• Sonuç bulunamadı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I"

Copied!
14
0
0

Tam metin

(1)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

(2)

İzmir İktisat Kongresi (Şubat 1923), 1923-29 döneminde izlenen iktisat politikalarının

şekillendirilmesinde belirleyici olmuştur.

Kongre’nin amacı:

İzlenecek iktisat politikaları hakkında yönetici-

bürokrat kadro ile toprak sahipleri, tüccarlar ve az sayıdaki sanayici arasında bir uzlaşma sağlamak,

Batılı ülkelere Türkiye’nin bundan sonra izleyeceği ekonomik ve sosyal sistem hakkında fikir vermek Kongrede, özel sermayenin devlet tarafından

destekleneceği ve dışa açık bir iktisat politikası izleneceği vaat ediliyor.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(3)

Lozan Antlaşması’nın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen hükümleri

Osmanlı borçları: Toplam borcun üçte ikilik en büyük kısmını (yaklaşık 85 milyon altın lira) Türkiye’nin ödemesi gerekiyor.

Lozan’da Türkiye’nin uygulayacağı gümrük tarifeleri sınırlandırılmış ve bu kısıtlama

ancak 1929 yılında kalkmıştır.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(4)

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ‘milli iktisat’

olarak adlandırılan politikaları büyük ölçüde 1923 sonrasında da sürdürülmüştür.

Bu dönemde milli iktisat politikaları

çerçevesinde devlet desteğiyle bir yerli ve milli burjuvazi yetiştirilmesi kalkınma ve modernleşmenin temel mekanizması olarak görülmüştür.

Bu politika çerçevesinde devlet bazı malların üretim ve ithalatında sahip olduğu tekel kurma hakkını yerli şirketlere devretmiştir.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(5)

Devletin sağladığı tekel hakkından

yararlanarak kısa zamanda yüksek karlar elde imtiyazlı şirketlerin başlıca faaliyet alanları, kibrit ve çakmak, barut ve patlayıcı maddeler, petrol-benzin ithalatı ve liman işletmeciliğidir.

İş Bankası’nın kurulması (1924) ve ekonomide oynadığı rol

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(6)

Siyasetçilerle iş çevrelerini bir araya getiren bu banka, hükümetin iktisat politikası

kararlarını özel sermayenin istekleri

doğrultusunda yönlendirme konusunda

oldukça başarılı olmuştur. Devlet gücüyle kısa zamanda gelişen İş Bankası birçok yeni

sermayedar ‘imal’ etmiştir.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(7)

Yabancı sermaye ile ilişkiler de İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda ilerlemiştir. Kapitülasyonlar derecesinde bir ayrıcalık tanınmamak koşuluyla Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı sermayeye karşı

tamamen olumlu bir tutum söz konusudur.

Yabancı yatırımların desteklenmesinde resmi bir koşul olmamasına rağmen uygulamada

‘yerli’ sermaye ile ortaklık ilişkisi içinde olanlara öncelik tanınmıştır.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(8)

Cumhuriyet yönetimi bu dönemde kimi millileştirmeler de yapmıştır.

Bu dönemde demiryolu şebekesi ve tütün rejisi millileştirilmiştir.

1926 yılında kabotaj hakkı (Türkiye’ye ait

limanlar arasında deniz ulaşımı yapma hakkı) yabancı sermayeye yasaklanmıştır.

Bu dönemde devlet yatırımlarının başlıca alanı demiryollarıdır. 1923-1929 yılları arasında 800 kilometrelik demiryolu hattı döşenmiştir.

Limanların işletilmesi ise devletin imtiyaz verdiği yerli şirketlere bırakılmıştır.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(9)

Yabancı şirketlerin millileştirilmesi Türkiye’de ulusal nitelikte bir kapitalizmin yerleşmesi

açısından önemlidir.

Yol, özellikle de demiryolu yapımına özel bir ağırlık verilmesi iki açıdan yerli sermaye

birikimini teşvik etmiştir. Bir kere, birçok Türk şirketi, büyük ihaleleri alan yabancı müteahhit firmalara taşeronluk yaparak önemli kazançlar elde etmiştir. İkincisi, demir ve karayolu yapımı iç piyasayı genişleterek Türkiye’deki genel

kapitalist birikimi hızlandırmıştır.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(10)

1927 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu

Özel sermayeyi destekleyen politikaların en somut uygulamalarından biridir.

Bu kanun sanayi işletmelerine ve yeni

kurulacak sanayi şirketlerine çok geniş vergi muafiyetleri, bedelsiz arazi, ucuz hammadde ve enerji temini, indirimli ulaştırma tarifeleri gibi imtiyazlar ve destekler getirmiştir.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(11)

1923-1929 yılları arasında sanayinin durumu

Gelişme hızı yıllık % 10,2

Sanayiin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı sadece % 11

1927’de Türkiye’de 65 binin biraz üstünde sanayi şirketi var. Buralarda toplam 250 bin işçi çalışıyor. Bu şirketlerden sadece 2822’si makine gücünden yararlanıyor. Büyük

çoğunluğu zanaatkar atölyeleri.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(12)

1923-1929 yılları arasında tarım

‘Aşar Vergisi’nin kaldırılması (1925) ve bunun tarımla uğraşan kesim üzerindeki olumlu etkisi

Bu dönemde tarımsal üretim hızla büyümüştür.

Buğday üretimi dönemin ilk yıllarında 1 milyon tonun altındayken, 1928-1929 ortalaması 2 milyon ton civarındadır.

1924-1929 yılları arasında tarımsal hasılanın yıllık büyüme hızlarının ortalaması % 8.9’dur. Bu oran dönemin milli gelir büyüme hızının (% 8.6)

üzerindedir.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(13)

Dış ticaret

Türkiye bu dönemde esas olarak dünyaya tarım ürünleri satan ve karşılığında sanayi ürünleri alan tipik bir az gelişmiş ülke

konumundadır.

1923-29 yılları arasında ithalatın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı % 14.4, ihracatın payı ise

yüzde 10,6’dır.

1923-1929 Yılları Arasında Ekonomik Gelişmeler

(14)

Kaynaklar

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908- 2002, 9.B., İmge Kitabevi, Ankara, 2005.

Mustafa Şener, “Burjuva Uygarlığının Peşinde”, G. Atılgan vd. (Der.), Osmanlı’dan

Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, Yordam Kitap, İstanbul, 2015.

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner, 32.B., İletişim Yayınları, İstanbul, 2016.

Referanslar

Benzer Belgeler

Özellikle yerli malları tanıtmak ve sürümleri arttırmak amacıyla organize edilen sergilerden ilki olan Milli Sanayi Numune Sergisi’nin Ankara’da açılmasına

Özet: E.B.K.da (Et Balık Kurumu) yapılan sosislerin bakteriyolojik kalitesi incelen- di. Numuneler 5 ,'e 37°e de kolon i sayımları, SalmoneIla, ShigeIla ve Koliform organizma-

Aslında Aydınlanma Çağı ve Felsefesi’nin ne olduğu ve tam olarak hangi dönemleri kapsadığı konusunda henüz tam bir mutabakat oluşmamış olsa da bu dönem

Borçlu ve ailesinin geçinmesi için gerekli olan miktar çıkarıldığında, maaş veya ücretin daha fazlasının da haczedilebilecek durumda olması; buna rağmen icra müdürünün

Çalışmada, ekonomik büyüme için GSYH artış oranı ile ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler için ise fiziksel sermaye artış oranı, emek artış oranı ve

Tüm bu ilişki ve çelişkiler, emperyalizmin yeni bir güç olarak örgütlenmesi, savaşın bitiminden hemen sonra sosyalist sisteme karşı silahsız saldırı savaşı biçiminde

“Led Pano: Saha kenarında yer alan animasyonlu ve ışıklı reklam alanlarıdır. Bu alanlardaki reklamlar maç boyunca belirli aralıklarla değişmektedir. Sabit Pano: Saha

Özetle bu tez çalışmasında Göç Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Etnik Çalışmalar ve Film Çalışmaları literatürlerinden yararlanılarak

10: “(1) Kuruluşa veya birime kabulü yapılan çocuklara yönelik yürütülen işlemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir. a) Çocuğun kabulü ile birlikte 5395 Sayılı

Kâmil Paşa Kabinesi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Karşısında Gelişen Muhalefet.  Kâmil Paşa İTC’nin zaaflarının ve güçlü yanlarının bilincinde usta bir

İttihat ve Terakki Cemiyeti Karşıtı Muhalefet ve 31 Mart Olayı.. İTC karşıtı muhalefetin ana unsuru, arkasında Prens Sabahattin ve Kâmil Paşa gibi isimlerin bulunduğu

Büyük Güçlerin ve Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Baskısı: Trablusgarp Savaşı.. İtalyan emperyalizmi: İtalya’nın,

Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu ve Osmanlı Devleti.. 1915 yılından itibaren İttifak devletleri arasında önemli bir bağ oluşturmuş olan Bulgaristan’ın 29 Eylül’de

Mondros’tan İstanbul’un işgaline İstanbul’da Siyasi Gelişmeler (Kasım 1918-Mart 1920) Saray’ın izlediği politika: Elverişli bir barış.. antlaşması elde etmek için

olması ile birlikte İstanbul Hükümeti’nin Ankara’daki ulusal direniş hareketine karşı aldığı siyasi ve askeri tedbirler..

Ulusal Direniş Hareketi içerisindeki siyasal gelişmeler.. Milli Mücadele’nin sürdüğü yıllarda Mustafa Kemal silahlı kuvvetler üzerinde sağlam bir otorite kurmuşsa

İsmet Bey’in kabinesinin 4 Mart 1925’te Terakkiperver Fırkalıların ret oyuna rağmen açık farkla güvenoyu alması.. Şeyh Sait İsyanı-Takrir-i Sükun Kanunu ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Dünya İle İlişkileri (1923-1939).. İki Savaş Arası

1932-1934 yılları arasında Kadro dergisini çıkaran Kadro grubu, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamın her.. alanında devlet planlamasını savunmuş ve devletçiliği

Bu dönemde sinema üzerindeki tiyatro etkisi o kadar belirleyicidir ki sinema tarihçileri 1923- 1939 yılları arasını çoğunlukla tiyatrocular dönemi olarak

* Sendikaya karşı düşmanca davranmak, şeklinde sıralanabilir. Yukarıda karışık şekilde verilen çıkarma nedenleri iki ayrı kategoride yer almaktadır. Bunlardan ilki;

Elinizdeki kitap Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı devlet- ler tarafından parçalanmasıyla, elde kalan son toprak parçası olan Anadolu’da kurulan

Ancak bu çalışmaların mevcut olanlardan farklı olduğu nokta, uluslararası sistemi geç Westphalia uluslararası sistemi perspektifinden, eleştirel olarak