• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL 1

(2)

Kurumların İşlevleri

• 1- kişilerin sosyal davranışlarını kolaylaştırırlar:

Toplumun düşünce ve eylem tarzları birey

topluma girmeden önce büyük ölçüde

düzenlenmiş ve planlanmıştır.

(3)

Toplam kültürün istikrarlılığı ve eşgüdümü

• Süreklilik, sağlamlık, dayanıklılık insan

davranışlarını istikrarlı ve uyumlu hale getiren kurumlar sayesinde sağlanır.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 3

(4)

toplumun sistemli ve ideal düzeyde beklentilerini içerirler

• 3- Kurumlar, sadece belli bir ideal

davranışları işaretlemekle kalmazlar,

sapmayı ve sosyal bir baskı ile bunların

telafisine de imkan sağlarlar.

(5)

4-Kurumlar gruplarda yüksek düzeyde bir bütünleşmeye;

işbirliği ve dayanışmaya yol açar.

• 5-Kurumlar fertte, sayesinde kendi özel yetenek ve isteklerini geliştirebileceği, önceden var olan roller temin ederler

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 5

(6)

EĞİTİM, tüm tarih boyunca her toplumda en önemli sosyal

kurumlardan biri olmuştur

• Sosyal Kurumlara örnekler:

• Aile, Ekonomi,

• Siyaset, Spor,

• Basın-yayın, Eğlence…

(7)

Okulun toplumsal görevleri

• Sosyalleştirme, sosyal bütünleşme

• sosyal roller sağlayarak topluma katılmalarını sağlamak

• toplumun yenileşmesini ve devamlılığını sağlamak

• "üretim görevi” de denilebilecek, eğitime kalifiye eleman yetiştirmek

• Sosyal hayatta insanlar arasındaki eşitliği sağlamak

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 7

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Remzi beyin -mütekaid general Rem zi- bana tevdi eylemiş olduğu hatırat defterinde divanı harp riyasetine ta­ yini hakkında şu kayıd vardır:.. (Îstanbula geldiğim

24 Ekim’de 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası USD/TRY karar öncesi 5.7360 iken karar sonrası önce 5.7875 seviyesine çıkmışken daha sonrasında 5.6820 seviyesine kadar

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine

Havuzda sorun yaratabilecek bir sağlık problemi olanların havuza girmeden önce ders sorumlusuna ve görevli cankurtaranlara durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.. 

-İğne ile kuyu kazmak -İğne ile kuyu kazmak -Bıçak kemiğe dayanmak -Bıçak kemiğe dayanmak -Dut yemiş bülbüle dönmek -Dut yemiş bülbüle dönmek. -Eşeğe gücü

Öncelikle son devir Osmanlı damatlarının (Damat Ferit Paşa, Enver Paşa, Şehzade Ömer Faruk Efendi, İsmail Hakkı [Okday] Bey) kısa hayatları, kişiliği, üslubu,

The FTES method is successful in improving the forecast accuracy, especially for the time series including level shift or level shift with outlier deflection. The

In view of the importance of photoluminescence of the metal organic frameworks and our interest in the chemistry of coordination compounds involving lanthanide based

Öykü ve fizik muayene ile arı sokmasına bağlı yerel alerjik reaksiyon olarak kabul edilen olgumuzda penis cildi üzerinde arı iğnesinin saptanmaması, ancak ısırık

davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı.. Eğitimin

Türkiye İzcilik Teşkilatı Milli İzcilik Kurulu, Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır... Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3)..

Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen değişmeleri fark ederler ve olumsuzdan olumluya doğru örgütten ayrılma, aktif direniş, karşı koyma, razı olma, şartlı

Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını

Beck Depresyon Envanteri ise eşitliğe girememiş- tir.Sonuç olarak, DBBK-Ö puanını sırasıyla, MOKSL, YTT-40, BKİ, DEK-Ö’nün yordadığı; OKB belirtileri arttıkça,

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

Önceleri kale çevresinde yerleşik kent daha sonra Şeyh Edebâli Türbesi, Orhan Gazi Camii ve yakınındaki medreseye doğru büyümeye başlamıştır.. Şehir Türk

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا

Eğitim sistemi yaşamını sürdürebilmek için eğitime ilişkin hizmet, düşünce (bilgi) ve mal üretir. a) Üst sistemlerin amacı, ülke düzeyinde eğitim sisteminin

yüzyılda İngiltere’de çiçek aşının bile genel kabul görmesi çok uzun zaman almış, hatta aşı karşıtı dernek ve kampanyalar