2013 tarihli 2013/70 sayılı kararı ile Çaltı Belediyesine ait atıl duran 3481 parsel numaralı 167 m2'lik arsası bulunan 74,88 m2'lik iki katlı; taşınmazın satışının görüşülerek karara bağlanması talebi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06 Mayıs 2013 tarihinde konu üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde;

Söz konusu atıl duran 3481 parsel numaralı 167 m2'lik arsası bulunan 74,88 m2'lik iki katlı;

taşınmazın satışı için Çaltı Belediyesine izin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(10)

Rapor No: 09 Rapor Tarihi: 24/05/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 08.05.2013 tarihinde yapılan 5. toplantısının 5. birleşiminde alınan 2013/077 sayılı kararı doğrultusunda 20 Mayıs 2013 tarihinde toplantılarına başlamıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Pelitözü köyü, yukarı Arpalık Mevkii 112 ada, 1a parsel 1449,73 m2’lik taşınmaz arsa üzerine İl Özel İdaresi Lojmanları yapım işi uygulama Projeleri Hazırlanmış olup, 2013- 2014 yılları yatırın programına alınması ” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

2013 yılı Bütçesinde yeterli ödenek olmadığından 2013 Yılı yatırım programına alınmamasına, 2014 yılı bütçe görüşmelerinde konunun tekrar değerlendirilerek uygun bulunması halinde 2014 yılı yatırım programına alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(11)

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 02.07.2013 tarihinde yapılan 7. toplantısının 2. birleşiminde alınan 2013/094 sayılı kararı doğrultusunda 03 Temmuz 2013 tarihinde toplantılarına başlamıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

Mülkiyeti İdaremize ait Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 10 pafta 319 ada 1 nolu parselinin 948 m2 ‘lik kısmı Buz Pisti yapılmak üzere 06/07/2011 tarih ve 2011/109 nolu İl Genel Meclisi Kararı ile Bilecik Belediyesine tahsisinin yeniden görüşülmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

Daha önce Buz Pisti yapılmak üzere 06/07/2011 tarih ve 2011/109 nolu İl Genel Meclisi Kararı ile Bilecik Belediyesine tahsis edilen Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 10 pafta 319 ada 1 nolu parselinin 948 m2 ‘lik kısmı ile birlikte, Mülkiyeti idaremize ait İlimiz, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 10 pafta 319 ada 1 nolu 38.657,00 m2 yüzölçümlü hali hazırda hizmet vermeye devam ettiğimiz kampusumuza ait parselin, 716 m2 yüzölçümlü futbol sahası ile 492 m2 yüzölçümlü basketbol sahalarının bulunduğu alanının. İdaremizce yapılacak protokolle Bilecik belediyesine 25 yıllığına tahsisi ve ilk tahsis tarihinden itibaren aylık 100,00 TL kira bedeli alınması komisyonumuzca uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(12)

Rapor No: 11 Rapor Tarihi: 12/07/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin İl Genel Meclisinin 04.07.2013 tarihinde yapılan 7.

toplantısının 4. birleşiminde alınan 2013/094 sayılı kararı doğrultusunda 08-12 Temmuz 2013 tarihlerinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım Programlarına ait müdürlük ve ilişkili birimlere ait yatırım programları tekliflerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin “a” fıkrası uyarınca görüşülmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yerinde yaptığı çalışma neticesinde;

İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım Programlarına ait müdürlük ve ilişkili birimlere ait yatırım programları tekliflerinin müdürlüklerden geldiği şekilde kabul edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(13)

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 02.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 1. birleşiminde alınan 2013/106 sayılı kararı doğrultusunda 03 Eylül 2013 tarihinde toplantılarına başlamıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü yazısı ile Söğüt İlçesi Çaltı - Hamitabat yolunda genişletme çalışması yapılıp asfalt kaplama yapılmadığından, oluşan tozlanma nedeniyle tarım faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirtmekte ve asfalt kaplama işi için 150.000,00.-TL ödenek talep etmektedir. 2013 Mali Yılı Bütçemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 44.11.01.09.00-04.2.1.09.014-5- 06.5 "Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı" tertibinde bulunan 150.000,00.-TL ödenek halen kullanılmadığından 2013 Yılı Yatırım Programından çıkartılarak Söğüt İlçesi Çaltı - Hamitabat yolunun asfalt kaplama işinde kullanılması amacıyla Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü 44.11.01.10.00-01.3.9.10.003-5-06.7.2.90 "Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri" tertibine aktarmasının yapılması” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

Söğüt İlçesi Çaltı - Hamitabat yolunda genişletme çalışması yapılıp asfalt kaplama yapılmadığından, oluşan tozlanma nedeniyle tarım faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirtmekte ve asfalt kaplama işi için 150.000,00.-TL ödenek talep etmektedir. 2013 Mali Yılı Bütçemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 44.11.01.09.00-04.2.1.09.014-5-06.5 "Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı" tertibinde bulunan 150.000,00.-TL ödenek halen kullanılmadığından 2013 Yılı Yatırım Programından çıkartılarak Söğüt İlçesi Çaltı - Hamitabat yolunun asfalt kaplama işinde kullanılması amacıyla Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü 44.11.01.10.00-01.3.9.10.003-5-06.7.2.90 "Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri" tertibine aktarmasının yapılmasına komisyonumuzca uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(14)

Rapor No: 13 Rapor Tarihi: 04/09/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 04.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 3. birleşiminde alınan 2013/114 sayılı kararı doğrultusunda 04 Eylül 2013 tarihinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

“İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 4 ada, 2 pafta, 20 parselde kayıtlı 2.029,70 m2 taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi projesinde yapılan revizyon üzerine kat karşılığı oranının yeniden belirlenmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

1- Arsanın Kat karşılığı oranının, konut + ticaret alanlarında %35 oranında mülk karşılığı ihaleye çıkarılması;

2- İhaleyi alacak yüklenicilere proje üzerinde tapu devri yapılmaksızın kendilerine isabet edecek bölümler için sorumluluk müteahhidine ait olmak üzere satış vaadi sözleşmesini engelleyici hükümler konulmaması;

3- İdarece yapılan yapı üzerindeki hangi bölümlerinin seçileceği İl Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(15)

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 04.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 3. birleşiminde alınan 2013/115 sayılı kararı doğrultusunda 04 Eylül 2013 tarihinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

“ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) projesi için İdaremizden 11.750,00 TL tutarında bir finans desteği ” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi gereğince '' İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 64.

Maddenin (a) bendi uyarınca: Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla kaynak aktarımlarında bulunabilir. '' ifadelerine istinaden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün İdaremizden talep ettiği proje finansmanına 11.750,00 TL destek verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(16)

Rapor No: 15 Rapor Tarihi: 05/09/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 05.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 4. birleşiminde alınan 2013/116 sayılı kararı doğrultusunda 05 Eylül 2013 tarihinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

“ BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından "Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 2012 Mali Destek Programı" kapsamında kabul gören "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi"

projemizin İl Genel Meclisimizce kabulü ve 1.550.000,00.-TL'si Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 44.11.01.07.00-01.3.9.08.017 "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi" tertibine, 50.000,0.- TL'si Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 44.11.01.08.00-01.3.9.08.017 "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi" tertibine gider kaydedilmek; 986.499,88.-TL si Ajans Katkısı ve kalan 613.500,12.-TL mevcut nakit artığımızdan karşılanmak üzere Ek Bütçe / Ek Ödenek verilmesi ve Proje Genel Koordinatörlüğünün Mali Hizmetler Müdürü Ozan BAKKAL tarafından yürütülmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği ödenek tahsis edilen birimlerin ödenekleri dahilinde harcama yetkisi tanınması, ihale birimi, proje ekibi ve ajans izleme uzmanları arasında koordinasyon dahilinde projenin yürütülmesi, birimler arasında ödenek aktarmasına ihtiyaç bulunması halinde İl Genel Meclisinin bu konudaki kararı referans olmak üzere Valilik Makamından alınacak Onay ile aktarılabilmesi, Proje için ayrı hesap açılarak gerekli ödenek/nakit aktarmalarının yapılması ve/veya bu amaçla Ajansa ve Bankalara gönderilecek ödeme talepleri için Mali Hizmetler Müdürüne imza yetkisi verilmesi, BEBKA'dan intikal edecek ödenekler ile İdaremizce proje kapsamında tahsis edilecek ödeneklerin ayrı ayrı meclis kararı alınmaksızın mevcut karara istinaden ihtiyaç duyulan proje tertipleri (kodları) ile emanet hesapları arası aktarmaların (mali kod sisteminde gelire, emanete, alınması ve gider ekonomik kodları arasında değişiklik yapmaya işlemlerinde) Mali Hizmetler Müdürlüğünce doğrudan yapılması ve yine ihtiyaç halinde Valilik Makam Olurları ile burada bulunmayan mali düzenlemelerin yapılması yetkilerinin verilmesi hususlarının görüşülmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından "Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 2012 Mali Destek Programı" kapsamında kabul gören "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi"

projemizin İl Genel Meclisimizce kabulü ve 1.550.000,00.-TL'si Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 44.11.01.07.00-01.3.9.08.017 "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi" tertibine, 50.000,0.- TL'si Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 44.11.01.08.00-01.3.9.08.017 "Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi" tertibine gider kaydedilmek; 986.499,88.-TL si Ajans Katkısı ve kalan 613.500,12.-TL mevcut nakit artığımızdan karşılanmak üzere Ek Bütçe / Ek Ödenek verilmesi ve Proje Genel Koordinatörlüğünün Mali Hizmetler Müdürü Ozan BAKKAL tarafından yürütülmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği ödenek tahsis edilen birimlerin ödenekleri dahilinde harcama yetkisi tanınması, ihale birimi, proje ekibi ve ajans izleme uzmanları arasında koordinasyon dahilinde projenin yürütülmesi, birimler arasında ödenek aktarmasına ihtiyaç bulunması halinde İl Genel Meclisinin bu konudaki kararı referans olmak üzere Valilik Makamından alınacak Onay ile

(17)

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(18)

Rapor No: 16 Rapor Tarihi: 05/09/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 05.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 4. birleşiminde alınan 2013/117 sayılı kararı doğrultusunda 05 Eylül 2013 tarihinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

“2013 Mali Yılı içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yeni ödeneğe ihtiyaç duydukları belirtilmektedir. Mevcut mali durumumuz düşünüldüğünde 2012 Mali Yılından 2013 Mali Yılına devreden nakit karşılık gösterilmek üzere Ek Bütçe / Ek Ödenek olarak 300.000,00.-TL'nin Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinin 44.11.01.08.00-01.3.9.00.000-05-05.2.5.03 "Köylere Yardım"

tertibine GİDER kaydedilmesi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği

"Ek Ödenek" verilmesi hususunun görüşülmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

2013 Mali Yılı içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yeni ödeneğe ihtiyaç duydukları belirtilmektedir. Mevcut mali durumumuz düşünüldüğünde 2012 Mali Yılından 2013 Mali Yılına devreden nakit karşılık gösterilmek üzere Ek Bütçe / Ek Ödenek olarak 300.000,00.-TL'nin Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinin 44.11.01.08.00-01.3.9.00.000-05-05.2.5.03 "Köylere Yardım"

tertibine GİDER kaydedilmesi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği

"Ek Ödenek" verilmesi; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(19)

Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 05.09.2013 tarihinde yapılan 8. toplantısının 4. birleşiminde alınan 2013/118 sayılı kararı doğrultusunda 05 Eylül 2013 tarihinde toplanmıştır.

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte;

“İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden eğitim hizmetlerine ilişkin ayrılan paylardan kalan 456.109,75.-TL'nin ihtiyaç bulunan merkez ve ilçe eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgi yazı eki içeriğinde belirtilen tutarlarda ödenek aktarılması talep etmektedir. Söz konusu 456.109,75.- TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 44.11.01.04.00-09.1.2.00.000-05.03.02 "Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibinden ilgi yazı eki içeriğindeki dağılıma göre ödenek aktarmasının yapılabilmesi hususunun 5302 Sayılı Kanunun 10.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği görüşülmesi” talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde;

Söz konusu 456.109,75.-TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 44.11.01.04.00- 09.1.2.00.000-05.03.02 "Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibinden;

Bilecik Merkez ilçe 128.000,00 TL

Bozüyük 128.000,00 TL

Osmaneli 60.000,00 TL

Söğüt 82.000,00 TL

Gölpazarı 12.109,75 TL

Pazaryeri 28.000,00 TL

Yenipazar 18.000,00 TL

Toplam 456.109,75 TL ödenek aktarmasının yapılması; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(20)

Rapor No: 18 Rapor Tarihi: 06/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar İlçe Özel İdarelerinin İl Encümenince kabul edilen Bütçe Taslağı üzerinde yapılan inceleme sonucunda

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK

(TL)

44.11.00.62.01 Bilecik – Bozüyük İlçe Özel İdaresi 121.192,00

44.11.00.62.01 01 Genel Kamu Hizmetleri 121.192,00

44.11.00.62.02 Bilecik – Gölpazarı İlçe Özel İdaresi 132.100,00

44.11.00.62.02 01 Genel Kamu Hizmetleri 132.100,00

44.11.00.62.03 Bilecik – İnhisar İlçe Özel İdaresi 82.616,00

44.11.00.62.03 01 Genel Kamu Hizmetleri 82.616,00

44.11.00.62.05 Bilecik – Osmaneli İlçe Özel İdaresi 81.700,00

44.11.00.62.05 01 Genel Kamu Hizmetleri 81.700,00

44.11.00.62.06 Bilecik – Pazaryeri İlçe Özel İdaresi 135.200,00

44.11.00.62.06 01 Genel Kamu Hizmetleri 135.200,00

44.11.00.62.07 Bilecik – Söğüt İlçe Özel İdaresi 83.600,00

44.11.00.62.07 01 Genel Kamu Hizmetleri 83.600,00

44.11.00.62.08 Bilecik – Yenipazar İlçe Özel İdaresi 76.200,00

44.11.00.62.08 01 Genel Kamu Hizmetleri 76.200,00

Olmak üzere, Bozüyük İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 121.192,00 TL olarak, Gölpazarı İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 132.100,00 TL olarak, İnhisar İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 82.616,00 TL olarak, Osmaneli İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 81.700,00 TL olarak, Pazaryeri İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 135.200,00 TL olarak, Söğüt İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 83.600,00 TL olarak, Yenipazar İlçe Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ödeneğinin 76.200,00 TL olarak kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(21)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Valilik Özel Kalem Müdürlüğünün İl Encümenince kabul edilen Bütçe Taslağı üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

BİLECİK – VALİLİK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.02.00 Bilecik – Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 150.000,00

44.11.01.02.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 150.000,00

Olmak üzere, Valilik Özel Kalem Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 150.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(22)

Rapor No: 20 Rapor Tarihi: 07/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.18.00 Yazı İşleri Müdürlüğü 653.392,00

44.11.01.18.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 653.392,00

Olmak üzere, Yazı İşleri Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 653.392,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(23)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Hukuk Müşavirliği bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.24.00 Hukuk Müşavirliği 77.000,00

44.11.01.24.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 77.000,00

Olmak üzere, Hukuk Müşavirliğinin 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 77.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(24)

Rapor No: 22 Rapor Tarihi: 11/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.15.00 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 56.000,00

44.11.01.15.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 56.000,00

Olmak üzere, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 56.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(25)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK

(TL) 44.11.01.13.00 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 170.000,00

44.11.01.13.00 02 Savunma Hizmetleri 170.000,00

Olmak üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 170.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(26)

Rapor No: 24 Rapor Tarihi: 13/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.05.00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 27.500,00

44.11.01.05.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 27.500,00

Olmak üzere, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 27.500,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(27)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.06.00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5.627.700,00

44.11.01.06.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 5.627.700,00

Olmak üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 5.627.700,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(28)

Rapor No: 26 Rapor Tarihi: 15/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Gelir Bütçesinde yapılan artış karşılık gösterilerek;

1- Çocuk parkı yapımı ödeneğine 40.000,00 TL ödenek eklenmesine, 2- İl Encümenince kabul edilmiş diğer ödeneklerin aynen kabulüne,

3- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.03.00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 171.000,00

44.11.01.03.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 141.000,00

44.11.01.03.00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 30.000,00

Olmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 171.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(29)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.04.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.141.000,00

44.11.01.04.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 449.000,00

44.11.01.04.00 09 Eğitim Hizmetleri 692.000,00

Olmak üzere, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 1.141.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(30)

Rapor No: 28 Rapor Tarihi: 19/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.07.00 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2.195.000,00

44.11.01.07.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 183.000,00

44.11.01.07.00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 12.000,00

44.11.01.07.00 09 Eğitim Hizmetleri 2.000.000,00

Olmak üzere, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 2.195.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(31)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Gelir bütçesinde yapılan artış karşılık gösterilerek;

1- Mahalli İdarelere Yardımlar (Köylere) tertibine 400.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 2- Merkez KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, Bozüyük KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL,

Gölpazarı KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, İnhisar KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, Osmaneli KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, Pazaryeri KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, Söğüt KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL, Yenipazar KHGB Payı tertibine 10.000,00 TL ilave ödenek verilmesine,

3- Vilayetler Hizmet Birliği Payı tertibine 10.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 4- Yedek Ödenek tertibine 50.000,00 TL ilave ödenek verilmesine,

5- İl Encümenince kabul edilmiş diğer ödeneklerin aynen kabulüne,

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.08.00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2.609.300,00

44.11.01.08.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.609.300,00

Olmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 2.609.300,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(32)

Rapor No: 30 Rapor Tarihi: 21/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Gelir Bütçesinde yapılan artış karşılık gösterilerek;

7- Mahalli İdareler tertibine 239.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 8- Yem Bitkileri Alımı tertibine 20.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 9- TAHAGEL Payı tertibine 1.000,00 TL ilave ödenek verilmesine;

10- Meyveciliği Geliştirme Projesine 100.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 11- İl Encümenince kabul edilmiş diğer ödeneklerin aynen kabulüne,

12- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.09.00 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 963.500,00

44.11.01.09.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 21.000,00

44.11.01.09.00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 942.500,00

Olmak üzere, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 963.500,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(33)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.10.00 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2.926.000,00

44.11.01.10.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.926.000,00

Olmak üzere, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 2.926.000,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(34)

Rapor No: 32 Rapor Tarihi: 25/11/2013

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.14.00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 139.500,00

44.11.01.14.00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 123.000,00 44.11.01.14.00 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 16.500,00

Olmak üzere, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 139.500,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

(35)

İl Genel Meclisinin 04 Kasım 2013 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2013/145 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05 Kasım 2013 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Gelir Bütçesinde yapılan artış karşılık gösterilerek;

13- Kanalizasyon Bakım ve Onarımları tertibine 50.000,00 TL ilave ödenek verilmesine, 14- İl Encümenince kabul edilmiş diğer ödeneklerin aynen kabulüne,

15- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak aşağıdaki tabloda belirtilen;

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL FONKSİYONEL AÇIKLAMA ÖDENEK (TL)

44.11.01.17.00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 370.500,00

44.11.01.17.00 01 Genel Kamu Hizmetleri 78.500,00

44.11.01.17.00 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 292.000,00

Olmak üzere, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2014 Yılı Bütçe Ödeneğinin 370.500,00 TL olarak kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

Ertuğrul TORUN Hüseyin ÖTEYAKA Hüseyin ÜNAL Hikmet TURHAN İbrahim GÖGERCİN

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :