• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL 1

(2)

Katılımcı yönetim modeli

Katılımcı yönetim geleneksel bürokratik modele bir ilavedir.

İşgörenin (memur, çalışanlar) morali ve iş doyumuna çok özen gösterir. Katılımcı yönetim işgörenlerin güdülenmesi ve bu amaçla bir örgüt kurulmasını vurgular. Örgüt, karar verme süreçlerine

işgörenleri de katarak hem işverenlerin hem de örgütün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılmıştır.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 2

(3)

Alternatif örgüt modeli Sistem 4 örgütü

Bir örgüt içinde geleneksel yönetim yapılarıyla işgören

gruplarından oluşan topluluğun elinde tuttuğu güç arasında

gerginlik oluşur. Bu gerginliği ele almak için bir örgütsel model önerilmiştir. Bu modele Sistem 4 denir.

Bu modelin varsayımı örgütsel örüntüsünün üç temel kavramını içerme derecesine göre örgüt optimal derecede etkin olur:

• örgütsel üyeler arasındaki destekleyici ilişkiler ilkesi

• grupla karar verme

• yüksek performans çalışma normları

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 3

(4)

Örgüt geliştirme

Örgüt geliştirme nin temel amacı okulun kendi sorunlarını

çözebilecek sürekli bir kapasiteyi sağlamasıdır. Örgüt geliştirme okulu çevresini kontrol eder ve bu çevreden gelen gelen girdileri

kontrol etmek için eyleme geçer. Sorun çözen okul kaynaklarını, fikirlerini ve enerjisini bulur, sürdürür ve kullanır. Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını gözden geçirir, kapasitesine ve durumlara uyması için onları değiştirir.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 4

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmada görsel kültürün bir öğesi olan Ekşi Elmalar film afişi Barthes’in göstergebilimsel bakış açısıyla incelenmiştir. Afiş herhangi bir

If there is statistical significance in association analysis with this gene for meat characteristics and growth characteristics, this result can be used in the future to

Daha sonra, Eylül 2012’de YÖK tarafından hazırlanan bir yükseköğretim yasa taslağının temel ilkeleri ortaya çıkmış ve Kasım 2012’de ilk yasa tas­.. lağı

• Değerlendirme bir program veya projenin hedeflerine ne şekilde ve ne ölçüde ulaştığını göstererek.. uygulamanın geliştirilmesine

gide görev yapan hastane öncesi acil sağlık hizmeti çalışanlarının, sağlık hizmet- lerinin vazge- çilmez bir parçası oldu- ğunu belirten Müdür Öz- türk; 7 gün 24

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا

Değerlendirmeler sonucu radyolojik olarak kanıtlanmış malign beyin ödemi ve shift gelişen, yüksek herniasyon riski taşıyan ve Glasgow Koma Skalası hızlı bir biçimde

arım Kredi Kooperatif Market’in 1000’inci şubesinin açılışı, Mardin Vali Yardımcıları Gürsel Temurci, Bir- kan Tatlısöz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-

 Doku takibinin amacı, dokuyu desteklemek için yeterince sert bir katı ortama gömmek ve kesitlerin alınması için gerekli sertliği vermektir..  Doku bıçağı

Yüzey integrali bir hacim elemanı içinde kapalı bir yüzey ise, o zaman aˆ n ’nin pozitif yönü daima hacim.. elemanından

AHYA Kemal’in Varşo­ va’da büyükelçi olduğu sırada yazdığı “ Kar Musikileri adlı şür önceki gece Yapı Kredi Bankası Genel Mü­ dürlük Konferans

Diese, im British Museum (Inv. 132407) aufbewahrte Kanne unterscheidet sich von den übrigen Kannen aus Yortan und aus Südwestanatolien durch ihre sehr tiefen Riefen.. Der breite

In the article titled “The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer”, Sezgin Savaş and Sevim- ece Karadoğan Doruk

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

Bialek, bu durumun yaşam için “mi- nimum bilgi”ye gerek olduğunu göster- diğini ve doğal seçilimin, çevresine iliş- kin daha çok bilgi elde eden organiz- malardan yana

O halde μ değeri yüksek, λ değeri küçük olan kapalı gözenekli sentetik esaslı modern ısı yalıtım malzemesi kullanılırsa buhar kesici yine gerekli midir.. Bilindiği

Araştırmanın amacı doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına robotik kodlama dersi kapsamında, bu derse temel oluşturan algoritma eğitimi, geliştirilen

Okul öncesi dönem, gelişimsel olarak çocukluk dönemi kapsamında yer alan ve pek çok gelişimsel deneyimin ve becerinin kazanıldığı dönemdir (UNICEF, 2004). Bu

Yumuşak odunlar çok hızlı yandıkları için ateşi sürdürmek, hızlı yemek pişirmek ve çeşitli sıvıları kaynatmak için kullanılabilir. Ancak ateş çabucak söner,

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, açlık grevlerinin sona ermesi için hükümetin gerekli ad ımları atması istendi.. Çağdaş Gazeteciler

maddelerin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sağlayacak olan çeşitli standart prosedürlerin (farmakopeler vb. kaynaklar) çok katı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir...

Aşırı bilgi yükleme göndericinin alıcıya gereğinden fazla bilgi göndermesi anlamına gelmektedir. İletişimde aşırı bilgi yükleme gerçekleştiği zaman, bilginin tamamının

Açık endarterektomi uygun şekilde yapıldıktan sonra arteriyotomi klasik olarak direkt internal meme arter (İMA) grefti ya da safen ven parçası veya radial arter parçası