• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL 1

(2)

EĞİTİM

• İnsanlar önce ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir

eylemde bulunurlar, eylemler tekrarlanır, tekrarlanan eylemler alışkanlığa dönüşür, alışkanlıklar zamanla adet halini alır. Adetler kurallaştırılır (norm), nihayet normlar kurumlaşırlar

• Eylem-tekrar-alışkanlık-adet-norm-kurum

(3)

SOSYAL KURUM (Aile, eğitim, din,

hukuk,ekonomi, yönetim, devlet kurumları)

 : Birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl

davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik ve bütünlük olan, uyumlu ve örgütlü bütünlerdir.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 3

(4)

Kurumların özellikleri:

• 1- belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktirler.

• 2-Söz konusu ihtiyacın gerçekleştiriliş biçimi oldukça süreklilik kazanmıştır.

• 3-Kurumlar gerek alt kurumlarıyla gerekse diğerleriyle yapılanmış, örgütlenmiş ve

eşgüdümlenmiştir.

(5)

Kurumların özellikleri

• 4-Her kurum diğerleriyle yakından ilişkili olmasına rağmen kendi alanında biricik bir yapıdır.

• 5-Kurumlar zorunlu olarak değer yüklüdürler. Çünkü kültürün normatif kodlarını ihtiva ederler.

• 6-Sosyal davranışlar sosyal süreçlerin aracılığı ile kurum haline gelirler.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 5

Referanslar

Benzer Belgeler

Toplumun düşünce ve eylem tarzları birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve planlanmıştır.... Toplam kültürün istikrarlılığı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı.. Eğitimin

Türkiye İzcilik Teşkilatı Milli İzcilik Kurulu, Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır... Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3)..

Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen değişmeleri fark ederler ve olumsuzdan olumluya doğru örgütten ayrılma, aktif direniş, karşı koyma, razı olma, şartlı

Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını

Eğitim sistemi yaşamını sürdürebilmek için eğitime ilişkin hizmet, düşünce (bilgi) ve mal üretir. a) Üst sistemlerin amacı, ülke düzeyinde eğitim sisteminin

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine

Mamül Örme Kumaşlarda Açısal Metod, Köşegenel Metod, Giysi Örnekleme Ölçüm Metodlarına Göre May Dönmesi Yüzdesi Değerleri ile Sıra Sıklığı (Sıra/Cm), Çubuk

Kısa çalışma, ekonomik kriz veya zorlayıcı sebep ile karşılaşan işverenin bu durumun olumsuzluklarını engellemek amacı ile geçici olarak başvurduğu bir çalışma

3-Bilimdeki gelişmelerle birlikte dilimize akın eden yabancı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak yerine işin kolayına kaçarak yabancı kaynaklı terimleri olduğu

Because Turkish financial markets has faced limi- ted problems related to structured products during crisis period, author considers structured products need no for further

meye çalışılmıştır. Burada önerilen tanımlamaya göre; sirotik hastalarda kronik kardiyak disfonksiyon; bilinen diğer kardi- yak hastalıkların yokluğunda, strese

Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme biçemlerinin çoğunlukla görsel olduğunu,

Rahvan biniciliği geliştirmeye yönelik öncelikli çalışmalar ise; mevcut yetiştiricilik sisteminin modernizasyonu ve çağdaş yöntemlerden limitleme kayışı

0 بىأ نمع امنل ىمكيحو دواد ."هكرت ىلع سانلا عمتجا اثيدح بىاتك فى تركذ ام ":لاق هنأ 1 هممناظم نمو":حلاممصلا نممبا رممممع وممبأ ماممملإا

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا

Türk vatandaşı ya da yabancının yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak seçimlik hareketi TCK md. Bu seçimlik hareket bakımından

Kuşkusuz bu gelişmeler, eğitim açısından kızların sorunlarını orta­ dan kaldırmamıştır. Eğitim eşitsiz­ liğine neden olan toplumsal ve eko­ nomik faktörlerin

12 ىلولأا اهتاروصت يف ينهذلا ديرجتلا ىلع دمتعت يتلا تاقلاعلاو اهتايعجرمو ةيسحلا اهلوصأو ةعيبط مهفن نأ اننكمي انه نمو ،نوكي ام غلبأ ىلع ارهظت نأ ناكملاو

Nihayet Türkün azmi ve temiz iradesi bütün bu kötü asırların tarihini temiz bir süngü ile kapadı ve Atatürkün Baş- buğluğuyla yeni bir devrin tarihini

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar