• Sonuç bulunamadı

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi"

Copied!
21
0
0

Tam metin

(1)

Türk Eğitim Sistemi ve

Okul Yönetimi

Editörler:

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ

10. Baskı

Genişletilmiş ve Güncellenmiş

(2)

Editörler: Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU - Prof. Dr. Kürşad YILMAZ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

ISBN 978-605-5885-29-8 DOI 10.14527/9786055885298 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2021, PEGEM AKADEMİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.'ye aittir.

Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Bu kitap, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası akademik bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca Türkiye’de kurulan Turcademy.com tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır.

Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere http://pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.

1. Baskı: Ekim 2008, Ankara

Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Baskı: Mart 2021, Ankara Yayın-Proje: Şehriban Türlüdür

Dizgi-Grafik Tasarım: Müge Çetin Kapak Tasarımı: Pegem Akademi

Baskı: Vadi Grup Basım A.Ş.

İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No:105 Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0312) 394 55 91 Yayıncı Sertifika No: 36306 Matbaa Sertifika No: 49180

İletişim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay/ANKARA Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51 Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08 Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60

İnternet: www.pegem.net E-ileti: pegem@pegem.net WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40

(3)

ÖN SÖZ

Yükseköğretim Kurulunca 1997 yılında eğitim fakültelerinde yeniden ya- pılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden düzenlenen öğretmen yetiştirme programları uygulamaya ko- nulmuştur. On yılı aşkın süredir uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme lisans programlarında aksayan yönleri gidermeye ve geliştirmeye yönelik güncellemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda 2006-2007 akademik yılından itibaren uygulamaya giren öğretmen yetiştirme programlarına getirilen yenilikler çerçevesinde progra- ma “Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi” dersi konmuştur. Bu dersin progra- ma konmuş olması bir gerekliliğin sonucudur. Çünkü öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, içinde görev yapacakları eğitim sistemini tanımadan, bu konuda kendilerine bir yeterlik kazandıracak bir ders görmeden mezun olmaları bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının bir kısmı, bir- leştirilmiş sınıflı okullarda müdür yetkili öğretmen olarak göreve başlamaktadır.

Okul yönetimi konusunda yeterlik kazanmadan bu görevi yerine getirmede zor- lanmaları kaçınılmazdır. Dolayısıyla söz konusu dersin programa konmuş olması olumlu bir gelişmedir.

Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programına yeni konan “Türk Eği- tim Sistemi ve Okul Yönetimi” dersinin kur tanımına ve içeriğine uygun olarak hazırlanan bu kitap, eğitim fakültelerinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarına, içinde görev yapacakları sistemi tanıtmayı ve okul yönetimine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan kitapta sistematik bir bütünlük içerisinde Türk Eğitim Sistemi bütün boyutlarıyla ve yasal temelleriyle betimlendikten sonra, yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimi teorik ve uygulamalı yönleriyle ele alınmış- tır. Kitapta teori yoğunluklu ağdalı bir dil kullanmaktan kaçınılmış, olabildiğince sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak konular günlük yaşamdan ve uygulamalardan örneklerle ilişkilendirilmiştir. Kitap, bu yönüyle başta eğitim fakültelerinde oku- yan öğretmen adayları olmak üzere karar alıcı ve uygulayıcı konumundaki tüm eğitim ve okul yöneticileri ile öğretmenlere yardımcı kaynak kitap olma özelliği taşımaktadır.

Kitaba ilişkin gelecek eleştiriler, kitabın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kitabı okuyucu ile buluşturan Pegem Akademi takımına teşekkür eder, kitabın tüm öğretmen adaylarına ve eğitimcilere yararlı olmasını dileriz.

Temmuz - 2008 Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

(4)

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci baskısında bazı değişiklikler ya- pılmıştır. Bu değişikliklerde okuyuculardan gelen eleştiri ve öneriler dikkate alın- mıştır. Ayrıca mevzuattaki değişiklikler yansıtılmış, sayısal veriler güncellenmiştir.

Kitabın basım ve dağıtımını gerçekleştiren Pegem Akademi takımına ve ka- pak resmi için Doç. Dr. Lale ALTINKURT’a teşekkür ederiz.

Şubat – 2010 Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Başta öğrenciler ve eğitimci meslektaşlarımız olmak üzere okuyuculardan eleştiri ve öneriler doğrultusunda kitapta gerekli düzeltmeler yapılmış, veriler güncellenmiştir. Kitabın basım ve dağıtımını gerçekleştiren Pegem Akademi ta- kımına teşekkür ederiz.

Şubat – 2011 Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Kitap, başta öğrenciler ve eğitimci meslektaşlarımız olmak üzere okuyucular- dan gelen eleştiri ve öneriler ve Türk Eğitim Sisteminde yaşanan köklü değişim- ler doğrultusunda güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi kitapları arasında iyi bir yer edinen kitabımıza, meslektaşlarımızın ve öğrencilerin gösterdiği ilgiye çok teşekkür ederiz.

Ayrıca kitabın 4. Baskısından itibaren kapağı süsleyen çalışması için Mine Küçük’e ve kitabın basım ve dağıtımını gerçekleştiren Pegem Akademi takımına teşekkür ederiz.

Şubat – 2013 Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

(5)

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ

Kitap, meslektaşlarımızın ve öğrencilerin gösterdiği ilgiyle kısa sayılabilecek sürede altıncı baskısını yaptı. Bu baskıda Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısında ve okul kademelerinde yapılan kapsamlı değişiklikler kitaba eklendi.

Tüm okuyuculara ve kitabın basım ve dağıtımını gerçekleştiren Pegem Akademi takımına teşekkür ederiz.

Mart – 2014 Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Doç. Dr. Kürşad YILMAZ

DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ

Kitabın bu baskısından önce YÖK tarafından Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları yeniden düzenlendi. Yeni programda da yer almaya devam eden Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersinin içeriğinde bazı değişiklikler yapıldı ve yeni bölümler eklendi. Bu nedenle kitabın yeni baskısında belirtilen değişikliklere uygun olarak bazı bölüm başlıkları ve içeriğinde düzenlemeler yapıldı, yeni bö- lümler eklendi. Eserin başta öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve eğitim yöneti- cilerine olmak üzere tüm okuyuculara yararlı olmasını umar, basım ve dağıtımını gerçekleştiren Pegem Akademi takımına teşekkür ederiz.

Şubat – 2019 Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ

Kitabın bu baskısında değişen mevzuata, yeni uygulamalara ve okuyucudan gelen değerlendirmelere dayalı kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Kitabın önemli bir eşik olan 10. baskısını yapmasında katkısı olan bölüm yazarlarına, okuyuculara ve Pegem Akademi ekibine teşekkür ederiz.

Mart – 2021 Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

(6)

BÖLÜMLER VE YAZARLARI

Editörler: Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU - Prof. Dr. Kürşad YILMAZ 1. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Öğretim Kademeleri

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2. Bölüm: Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Temel Yasalar Prof. Dr. Cem TUNA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı

(Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Örgütü) Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

4. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminde Reform ve Yenileşme Girişimleri Dr. Öğr. Üyesi Rezzan UÇAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Örgüt ve Yönetim Bilimine Giriş

Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Yönetim Teorileri

Prof. Dr. Cemalettin İPEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Yönetim Süreçleri

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Okul Örgütü ve Yönetimi

Prof. Dr. Aycan Çiçek SAĞLAM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

(7)

9. Bölüm: Okulda İnsan Kaynağının Yönetimi Prof. Dr. Binali TUNÇ

Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 10. Bölüm: Okul Yönetiminde Öğrenci İşleri

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 11. Bölüm: Okul Yönetiminde Eğitim-Öğretim İşleri

Doç. Dr. Aynur BOZKURT BOSTANCI Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 12. Bölüm: Okul İşletmesinin Yönetimi

Prof. Dr. Güven ÖZDEM

Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

13. Bölüm: Okula Toplumsal Katılım (Okul, Çevre, Toplum ve Aile İlişkileri) Prof. Dr. Refik BALAY

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

14. Bölüm: Türk Eğitim Sistemi ve Okulla İlgili Güncel Tartışma ve Yönelimler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZCAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 15. Bölüm: Öğretim Liderliği

Prof. Dr. Kamile DEMİR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakultesi

(8)

İÇİNDEKİLER

Onuncu Baskıya Önsöz ���������������������������������������������������������������������������������������������������������v Bölümler ve Yazarları ������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

1. BÖLÜM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE ÖĞRETİM KADEMELERİ

Giriş ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 Türk Milli Eğitiminin Amaçları ������������������������������������������������������������������������������������������1 Genel Amaçlar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Özel Amaçlar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Türk Milli Eğitiminin Dayandığı Temel İlkeler ����������������������������������������������������������������2 Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ���������������������������������������������������������������������������������4 Öğretim Kademeleri ve Okul Sistemi ��������������������������������������������������������������������������4 Okul Öncesi Eğitim ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Yaygın Eğitim ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Özel Eğitim ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Özel Öğretim ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Öğretmen Yetiştirme ���������������������������������������������������������������������������������������������������15 Finansman ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 Taşımalı Eğitim �������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 Açık/Uzaktan Eğitim �������������������������������������������������������������������������������������������������18 Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri �����������������������������������������������������������������������18 Denetim �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Özet ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Değerlendirme Soruları �����������������������������������������������������������������������������������������������������20 Kaynakça������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

2. BÖLÜM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN TEMEL YASALAR Eğitim ve Hukuk �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 Anayasada Eğitim ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Yasa, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmeliklerde Eğitim ��������������������������������35 Uluslararası Belgelerde Eğitim ������������������������������������������������������������������������������������������39

(9)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ...39

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ...40

Avrupa Birliği Antlaşmaları ...42

Özet ...44

Değerlendirme Soruları ...45

Kaynakça...47

3. BÖLÜM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI (MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI ÖRGÜTÜ) Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü ...49

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Birimleri ve Görevleri ...50

Bakanlık Makamı ...50

Hizmet Birimleri ...52

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütü...56

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri ...57

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Bölümleri ...57

Yurt Dışı Örgütü ...58

Yükseköğretim ...59

Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısına İlişkin Bir Değerlendirme ...60

Özet ...63

Değerlendirme Soruları ...65

Kaynakça...67

4. BÖLÜM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE REFORM VE YENİLEŞME GİRİŞİMLERİ Giriş ...69

Temel Kavramlar ...69

Reform ...69

Yenileşme ...70

Eğitimde Reform ve Yenileşme Girişimleri ...71

Cumhuriyet Öncesi Dönem ...71

Cumhuriyet Sonrası Dönem ...73

Eğitim Kademeleri (Örgün Eğitim) ...73

Yaygın Eğitim ...78

(10)

x Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Kılık Kıyafet...78

Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı ...79

Özel Öğretim ...79

Özel Eğitim ...80

Üst Öğretime Geçiş ...81

Programlar ...83

Öğretmen Yetiştirme ...86

Denetim ...87

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ...88

Özet ...90

Değerlendirme Soruları ...91

Kaynakça...93

5. BÖLÜM ÖRGÜT VE YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Örgüt Kavramı ve Özellikleri ...99

Örgütsel Yapı ...100

Örgüt Yapısı Modelleri ...102

Örgüt-Çevre İlişkisi ...107

Genel Sistemler Teorisi ...107

Açık Sistem Olarak Örgütler ...108

Yönetim ve Liderlik ...110

Yönetim...110

Bilim, Sanat ve Meslek Olarak Yönetim ...111

Yönetim-Örgüt İlişkisi ...112

Eğitim Yönetimi ...113

Okul Yönetimi ...114

Yöneticilik Becerileri ...115

Liderlik ...116

Liderlik ve Yöneticilik ...117

Özet ...118

Değerlendirme Soruları ...120

Kaynakça...122

(11)

İçindekiler xi

6. BÖLÜM YÖNETİM TEORİLERİ

Klasik Yönetim Teorisi ...127

Bilimsel İşletmecilik ...128

Yönetim Süreçleri ...130

Bürokratik Örgüt ...131

Klasik Yönetim Teorisi İçin Genel Bir Değerlendirme ...133

Neoklasik Yönetim Teorisi ...134

Hawthorne Deneyleri ...134

Klasik ve Neoklasik Yönetim Teorilerinin Karşılaştırılması ...135

Sistem Teorisi ...136

Genel Sistem Teorisi ...138

Açık Sistem Teorisi ...139

Durumsallık Teorisi ...143

X ve Y Teorileri ...145

Z Teorisi ...147

Yeni Yönetim Yaklaşımları ...149

Stratejik Yönetim ...149

Vizyon Yönetimi ...153

Yönetişim ...165

Özet ...167

Değerlendirme Soruları ...169

Kaynakça...171

7. BÖLÜM YÖNETİM SÜREÇLERİ Karar Verme ...174

Karar Verme Sürecinin Aşamalar ...174

Karar Verme Sürecini Etkileyen ve Sınırlayan Temel Unsurlar ...175

Karara Katılma ...176

Okul Yönetiminde Karar Verme ...177

Planlama ...178

Planlamanın Yararları ...179

Okul Yönetiminde Planlama ...180

Örgütleme ...180

(12)

xii Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Örgütleme Türleri ...183

Okul Yönetiminde Örgütleme ...184

Eşgüdümleme (Koordinasyon) ...184

Eşgüdümlemenin Yararları ...185

Eşgüdümleme Çeşitleri ...185

Okul Yönetiminde Eşgüdümleme ...185

İletişim ...186

İletişim Engelleri ...188

İletişim Türleri ...188

Örgütlerde İletişim Süreci ...189

Okul Yönetiminde İletişim ...190

Etkileme ...190

Okul Yönetiminde Etkileme ...191

Değerlendirme ...191

Okul Yönetiminde Değerlendirme ...192

Özet ...193

Değerlendirme Soruları ...195

Kaynakça...196

8. BÖLÜM OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ Okul Yönetiminde Rol Oynayan Öğeler ...200

Okul Yönetiminde Rol Oynayan İç Öğeler ...200

Okul Yöneticisi ...200

Öğretmen ...200

Okul Yönetiminde Rol Oynayan Dış Öğeler ...201

Okul Örgütünün Özellikleri ...202

Okulların Fiziki Olarak Taşıması Gereken Özellikler ...204

Okulların Görevleri ...205

Okulu Yönetme Biçimleri ...207

Yetkeci Yönetim ...207

Koruyucu Yönetim ...208

Destekçi Yönetim ...208

Birlikçi Yönetim ...209

Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesi ...210

(13)

İçindekiler xiii

Eğitim Yöneticisinin Rolü ve Yeterlikleri ...214

Teknik Yeterlikler ...215

İnsancıl Yeterlikler ...215

Kavramsal Yeterlikler ...216

Eğitim Yöneticisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ...216

Okul Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ...221

Etkili Okul ...221

Öğrenen Örgüt Olarak Okul...222

Okula Dayalı Yönetim ...224

Özet ...226

Değerlendirme Soruları ...229

Kaynakça...231

9. BÖLÜM OKULDA İNSAN KAYNAĞININ YÖNETİMİ Çalışan Hizmetlerinin Amaçları ...234

Çalışanların Atanma, Adaylık, Yer Değiştirme ve Görevden Ayrılma İşlemleri ...235

Çalışanların Özlük Haklarının Sağlanması ...243

Sağlık, Güvenlik ve Askerlik İşlemlerinin Yapılması ...250

Çalışanların Devamının İzlenmesi ve Denetlenmesi ...251

Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri ...252

Özet ...253

Değerlendirme Soruları ...254

Kaynakça...256

10. BÖLÜM OKUL YÖNETİMİNDE ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrencilerin Okula Kaydedilmesi ...257

Okula Kayıt Zamanı ve Yaşı ...258

Okula Kayıt-Kabul Esasları ...259

Okula Kayıt İçin Gerekli Belgeler ...260

Öğrencilerin Okula Devamı...260

Öğrenci Devamının İzlenmesi ...260

Öğrenci Nakil İşleri ve Uyulacak Esaslar ...262

(14)

xiv Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Sınavlar ve Sınıf Geçme ile İlgili İşler ...263

Sınavlar - Ölçme ve Değerlendirme ...263

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma ...265

Doğrudan Sınıf Geçme ...265

Sınıf Yükseltme ...265

Sınıf Tekrarı ...266

Telafi Eğitimi ve Yetiştirma Programı ...267

Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi ...268

Kişisel ve Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi ...268

Öğrencilerin Ödüllendirilmesi ...268

Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar ...268

Disiplin Cezalarının Onaylanması ve Uygulanması ...270

Öğrencilerin Davranış Puanının İndirilmesi ve İadesi ...270

Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi ...270

Öğrenci Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik İşler ...272

Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri ...273

Askerlik İşlemleri...273

Kimlik ve Paso Düzenleme ...273

Kredi ve Burs İşlemleri ...273

Değerlendirme Soruları ...285

Kaynakça...287

11. BÖLÜM OKUL YÖNETİMİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİ Okullarda Eğitim İle İlgili İşler ...290

Öğretmenler Kurulu Toplantısı ...290

Okulda Rehberlik İşleri ...291

Okul Aile Birliği ...294

Okul Gelişim Yönetim Ekibi ...298

Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler ...298

Öğrenci Kulüpleri ...299

Toplum Hizmeti ...300

Diğer Sosyal Etkinlikler ...301

Öğrenci Disiplin İşleri ...305

Okulda Veli Toplantıları ...309

Okulda Nöbet İşleri ...311

(15)

İçindekiler xv

Okulda Öğretim ile İlgili İşler ...312

Yıllık Öğretimin Planlanması ...313

Öğretim Toplantılarının Yapılması ...314

Ders Kitapları ve Ders Araç Gereçlerinin Sağlanması ...316

Kütüphane ile İlgili İşlerin Yapılması ...318

Okullarda Yetiştirme Kurslarının Açılması ...320

Öğretimin Yapılması ve İzlenmesi ...321

Özet ...321

Değerlendirme Soruları ...324

Kaynakça...327

12. BÖLÜM OKUL İŞLETMESİNİN YÖNETİMİ Okul, Bina ve Tesislerin Bakım ve Onarım İşleri ...330

Okulda Yazı İşleri ...331

Okullarda Taşınır Kayıtların Yönetilmesi ...341

Kooperatif ve Kantin İşleri ...342

Döner Sermaye İşlerinin Yapılması ...343

Döner Sermayelerin Kuruluş Amacı ...343

Döner Sermayelerin Sağladığı Yararlar ...343

Bütçe ve Hesap İşlerinin Yapılması ...344

Sivil Savunma, Korunma, Güvenlik ve Temizlik İşlerinin Yapılması ...347

Özet ...349

Değerlendirme Soruları ...350

Kaynakça...352

13. BÖLÜM OKULA TOPLUMSAL KATILIM (OKUL, ÇEVRE, TOPLUM VE AİLE İLİŞKİLERİ) Okul-Çevre İlişkileri ...354

Okul-Çevre İlişkilerinin Boyutları ...356

Okulun Çevre Kalkınmasına Katkıda Bulunması ...356

Aile Katılımının Sağlanması ...358

Çevredeki Güç ve Baskı Grupları ile İlişkiler ...360 Çevrenin Eğitime Desteğinin Sağlanması, Gönüllü Kişi ve

(16)

xvi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Gruplarla İlişkiler ...362

Okul-Çevre İlişkilerinin Geliştirilmesi İçin Neler Yapılabilir? ...363

Üst Eğitim Yöneticileri İçin Öneriler ...363

Okul Yönetim Kurulu İçin Öneriler ...364

Okul Müdürleri ve Öğretmenleri İçin Öneriler ...364

Sonuç ...365

Özet ...366

Değerlendirme Soruları ...367

Kaynakça...369

14. BÖLÜM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKULLA İLGİLİ GÜNCEL TARTIŞMA VE YÖNELİMLER Giriş ...371

Öğretim Liderliği ...372

Okul Kültürü ve İkliminin Geliştirilmesi ...374

Karakter/Değerler Eğitimi ...376

Türk Eğitim Sisteminde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Çalışmalar ...380

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Nedir? ...383

Türk Eğitim Sisteminde Denetim ve Sorunları ...385

Uluslararası Verilere Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu...389

Türkiye’de Eğitim Verilerine Gini Katsayısı Açısından Bir Bakış ...391

Uluslararası Sınavlarda (PISA, TIMSS, PIRLS) Türkiye’nin Durumu ...391

PISA Sınavlarına Göre Türkiye’nin Eğitim Durumu ...392

TIMSS Sınavlarına Göre Türkiye’nin Eğitim Durumu ...392

PIRLS Sınavlarına Göre Türkiye’nin Eğitim Durumu ...393

Özet ...394

Değerlendirme Soruları ...396

Kaynakça...398

(17)

İçindekiler xvii

15. BÖLÜM ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

Öğretim Lideri ...404

Öğretim Liderlerinin Rolleri ...405

Okulun Misyonunu Tanımlama ...406

Eğitim Programları ve Öğretimi Yönetme ...407

Öğrenme İklimini Geliştirme ...410

Özet ...415

Değerlendirme Soruları ...416

Kaynakça...417

Yazarlar Hakkında ...419

(18)

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Ortaöğretimde Puanların Not Değeri ve Derecesi ...8

Tablo 2. Hukukun Dalları ...28

Tablo 3. Anayasa’da Temel Olarak Eğitim ...31

Tablo 4. Amsterdam Antlaşması’nda Eğitim (Madde 149) ...42

Tablo 5. Amsterdam Antlaşması’nda Eğitim (Madde 150) ...43

Tablo 6. Mekanik Örgütler Organik Örgütlere Karşı ...105

Tablo 7. Matriks Örgüt Yapısının Avantaj ve Dezavantajları ...106

Tablo 8. 21. Yüzyılda Yönetici ve Liderlerin Bazı Karakteristik Özellikleri ...118

Tablo 9. Yönetim Teorilerinin Gelişimi ...126

Tablo 10. Amerikan, Japon ve Z Teorisi Şirketlerinde Yönetim Anlayışları ...148

Tablo 11. Yönetim Teorilerinin Gelişimi ...151

Tablo 12. İlköğretimde Puanların Not Değeri ve Derecesi ...264

Tablo 13. Ortaöğretimde Puanların Not Değeri ve Derecesi ...264

Tablo 14. Okullarda Bulundurulması Gereken Sivil Savunma Dosya ve İçerikleri ...348

ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Milli Eğitim Bakanlığı Örgüt Şeması ...51

Şekil 2. Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgüt Şeması ...57

Şekil 3. Dikey Örgüt Modeli ...103

Şekil 4. Yaşayan Sistemlerin Kademeleri ...108

Şekil 5. Suyun Devri Âlemi ...140

Şekil 6. Açık Sistem Modeli. ...142

Şekil 7. Sosyal Sistem Modeli ...143

Şekil 8. Sosyo-teknik Sistem Modeli ...143

Şekil 9. Stratejik Yönetim Döngüsü...150

Şekil 10. Stratejik Planlama Süreci ...152

Şekil 11. SWOT Analizi ...153

Şekil 12. Geleneksel Örgüt ve TKY’nin Karşılaştırılması ...163

Şekil 13. Örgütleme Süreci ...181

Şekil 14. İletişim Süreci ...187

(19)

Bu bölümde Türk eğitim sisteminin genel yapısı betimlenmiştir. Bu amaç- la Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, okul sisteminin yapılanması (öğretim kademleri) ve eğitimin bazı alt sistemleri (özel öğretim, özel eğitim, fi- nansman, öğretmen yetiştirme, denetim, rehberlik hizmetleri) genel hatları ile ele alınmıştır.

Giriş

Türkiye, genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaşık % 20’si öğrenci olarak okullara devam etmektedir. Türkiye’de örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı pek çok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazladır. Bu durum, eğitim hizmet- lerini ve eğitimin niteliğini etkilemektedir.

Türk eğitim sistemi, anayasa, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, hükü- met programları, kalkınma plânları ve millî eğitim şûraları esas alınarak düzen- lenmektedir. Türkiye’de askeri okullar dışında eğitim ve öğretim hizmetinin yürü- tülmesinden ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumludur.

Türk Milli Eğitiminin Amaçları

Türk milli eğitiminin temel amaçları 1973 tarihinde çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunuyla belirlenmiştir. Buna göre Türk Milli Eğitimi’nin amaçları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1. BÖLÜM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE ÖĞRETİM KADEMELERİ

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

(20)

2 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Genel Amaçlar

“Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milli- yetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, mille- tini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hu- kuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şe- kilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşeb- büse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece Türk vatandaşlarının ve toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak;

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve Türk Milletini çağdaş uygar- lığın seçkin bir ortağı yapmaktır”.

Kısaca genel amaçlar; sırası ile yurttaşlık eğitimi, kişilik eğitimi ve meslek eğiti- mi şeklinde başlıklandırılabilir (Akyüz, 2004). Buna göre Türk eğitimi sisteminin temel amacı, iyi bireyler, milli değerleri benimsemiş iyi yurttaşlar ve iyi meslek sahipleri yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Özel Amaçlar

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde dü- zenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. İleriki bölümlerde çeşitli kademlerdeki eğitim kurumlarının özel amaçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Türk Milli Eğitiminin Dayandığı Temel İlkeler

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitimi’nin dayan- dığı temel ilkeler şunlardır:

(21)

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Öğretim Kademeleri 3 1. Genellik ve Eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gö- zetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye veya zümreye imtiyaz tanına- maz.

2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşları- nın istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

3. Yöneltme: Bireyler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrul- tusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Yöneltmede rehberlik hizmetlerinden yararlanılır.

4. Eğitim Hakkı: İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğ- retim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

5. Fırsat ve İmkân Eşitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eği- tim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

6. Süreklilik: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin hayata ve iş alanlarına uyum göstermelerine yardımcı olmak ve yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

7. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Her kademede ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Ata- türkçülük temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve Türk dilinin eğitimin her kademesinde öğretilmesine önem verilir.

8. Demokrasi Eğitimi: Güçlü, istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum dü- zeninin gerçekleşmesi için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilin- cinin, ülke yönetimine ait sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının öğrencilere kazandırılmasına çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Atatürkçülüğe aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına meydan verilmez.

9. Laiklik: Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

10. Bilimsellik: Ders programları, öğretim yöntemleri ve araç gereçler bilim- sel ve teknolojik esaslara, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik

Toplumun düşünce ve eylem tarzları birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve planlanmıştır.... Toplam kültürün istikrarlılığı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı.. Eğitimin

Türkiye İzcilik Teşkilatı Milli İzcilik Kurulu, Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır... Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3)..

Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen değişmeleri fark ederler ve olumsuzdan olumluya doğru örgütten ayrılma, aktif direniş, karşı koyma, razı olma, şartlı

Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını

Taşıyıcı sistem, yapı fiziği, kimyasallar ve tıbbi atıklar, yangın güvenliği, iç ortam hava kalitesi, iç ortam sıcaklıkları, iç ortam nem durumu, aydınlık

Daha sonra 2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında gerçekleştirilen program güncelleme çalışmaları sonucu söz konusu dersin kapsamında başlıca şu konular

Kitabın ilk dört bölümünde Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, yasal dayanakları ve yapısı ile sistemi yürüten yapı olan Milli Eğitim Bakanlığı

 Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel

• Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur.. • Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki

Eğitim Mevzuatı (TC Anayasası, 1739, 222, 3797, 2547, 657, 5580 sayılı kanunlar; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine

Eğitim sistemi yaşamını sürdürebilmek için eğitime ilişkin hizmet, düşünce (bilgi) ve mal üretir. a) Üst sistemlerin amacı, ülke düzeyinde eğitim sisteminin

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi kitabı YÖK’ün kur tanımına uygun olarak hazırlanmış, fazladan iki bölüm eklenmiştir.. Bölüm sonlarına özet ve okuma parçası

Örgütsel Motivasyon Ölçeği Etkileşimsel Adalet Alt Boyutu puanlarında okuldaki çalışma süresi açısından farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmak

8 Fikret Zaman, Türk Milli Eğitim TeĢkilatında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulama Analizi ve Keçiborlu (Isparta) Ġlçesinde Bir AraĢtırma, Süleyman Demirel Üniversitesi

BÖLÜM: Türk Milli Eğitim Sistemi, Amaçları ve Temel İlkeleri Prof4. BÖLÜM: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı

İki ya da daha fazla ülkenin eğitim sisteminin incelenmesinde sistemin geneline yönelik verilerin kullanılmasının yanı sıra diğer ülkelerin eğitim

Kitabın ilk dört bölümünde Türk eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri, yasal dayanakları ve yapısı ile sistemi yürüten yapı olan Milli Eğitim Bakanlığı

Bu çalışmada, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türk Eğitim sisteminin benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak için bu ülkelerin eğitim sistemleri çeşitli