• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve

OKUL YÖNETİMİ

(2)

Örgütteki değişmelerden çalışanların etkilenmesi kaçınılmazdır. Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen değişmeleri fark ederler ve olumsuzdan olumluya doğru örgütten ayrılma, aktif direniş, karşı koyma, razı olma, şartlı kabullenme,

kabullenme ve aktif destek verme tepkilerinde bulunurlar.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 2

(3)

• Okullar, çağın gereklerine uymak, işlevlerini

yerine getirebilmek için değişmek ve gelişmek

zorundadırlar. Okullardaki örgütsel değişme

sürecinde öğretmenlerin önemi yadsınamaz.

(4)

Örgütsel yapının temel kavramları

Bütün örgütler bazı ortak özellikleri paylaşırlar.

• iş uzmanlaşması

• bölümleşme

• emir kumanda zinciri

• yetki ve sorumluluk

• yürütücü ve personel yetkisi

• yönetim yelpazesi.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 4

(5)

Türk eğitim sistemini temel örgüt yapısı

(6)

Bir örgüt olarak Okulların özellikleri:

Okulun gevşek yapılı doğası (yetki müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve hatta aileler tarafından paylaşılır)

Öğrencilerin (zorunlu ama) gönüllü olmayan üyeliği

Finansman konuları (okul başarısız bir öğrenci yetiştirse bile, devletten aldığı bütçesiyle ilgili herhangi bir şey yapılmaz).

Yarı tekelcilik (Tek rekabet özel okullardan gelir).

Üyelik Öğrenciler örgütün bazen üyeleri bazen de müşterileri olarak işlem görürler.

Geçirgenlik Okulları etkileyen pek çok özel çıkar grupları vardır.

Çoklu veya açık olmayan amaçlar (eğitimin hedefleriyle ilgili farklı vizyonlar)

Mal değil, Bilgi Okulun hemen hemen tüm işi bilgi ve onu.

kullanan becerilerle uğraşmaktır

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 6

(7)

Mesleki örgütlere karşı bürokratik kurumlar olarak okullar Fakat bürokratik yapı ve yönetim problem çözmeyi ‘rutin hale getirmek’ için tasarımlanır. Örgütün süreçlerini rutin hale

getirerek sistem üzerindeki çoklu rekabet halindeki istekler

yerleşmiş standart işletme yolları aracılığıyla hızlı ve verimli bir şekilde ele alınabilir.

Klasik bürokratik özellikler: işbölümü, kurallar, yetki hiyerarşisi,

tarafsızlık ve yeterliği içerir.

Referanslar

Benzer Belgeler

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları Kitaplar Serisi Yayın No:1 , 4... Et Bilimi

• Eğitim yönetiminin bir alt sistemi ve ağırlık merkezi durumundadır. • Okul yönetiminin görevi, okuldaki insan ve madde kaynaklarını eşgüdümleyerek, verimli bir

STZ group: (A) focal areas with inflammatory cells in liver parenchyma (arrows) H-E×20; (B) hemorrhagic areas in liver parenchyma (arrows) H-E×20; (C) necrotic cells with

Maden kazasından sonraki Cumhuriyet Gazetesi‟nin bir haftalık ana sayfalarına bakıldığında kazadan sonraki ilk gün 1 haber, ikinci gün 7 haber, üçüncü gün 4

İşitme ve denge organı olan kulak; dış kulak (auris externa), orta kulak (auris media) ve iç kulak (auris interna) olmak üzere üç parçaya ayrılır.. Dış kulak ve orta

1) Erciş’te yaşayan sağlık emekçilerinden bir aile hekimi ve 4 hemşirenin enkaz altında olduğu öğrenilmiştir. 2) Sa ğlık kurumunda çok sayıda yerel sağlık

Örne¤in, bir kök hücreden kan, damar, sinir veya kas hücresi elde edilebiliyor.. Bu hüc- reler ço¤alt›larak vücuda verilince, hasarl› hücrelerin yerini alarak

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

D olmabahçe Sarayı'na 100 yıl ön- ce elektrik ve kalorifer sisteminin eklenmesiyle depolara kaldırılan 300-400 yıl- lık çini sobalar, restore edilerek ziyarete açılı-

Bir kapasitör bankının anahtarlanması sonucu meydana gelen dalga şekli bozukluğu ve ayrık dalgacık dönüşümü sonuçları (Figure 2. Waveform disturbances and discrete

Araştırmacılar analizler sonucunda okul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak; iletişim karşılıklı

Bu çalışmada, Amerika sağlık sektöründe yer alan ulusal ve bölgesel hastaneler arasında çeşitli kriterler bazında yapılan kıyaslamalar neticesinde ulaşılan analiz

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve

Thermoluminescence kinetic parameters such as order of kinetics, frequency factor and activation energy associated with the main glow peak of the GAG:Ce phosphor have been

davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik

Toplumun düşünce ve eylem tarzları birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve planlanmıştır.... Toplam kültürün istikrarlılığı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı.. Eğitimin

Türkiye İzcilik Teşkilatı Milli İzcilik Kurulu, Gençlik Faaliyetleri Yüksek Disiplin

Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerinde de değişiklikler yapılmış, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adını almıştır... Milli Eğitim Akademisi 3797 sayılı

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3)..

Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını

The BALLI (Horwitz, 1987), a student interview and a teacher interview were used to gather well-rounded data about the learners' and the teachers' beliefs about

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا