Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-01-28

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-01-28 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-822 0.4

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-01-28

Dnr 3584-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut 2020- 01-28.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-12-18 HR-direktören

 Beslut om avskedande 2019-12-10 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar 2019-12-18 och 2020-01-08

 Beslut om mottagande av gåva till palliativa avdelningen vid Kalix sjuk- hus, dnr 3575-2019

Regionarkivarien

 Gallring av diabilder vid ögonkliniken, Sunderby sjukhus, dnr 3495- 2019

 Gallring av MVC-journaler på grund av mögelangrepp, dnr 3567-2019 Verksamhetschefen för upphandling

 Beslut om upphandling 2019-11-08 – 2019-12-19 Divisionschef Närsjukvård

 Beslut om att avslå begäran om allmän handling – ambulansrapporter v.

44-52 2019, dnr 1-2020

Länschefen för särskilt stöd/funktionshinder

 Delegationsbeslut 2019-09-01 – 2019-12-31 Enhetschefen för forskning och lärande

 Beslut om fördelning av forskningsmedel 2020, dnr 120-2020 Verksamhetsdirektör

 Avslagsbeslut angående begäran om radering av arkiverade handlingar, dnr 3431-2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :