• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI YRD. DOÇ. DR. SEMİHA KULA ÜNVER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI YRD. DOÇ. DR. SEMİHA KULA ÜNVER"

Copied!
63
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI

YRD. DOÇ. DR. SEMİHA KULA ÜNVER

(2)

SİSTEM

Genel anlamda sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan

unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.

2

(3)

Öğretimde Sistem Yaklaşımı

Öğretim, insan davranışlarını istendik yönde değiştirmek için düzenlenen bir sistemdir.

Bu sistemin en önemli unsurları;

Öğrenciler

Öğreticiler

Öğretim materyalleri

Öğretme-öğrenme ortamı

3

(4)

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları

I – Genel amaçlar:

Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

4

(5)

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı

şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve

teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda

bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

5

(6)

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları

II – Özel amaçlar:

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

6

(7)

Eğitimin Temel İlkeleri

Eğitimin temel ilkeleri Milli Eğitim Temel Kanunu içinde yer almaktadır. Eğitim sisteminin ve amaçlarının düzenlenmesinde ve geliştirilmesinde

kullanılmaktadır.

7

(8)

I. Genellik ve Eşitlik

Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin

herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Eğitimin Temel İlkeleri

(9)

II. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları

Millî Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Eğitimin Temel İlkeleri

(10)

III. Yöneltme

Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek

yetiştirilirler.

Eğitimin Temel İlkeleri

(11)

IV. Eğitim Hakkı

Ortaöğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Ortaöğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

Eğitimin Temel İlkeleri

(12)

V. Fırsat ve İmkân Eşitliği

Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.

Eğitimin Temel İlkeleri

(13)

VI. Süreklilik

Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Eğitimin Temel İlkeleri

(14)

VII. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır

Eğitimin Temel İlkeleri

(15)

VIII. Demokrasi Eğitimi

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin

gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken

demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü

eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır;

Eğitimin Temel İlkeleri

(16)

IX. Lâiklik

Türk millî eğitiminde lâiklik esastır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi

ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

Eğitimin Temel İlkeleri

(17)

X. Bilimsellik

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak

yapılır

Eğitimin Temel İlkeleri

(18)

XI. Plânlılık

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve

kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

Eğitimin Temel İlkeleri

(19)

XII. Karma Eğitim

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya

yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

Eğitimin Temel İlkeleri

(20)

XIII. Okul İle Ailenin İş Birliği

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda

bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.

Eğitimin Temel İlkeleri

(21)

XIV. Her Yerde Eğitim

Millî Eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır

Eğitimin Temel İlkeleri

(22)

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı 1739 Sayılı Yasa İle

Belirlenmiştir.

22

(23)

Örgün Eğitim

23

(24)

Okul Öncesi Eğitim

Okul-öncesi eğitim; ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocuklar (36-66 aylar) kapsayan bir eğitim düzeyidir.

Çocuğun ilköğretime hazırlanması için okula hazırlık niteliğinde verilen eğitimdir. Herhangi bir zorunluluğu yoktur fakat okul öncesi eğitim devlet ve ilgili kurumlar tarafından teşvik edilmektedir.

24

(25)

Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitim, diğer öğretim kademelerine hazırlık olması yönüyle önem taşımakta, çocuğun sonraki okul başarısını etkilemektedir.

Türkiye’de giderek köyden kente göç ve şehirleşmeyle birlikte, çekirdek ailelerin yaygınlaşması, kadınların ekonomik yaşamda artan biçimde rol oynamaya başlamaları, bu kademe eğitimin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

25

(26)

Okul Öncesi Eğitimin Amaç ve Görevleri

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

Onları ilköğretime hazırlamak,

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak,

Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.,

26

(27)

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Eğitim kurumları denilince akla ilk gelen bağımsız anaokulları, çocuk yuvaları, kreşler ve ilköğretim okulları içindeki anasınıfları gelmektedir.

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen

yerlerde ilköğretime bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilmektedir.

27

(28)

İlköğretim

İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki kademeden oluşmaktadır.

Toplam 8 yıl olmak üzere kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur.

Devlet okullarında parasızdır.

28

(29)

İlkokul

66 aylık ve üstü olan öğrenci ilkokulda okumaktadır.

Eğitime başlama yaşı 5 buçuktur.

İlk 4 yıl boyunca yani ilkokullarda hafifletilmiş bir müfredat ile eğitim verilmektedir.

Bu öğrenciler ikinci sınıftan itibaren İngilizce, dördüncü sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olarak okumaya

başlamaktadır.

Daha çok görsel ve işitsel bir müfredat ile eğitim verilmektedir

29

(30)

Ortaokul

Ortaokullar, öğrencilerin daha özgür bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat vermektedir.

Ortaokulların amacı mesleki veya öğrencinin becerilerine yönelik eğitim vermeyi sağlamaktır.

Bu sebep ile seçmeli dersler okutulması sağlanmıştır.

30

(31)

Ortaokul

Ortaokulda seçmeli derslerde Dini ve Ahlaki Değerler, Dil Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Sanat, Spor ve Sosyal Bilimler alanları mevcuttur.

Bir öğrenci istediği alandan istediği dersi haftada sekiz saat görme kaydı ile seçecektir.

Ortaokullardaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli dersleri, öğrencinin veya ebeveyninin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme hakkı getirilmektedir.

31

(32)

İlköğretimin Amaç ve Görevleri

Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek.

32

(33)

Liseye Geçiş

Liseye geçiş, 8. sınıf yani ortaokul 4. (son) sınıf sonunda yapılan TEOG ile belirlenmektedir.

Bu sınav, ortaokulda görülen derslerden oluşmaktadır.

33

(34)

Ortaöğretim (Lise)

2004–2005 öğretim yılına kadar en az üç yıl süreli olan okullar 2005–2006 öğretim yılından itibaren en az 4 yıl eğitim veren okullara

dönüştürülmüştür.

Ortaöğretim okulları en az dört yıl süreli (9.-12.sınıflar) genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olup, 14-18 yaş grubu öğrencileri kapsamaktadır.

34

(35)

Ortaöğretim (Lise)

Bazı okullar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl sürelidir. Son zamanlarda açılan Sosyal Bilimler Lisesi bu tür bir okuldur.

Hem genel hem de mesleki ve teknik ortaöğretimde çok geniş bir okul çeşitliliği vardır.

30’un üzerinde okul türü bulunmaktadır.

35

(36)

Türkiye'de Lise Türleri

Meslek Lisesi (Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi)

Anadolu Lisesi

Fen Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Genel Lise (2013'e kadar.)

Akşam liseleri ve

Açık liseler bulunmaktadır. Açık liseler , lise mezunu olmayan kişilerin ortaöğretim diploması alması için açılmıştır.

36

(37)

Ortaöğretimin Amaç ve Görevler

Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda

bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri

ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de hayata hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

37

(38)

Yükseköğretim

Yüksek öğrenim liselerden sonra üniversite sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin tercih esasına göre üniversitelere yerleştirilmeleri esaslı

olarak yürütülmektedir.

Ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri yüksek öğretim düzeyinde eğitim vermektedir.

Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

Üniversiteler TBMM onayı ile kurulur.

Yükseköğretim kurumları ile ilgili tüm hususlar, özel kanunlarla belirlenir.

38

(39)

Yükseköğretim Kurumları

1. Üniversiteler

2. Yüksek Teknoloji Enstitüleri 3. Fakülteler

4. Enstitüler

5. Yüksekokullar 6. Konservatuarlar

7. Meslek yüksekokulları

8. Uygulama ve araştırma merkezleri

39

(40)

Yükseköğretimin Amaç ve Görevleri

Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yurdumuzun bilim politikasına ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek,

Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak,

Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün

sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına

sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek,

40

(41)

Yükseköğretimin Amaç ve Görevleri

Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak,

Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim

hizmetlerinde bulunmaktır.

41

(42)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

Merkez örgütü

Taşra örgütü

Yurtdışı örgütü

Bağlı kuruluşlar

Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 957 ilçede örgütlenmiştir. MEB’in yurt dışında 21 eğitim müşavirliği ve 18 ataşeliği olmak üzere 39 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür. www.meb.gov.tr

42

(43)

43

(44)

44

(45)

Okul Yönetimi

Okul Müdürü: Okul, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü, ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.

Müdür Başyardımcısı: Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim- öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

45

(46)

Okul Yönetimi

Müdür Yardımcısı: Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk vb. gibi işleriyle ilgili olarak müdüre karşı sorumludurlar.

Müdür Yetkili Öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

46

(47)

47

(48)

Yönetim Süreçleri

Karar verme

Planlama

Örgütleme

Kadrolama

İletişim

Eşgüdümleme

Etkileme

Değerlendirme

48

(49)

Karar Verme

Bir eyleme yol açan farklı seçeneklerden bir ya da birkaçını tercih etmedir.

AŞAMALARI

1. İhtiyacın hissedilmesi

2. Konuyla ilgili verilerin toplanması

3. Elde edilen verilerin analiz edilmesi

4. Olası çözüm yollarının belirlenmesi

5. Hangi uygulamanın daha yararlı olacağına karar verilmesi

49

(50)

Planlama

Geleceği görme işidir.

Önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için nelerin nasıl

yapılacağının ve nasıl bir öncelikle işlerin ele alınacağının bir düzen içerisinde ele alınmasıdır.

Plansız bir eylem rotasız yolculuğa benzer.

Planlar tek, esnek ve açık olmalıdır.

50

(51)

Örgütleme

Belirli bir iş veya eylem için gerekli olan insan ve madde kaynaklarının örgüt için en yararlı şekilde çalışmasını sağlayacak birim ve hizmet

alanlarının akılcı olarak oluşturulmasıdır.

Ortak çabayı gerektiren belirli amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli yapının oluşturulmasıdır.

51

(52)

Örgütleme biçimleri

1. Dikey örgütleme

Hiyerarşi vardır

2. Yatay ya da görevsel örgütleme

Hiyerarşi aranmaz, işler temel alınır.

3. Dikey ve kurmay örgütleme

Yönetim ve danışma kurulları vardır. kararı bunlar alır.

4. Komite tipi örgütleme

Karar verme ve yürütme yetkisi belirli bir gruba verilir.

52

(53)

Kadrolama

İş görenlerin seçimi, işe alınması ve yetiştirilmesine kadrolama denir.

Her örgütün belirli kadro yapısı ve sayısı vardır.

Yeteri kadar iş görenin alımı,

İş görenlerin işlerini amaca uygun olarak yerine getirmesi için gerekli ekipman ve donanımın hazırlanması vb.

53

(54)

İletişim

En az iki kişi arasında karşılıklı olarak duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

Anlamların ortak hale getirilmesidir.

Örgütlerin iletişim biçimi örgütsel etkililik açısından son derece önemlidir.

Sağlıklı iletişim olmazsa iletişim çatışmaları, yanlış anlamalar ve dedikodular söz konusu olur.

Dikey ve yatay iletişimin açık ve sürekli hale getirilmesi gerekir.

54

(55)

Eşgüdümleme

İş görenlerin ortak amaç için ortak çaba içerisinde olmasının sağlanmasıdır.

Yönetici, işi yapan değil yapılmasını sağlayandır

Yöneticinin yeterliliği, çalışanları belirlenmiş amaçlar doğrultusunda planlı, kasıtlı ve etkili davranışa katkıda bulunmaya güdüleme düzeyidir.

55

(56)

Etkileme

Bireylerin iş yapmaya istekli olması yönetimin tutumuyla ilgilidir.

Yönetim iş görenleri amaçlar doğrultusunda hareket geçirebilmelidir.

Etkileme, liderlik ile ilgilidir.

Liderlik, izleyenlerin düşünce ve eylemlerini etkileme yönünde güç kullanmadır.

Kurumsallaşmış liderlik örgütün başarısı için çok önemlidir.

56

(57)

Değerlendirme

Yönetim, örgütün işleyişini denetlemekle görevli ve sorumludur.

Devlet kurumlarında, kamu yararı adına, davranışlar denetlenir.

Yönetici doğrudan denetleyebilir, ya da bir görevli bu işi gerçekleştirebilir.

Denetim sonuçları değerlendirilir ve gelişim için adımlar atılır.

Klasik denetim anlayışı işe odaklanır, çağdaş denetim anlayışı geliştirmeye odaklanır.

57

(58)

Okulda Kurullar ve Komisyonlar

A. Öğretmenler Kurulu

Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır.

Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir.

Öğretmenler kurulu toplantısında okulda kurulması gereken tüm kurul ve komisyonlara seçim yapılır. Kurulda alınan kararlar oy çokluğuna dayalı olarak alınır ve kararların kaç kişiye karşılık kaç kışı tarafından alındığı tutanakta belirtilir.

58

(59)

Okulda Kurullar ve Komisyonlar

B. Şube Öğretmenler Kurulu

Şube öğretmenler kurulu, aynı sınıfa veya şubeye derse giren öğretmenlerin, o sınıftaki öğrencilerle ilgili bilgilerini paylaşmaları ve her öğrencinin mümkün olan en iyi şekilde yetişmesi için yapılması gerekenleri tartışarak karara bağlamaları için yapılan toplantılardır.

Şube Öğretmenler Kurulları genellikle öğretim yılının başında ortasında ve sonunda olmak üzere bir yılda en az üç kez yapılır.

Kurullara, her sınıfın sınıf rehber öğretmeni başkanlık eder. Toplantının gündemi okul idaresine önceden bildirilir ve toplantı için olur alınır.

Kurulda her öğretmen her öğrenci ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirmeli, bu bilgileri verirken kullandığı dayanakları kurula açıklamalı ve bu görüşler tutanaklara geçirilmelidir.

59

(60)

Okulda Kurullar ve Komisyonlar

C. Zümre Öğretmenler Kurulu

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8. sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında aynı branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

Zümre toplantıları, bir okulda aynı dersi veya aynı sınıfları okutan öğretmenlerin; ders, sınıf veya alanla ilgili ortak kararlar alması ve stratejiler geliştirmesi için yaptıkları toplantılardır. Temel amaç, sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının araştırılmasıdır.

60

(61)

Okulda Kurullar ve Komisyonlar

D. Okulda Çalışan Diğer Personel

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, okulun türüne ve

büyüklüğüne ve imkânlarına bağlı olarak; büro memuru, hesap işleri memuru, ambar memuru, ayniyat ve depo memuru, döner sermaye memurları, kütüphane memuru, sağlık personeli, şoför, aşçı, aşçı

yardımcısı, kaloriferci, bahçıvan, gece bekçisi, teknisyenler, diğer yardımcı personel görevlendirilebilir.

61

(62)

Okulun Denetimi

Milli Eğitim Bankalığından iki farklı teftiş sistemi vardır.

bakanlık müfettişliği ve ilköğretim müfettişliğidir.

Bakanlık müfettişleri Bakan adına görev yaparlar. Tüm eğitim kurumlarında (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim) denetleme, soruşturma, inceleme yapmakla yetkilidir.

İlköğretim müfettişleri ise taşra örgütleri içinde yer almıştır.

62

(63)

Okulun Denetimi

Mayıs 2014’te: MEB Teftiş sisteminde; Denetçi ve denetmenlerin "maarif müfettişi" adı altında birleştirilmesi, merkez teşkilatta daire başkanlıklarının oluşturulması, illere yeniden başkan atanması, kurumlara ait denetim

kılavuzlarının güncellenmesi gibi değişiklikler yapılmıştır.

Genel olarak; Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma işlerini yapmakla görevliler.

Maarif müfettişleri ders denetimi yapmayacaktır. Ders denetimleri okul müdürleri tarafından yapılacaktır.

63

Referanslar

Benzer Belgeler

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

Kitabın ilk dört bölümünde Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, yasal dayanakları ve yapısı ile sistemi yürüten yapı olan Milli Eğitim Bakanlığı

Bu amaç- la Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, okul sisteminin yapılanması (öğretim kademleri) ve eğitimin bazı alt sistemleri (özel öğretim, özel eğitim,

BÖLÜM: Türk Milli Eğitim Sistemi, Amaçları ve Temel İlkeleri Prof4. BÖLÜM: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı

Öğrenciler seçmeli ders gruplarından yalnızca birer adet ders (GK’dan 1, MB’den 1 ve AE’den 1 ders) seçeceklerdir..

davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik

Toplumun düşünce ve eylem tarzları birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve planlanmıştır.... Toplam kültürün istikrarlılığı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı.. Eğitimin

Türkiye İzcilik Teşkilatı Milli İzcilik Kurulu, Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır... Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3)..

Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen değişmeleri fark ederler ve olumsuzdan olumluya doğru örgütten ayrılma, aktif direniş, karşı koyma, razı olma, şartlı

Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını

• Türk milli eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleștirecek șekilde düzenlenir ve çeșitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,

Daha sonra 2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında gerçekleştirilen program güncelleme çalışmaları sonucu söz konusu dersin kapsamında başlıca şu konular

Kitabın ilk dört bölümünde Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, yasal dayanakları ve yapısı ile sistemi yürüten yapı olan Milli Eğitim Bakanlığı

• İlkokul öğretmeni yetiştirmek için 1875’ten itibaren Bosna, Girit, Konya, 1882’den sonra da Sivas, Bursa, Amasya, Kastamonu, Kudüs, Trabzon, Edirne, daha sonra da

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi kitabı YÖK’ün kur tanımına uygun olarak hazırlanmış, fazladan iki bölüm eklenmiştir.. Bölüm sonlarına özet ve okuma parçası

“Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا

 İşletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi veya işletme tarafından başka girişimlerin gerçekleştirilmesi durumlarında, bir finans sağlama (oto finansman) aracıdır..

• Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur.. • Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki

•özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini,.