• Sonuç bulunamadı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU"

Copied!
38
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EĞİTİMİN

HUKUKİ TEMELLERİ

(2)

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

• Anayasanın dıșında Türkiye eğitim sisteminin diğer önemli belirleyicileri, doğrudan eğitimle ilgili

kanunlardır. Bunlardan biri, 1924’te yayımlanan Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleștirilmesi) Kanunu'dur.

• Kanun, altı maddeden olușmaktadır. Kanunla bir

taraftan Maarif Vekâleti’ne, diğer taraftan Șeriyye ve Evkaf Vekaleti’ne ya da özel vakıflara bağlı olarak

faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumlarının tamamı, Maarif Vekaleti’ne bağlanmıștır.

(3)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

• Eğitim sistemini düzenleyen diğer bir

kanun ise 1973’te yayımlanan Milli Eğitim

Temel Kanunu’dur.

(4)

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Genel Amaçlar

• Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini,

• Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliștiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıșan; insan

haklarına ve Anayasanın bașlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karșı görev ve

sorumluluklarını bilen ve bunları davranıș haline getirmiș yurttașlar olarak yetiștirmek;

(5)

GENEL AMAÇLAR

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı șekilde gelișmiș bir kișiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düșünme gücüne, geniș bir dünya görüșüne sahip, insan haklarına saygılı, kișilik ve teșebbüse değer veren, topluma karșı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kișiler olarak yetiștirmek;

(6)

GENEL AMAÇLAR

• İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliștirerek gerekli bilgi, beceri, davranıșlar ve birlikte iș görme alıșkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmaların sağlamak;

(7)

GENEL AMAÇLAR

• Böylece bir yandan Türk vatandașlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte

yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaș uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (madde 2).

(8)

ÖZEL AMAÇLAR

Türk milli eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleștirecek șekilde düzenlenir ve çeșitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel

amaçlara ve așağıda sıralanan temel ilkeler uygun olarak tespit edilir. Okul kademelerinin amaçları, okulların amaçları, derslerin amaçları milli eğitimin temel amaçları ıșığında hazırlanmakta, ilgili okul kademesiyle ilgili program ve yönetmeliklerde yer almaktadır.

(9)

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

Genellik ve Eșitlik

(10)

FERDİN VE TOPLUMUN

İHTİYAÇLARI

(11)

YÖNELTME

(12)

EĞİTİM HAKKI

(13)

FIRSAT VE İMKÂN EȘİTLİĞİ

(14)

SÜREKLİLİK

(15)

ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİ VE ATATÜRK

MİLLİYETÇİLİĞİ

(16)

ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİ VE ATATÜRK

MİLLİYETÇİLİĞİ

(17)

ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİ VE ATATÜRK

MİLLİYETÇİLİĞİ

(18)

DEMOKRASİ EĞİTİMİ

(19)

LAİKLİK

(20)

BİLİMSELLİK

(21)

PLANLILIK

(22)

PLANLILIK

(23)

KARMA EĞİTİM

(24)

OKUL İLE AİLENİN İȘBİRLİĞİ

(25)

HER YERDE EĞİTİM

(26)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL

KANUNU’NUN DİĞER KISIMLARI

Örgün Eğitim (okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) ve

Yaygın Eğitim olmak üzere eğitimi iki bașlıkta düzenleyen bölümler yer alır.

Kanunun daha sonraki bölümleri ise,

Öğretmenlik Mesleği,

Okul Binaları ve Tesisleri,

Eğitim Araç ve Gereçleri,

Eğitim-Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk,

Son Hükümler ‘den olușur.

(27)

YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

• Türkiye’de yükseköğretimi düzenleyen ayrı yasalar ve yönetmelikler vardır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

yükseköğretimle ilgili bazı konuları düzenlemektedir.

Bu kanun, amaçlar, kapsam, tanımlar, genel hükümler, üst kurulușlar, yükseköğretim kurumları, öğretim

elemanları, çalıșma ve denetim, öğretim ve öğrenciler, memurlar ve diğer görevliler, disiplin ve ceza ișleri, mali hükümler ve çeșitli hükümler bașlıklı bölümlerden olușur.

(28)

YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.

• Bunların dıșında yükseköğretimle ilgili çeșitli hususları düzenleyen yönetmelikler vardır.

(29)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

• YÖK, özerk bir yapıya sahip olup bütçe yönünden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Eğitimle ilgili bașta öğretmen yetiștirme konusu olmak üzere bazı

konularda MEB ile koordinasyon sağlar.

(30)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

• Üniversiteler

• Yüksek teknoloji enstitüleri

• Fakülteler,

• Enstitüler

• Yüksekokullar

• Konservatuarlar,

• Meslek yüksekokulları,

• Uygulama ve araștırma merkezlerinden olușur.

(31)

BİR MESLEK OLARAK

ÖĞRETMENLİK

(32)

MESLEK VE KARİYER

Meslek kavramı, TDK hazırladığı sözlükte “Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karșılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiș iș” olarak tanımlanmaktadır.

Kariyer kavramı, TDK hazırladığı sözlükte “Bir meslekte zaman ve çalıșmayla elde edilen așama, bașarı ve uzmanlık”

olarak tanımlanmıștır. Kariyer kavramının bir bașka tanımı ise; meslek icra edilirken, ortaya konulmuș hedefler doğrultusunda, bireyin bir taraftan iș deneyimi kazanırken diğer taraftan da gerekli eğitimleri alarak mesleki ve bireysel açıdan kendini geliștirdiği bir süreç șeklindedir.

(33)

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Öğretmenlik mesleğinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.

Öğretmenlik mesleği ülkemizde ve tüm ülkelerde en yaygın görülen mesleklerden biridir.

Öğretmenlik mesleğini genellikle kadınlar tercih etmektedirler.

Öğretmenlik mesleğini daha çok toplumun alt sınıflarından gelen bireyler seçmektedir.

Öğretmenlik sevgi ve özveri mesleğidir.

Öğretmenlik mesleğinin statüsü çok yüksek değildir.

Öğretmenlerin çoğunluğu devlet memurudur.

Öğretmenler içinde yașadığı topluma karșı önemli sorumlulukları vardır.

(34)

ÖĞRETMENİN GÖREV, ROL, SORUMLULUK VE YETERLİKLERİ

Görev, bir ișin gerçekleștirilmesi için bir kișiye iș yükü kapsamında verilen iș ve eylemler olarak tanımlanabilir.

Rol, toplumda belirli bir statüde ve konumda bulunan bir bireyden göstermesi beklenen davranıșlar seti olarak tanımlanabilir.

Sorumluluk, en genel anlamıyla, bireylerin görevlerini yerine getirmesi olarak tanımlanabilir.

Yeterlik, bir görevi yerine getirmek için gerekli görülen özellikler (bilgi, beceri ve yetenek) olarak tanımlanabilir.

(35)

ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

1. Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün uygulamaları ve deneyleri yaparlar.

2. Öğretmenler öğretim ișleri ile ilgili olarak;

a. Her ders yılı bașında öğretim programlarının, ders uygulamalarının ve deneylerinin aylara dağıtılmasının gösteren bir yıllık plan hazırlarlar,

b. Derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve mevcut kaynak kitaplardan öğrencilerin yararlanmalarını sağlarlar,

c. Öğrencilerin kișisel çalıșmalara yönlenmesini sağlarlar, d. Zümre ve branș öğretmenleriyle iș birliği yaparlar,

e. Derslerde öğrencilere ödev ve bu ödevlere ilișkin dönütler verirler,

f. Sınıf geçme yönetmeliğine uygun düzenlemeler yaparlar ve görevlendirildikleri sınavlarda hazır bulunurlar, g. Verdikleri dersleri, yaptıkları ödevleri, deneyleri ve yoklama konularını her dersin bașında sınıf defterine

ișlerler,

h. Derste yoklama yaparlar ve sonuçları yoklama fișine ișlerler.

(36)

ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

3. Öğretmenler eğitim ișleri ile ilgili olarak;

a. Haftada en az bir gün okul nöbeti tutarlar,

b. Okul yönetimince kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetirler ve her türlü eğitim çalıșmalarına katılırlar,

c. Öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfta gereken rehberlik faaliyetlerinde bulunurlar.

4. Öğretmenlerin yönetim ișleri ile ilgili olarak;

a. Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim yönetim kurullarında kendisine düșen görevleri yerine getirirler, b. Öğretmenler kurulu toplantısına katılırlar,

c. Okul müdürü tarafından uygun görülen diğer yönetim ișlerine yardımcı olurlar.

5. Öğretmenler, her ay MEB tarafından yayımlanan Tebliğler Dergisi’ni okumakla ve imzalamakla yükümlüdürler.

(37)

ÖĞRETMENİN ROLLERİ

Öğretmenin okuldaki rolleri șunlardır;

Liderlik/Bașkanlık Rolü

Danıșmanlık Rolü

Rehberlik Rolü

Eğiticilik Rolü

Yargıçlık Rolü

Bilgi Yayıcılık Rolü

Nasihatçilik Rolü

Uzlaștırıcılık Rolü

(38)

ÖĞRETMENİN ROLLERİ

Öğretmenin çevresel rolleri șunlardır;

Çevre Kalkınmasına Katılma Rolü

Çevre Liderlik Rolü

Toplumsal Yabancılık Rolü

Ahlak Savunucu Rolü

Kültürlülük Rolü

Çocuk Eğitimi Rolü

Referanslar

Benzer Belgeler

3.Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.. 4.Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca

bilgileri broşür veya metin haline getirip sınıf veya okul panosuna asabilecekleri söylenir ve etkinlikle ilgili düşüncelerini sınıfla paylaşmaları istenir..

EFQM Modeli, kuruluşun kalite puanını ortaya koymakta, bilinirliğine katkı sağlamakta, rakipler arasında yerinin belirlenmesine imkân tanımakta, kurumsal imajı

yönetmelikle düzenlenir. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda

Hazırlayanlar Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran

Yaygın eğitim kurumları Yönetmeliği değiştiğinden, Merkez Halk Eğitim ve Hayatboyu Öğrenme Planlama Komisyonu’nun Ağustos 2010 Toplantısı 16-20 Ağustos

- Bilimsel düşünme kapasitesine sahip olma, - Fen bilimlerini ve bilimsel düşünme yollarını bireysel ve toplumsal amaçlar için kullanma... DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK