• Sonuç bulunamadı

İşletmelerin Genel Amaçları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İşletmelerin Genel Amaçları"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kar, işletmenin farklı dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ölçme ve değerlendirme aracıdır.

Bütün işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinde bir denetim aracıdır.

İşletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi veya işletme tarafından başka girişimlerin gerçekleştirilmesi durumlarında, bir finans sağlama (oto finansman) aracıdır.

Daha verimli çalışmak, var olanı iyileştirmek ve üstün kılmak için, işletme içinde çalışanları motive etme (güdülendirme) aracıdır.

İşletmenin mal ve/veya hizmetlerini satın alan tüketiciler açısından bir güvence aracıdır.

 İşletmenin bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine (vergi verme gibi) olanak sağlama aracıdır.

İşletmelerin Genel Amaçları

(2)

Toplumsal Fayda Amacı;

Tüketicilerine faydalı olan bir işletme, çevreye duyarlı olmalı; toplumsal kıt kaynakları verimli kullanmaya özen göstermeli; rekabet ve etik kurallara saygılı davranmalı; çalışanlarının

işletmeden beklentilerini yanıtlamalı; iş ilişkisi içindeki diğer işletmeleri istismar etmemeli;

devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve benzeri toplumsal fayda yaratacak faaliyetlerde bulunmalıdır.

İşletmelerin Genel Amaçları

(3)

Toplumsal Fayda Amacı;

İşletmelerin toplumsal fayda amacını benimsemelerine neden olan sosyal bilincin başlıca etmenleri;

 Profesyonel yöneticilerin işletmelerin yönetimine geçmesi.

 İşletmelerin gittikçe büyümesi ve ortak sayısının artması.

 Birbirine rakip olan işletme sayısının artması ve rekabetin yoğunlaşması.

 İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinin sağlayacağı faydaların farkına varılması.

 İşletmelerin faaliyet alanlarının bölgesel boyuttan ulusal, ulusal boyuttan uluslararası boyutlara ulaşması ve bu bağlamda küreselleşmenin etkisinin görülmesi,

İşletmelerin Genel Amaçları

(4)

Toplumsal Fayda Amacı;

 Teknoloji çağından bilgi çağına geçilmesi sonucu, özellikle işletmelerce destek bulan bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi,

 Kalite kavramının işletmelerin temel bir yönetim felsefesi haline dönüşmesi,

 Meslek kuruluşları, işçi sendikaları ve tüketici koruma dernekleri vb.

demokratik kitle örgütlenmelerinin güç kazanması ve baskılarının artması,

 Piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukuki (yasal) düzenlemelerin yapılması,

 Ülkenin sınırlı olan doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması konusunda teşvik önlemlerinin alınması ve yasaklar getirilmesi.

İşletmelerin Genel Amaçları

(5)

  Süreklilik Amacı

Varlığını devam ettirme bir işletmenin nihai

amacıdır. İşletmenin sürekliliği (yaşamını sürekli kılması) ve bunu devam ettirmesi değişen ve

gelişen çevre içinde büyümesi ve bununla birlikte karlı olmasına bağlıdır. 

İşletmelerin Genel Amaçları

(6)

Özel amaçlar, işletmelerin türlerine, kuruluş amaçlarına, sahip ve hissedarlarının az veya çokluğuna, niteliklerine göre değişebilir. Bu konuda geçerli olabilecek bazı özel amaçlar şu şekilde sıralanabilir;

 İşletmenin Özel Amaçları

(7)

 Satış gelirlerini artırarak en yüksek düzeye çıkarmak,

 Yeni buluş ve fikirlere dayalı mal ve hizmetler yaratmak,

 Tüketicilere daha kaliteli mal ve/veya hizmet sunmak,

 Ucuza mal ederek ucuza satmak,

 İstihdam olanağı sağlamak,

 Büyümek ve gelişmek,

 Topluma ve devlete yardımcı olmak ve hizmet etmek,

 İşletmede çalışanların çıkarlarını gözeterek, onlara iyi ücret vermek, güvenli bir iş ortamı sağlamak, işletmenin kazancından pay almalarını sağlamak,

 Ulusal veya uluslararası bir işletme olmak,

 İyi bir imaja sahip olmak,

 İşletmenin Özel Amaçları

Referanslar

Benzer Belgeler

Ödül programı Türkiye Fikirlerini girişimlere dönüştürmeleri için genç sosyal girişimcilere nakit para ödülleri sağlamanın yanı sıra, mentorluk hizmetleri ve tanıtım

Bu derste para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve üretim konusunda Kasik ve Keynesyen modellerin incelenmesi, alternatif politika kurallarının

Takas ve saklama işlemleri; bir uygulama örneği, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer.. Finansal piyasalarda risk yapısının ölçülmesi, İstanbul

Makas, kalem, cetvel gibi araçlarla arkadaşımıza şaka yapmak tehlikelidir?. Defterimizi ve kitabımızı

The natural frequencies within the frequency range of interest in this study (0-400 Hz) are predicted with acceptable accuracy. The corresponding mode shapes are

 İşletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi veya işletme tarafından başka girişimlerin gerçekleştirilmesi durumlarında, bir finans sağlama (oto finansman) aracıdır.

 İç Büyüme: İşletmenin kendi öz kaynaklarından yararlanarak ve dış kaynakları İç Büyüme: İşletmenin kendi öz kaynaklarından yararlanarak ve dış kaynakları

- Bilimsel düşünme kapasitesine sahip olma, - Fen bilimlerini ve bilimsel düşünme yollarını bireysel ve toplumsal amaçlar için kullanma... DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK