• Sonuç bulunamadı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I"

Copied!
23
0
0

Tam metin

(1)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

(2)

1908 sonrasında İttihatçıların ve 1923’ten sonra Kemalistlerin modern bir kapitalist ekonominin oluşması için öngördükleri ana mekanizma,

devletin bireyleri zenginleştirecek ortamı ve desteği sağlaması; böylece oluşacak yeni

burjuvazinin yabancı sermayeyle eşit koşullarda işbirliği ve ortaklık ilişkileri içine girerek

gelişmeyi ve sanayileşmeyi gerçekleştirmesidir.

1908’den 1929’a uzanan dönemde sanayileşmeyi kolaylaştıracak “ölçülü ve ılımlı” bir korumacı rejim yeğlenmiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(3)

1920’li yılların sonuna gelindiğinde, bir burjuva devriminin ve milli nitelikte bir

kapitalist gelişimin vazgeçilmez unsuru olan sanayileşmenin bu modelle

gerçekleşemeyeceği açıkça anlaşılmıştır.

Ancak Türkiye’nin kendi ekonomik politikalarını gözden geçirip kesin bir

değişikliğe gitmesi esas olarak 1929 yılında tüm dünyada yaşanan derin ekonomik

bunalımla ilişkilidir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(4)

1929 yılında batı kapitalizmi büyük bir bunalım içine düşmüştür. Bunalım,

uluslararası kapitalizmin üretimini

karşılayabilecek bir talep yetersizliğinden doğmuştur. Bu bunalım, kitlesel işsizlik ve fiyat düşüşleri şeklinde kendini göstermiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(5)

Fiyat düşüşleri, özellikle tarımsal ürünlerde kendisini

göstermiştir. İhracatı geleneksel tarım ürünlerine bağlı olan Türkiye de bu bunalımından derinlemesine etkilenmiştir.

Temelde hammadde ihraç eden ve karşılığında sanayi malları ithal eden tüm ülkeler gibi Türkiye de bu krizi o zamana kadar ithal ettiği temel tüketim mallarını yurt içinde üreterek

göğüslemeye çalışmıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(6)

Özel sermayenin yetersizliği nedeniyle bu

üretimi gerçekleştirecek fabrikaları, doğrudan devlet kurmuş; gelişmiş kapitalist ülkelerin malları ile rekabet edebilmek için de gümrük duvarları yukarı çekilmiştir. Böylece eskiden ithal edilen yaygın sınai tüketim malları

(özellikle de şeker, un ve kumaş) üçüncü dünya ülkelerinin birçoğunda koruma

duvarlarının arkasında bizzat devlet tarafından üretilmeye başlanmıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(7)

1930-1939 döneminde iktisat politikaları bakımından iki belirleyici özellik vardır:

Korumacılık ve devletçilik. İktisat politikalarının yöneldiği amaç ve elde edilen sonuçlar bakımından ise bu yılları bir ilk sanayileşme dönemi olarak

nitelendirmek mümkündür. Bu yıllarda dünya ekonomisi büyük buhranın içinde sürüklenirken Türkiye ekonomisi dışa kapanarak ve devlet eliyle bir milli sanayileşme denemesi içine girmiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(8)

Türkiye’de uygulanan ‘devletçilik’ kapitalist gelişme modeliyle uyumlu bir kalkınma

stratejisi, bir ‘devlet kapitalizmi’dir. Bu model özel sermayeye karşı değildir, aksine onun

tamamlayıcısıdır.

Nitekim, 1931 yılında yapılan CHF Kurultayında

‘devletçilik’ parti programına alınırken de partinin özel girişimciliği toplumsal düzenin

temel öğesi saydığı ve ‘ferdi mesai ve faaliyeti’

esas tuttuğu özenle vurgulanmıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(9)

Devletçiliğin tam olarak ne anlama geldiği asla açıkça tanımlanmamış ve Türk devlet adamları devletçiliğin sosyalizmin bir biçimi olarak algınlanmasından özenle kaçınmışlardır.

Kadro grubu

1932-1934 yılları arasında Kadro dergisini çıkaran Kadro grubu, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamın her

alanında devlet planlamasını savunmuş ve devletçiliği komünizm ve kapitalizme karşı uygun bir seçenek, bir çeşit “üçüncü yol” olarak görmüşlerdir. Ancak bu

fikirler, planlamayı ekonomi alanıyla sınırlayan yönetim tarafından kabul görmemiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(10)

Türk devletçilik siyasetinin biçimlendirilmesinde Sovyetler Birliği’nin etkisi.

 1932 yılında bir Sovyet heyeti Türkiye’ye gelerek Türk sanayisinin gelişmesine ilişkin bir rapor

hazırlamıştır.

 Sovyetler Birliği, Türkiye’nin sanayileşme programına yardım etmek için 8 milyon Amerikan doları tutarında altın vermiştir.

 Türkiye 1933 yılında büyük ölçüde Sovyet

tavsiyelerine uyan ilk beş yıllık planı açıklamıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(11)

İktisadi modelin değiştirilme süreci Merkez Bankası’nın kurulması (1930)

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1931)

1931’de ayrı bir yasayla hükümete yeni gümrük

kotaları koyma ve ihracatı denetleme yetkisi verilmesi Dünya çapındaki ekonomik krizden en çok tarım

kesimi etkilenmiştir.

Buğday fiyatlarında yaşanan düşüş ve köylü nüfus üzerindeki etkisi

1932 yılında art arda çıkarılan bir dizi kanunla ekonomide devletçilik döneminin başlaması.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(12)

1932’de devletçilik modelinin uygulanmaya başlamasıyla sermaye kesimi ve özellikle İş

Bankası etrafında toplanmış siyasetçilerin tepkisi.

Yeni kurulan Devlet Sanayi Ofisi’ne özel sektör girişimleri üzerinde geniş bir denetim yetkisi

verilmesi, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun makine, malzeme, hammadde ithalatında sağladığı geniş gümrük muafiyetlerinin kaldırılması ve Türk

limanları arasındaki posta seferlerinin devlet tekeline alınması gibi önlemler özel sermayeyi rahatsız etmiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(13)

Bu çevrelerin çabasıyla İş Bankası Umum Müdürü Mahmut Celal Bey (Bayar) İktisat vekilliğine getirilince söz konusu kanunların özel sermayeyi ürküten sivri yanları

törpülenmiştir.

Bununla birlikte, devlet 1930’lu yıllar

boyunca yatırımcı, işletmeci ve denetleyici bir unsur olarak iktisadi hayatın işleyişine büyük ölçüde egemen olmuştur.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(14)

Bu dönemde yabancı özel sermayeye karşı tutum da biraz sertleşmiş ve Osmanlı

döneminden kalma yabancı yatırımların

önemli bir bölümü millileştirilmiştir. Ayrıca devletin iç piyasalara müdahale araçları da

zenginleştirilmiş; tarımsal piyasalar üzerindeki hükümet denetimi artırılmıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(15)

Bu dönemde sanayi ve maden sektörlerinde yatırımların ve üretimin büyük bölümü devlet işletmeleri tarafından yapılmıştır.

1933’te sanayiden sorumlu Sümerbank, 1935’te madencilikten sorumlu Etibank kurulmuştur.

Devletin bu alanlardaki yatırım ve faaliyetleri 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı doğrultusunda

yürütülmüştür.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(16)

İktisadi Devlet Teşekkülleri’nin verimliliği ve Türk ekonomisine katkıları

Planlı dönem kalifiye işçiye büyük ihtiyaç yarattığı halde sanayi politikasının bir eğitim politikası ile desteklenmemiş olması.

Teknik eğitimin yoğunlaştırılması ve birçok teknik okulun açılması II. Dünya Savaşı

yıllarında mümkün olmuştur.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(17)

Türkiye sanayileşme doğrultusunda ilk ciddi birikimini 1930-39 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

 Bu dönemde sanayinin sabit fiyatlarla yıllık büyüme hızı ortalama yüzde 10,3’tür.

 1938 sabit fiyatlarıyla sanayinin milli gelir içindeki payı 1929’dan 1939’a yüzde 11’den yüzde 18’e çıkmıştır.

 Bu yıllarda Türkiye artık un, şeker ve dokuma ihtiyacını büyük ölçüde yerli üretimle karşılamaya başlamıştır.

 Demir-çelik, kağıt ve kimya sanayi dallarında ilk modern fabrikaları kurulmuş, inşaat malzemesi ve çimento

üretiminde büyük sıçramalar gerçekleştirilmiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(18)

Bu dönemde tarımda yıllık ortalama büyüme hızı % 5.1 olmuştur.

Yıllık milli gelir büyüme hızlarının 1930-1939 ortalaması ise % 5.8’dir. Bu gelişme, tarım

kesimindeki gelişmenin yavaşlaması

nedeniyle 1923-1929 ortalama büyüme hızının (% 8.6’nın) gerisindedir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(19)

Türk ekonomisi bu dönemde ortalama % 6’ya yaklaşan bir büyüme temposu yakalamıştır.

Büyük bunalımın ilk şokunun devletçi uygulamalarla aşıldığı 1933-1939 yılları

boyunca gerçekleşen ortalama büyüme hızı % 7.9’a ulaşmıştır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(20)

Elde edilen başarı esas olarak ekonominin öz güçleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde bazı dış krediler alınmış olmakla birlikte, dışa bağımlılığın önemli bir göstergesi olan dış

ticaret açığı 1930-1939 yıllarında ortadan kalkmıştır. Dönem boyunca, 1938 hariç, her yıl dış ticaret fazla vermiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(21)

Dış ticaret dengesinin, esas olarak ithalatın yaklaşık yarı yarıya kısılması ile sağlandığı gözlenmektedir. İthalatın milli gelirdeki payı 1923-1929 döneminde % 15’e yakınken, bu dönemde bu pay % 7 dolaylarına düşmüştür.

İhracatın milli gelirdeki payı ise bu iki dönemde % 11 ve % 8 dolaylarındadır.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(22)

Bu dönemde sağlanan sanayileşmenin yükünü öncelikle köylüler, ikinci olarak da işçi sınıfı çekmiştir. Bürokratların ve memurların

durumları pek değişmemiştir. Burjuvazi içinde ithalatçıların durumu göreli olarak bozulmuş, buna karşılık ticaret burjuvazisinin devletle iş yapan içe dönük kesimleri ile sanayi

burjuvazisinin durumları iyileşmiştir.

1930-1939 Yılları Arasında Türkiye’de

Ekonomik Gelişmeler

(23)

Kaynaklar

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, 9.B., İmge Kitabevi, Ankara, 2005.

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner, 32.B., İletişim Yayınları,

İstanbul, 2016.

Mustafa Şener, “Burjuva Uygarlığının Peşinde”, G.

Atılgan vd. (Der.), Osmanlı’dan Günümüze

Türkiye’de Siyasal Hayat, Yordam Kitap,

İstanbul, 2015.

Referanslar

Benzer Belgeler

80 Ş. Aydemir, İnkılâp ve Kadro, s.54vd.. Bu karar, Türkiye'de 1929 yılında başlayan iktisadi krizin ancak sanayileşme sürecinin hızlandırılmasıyla

It achieved by analyzing of MBI with three dimensions Emotional Exhaustion, Depersonalization and Personal Accomplishment (Maslach et al., 1996) and there was the

Semiha Berksoy, kendini bir phoenix yani zümrüdüanka kuşu olarak simgeliyor.. Yani yandıktan sonra küllerinden tekrar yeniden doğan

Farklı bir anlatım tek­ niğine sahip olan Türk Kadını’nda yalnızca Türki­ ye’deki kadın hareketinin tarihi değil, Nezihe Mu­ hittin’in anıları, deneyimleri ve

Klinik ve radyolojik özellikleri kistik lenfanjioma benzeyen sağ supraklaviküler kitle ile başvuran ve AVM tanısı konulan 6 yaşında erkek olgu, çocuklarda nadir görülen

For this purpose, the hypothesis of “The differences in the didactic originated, observed misconceptions between the primary school stu- dents of the selected schools resulted from

Kâmil Paşa Kabinesi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Karşısında Gelişen Muhalefet.  Kâmil Paşa İTC’nin zaaflarının ve güçlü yanlarının bilincinde usta bir

İttihat ve Terakki Cemiyeti Karşıtı Muhalefet ve 31 Mart Olayı.. İTC karşıtı muhalefetin ana unsuru, arkasında Prens Sabahattin ve Kâmil Paşa gibi isimlerin bulunduğu

Büyük Güçlerin ve Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Baskısı: Trablusgarp Savaşı.. İtalyan emperyalizmi: İtalya’nın,

Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu ve Osmanlı Devleti.. 1915 yılından itibaren İttifak devletleri arasında önemli bir bağ oluşturmuş olan Bulgaristan’ın 29 Eylül’de

Mondros’tan İstanbul’un işgaline İstanbul’da Siyasi Gelişmeler (Kasım 1918-Mart 1920) Saray’ın izlediği politika: Elverişli bir barış.. antlaşması elde etmek için

olması ile birlikte İstanbul Hükümeti’nin Ankara’daki ulusal direniş hareketine karşı aldığı siyasi ve askeri tedbirler..

Ulusal Direniş Hareketi içerisindeki siyasal gelişmeler.. Milli Mücadele’nin sürdüğü yıllarda Mustafa Kemal silahlı kuvvetler üzerinde sağlam bir otorite kurmuşsa

İsmet Bey’in kabinesinin 4 Mart 1925’te Terakkiperver Fırkalıların ret oyuna rağmen açık farkla güvenoyu alması.. Şeyh Sait İsyanı-Takrir-i Sükun Kanunu ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Dünya İle İlişkileri (1923-1939).. İki Savaş Arası

 Batılı ülkelere Türkiye’nin bundan sonra izleyeceği ekonomik ve sosyal sistem hakkında fikir vermek Kongrede, özel sermayenin devlet tarafından.. destekleneceği ve

Bu dönemde sinema üzerindeki tiyatro etkisi o kadar belirleyicidir ki sinema tarihçileri 1923- 1939 yılları arasını çoğunlukla tiyatrocular dönemi olarak

Bu olumsuz durumu önlemek için sosyal ağlarda aktif hesapları olan diyetisyenlerin yaptıkları paylaşımların bilimsel olması ve mesleki etik ölçütlerine uygun

a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak

(Üniversitemiz Senatosunun 26/12/2019 tarihli ve 176 sayılı toplantısında kabul edilmiş, 20/02/2020 tarihli ve 179/6-1 sayılı ve 31.03.2020 tarihli ve 182/19-2 sayılı ve

şartlı bağışın kabul edilm esine ve K ızılören A vşar M ahallesine yaptırılacak olan sosyal tesis binasına Ali D İN Ç ism inin verilm esine;. 5393 sayılı B

Üst GİS kanaması ile başvuran hastaların yaklaşık olarak % 20 ’sinde kanamanın devamı veya nüks etmesi söz konusu olduğundan, peptik ülsere bağlı üst GİS

Bu şekilde ihmal kavramının anlamı, ceza hukukundaki yeri, ihmalî suç ve ihmal suretiyle icra suçu kavramlarının üzerinde durduktan ve ihmal suretiyle kasten öldürme