Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-11-11

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-11-11 Sida 1 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1021 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-11-11

Dnr 1446-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut 2020-11-11.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Avskrivning av kundfordringar oktober 2020 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av kundfordringar nr 1 oktober 2020

 Avskrivning av fordringar nr 2 oktober 2020

 Beslut att Hermelinen Holding AB får starta en hälsocentral i Luleå, dnr 642-2020

 Godkännande av förnyat avtal för Norrskenets hälsocentral, dnr 2396- 2015

Verksamhetsdirektör

 Yttrande till Läkemedelsverket över remissen Förslag till nya föreskrif- ter om onlinetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialys- föreskriften), dnr 566-2020

HR-direktören

 Beslut om avskedande från anställning som läkare, division Länssjuk- vård 2020-10-08

Tf utvecklingsdirektören

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Binjurebarkscancer, dnr 407- 2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Feokromocytom och abdomi- nella paraganglion, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Huvud- och halsparagangliom, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Könsdysfori, dnr 407-2020

(2)

Sida 2 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1021 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Intensivvård där levertransplan- tation kan vara indicerat – dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Neuroendokrina tumörer i bu- ken, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Vissa neuromuskulära sjukdo- mar

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Osteogenesis imperfecta, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangtit (PSC), dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Svårbehandlat självskadebete- ende, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Transjugulär intrahepatisk por- tosymetisk shunt (TIPS), dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Svårbehandlade ätstörningar, dnr 407-2020

 Remissyttrande över sakkunniggruppens underlag för beslut om nation- ell högspecialiserad vård – vårdområde Kurativt syftande kirurgisk be- handling vid peniscancer, dnr 293-2020

Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2020-09-17 – 2020-10-15 Bilagor:

Regiondirektörens avskrivning av kundfordringar

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av kundfordringar nr 1 Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av kundfordringar nr 2 Beslut att Hermelinen Holding AB får starta en hälsocentral i Luleå Godkännande av förnyat avtal för Norrskenets hälsocentral

Remissyttrande vårdområde Binjurebarkscancer

Remissyttrande vårdområde Feokromocytom och abdominella paraganglion Remissyttrande vårdområde Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoder- halscancer

Remissyttrande vårdområde Huvud- och halsparagangliom Remissyttrande vårdområde Könsdysfori

Remissyttrande vårdområde Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Remissyttrande vårdområde Neuroendokrina tumörer i buken Remissyttrande vårdområde Vissa neuromuskulära sjukdomar Remissyttrande vårdområde Osteogenesis imperfecta

(3)

Sida 3 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1021 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Remissyttrande vårdområde Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangtit (PSC)

Remissyttrande vårdområde Svårbehandlat självskadebeteende

Remissyttrande vårdområde Transjugulär intrahepatisk portosymetisk shunt (TIPS)

Remissyttrande vårdområde Svårbehandlade ätstörningar

Remissyttrande vårdområde Kurativt syftande kirurgisk behandling vid pe- niscancer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :